Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Kaag en Braassem 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Kaag en Braassem 2012
CiteertitelHandhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Kaag en Braassem 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet werk en bijstand, art. 8
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 20
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 20
 6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201201-01-2015Nieuwe regeling

12-03-2012

Witte Weekblad, 21-03-2012

12.027

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Kaag en Braassem 2012

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012;

gelet op artikel 8a en 8b van de Wet werk en bijstand; artikel 35 lid 1 onderdeel c. van de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); artikel 35 lid 1 onderdeel c. van de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ);

overwegende dat met betrekking tot bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand of inkomensvoorziening, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, in het kader van het financieel beheer regels gesteld dienen te worden, welke in een verordening worden neergelegd;

b e s l u i t:

vast te stellen de “Handhavingverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Kaag en Braassem 2012”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:a. Wetten: de Wet werk en bijstand (WWB), de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); b. Bijstand: Algemene bijstand, bijzondere bijstand; c. Inkomensvoorziening: een inkomensvoorziening als bedoeld in de WWB, IOAW of IOAZ; d. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;e. Raad: de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem;f. Fraude: het ten onrechte geheel of gedeeltelijk ontvangen van een uitkering door het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen aan de gemeente Kaag en Braassem of in het verleden aan ISD de Rijnstreek;g. Misbruik: het ontvangen van een uitkering in strijd met de wettelijke voorschriften, waarbij het ten onrechte ontvangen aan de belanghebbende te wijten is;h. Oneigenlijk gebruik: het ontvangen van een uitkering volgens de regels van de wet, maar in strijd met of buiten de bedoeling die bij de totstandkoming van die wet heeft bestaan;i. Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

 • 2

  De begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als de omschrijving in de WWB, IOAW of de IOAZ.

Artikel 2 Beleidsplan handhaving

Het college stelt een beleidsplan vast waarin de preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik is geregeld. Hierin wordt ten minste aangegeven:- de visie van de gemeente Kaag en Braassem op handhaving;- aanpak fraudepreventie (het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wetten);- aanpak frauderepressie (het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wetten).

Artikel 3 Afstemming en terugvordering

Indien de belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de bepaling van de hoogte, de duur en de voortzetting van de bijstand, of de inkomensvoorziening, stemt het college de bijstand, de inkomensvoorziening of het werkleeraanbod af conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand Gemeente Kaag en Braassem 2012 of de Maatregelenverordening IOAW/IOAZ Gemeente Kaag en Braassem 2012, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen bijstand of inkomensvoorziening.

Artikel 4 Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Leidt het niet nakomen van de informatieverplichting tot een benadelingbedrag van € 12.000,- of hoger, dan is het college verplicht aangifte te doen.

Artikel 5 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Handhavingverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Kaag en Braassem 2012”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op dezelfde datum als de datum van opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISD de Rijnstreek.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 12 maart 2012.de griffier,                               de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers               mr. K.M. van der Velde-Menting

Toelichting 1  

AlgemeenIn artikel 8a en 8b van de WWB, en artikel 35 lid 1 onderdeel c. IOAW/IOAZ is bepaald dat de gemeenteraad in het kader van het financiële beheer bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand of inkomensvoorziening, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Gemeenten moeten zelf bepalen op welke wijze het handhavingsbeleid wordt gevoerd. Artikel 8a van de WWB en artikel 35 lid 1 onderdeel c. IOAW/IOAZ stellen het vaststellen van handhavingregels verplicht, maar geven niet aan welke regels dit expliciet moeten zijn. Het doel van artikel 8a WWB en artikel 35 lid 1 onderdeel c. IOAW/IOAZ is de handhaving van de Wet en het fraudebeleid op de agenda van de gemeenteraden te zetten.

Artikel 8a van de WWB en artikel 35 lid 1 onderdeel c. IOAW/IOAZ verlangen dat de raad de regels voor het eigen handhavingsbeleid op hoofdlijnen vaststelt in een verordening. Het college krijgt daarmee de mogelijkheid om nadere invulling te geven aan de verordening in de vorm van een beleidsplan hoogwaardige handhaving.

Wat is handhaving?De term handhaving wordt gehanteerd in plaats van fraudebestrijding omdat handhaving meer uit gaat van het bevorderen van de spontane naleving van de wetgeving. Het ideaalbeeld is dat burgers spontaan regels naleven. Dit is niet altijd realiteit. De inspanningen van de overheid moeten wel gericht zijn op stimulering van deze spontane naleving. Daar waar dit niet lukt, wordt repressief opgetreden.Handhaving zijn alle activiteiten van de overheid die er op gericht zijn dat regels worden nageleefd. In het geval van de WWB, de IOAW en de IOAZ gaat het erom dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de bijstand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 BegripsomschrijvingDit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2 Beleidsplan handhaving Op grond van artikel 8a en 8b WWB en artikel 35 lid 2 onderdeel c. IOAW/IOAZ dient de raad in het kader van het financieel beheer bij verordening regels vast te stellen voor de bestrijding van ten onrechte ontvangen bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Hiermee heeft de raad de verplichting gekregen om eigen regels op te stellen over handhaving.In de Handhavingverordening wordt op hoofdlijnen het beleid rondom handhaving vastgesteld. In de verordening is aangegeven dat met het vaststellen van een handhavingbeleidsplan een nadere invulling zal volgen van de handhavingregels.

Artikel 3 Afstemming en terugvorderingIn dit artikel wordt verwezen naar de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand Gemeente Kaag en Braassem en de maatregelen verordening IOAW/IOAZ Gemeente Kaag en Braassem. Voor de WWB de IOAW en IOAZ zijn de beleidsregels “Terugvordering Wet werk en bijstand Gemeente Kaag en Braassem” van toepassing.

Artikel 4 Aangifte Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5 Slotbepaling Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6 CiteertitelDit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7 InwerkingtredingDit artikel spreekt voor zich.