Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drenthe

Aanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrenthe
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap
CiteertitelAanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 8-11-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad, 2011, 35

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Inrichting landelijk gebied,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2011nieuwe regeling

08-11-2011

Provinciaal blad, 2011, 35

2011009182

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap

 

 

Inhoud

Gedeputeerde staten van Drenthe;

gelet op de Wet inrichting landelijk gebied, artikel 11.1 van de Subsidieverordening natuur- en land-

schapsbeheer en artikel 19 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied;

overwegende dat bij besluit van 23 maart 2010, kenmerk 2.1/2010004269, de ambtenaren van de

Algemene Inspectie Dienst zijn aangewezen als toezichthouder van de Subsidieverordening natuur- en

landschapsbeheer;

overwegende dat het onderdeel natuurbeheer van genoemde subsidieverordening/-regeling pas met

ingang van 1 januari 2011 voor subsidie openstaat;

overwegende dat voor het onderdeel natuurbeheer een andere toezichthouder wordt aangewezen,

namelijk Dienst Landelijk Gebied, zodat ook het eerdergenoemde aanwijzingsbesluit gewijzigd moet

worden;

overwegende dat op grond van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied nog een toezicht-

houder moet worden aangewezen voor hetgeen is bepaald in de krachtens die verordening vastgestel-

de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, onderdeel investeringssubsidie natuur en

landschap;

BESLUITEN:

I. het besluit van 23 maart 2010, kenmerk 2.1/2010004269 in te trekken;

II. met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieverordening natuur-

en landschapsbeheer te belasten:

a. voor het onderdeel natuurbeheer: de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied;

b. voor de overige onderdelen: de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst;

III. met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieregeling kwaliteits-

impuls natuur en landschap voor het onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap te belas-

ten de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied;

2

IV. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.