Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Reglement kwaliteitscommissie LEUDAL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement kwaliteitscommissie LEUDAL
CiteertitelReglement kwaliteitscommissie LEUDAL
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8 en 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-201201-01-2012Nieuwe regeling

13-12-2011

Streekbode 28 maart 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement kwaliteitscommissie LEUDAL

 

 

Artikel 1 De Kwaliteitscommissie

Er is een onafhankelijke adviescommissie, de Kwaliteitscommissie Leudal (hierna: de commissie), in het kader van de structuurvisie en het Limburgs Kwaliteitsmenu.

Artikel 2 Taak

 • 1.

  De commissie brengt schriftelijk advies uit aan Burgemeester en Wethouders van Leudal over principe-aanvragen in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu en de daarop gebaseerde gemeentelijke structuurvisies, waarbij met name gelet wordt op:

  • a.

   wat de bouwaanvraag betreft: de locatie, de situering op de kavel, de maat en schaal in relatie tot de directe omgeving;

  • b.

   wat de kwaliteitsverbetering betreft: een ten aanzien van de inhoud en omvang in verhouding tot de bouwaanvraag gepaste kwaliteitsverbetering.

 • 2.

  De commissie blijft bij haar advisering binnen de provinciale en gemeentelijke beleidskaders en respecteert daarbij het door de gemeenteraad op grond van artikel 12 van de Woningwet vastgestelde welstandsbeleid en de taken van de commissie op het gebied van de monumentenzorg als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Monumentenwet.

 • 3.

  De commissie kan onder bovenstaande voorwaarden op verzoek van andere Limburgse gemeenten advies uitbrengen op basis van de werkelijk gemaakte kosten doch minimaal de tarieven zoals die gelden in de tarieventabel van de legesverordening van de gemeenten Leudal.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  Bij de samenstelling van de commissie wordt onderscheid gemaakt tussen LKM-plannen en BOM+-plannen. LKM-plannen zijn plannen waarop de volgende LKM-modules van toepassing zijn: nieuwe landgoederen, gebiedseigen en niet-gebiedseigen toerisme en recreatie, uitbreiding bedrijventerreinen, uitbreiding solitaire bedrijven, nieuwe (solitaire) woningbouw en projectmatige woningbouw in uitleggebieden en overige (maatschappelijke) functies.

  BOM+ plannen zijn plannen waarop de volgende LKM-modules van toepassing zijn: agrarische nieuwvestiging en uitbreiding en uitbreiding glastuinbouw.

 • 2.

  Bij LKM-plannen bestaat de commissie uit minimaal vijf, onafhankelijk van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal opererende leden en plaatsvervangers met kennis van natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie, landbouw en stedenbouw.

  Bij BOM+plannen bestaat de commissie uit drie, onafhankelijk van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal opererende leden en plaatsvervangers met kennis van natuur, landschap, landbouw en stedenbouw.

 • 3.

  De leden van de commissie, waaronder de voorzitter, worden benoemd, geschorst en ontslagen het college van Burgemeester en wethouders van Leudal; de benoeming geschiedt voor drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal één periode. Na elke periode vindt een evaluatie plaats door Burgemeester en Wethouders.

 • 4.

  De plaatsvervanger van de voorzitter wordt door de leden van de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 5.

  De leden van de commissie kunnen ook zelf tussentijds ontslag nemen, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Zij doen daarvan onverwijld mededeling aan Burgemeester en Wethouders en aan de voorzitter.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter bepaalt de datum, plaats en tijdstip van de vergadering.

 • 2.

  Hij roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld.

 • 3.

  De voorzitter leidt de vergadering en ondertekent samen met de secretaris het advies.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  De secretaris wordt namens Burgemeester en Wethouders van Leudal aangewezen.

 • 2.

  De secretaris bereidt de behandeling van de aanvragen voor, zo mogelijk op basis van een preadvies.

 • 3.

  Hij neemt de nodige initiatieven en maatregelen ter bevordering van de kwaliteit en de voortgang van de advisering.

 • 4.

  Hij bespreekt met de voorzitter de datum, plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen punten.

 • 5.

  Hij ondertekent alle uitgaande stukken en draagt zorg voor een tijdige terugkoppeling en voor monitoring aan de leden van de commissie.

 • 6.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De voorzitter, in samenspraak met de secretaris, kan ambtenaren of andere deskundigen en de initiatiefnemers uitnodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

 • 2.

  Ambtenaren, andere deskundigen en initiatiefnemers die de vergaderingen bijwonen hebben geen stemrecht.

 • 3.

  Het deel van de vergadering waarin de commissie beraadslaagt over het uit te brengen advies vindt achter gesloten deuren plaats.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  De agenda en de vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2.

  De commissie mag geen besluiten nemen omtrent de uit te brengen adviezen, indien niet tenminste vijf leden bij LKM-plannen en tenminste twee leden bij BOM+plannen, waaronder de voorzitter of diens plaatsvervanger aanwezig zijn. Indien bij een vergadering minder dan het aantal genoemde leden aanwezig zijn, wordt het besluit waaromtrent advies moet worden uitgebracht opnieuw geagendeerd en behandeld in de volgende vergadering waarbij wel tenminste het minimum aantal leden aanwezig zijn.

 • 3.

  Adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 4.

  In het geval dat een lid van de commissie, in verband met belangenverstrengeling tussen zijn werk als commissielid en andere werkzaamheden, niet onafhankelijk kan oordelen over een bepaalde aanvraag onthoudt hij zich van beraadslaging en stemming.

 • 5.

  Het advies van de commissie bevat tenminste de motivering hoe men tot het advies is gekomen en de relevante opvattingen van de leden.

 • 6.

  Het advies wordt uiterlijk binnen vier weken na de vergadering waarin de zaak is behandeld uitgebracht aan Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente(n). Een afschrift van dit advies wordt verstuurd naar de initiatiefnemers.

 • 7.

  De termijn van vier weken kan maximaal met twee weken worden verlengd indien het een complexe aanvraag betreft, dan wel het tweede lid van dit artikel van toepassing is.

 • 8.

  De commissie draagt zorg voor een adequate publicatie van het advies, waaronder in ieder geval wordt verstaan het publiceren van het advies op internet.

Artikel 8 Verantwoording

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan Burgemeester en Wethouders van Leudal over de verrichte werkzaamheden. Dit verslag wordt uiterlijk vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar bij betreffende Burgemeester en Wethouders ingediend.

Artikel 9 Bezoldiging

De commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van € 85,- per uur. Voor wat betreft de vergoeding van de voorbereiding- en vergadertijd wordt het maximaal aantal te vergoeden uren voor de voorzitter en de leden vastgesteld op gemiddeld respectievelijk ¾ uur per LKM-aanvraag en 1/3 uur per BOM+ aanvraag voorbereidingstijd alsmede ½ uur vergadering per LKM-aanvraag en 1/4 uur vergadering per BOM+-aanvraag.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012

Artikel 11 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Kwaliteitscommissie Leudal”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal. 13 december 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier, De voorzitter,

drs. W.A.L.M. Cornelissen, A.H.M. Verhoeven MPM