Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening regelende instelling, taak, samenstelling en werkwijze van de marktcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende instelling, taak, samenstelling en werkwijze van de marktcommissie
CiteertitelVerordening regelende instelling, taak, samenstelling en werkwijze van de marktcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 91, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1995Nieuwe Regeling

29-08-1995

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende instelling, taak, samenstelling en werkwijze van de marktcommissie

 

 

Rucphen – Schijf – Sprundel – St.Willebrord – Zegge

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rucphen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 1995;

overwegende de wenselijkheid om aangelegenheden de wekelijkse warenmarkt betreffende met een vertegenwoordiging van de standplaatshouders te bespreken;

gelet op artikel 91, lid 1, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Onder vaststelling van nadere regels ons de naam “Marktcommissie” in te stellen een vaste commissie van advies ter bespreking van aangelegenheden inzake de wekelijkse warenmarkt, hierna te noemen “de Commissie”.

Artikel 1

De commissie heeft tot taak – al dan niet gevraagd – burgemeester en wethouders van advies te dienen bij de voorbereiding van de besluitvorming.

Artikel 2

De commissie bestaat uit een voorzitter, door burgemeester en wethouders uit hun midden aan te wijzen, de marktmeester, twee vertegenwoordigers voor te dragen door de standplaatshouders uit de consumptiegoederensector en twee vertegenwoordigers voor te dragen door de standplaatshouders uit de gebruiksgoederensector.

Artikel 3

De normale tijd van aftreding van de voorzitter van de commissie is de dag van aftreding van de leden van de raad, behoudens eerder ontslag door burgemeester en wethouders.

De leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen dit ontslag schriftelijk in bij burgemeester en wethouders; indien zij vrijwillig ontslag nemen blijven zij in functie totdat hun opvolgers de benoeming hebben aangenomen.

De leden die zijn voorgedragen door de standplaatshouders op de weekmarkt treden automatisch af indien zij zelf geen standplaats meer innemen op de weekmarkt.

Artikel 4

De vertegenwoordigers van de standplaatshouders worden door burgemeester en wethouders aangewezen na een onder hen gehouden schriftelijke stemming, waarvan de procedure door burgemeester en wethouders wordt bepaald. Ingeval van tussentijds ontslag vindt dezelfde procedure plaats.

Artikel 5

Als secretaris van de commissie treedt op een door burgemeester en wethouders op voordracht van de gemeentesecretaris aan te wijzen ambtenaar in dienst van de gemeente Rucphen; de secretaris heeft een adviserende stem en maakt een beknopte weergave van de zakelijke inhoud van het besprokene, welke zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de vergadering, aan de commissieleden en burgemeester en wethouders wordt toegezonden.

Artikel 6
 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls, als dit door burgemeester en wethouders of de voorzitter wordt nodig geoordeeld of door tenminste twee leden schriftelijk met opgave van reden aan de voorzitter wordt gevraagd, doch in ieder geval één maal per jaar.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering. Indien de vergadering is gevraagd door tenminste twee leden, wordt zij binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek gehouden.

 • 3.

  Door of namens de voorzitter wordt – spoedeisende gevallen uitgezonderd – tenminste veertien dagen vóór het houden van een vergadering kennis gegeven aan de leden, zoveel mogelijk onder opgave van de te behandelen punten.

Artikel 7
 • 1.

  De vergadering wordt niet gehouden, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, de voorzitter niet inbegrepen, aanwezig is;

 • 2.

  Wanneer het in het vorige lid vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 6 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat slechts vierentwintig uren behoeven te verlopen tussen het verzenden van de kennisgeving en het uur der vergadering;

 • 3.

  Indien ook dan het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt de vergadering gehouden, ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.

Artikel 8
 • 1.

  Alle leden hebben stemrecht;

 • 2.

  De beslissingen over de uit te brengen adviezen worden genomen bij meerderheid van stemmen;

 • 3.

  De leden van de commissie onthouden zich van medestemmen over zaken, welke hen, hun echtgenoot of echtgenote of hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad ingesloten, persoonlijk aangegaan of waarin zij als lasthebber of gemachtigde zijn betrokken;

 • 4.

  Bij staking van stemmen wordt het nemen van een beslissing tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. In deze, en evenzo in voltallige vergadering, wordt bij staken van stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Artikel 9
 • 1.

  Over zaken wordt mondeling gestemd;

 • 2.

  Over personen wordt schriftelijk gestemd, bij ongetekende en gesloten briefjes.

Artikel 10
 • 1.

  Een stemming is nietig, indien niet meer dan de helft van het getal zitting hebbende leden, die zich niet van medestemmen moeten onthouden, aan de stemming heeft deelgenomen;

 • 2.

  Een stemming is geldig, ongeacht het getal leden, dat er aan heeft deelgenomen, ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel ten aanzien waarvan in een vroegere vergadering een stemming op grond van het bepaalde in het eerste lid nietig was. Hetzelfde geldt ten aanzien van een vergadering, als bedoeld in artikel 8, lid 4.

Artikel 11
 • 1.

  De commissie is bevoegd – in overleg met de gemeentesecretaris – personen in dienst van de gemeente Rucphen uit te nodigen haar vergadering bij te wonen en alsdan van hen inlichtingen, betrekking hebbende op de werkkring van de commissie, te vragen;

 • 2.

  De commissie is bevoegd adviseurs uit te nodigen haar vergadering bij te wonen om van advies en voorlichting te dienen.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1995.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 29 augustus 1995.

 

 

 

 

 

de voorzitter,

de secretaris,