Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2012
CiteertitelBeleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

de regeling vervangt de Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Borsele 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

02-02-2012

Bevelandse Bode, 15-02-2012

raadsstukken, B4

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2012

Beleidsregels standplaatsvergunningen Borsele 2012;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;

gezien de door hun op 18 januari 2011 vastgestelde de Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011;

gelet op artikel 1:3, vierde lid en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Borsele 2011;

mede gelet op het verslag van de gevoerde inspraakprocedure;

overwegende dat zij het standplaatsenbeleid wensen aan te passen;

besluiten vast te stellen de Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2012, luidende als volgt: 

Artikel 1 Incidentele standplaatsvergunningen

Per persoon wordt voor maximaal tien dagen per jaar (een) incidentele standplaatsvergunning(en) verleend.

Artikel 2 Permanente standplaatsvergunningen

 • 1

  Een permanente vergunning wordt verleend voor één dagdeel (morgen of middag) per week per kern.

 • 2

  Voor de hier onder genoemde kernen worden permanente vergunningen verleend voor de navolgende locaties en dagdelen: - Lewedorp: Zandkreekstraat op dinsdagmorgen;- ’s-Heerenhoek: Deken Holtkampstraat op dinsdagmiddag;- Nieuwdorp: Oranjeplein op woensdagmorgen;- Borssele: Plein op woensdagmorgen;- Heinkenszand: Van der Biltplein op donderdagmorgen; - Ovezande: Schuttersstraat op dinsdagmiddag;- ’s-Gravenpolder: vrijdagmorgen op de Burg. Jansenstraat.

 • 3

  Vergunninghouders die in het bezit zijn van een vergunning die afwijkt van het tweede lid, blijven in geval van verlenging in aanmerking komen van eenzelfde vergunning.

 • 4

  Het maximum aantal standplaatsen bedraagt in:- Kwadendamme 2 standplaatsen;- Borssele, Heerenhoek, Lewedorp en Ovezande 3 standplaatsen per kern.- Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk, ’s-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke, Nieuwdorp, Nisse en Oudelande: 4 standplaatsen per kern;- ’s-Gravenpolder en Heinkenszand: 6 standplaatsen per kern.

 • 5

  De in lid 4 genoemde maximum aantallen zijn niet van toepassing op de verkoop van de voor rechtstreeks consumptie geschikte goederen, zoals frites, ijs en loempia’s.Daarvoor geldt een maximum van twee standplaatsvergunningen buitenom de vastgestelde dagdelen.

 • 6

  Per kern kan per assortiment één permanente vergunning worden verleend. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende branches:a aardappelen, groente en fruit;b vis;c zuivelproducten;d vlees/kip(producten);e noten en snoep;f bloemen en planten;g brood en banket;h boeken;i overige producten.

 • 7

  De onder a t/m d genoemde assortimenten hebben bij de vergunningverlening prioriteit boven de andere prioriteiten.

 • 8

  Het is mogelijk één vergunning te verlenen voor twee assortimenten.

Artikel 3 Voorschriften standplaatsvergunning

Aan een vergunning worden in ieder geval de navolgende voorschriften verbonden:a De vergunning is niet overdraagbaar;b Standplaats wordt ingenomen door de houder van de vergunning, die zich kan laten bijstaan door andere personen. c. Een vergunning waarvan gedurende ten minste vier weken geen gebruik is gemaakt, kan worden ingetrokken, tenzij burgemeester en wethouders tevoren schriftelijk toestemming hebben verleend gedurende een bepaalde termijn geen gebruik te maken van de vergunning.

Artikel 4 Wachtlijst

 • 1

  Burgemeester en wethouders houden een wachtlijst bij van degenen die in aanmerking willen komen voor een permanente vergunning met een bepaald assortiment in een bepaalde kern, maar daar gelet op deze beleidsregels niet voor in aanmerking komen. In het geval er een permanente vergunning kan worden verleend komt de hoogst geplaatste persoon op de wachtlijst, als eerste in aanmerking voor een vergunning, tenzij hij/zij een assortiment verkoopt dat al wordt aangeboden door een andere standplaatshouder. De onder artikel 2, lid 7 bedoelde branches hebben te allen tijde voorrang bij de toekenning ongeacht de notering op de wachtlijst.

 • 2

  Plaatsing op de wachtlijst geschiedt voor een periode van ten hoogste één kalenderjaar. Verlenging is mogelijk mits voor 15 december van het voorafgaand jaar daartoe een schriftelijk verzoek is ingediend.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze beleidsregels treden per 1 maart 2012 in werking.

 • 2

  De Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2011 worden ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente Borsele 2012.

Heinkenszand, 20 februari 2012.Het college van burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,                              de burgemeester,