Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet werk en bijstand
CiteertitelHandhavingsverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwerk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt Handhavingsverordening Wet werk en bijstand vastgesteld bij besluit van 25-05-2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet werk en bijstand, art. 8a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2007nieuwe regeling

11-12-2007

Goirles Belang, 19-12-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand.

 

 

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Hoogwaardige handhaving

 • Het college stelt regels met betrekking tot hoogwaardige handhaving waarin tenminste wordt geregeld:

 • 1.

  voorlichting over de regelgeving alsmede de daaraan verbonden gevolgen bij misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • 2.

  de wijze van verificatie van gegevens;

 • 3.

  de wijze waarop periodieke controles worden uitgevoerd;

 • 4.

  de wijze waarop informatie-uitwisseling met derden plaatsvindt;

 • 5.

  de wijze waarop de interne controle wordt uitgevoerd;

 • 6.

  de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld.

Artikel 3 Terugvordering

 • 1.

  Er kan worden afgezien van geheel of gedeeltelijke terugvordering indien:

  • a.

   afweging van de kosten en baten verhouding van terugvordering daartoe aanleiding geeft,

  • b.

   omstandigheden gelegen in de persoon en/of gezin daartoe aanleiding geven;

  • c.

   het terug te vorderen bedrag niet is gedekt door pand of hypotheek op een goed of goederen, en dit redelijkerwijs kan worden uitgewonnen;

  • d.

   hiertoe dringende redenen aanwezig zijn.

 • 2.

  Kosten van een reïntegratietraject voor een niet-uitkeringsgerechtigde kunnen worden teruggevorderd indien belanghebbende onvoldoende medewerking verleent aan het reïntegratietraject en dit als verwijtbaar wordt aangemerkt.

Artikel 4 Verhaal

 • 1.

  Er kan worden afgezien van het nemen van een verhaalsbesluit indien,

  • a.

   afweging van de verhouding tussen kosten en baten hiertoe aanleiding geeft;

  • b.

   hiertoe dringende redenen aanwezig zijn.

 • 2.

  Het college kan besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van invordering van te verhalen bijstand indien,

  • a.

   omstandigheden gelegen in persoon en gezin daartoe aanleiding geven;

  • b.

   afweging van de kosten en baten verhouding van invordering daartoe aanleiding geeft;

  • c.

   hiertoe dringende redenen aanwezig zijn.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  De Handhavingsverordening Wet werk en bijstand vastgesteld bij besluit van 25-05-2004 wordt ingetrokken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11-12-2007.