Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werk voorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werk voorziening
CiteertitelVerordening Wachtlijstbeheer Wsw Rucphen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 12, tweede lid van de wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200917-02-2016nieuwe regeling

12-02-2009

Raadhuiskrant 04-03-09

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werk voorziening

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Verordening Wachtlijstbeheer Wsw Rucphen

De raad van de gemeente Rucphen;

Gezien het voorstel van het college van 27 december 2008;

Gelet op artikel 12, tweede lid, Wet sociale werkvoorziening;

Overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de ingezeten die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht, bij verordening te regelen;

 

Besluit

De verordening wachtlijstbeheer Wsw Rucphen vast te stellen:

Artikel 1

1.

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeenschappelijke Regeling WVS.

2.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet of Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  wachtlijstvoortraject: een met re-integratiegelden van het UWV of gemeente gefinancierd traject waarin belanghebbenden die behoren tot de doelgroep worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de Wsw;

 • c.

  WVS-groep: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert

 • d.

  Wsw-geïndiceerden: Ingezetenen van de gemeente Rucphen die conform art. 11 van de wet geïndiceerd zijn

 • e.

  wachtlijst: overzicht van Wsw-geïndiceerden, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

 • f.

  contactpersoon: een door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen aangewezen contactpersoon.

Hoofdstuk 2 Plaatsingsvolgorde

Artikel 2 Plaatsingsbeleid

1.

Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de datum van indicatiestelling zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw aangehouden.

2.

Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1, tweede lid is de matching tussen de capaciteiten en de mogelijkheden van de belanghebbende Wsw-geïndiceerde op de wachtlijst en het werkaanbod uitgangspunt, bij gelijke geschiktheid heeft degene die het langst op de wachtlijst staat voorrang.

3.

Het Dagelijks Bestuur van de WVS-groep hanteert voor het vrijkomen van de aanwezige dienstbetrekkingen als richtsnoer dat gemiddeld over het gehele jaar van alle plaatsingen (inclusief interne (over)plaatsingen)

 • a.

  20 % zal plaatsvinden bij de divisie Industrie,

 • b.

  40 % bij de divisie Diensten en

 • c.

  40 % bij de divisie @Work van WVS.

4.

Onverminderd het tweede lid, kan het Dagelijks Bestuur in overleg met de contactpersoon van de gemeente Rucphen in bijzondere gevallen afwijken van het in het tweede en derde lid bepaalde, indien toepassing van dit lid naar haar oordeel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 3 Uitvoering

.

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het Dagelijks bestuur van de WVS-groep

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Wachtlijstbeheer Wsw Rucphen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2009 en is geldig tot en met 31 december 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 februari

de voorzitter, de griffier,

M.L. Everaers drs. R.A.F. van Pareren