Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening, houdende regels, als bedoeld in artikel 3, 2e lid, der zondagswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, houdende regels, als bedoeld in artikel 3, 2e lid, der zondagswet
CiteertitelVerordening, houdende regels, als bedoeld in artikel 3, 2e lid, der zondagswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Zorndagswet, art. 3, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-195401-10-2018Niewe regeling

22-04-1954

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, houdende regels, als bedoeld in artikel 3, 2e lid, der zondagswet

Rucphen – Schijf – Sprundel – St.Willebrord – Zegge

 

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Rucphen;

overwegende, dat het wenselijk is regels te stellen, volgens welke de Burgemeester bevoegd is voor de tijd na 13 uur ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3, 1e lid der Zondagswet;

gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 april 1954 en op artikel 3 der Zondagswet;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende VERORDENING, HOUDENDE REGELS, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, 2e LID, DER ZONDAGSWET.

 

 

Artikel 1

Ontheffing van het bepaalde in artikel 3, 1e lid, der Zondagswet kan door de Burgemeester worden verleend voor:

 • a.

  het houden in de open lucht van toneelvoorstellingen, filmvoorstellingen, concerten, muzikale rondwandelingen of wandelingen en dergelijke, waarbij gezongen wordt, kermissen, volksfeesten, wedstrijden en soortgelijke plaatselijke gebeurtenissen;

 • b.

  het gebruiken van geluidsversterker;

 • c.

  het exploiteren van kinderspeeltuinen, ijsbanen en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 2
 • a.

  De ontheffing wordt schriftelijk verleend voor één of meer Zondagen;

 • b.

  Zij moet door de houder op eerste vordering van hen, die belast zijn met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de Zondagswet aan dezen ter inzage worden gegeven;

 • c.

  Aan de ontheffing wordt de voorwaarde verbonden, dat alle, door een ambtenaar van politie in het belang van de handhaving van de Zondagsrust gegeven bevelen of aanwijzingen stipt en onmiddellijk moeten worden opgevolgd;

 • d.

  De ontheffing kan te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 1954.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 22 april 1954.

de voorzitter,

de secretaris,