Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Winkeltijdenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening
CiteertitelWinkeltijdenverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-199628-10-2013nieuwe regeling

27-06-1996

Onbekend

Burgemeester en wethouders 28 mei 1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening(versie geldend sedert 1 juli 1996)

De raad van de gemeente Beemster;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 49 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende Winkeltijdenverordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster;

 • d.

  delen van de gemeente: de kernen Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  De beslissing kan voor ten hoogste vier weken verdaagd worden.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening kunnen met toestemming van het college overgedragen worden.

 • 2.

  Een aanvraag om toestemming krachtens het eerste lid bevat tenminste naam en adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn vermeld;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feetsdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf door het college aan te wijzen zon- en feestdagen per jaar.

 • 2.

  Deze bevoegdheid geldt voor de gemeente als geheel en voor elk deel afzonderlijk.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college, kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, voor zover ze betrekking hebben op zon- en feestdagen, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

 • 2.

  Deze ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien gebruik van de ontheffing de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse in onaanvaardbare mate nadelig beïnvloedt.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1996.

 • 2.

  De 'Winkeltijdenverordening Beemster', vastgesteld bij raadsbesluit van 18 mei 1995, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster van 27 juni 1996.