Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Wegsleepverordening voor de gemeente Beemster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening voor de gemeente Beemster
CiteertitelWegsleepverordening Beemster
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegsleepverordening Beemster
 2. Besluit wegslepen van voertuigen
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2002nieuwe regeling

27-06-2002

Binnendijks, 11-08-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening voor de gemeente Beemster(versie geldend sedert 25 juni 2002)

De raad van de gemeente Beemster;?

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2002,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;overwegende dat de wijziging d.d. 1 januari 2002 van de Wegenverkeerswet 1994 en het per laatstgenoemde datum inwerking getreden Besluit wegslepen van voertuigen aanleiding geven tot het intrekken van de thans vigerende wegsleepregeling en overwegende dat het wenselijk is in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen deWegsleepverordening voor de gemeente Beemster

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990:het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet:de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit:het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college:het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het terrein van auto- en takelbedrijf Schoenmaker en Zn. Staande en gelegen te Avenhorn aan het adres Kathoek 10, 1633 GB.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. En op zon- en feestdagen na telefonisch contact met auto- en takelbedrijf Schoenmaker en Zn.

 • 3.

  In geval van nood kan een tijdelijke bewaarplaats worden aangewezen afwijkend van de in het eerste lid bedoelde de bewaarplaats.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   voorrijkosten € 68,=;

  • b.

   overbrengkosten € 160,=.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   € 11,50 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

  • b.

   € 5,75 voor elk volgend half etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op een door het college te bepalen datum.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Wegsleepverordening Beemster.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van deraad van de gemeente Beemster d.d. 27 juni 2002