Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening, houdende regels, als bedoeld in artikel 4, 3e lid, der zondagswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, houdende regels, als bedoeld in artikel 4, 3e lid, der zondagswet
CiteertitelVerordening, houdende regels, als bedoeld in artikel 4, 3e lid, der zondagswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Zorndagswet, art. 4, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-195401-10-2018Nieuwe regeling

22-04-1954

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, houdende regels, als bedoeld in artikel 4, 3e lid, der zondagswet

 

 

Rucphen – Schijf – Sprundel – St.Willebrord – Zegge

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rucphen;

overwegende, dat het wenselijk is regels te stellen als bedoeld in artikel 4, 3e lid, der Zondagswet;

gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 april 1954 en op artikel 4 der Zondagswet;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING, HOUDENDE REGELS, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, 3e LID

DER ZONDAGSWET

Artikel 1

De Burgemeester kan ontheffing verlenen van het in artikel 4, 1e lid, van de Zondagswet vervatte verbod op Zondag vóór 13 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen, ten aanzien van feesten, wedstrijden en dergelijke vermakelijkheden, een en ander voor zover redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat daarbij zonder strikte noodzaak geen gerucht zal worden verwekt, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar zal zijn.

Artikel 2

Bij het verlenen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 4, lid 3, der Zondagswet, zal de Burgemeester de navolgende regels in acht nemen:

 • 1.

  De ontheffing wordt schriftelijk verleend voor één of meer Zondagen;

 • 2.

  Zij moet door de houder op eerste vordering van hen, die belast zijn met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de Zondagswet, aan dezen ter inzage worden gegeven;

 • 3.

  Aan de ontheffing wordt de voorwaarde verbonden dat alle, door een ambtenaar van politie in het belang van de handhaving van de Zondagsrust gegeven bevelen of aanwijzingen stipt en onmiddellijk moeten worden opgevolgd;

 • 4.

  Bij het verlenen van de ontheffing dient onder de aandacht, van belanghebbende te worden gebracht, dat het verboden is, op Zondag vóór 13 uur zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is;

 • 5.

  De ontheffing tot het houden van een openbare vermakelijkheid wordt geacht tevens te zijn verleend voor het geven van gelegenheid tot en het deelnemen aan de openbare vermakelijkheid;

 • 6.

  De ontheffing kan te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1954.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 22 april 1954.

 

 

 

 

 

de voorzitter,

de secretaris,