Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Wegsleepverordening gemeente Rucphen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Rucphen
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Rucphen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200902-04-2019Nieuwe regeling

11-12-2008

Raadhuiskrant 21/1/2009

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Rucphen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rucphen

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Rucphen

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen

Overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen.

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de

wet;

 • d.

  Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen

 • g.

  Wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met

inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen

behorende paden en bermen of zijkanten;

h.Vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de

toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3.500 KG

i.Aanhangwagen: voertuig, dat door een voertuig wordt voortbewogen of kennelijk bestemd

is om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden

verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het

vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle

wegen en weggedeelten binnen de grenzen van de gemeente Rucphen aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van:

  1) Heijnen auto’s, gelegen aan het adres Bremstraat 108a, 4711 CJ St. Willebrord

  2) De gemeente Rucphen, gevestigd Expeditieweg 3, 4715RM Rucphen

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college bepaald.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

1.De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats zijn voor voer-

tuigen tot 3500 kg GVW (Gewicht Volle Wagen):

 • a.

  basistarief/voorrijtarief € 83,30 (incl. BTW)

 • b.

  standaard berging naar bedrijf berger € 139,80 (incl. BTW)

  • 2.

   De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

 • a.

  voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 8,00 (incl. BTW)

 • b.

  voor elk volgend half etmaal of een gedeelte daarvan € 5,95 (incl. BTW)

  • 3.

   Deze tarieven gelden ook voor zon- en feestdagen. De bedragen zijn inclusief BTW en

worden jaarlijks geïndexeerd. De wijze van innen wordt nader door burgemeester en

wethouders vastgesteld. Voor het wegslepen van vrachtwagens en aanhangwagens

boven 3500 kg gelden andere tarieven.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van

gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het

ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164,

zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt 1 januari 2009 in werking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Rucphen.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 11 december 2008.

 

 

 

 

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

M.L. Everaers.

drs. R.A.F. van Pareren.