Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012Onbekend

10-01-2012

29-02-2012, Kijk op Bodegraven

Z-11-06491/ADV-11-00782

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Het College van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

besluit :

 

 • 1.

  in te trekken alle eerder vastgestelde nadere regels en besluiten Afvalstoffenverordening;

 • 2.

  vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 2)
 • 1.

  Als inzamelaars als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Cyclus nv te Gouda, wordt voor de duur zoals vastgelegd in de hiertoe overeengekomen dienstverleningsovereenkomst exclusief (met uitsluiting van andere instellingen) belast met het bij en nabij elk perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a, b, c, d, e, g, j, l en m van de verordening.;

  • b.

   Cyclus nv te Gouda, wordt voor de duur zoals vastgelegd in de hiertoe overeengekomen dienstverleningsovereenkomst exclusief (met uitsluiting van andere instellingen) belast met het via het afvalbrengstation inzamelen van alle huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening met uitzondering van de afvalstof textiel als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub f van de verordening;

  • c.

   de Sluis Groep N.V. te Woerden, wordt tot wederopzegging belast met de gedeeltelijke inzameling van textiel als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub f van de verordening;

  • d.

   Scouting Reeuwijk te Reeuwijk, wordt tot wederopzegging belast met de gedeeltelijke inzameling van oud papier en karton als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub d, in Reeuwijk;

  • e.

   de Gereformeerde kerk Waarder wordt tot wederopzegging belast met de inzameling van oud papier en karton+ als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub d in Waarder en Driebruggen;

 • 3.

  Het is de inzameldienst en andere inzamelaars dan de inzameldienst verboden om afvalstoffen in te zamelen voor 07.00 uur ’s ochtends en na 22.00 uur ’s avonds ter voorkoming van overlast.

 • 4.

  In aanvulling op het tweede lid is het ter voorkoming van overlast verboden afvalstoffen in te zamelen op zondagen en op officieel vastgestelde feestdagen.

 • 5.

  Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor de inzameling van oud papier en karton, als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub d van de verordening, en niet bij evenementen of in geval van calamiteiten.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 3)

Het college stelt op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening de volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen vast:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: het deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische of dierlijke oorsprong is, composteerbaar is en apart wordt ingezameld van andere huishoudelijke afvalstromen. Groente-, fruit en tuinafval omvat onder andere botjes, brood, doppen van pinda’s en noten, eierschalen, etensresten, kaaskorsten, kattenbakkorrels met milieukeur, koffiefilters en koffiedik, loof en schillen, mest van kleine huisdieren, noten en pitten, plantenmateriaal en klein snoeiafval, stro, theebladeren en theezakjes en visgraten. Niet tot het groente-, fruit- en tuinafval behoren slachtafval, hout en dikke takken;

 • b.

  klein chemisch afval: het deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat schadelijke stoffen bevat. Producten die als klein chemisch afval dienen te worden ingezameld staan vermeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural);

 • c.

  verpakkingsglas: leeg verpakkingsglas, conform de Richtlijn Verpakkingen, zoals flessen en potten waarin dranken, voedsel, cosmetica en medicijnen hebben gezeten. Niet tot het verpakkingsglas behoren huishoudelijk glaswerk, lampen, spiegels en vlakglas zoals ruiten, kristal en vuurvast glas;

 • d.

  oud papier en karton: al het oud papier en karton dat geschikt is voor hergebruik. Onder oud papier en karton worden kranten, tijdschriften, cadeaupapier, eierendozen, kartonnen en papieren verpakkingen verstaan. Productgebonden verontreinigingen zijn toegestaan (stickers, coating en vensters). Niet toegestaan is verontreinigd en/of nat papier, sanitair papier, geplastificeerd papier, behang, foto’s. Productvreemde verontreinigingen zijn niet toegestaan (verpakkingsfolie, touw);

 • e.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof voor het transport van goederen of verkoop aan consumenten als folies, boterkuipjes, vleeswarenschaaltjes, flessen en flacons. Hieronder vallen geen grof (hard) kunststof, geen melkpakken en dergelijke;

 • f.

  textiel: onder textiel wordt kleding en huishoudtextiel verstaan zoals lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen. Vodden, zijnde textiel dat kapot is, mogen ook bij het textiel aangeboden worden. Vervuild textiel kan niet hergebruikt worden en dient samen met het restafval weggegooid te worden;

 • g.

  elektrische en elektronische apparatuur: dit zijn, conform het Besluit beheer electronische apparaten met bijbehorende Richtlijn, alle huishoudelijke apparatuur met een batterij en waar een stekker aan zit of heeft gezeten, zoals audio- en videoapparatuur, wasmachines, computers en toebehoren, elektrische gereedschappen, telefoons, zonnebanken en – hemels;

 • h.

  bouw- en sloopafval: ongesorteerd afval vrijgekomen bij bouw- en sloopwerken, dat bestaat uit deelstromen waaronder steen en steenachtige materialen (bijvoorbeeld metselpuin, beton en tegels), verduurzaamd hout, hout, gipsblokken en –platen en teerhoudend dakbedekkingmateriaal. Asbest behoort niet tot het bouw- en sloopafval;

 • i.

  hout: onbehandeld en geschilderd hout en diverse soorten verlijmde plaatmaterialen (bijvoorbeeld spaanplaat, multiplex, meubelplaat, MDF);

 • j.

  grof tuinafval: het organische en composteerbare deel van het huishoudelijk afval dat vanwege volume of afmetingen niet geschikt is voor de inzamelvoorziening ten behoeve van het groente-, tuin- en fruitafval, dan wel dat vanwege de aard of dikte van het materiaal niet geschikt is voor de verwerking als groente-, fruit- en tuinafval. Onder grof tuinafval worden onder andere snoeihout en stronken van bomen verstaan;

 • k.

  asbest en asbesthoudend afval: asbesthoudend afval vrijkomend bij bouw- en sloopwerken (bijvoorbeeld asbesthoudende golf-, wand- en dakbekledingplaten), asbesthoudende isolatiematerialen en leidingen (bijvoorbeeld asbesthoudende buizen) en asbesthoudende gebruiksvoorwerpen (bijvoorbeeld bloembakken);

 • l.

  grof huishoudelijk restafval: al het brandbaar afval, afkomstig van huishoudens (inboedel), dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan te bieden en in te zamelen;

 • m.

  huishoudelijk restafval: mengsel van huishoudelijke afvalstoffen dat ontstaat bij huishoudens, nadat afzonderlijke componenten gescheiden zijn gehouden en gescheiden worden afgevoerd;

 • n.

  grond: grond en zand afkomstig van werkzaamheden die inwoners van de gemeente zelf, op het eigen terrein, hebben uitgevoerd;

 • o.

  drukhouders: houders waarin een ontplofbare stof heeft gezeten zoals LPG-tanks, gasflessen, brandblussers en overige drukhouders;

 • p.

  autobanden: banden van personenauto’s;

 • q.

  puin: steenachtig materiaal dat is vrijgekomen bij bouw- en sloopwerken en niet vermengd is met andere afvalstoffen;

 • r.

  metaal: oud ijzer en welvaartsschroot, afval dat geheel of bijna geheel bestaat uit metalen;

 • s.

  minerale olie en vetten: minerale olie en vetten zoals bedoeld in het Besluit inzamelen afvalstoffen;

 • t.

  bladafval: afgevallen bladeren van bomen en struiken als gevolg van seizoensgebonden bladverlies in de herfstperiode.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 4 en 10)
 • 1.

  Alle categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld via het afvalbrengstation.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen de onderstaande categorieën van huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij of nabij percelen via de daarbij aangegeven inzamelmiddelen of -voorzieningen:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval: de inzameling vindt plaats met een ter beschikking gesteld inzamelmiddel bij percelen op de begane grond die ten behoeve van de opslag van het inzamelmiddel beschikken over een buitenom bereikbare tuin; bij percelen die niet over een buitenom bereikbare tuin beschikken vindt de inzameling plaats via een inzamelvoorziening.

  • b.

   klein chemisch afval: de inzameling vindt plaats via de chemokar op de daartoe aangegeven momenten en inzamelpunten in de gehele gemeente; medicijnen en injectienaalden kunnen bij apotheken worden ingeleverd.

  • c.

   verpakkingsglas: de inzameling vindt in de gehele gemeente plaats via inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

  • d.

   papier en karton: de inzameling vindt plaats met een inzamelmiddel bij percelen op de begane grond die ten behoeve van de opslag van het inzamelmiddel beschikken over een buitenom bereikbare tuin; bij percelen die niet over een buitenom bereikbare tuin beschikken vindt de inzameling plaats via een inzamelvoorziening op wijkniveau. Er vindt tot wederopzegging ook inzameling plaats door de daartoe aangewezen inzamelaars als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub d en e.

  • e.

   kunststof verpakkingen: de inzameling vindt in de gehele gemeente plaats bij percelen met behulp van, hiertoe op aangewezen plaatsen af te halen en als zodanig herkenbare, plastic zakken en vindt in de gehele gemeente plaats via inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

  • f.

   textiel: de inzameling vindt plaats bij percelen via hiertoe vooraf verspreide, als zodanig herkenbare, plastic zakken en via inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

  • g.

   huishoudelijk restafval: de inzameling vindt plaats via een aan het perceel toegewezen inzamelmiddel of inzamelmiddelen; bij percelen waaraan geen inzamelmiddel is toegewezen, vindt inzameling plaats bij het perceel met een gemeenschappelijke inzamelvoorziening.

  • h.

   bladafval: de inzameling vindt plaats via inzamelvoorzieningen (bladkorven) op wijkniveau.

 • 3.

  In aanvulling op het tweede lid sub g geldt dat inzamelvoorzieningen op basis van criteria worden geplaatst. Locaties van inzamelvoorzieningen voldoen aan:

  • -

   Artikel 4 Inzamelmiddelen en -voorzieningen;

  • -

   Maximale loopafstand vanaf de perceelgrens bedraagt 150 meter naar de inzamelvoorziening;

  • -

   De locatie dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor het inzamelvoertuig en gebruikers;

  • -

   De afstand van de locatie van de ondergrondse container bedraagt minimaal 3 meter vanaf de gevel van een woonhuis;

  • -

   Groen en parkeerplaatsen dienen bij locatiekeuze zoveel als mogelijk ontzien te worden.

  Indien er moverende en in het algemeen belang dienende redenen zijn om van deze criteria af te wijken zal het college afwijkingen per situatie beoordelen.

 • 4.

  In aanvulling op tweede lid sub g wordt gesteld dat de inzamelvoorzieningen afgesloten zijn met een elektronisch slot. Enkel de aan een perceel toegewezen inzamelvoorziening(en) kan of kunnen met de aan het perceel verstrekte afvalpas worden geopend.

 • 5.

  Het afvalbrengstation aan de Portugalweg 6, te Bodegraven, wordt aangewezen als inzamelvoorziening zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, sub d van de verordening.

 • 6.

  Voor inwoners van de voormalige gemeente Reeuwijk wordt, tot 1 april 2012, het afval brengstation aan de Goudkade 23, te Gouda eveneens aangewezen als inzamelvoorziening zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, sub d van de verordening.

Artikel 5. Regels omtrent het gebruik van een inzamelmiddel of –voorziening (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 4 en 10)
 • 1.

  Inzamelmiddelen en –voorzieningen worden verstrekt door de gemeente of door de aangewezen inzameldienst en blijven eigendom van de verstrekker.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 4, lid 2, sub a, d en g geldt dat per huishouden één inzamelmiddel per afvalstroom beschikbaar wordt gesteld. Een extra inzamelmiddel kan worden verkregen bij de inzameldienst. Het extra inzamelmiddel leidt tot een verhoging van de afvalstoffenheffing, conform de verordening Afvalstoffenheffing.

 • 3.

  Bij diefstal van een inzamelmiddel kan, nadat hiervan aangifte is gedaan bij de politie en hiervan een bewijs wordt overlegd, bij de inzameldienst een nieuw inzamelmiddel verkregen worden.

 • 4.

  Beschadigde inzamelmiddelen en/of afvalpas worden bij aantoonbare schade door eigen schuld van de gebruiker alleen tegen betaling vervangen. De kosten voor deze vervanging worden vastgesteld door de eigenaar van het inzamelmiddel, op basis van de kostprijs van het inzamelmiddel.

 • 5.

  Alle inzamelmiddelen, niet zijnde zakken, zijn of kunnen worden voorzien van een identificatiechip of -sticker. Gebruikers van een inzamelmiddel dienen medewerking te verlenen aan het aanbrengen van deze identificatiechip. Zodra een perceel de beschikking heeft gekregen over een inzamelmiddel dat voorzien is van een identificatiechip, kan voor de afvalstof waarvoor het inzamelmiddel is bestemd, geen ander, niet van identificatiechip voorzien, inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden.

 • 6.

  De inzamelmiddelen worden ter beschikking gesteld en blijven eigendom van de inzamelaar. Zij dienen bij verhuizing bij het perceel te worden achtergelaten. De afvalpas die bij het perceel hoort dient te worden ingeleverd bij het college.

 • 7.

  Het is verboden wijzigingen aan de inzamelmiddelen en -voorzieningen aan te brengen of de inzamelmiddelen en -voorzieningen anderszins te veranderen waardoor het legen hiervan niet meer op de door de inzameldienst toegepaste methode mogelijk is.

 • 8.

  Het is anderen dan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk niet toegestaan het uiterlijk van de inzamelvoorzieningen en van de inzamellocatie te wijzigen door bijvoorbeeld het aanbrengen van plakwerk of graffiti dan wel door het aanbrengen van beplanting rondom de voorziening.

 • 9.

  Het is verboden brandende, smeulende, bijtende of anderszins aantastende stoffen in de inzamelmiddelen en -voorzieningen te deponeren.

Artikel 6. Regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 4 en 10)
 • 1.

  Voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen middels een inzamelmiddel gelden de volgende regels:

  • a.

   inzamelmiddelen dienen ter inzameling te worden aangeboden op een door de inzameldienst daartoe aangewezen aanbiedplaats.

  • b.

   in het geval van achterbelading dient het inzamelmiddel met de wielen van de rijbaan af aangeboden te worden. In het geval van zijbelading dient het inzamelmiddel met de handvaten van de weg af aangeboden te worden.

  • c.

   het deksel van het inzamelmiddel dient gesloten te zijn;

  • d.

   er mogen geen voorwerpen uit het inzamelmiddel steken;

  • e.

   het afval mag niet in een inzamelmiddel worden aangestampt of worden verdicht;

  • f.

   het maximale gewicht van aangeboden inzamelmiddelen bedraagt ten hoogste 70 kilogram per inzamelmiddel.

 • 2.

  Groente-, fruit- en tuinafval dient los, zonder verpakking, of in een biologisch afbreekbare zak in het inzamelmiddel te worden gedeponeerd.

 • 3.

  Voor het aanbieden van klein chemisch afval aan de chemokar of op het afvalbrengstation geldt dat:

  • a.

   vloeibaar klein chemisch afval verpakt moet zijn in de originele verpakking dan wel in een gesloten verpakking voorzien van een stikker met daarop de ingesloten afvalstof vermeld;

  • b.

   klein chemisch afval aan de medewerker van de inzameldienst moet worden overhandigd.

 • 4.

  Voor het aanbieden van verpakkingsglas geldt dat:

  • a.

   het verpakkingsglas per kleur, wit, bruin of groen, in het daartoe bestemde deel van de inzamelvoorziening dient te worden gedeponeerd;

  • b.

   indien het verpakkingsglas niet door het inwerpgat van de inzamelvoorziening past deze afzonderlijk ter inzameling op het afvalbrengstation aangeboden dient te worden.

 • 5.

  Oud papier en karton dient los, zonder productvreemd verpakking- of bundelmateriaal in het inzamelmiddel of de inzamelvoorziening gedeponeerd te worden.

 • 6.

  Voor het aanbieden van textiel geldt dat:

  • a.

   het textiel verpakt dient te zijn in een afgesloten plastic zak;

  • b.

   het textiel droog en vrij van kledingmotten moet zijn;

  • c.

   schoenen per paar gebundeld moeten zijn.

 • 7.

  Voor het aanbieden van elektrische en elektronische apparatuur, metaal en grof huishoudelijk restafval, anders dan op het afvalbrengstation geldt dat:

  • a.

   eerst een ophaalafspraak gemaakt dient te worden met de aangewezen inzameldienst;

  • b.

   de onderscheiden afvalcategorieën duidelijk gescheiden van elkaar aangeboden dienen te worden;

  • c.

   limitering van de, al dan niet tegen vergoeding, aan te bieden afvalstoffen jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld en bekend wordt gemaakt op de afvalkalender;

  • d.

   tarieven voor aan te bieden afvalstoffen jaarlijks door de gemeente worden vastgesteld en bekend worden gemaakt op de afvalkalender;

  • e.

   de afvalstoffen zoveel mogelijk gebundeld of verpakt in zakken moeten worden aangeboden;

  • f.

   het maximale gewicht van een zak, bundel of voorwerp 25 kilogram bedraagt, tenzij met de inzameldienst anders afgesproken;

  • g.

   de afmetingen van een zak, bundel of voorwerp beperkt zijn tot 50 x 50 x 120 centimeter, tenzij met de inzameldienst anders afgesproken;

  • h.

   van koel- en vriesapparatuur de leidingen van het koelsysteem niet beschadigd mogen zijn en de koelvloeistof niet mag zijn afgetapt;

  • i.

   apparaten leeg en schoon moeten zijn en niet vergrendeld mogen zijn;

  • j.

   de afvalstoffen op een voor de inzameldienst en het inzamelvoertuig bereikbare plaats voor de woning op of direct langs de openbare weg geplaatst moeten worden, op een zodanige wijze dat verkeersdeelnemers hierdoor niet worden gehinderd en er geen gerede kans bestaat op verwonding van personen of beschadiging door of van passerende voertuigen of andere zaken;

  • k.

   het verboden is de afvalstoffen aan te bieden buiten een inzamelvoorziening;

  • l.

   de aanbieder na inzamelen van de afvalstoffen de aanbiedplaats voor 20.00 uur op de dag van inzamelen veegschoon dient te maken.

 • 8.

  Voor het aanbieden van huishoudelijk restafval in een inzamelvoorziening geldt dat:

  • a.

   het verboden is huishoudelijk restafval anders dan in gesloten zakken te deponeren in een inzamelvoorziening;

  • b.

   het deksel, trommel of vulopening van de inzamelvoorziening gesloten moet worden nadat het afval in de inzamelvoorziening is gedeponeerd;

  • c.

   de maximale afmeting van het in te werpen huishoudelijk restafval is gelijk aan de afmeting die door het inwerpgat of in de trommel van de inzamelvoorziening past;

 • 9.

  Bladafval dient los, zonder verpakking, in een bladkorf te worden gedeponeerd.

 • 10.

  Er mag geen afval naast de inzamelmiddelen en -voorzieningen worden geplaatst.

 • 11.

  Voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij het afvalbrengstation geldt dat:

  • a.

   limitering van de, al dan niet tegen vergoeding, aan te leveren afvalstoffen jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld en bekend wordt gemaakt op de afvalkalender;

  • b.

   tarieven voor aan te leveren afvalstoffen jaarlijks door de gemeente worden vastgesteld en bekend worden gemaakt op de afvalkalender;

  • c.

   door de gemeente vastgestelde acceptatievoorwaarden van toepassing zijn;

  • d.

   aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen alleen is toegestaan tijdens de door de beheerder vastgestelde openingstijden;

  • e.

   toegang enkel mogelijk is middels de afvalpas;

  • f.

   de aangeboden afvalstoffen conform de aanwijzingen van de beheerder door de aanbieder gescheiden in de daartoe bestemde inzamelvoorziening dienen te worden gedeponeerd;

  • g.

   van koel- en vriesapparatuur de leidingen van het koelsysteem niet beschadigd mogen zijn en de koelvloeistof niet mag zijn afgetapt;

  • h.

   apparaten leeg en schoon moeten zijn en niet vergrendeld mogen zijn;

  • i.

   asbest alleen geaccepteerd wordt indien het in twee lagen speciaal hiervoor bestemd plastic, voor inwoners van de gemeente gratis op het afvalbrengstation te verkrijgen, is verpakt en dit luchtdicht met breed plakband is dicht geplakt.

Artikel 7. Frequentie van inzamelen bij elk perceel (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 5)
 • 1.

  Oud papier en karton wordt twaalf keer per jaar ingezameld.

 • 2.

  Kunststof verpakkingen worden eenmaal per twee weken ingezameld.

 • 3.

  Textiel wordt twaalf keer per jaar ingezameld.

 • 4.

  Elektrische en elektronische apparatuur, metaal en grof huishoudelijk restafval, wordt op afspraak opgehaald

 • 5.

  Klein chemisch afval kan twee keer per jaar bij de chemokar worden aangeleverd.

 • 6.

  Het huishoudelijk restafval wordt eenmaal per twee weken huis aan huis ingezameld

 • 7.

  Het GFT afval wordt eenmaal per twee weken huis aan huis ingezameld.

Artikel 8. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 9)

Er zijn geen categorieën van personen uitgesloten van de verplichting om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3, lid 1 van de verordening, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

Artikel 9. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 11)
 • 1.

  Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddelen mag alleen op de op de afvalkalender aangegeven dagen na 5:00 uur en voor 07:30 uur. Indien het voor de aanbieder aantoonbaar onmogelijk is het inzamelmiddel binnen deze tijdsperiode aan te bieden, is het toegestaan het inzamelmiddel op de dag voorafgaand aan de dag van inzameling na 22.00 uur aan te bieden.

 • 2.

  Het inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk om 19:00 uur op de dag van lediging van de openbare weg te worden verwijderd.

 • 3.

  De dag en tijd waarop elektrische en elektronische apparatuur, metaal en grof huishoudelijk restafval op afspraak bij een perceel worden opgehaald, worden bepaald door de inzameldienst. Het afval mag alleen op de afgesproken dag worden aangeboden na 05:00 uur en voor 07:30 uur. Indien het voor de aanbieder aantoonbaar onmogelijk is het afval binnen deze tijdsperiode aan te bieden, is het toegestaan het afval op de dag voorafgaand aan de dag van inzameling na 22.00 uur aan te bieden.

 • 4.

  De dagen en tijden waarop de huishoudelijke afvalstoffen in een bepaald gebied worden ingezameld zijn aangegeven op de afvalkalender en zijn op te vragen bij de inzameldienst en bij de gemeente.

 • 5.

  Om geluidsoverlast te voorkomen is het gebruik van inzamelvoorzieningen slechts toegestaan tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

 • 6.

  Voor ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen is het afval brengstation te Bodegraven geopend op maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het afval brengstation te Gouda is geopend van maandag tot en met donderdag van 10.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Op nationaal erkende feestdagen, die als een zondag gevierd worden, is het afval brengstation gesloten.

 • 7.

  Voor het ter inzameling aanbieden van bladafval worden in de maanden oktober en november bladkorven in de hele gemeente geplaatst. Locaties van de bladkorven worden jaarlijks kenbaar gemaakt via de gemeentepagina in de locale krant en via de website van de gemeente.

Artikel 10. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 12)
 • 1.

  Als door gevolg van overlijden, ontploffing, brand-, storm- of waterschade grote hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen vrijkomen of ontstaan, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een speciale inzamelregeling van de inzameldienst. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld door de inzameldienst.

 • 2.

  In geval de reguliere aanbiedplaats voor inzamelmiddelen niet bereikbaar is voor gebruikers van een perceel of voor de inzameldienst, bijvoorbeeld door wegopbrekingen of andere werkzaamheden in de openbare ruimte, worden gebruikers van percelen tijdig geïnformeerd over een gewijzigde aanbiedlocatie en de duur van deze wijziging.

 • 3.

  In geval een inzamelvoorziening niet bereikbaar is voor gebruikers of voor de inzameldienst, bijvoorbeeld door wegopbrekingen of andere werkzaamheden in de openbare ruimte, worden gebruikers geïnformeerd over een gewijzigde inzamelvoorziening en de duur van deze wijziging. Deze informatie wordt op of nabij de tijdelijk buiten gebruik gestelde inzamelvoorziening geplaatst. Aanvullend ontvangen gebruikers van percelen waaraan een tijdelijk buiten gebruik gestelde inzamelvoorziening is toegewezen, deze informatie schriftelijk via het huis aan huis blad.

 • 4.

  Als, in geval van storingen of schade aan een inzamelvoorziening, de inzamelvoorziening niet gebruikt kan worden om afvalstoffen ter inzameling aan te bieden, dient de gebruiker van een perceel het afval ter inzameling aan te bieden in de eerst volgende inzamelvoorziening voor de betreffende afvalstroom dan wel de afvalstof tijdelijk te bewaren totdat de voorziening weer operationeel is dan wel de afvalstof op het afvalbrengstation ter inzameling aan te bieden.

 • 5.

  Ter voorkoming van calamiteiten worden inzamelvoorzieningen voor oud papier en karton, kunststofverpakkingen en textiel afgesloten of verwijderd op de laatste werkdag voor de jaarwisseling en op de eerste dag na de jaarwisseling teruggeplaatst.

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 13)

 • 1.

  Bedrijfsafvalstoffen die van vergelijkbare aard, samenstelling, hoeveelheid en omvang zijn als de in artikel 3, lid 1, sub a, d, e en m van de verordening, zijnde groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en karton, kunststofverpakkingen en huishoudelijk restafval, en tezamen met deze afvalstoffen verwerkt kunnen worden, mogen door de inzameldienst bij het perceel worden ingezameld. Aanvullend geldt deze bepaling tevens voor aan een perceel toe te wijzen inzamelvoorziening.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid geldt dat de genoemde bedrijfsafvalstoffen uitsluitend aan de inzameldienst mogen worden overgedragen als het bedrijf voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de Afvalstoffenheffingverordening of beschikt over een contract met de inzameldienst waarin geregeld is dat gebruik mag worden gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen voor huishoudelijk restafval.

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 14)

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen via inzamelvoorzieningen, anders dan aan het perceel toegewezen inzamelvoorziening, is niet toegestaan. Als gevolg hiervan mogen bedrijfsafvalstoffen niet ter inzameling op het afvalbrengstation worden aangeboden.

Artikel 13. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 15)
 • 1.

  Bedrijfsafvalstoffen dienen apart van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden te worden aan een door de aanbieder geselecteerde inzamelaar.

 • 2.

  Bedrijfsafvalstoffen mogen uitsluitend in afgesloten inzamelmiddelen ter inzameling aangeboden worden. Als gevolg hiervan dienen deksels van inzamelmiddelen volledig gesloten te zijn en mag geen afval naast een inzamelmiddel worden aangeboden.

 • 3.

  De dagen waarop inzamelmiddelen voor bedrijfsafvalstoffen ter inzameling worden aangeboden, worden contractueel bepaald tussen de aanbieder en de door de aanbieder gekozen inzameldienst.

 • 4.

  Inzamelmiddelen mogen niet voor 05.00 uur op de inzameldag op de openbare weg worden geplaatst.

 • 5.

  Inzamelmiddelen dienen zo spoedig mogelijk na de lediging dan wel uiterlijk voor 19.00 uur op de dag van inzameling van de openbare weg te zijn verwijderd.

 • 6.

  De plaats en wijze waarop de inzamelmiddelen ter inzameling aangeboden dienen te worden, worden contractueel bepaald tussen de aanbieder en de genoemde inzameldienst.

 • 7.

  In aanvulling op lid 6, is en blijft de aanbieder zowel voor als na lediging van het inzamelmiddel verantwoordelijk voor een op zodanige wijze plaatsen van het inzamelmiddel dat verkeersdeelnemers hierdoor niet worden gehinderd en er geen gerede kans bestaat op verwondingen van personen of beschadiging door of van passerende voertuigen of andere zaken.

Artikel 14. Opslag van afvalstoffen (Uitvoeringsbesluit behorende bij de verordening, artikel 22)

Er is geen plaats binnen de gemeente aangewezen waar het verbod, zoals gesteld in artikel 22 van de verordening niet geldt.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt. Op die dag zijn tevens alle eerder vastgestelde nadere regels en besluiten ingetrokken.

Artikel 16. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Bodegraven, 10 januari 2012.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris (wnd),

H. Romeijn MPM

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp