Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 83 lid 1 Gemw
 2. art. 107 Gemw
 3. art. 156 Gemw
 4. art. 10.1.2 Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2012nieuwe regeling

07-02-2012

De Schakel 2012, 7

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie

Gelezen het voorstel van het presidium van de raad d.d. 17 januari 2012 nr. 03;gelet op het bepaalde in artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van deGemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd; 

 • 2

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen; 

 • 3

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier. 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur één afkomstig uit de coalitie en één uit de oppositie; 

 • 2

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. 

 • 3

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen. 

 • 4

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant. 

Artikel 3 Taken voorzitter

 • 1

  De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;b. het leiden van de vergaderingen;c. het doen naleven van deze verordening;d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie. 

Artikel 4 Nieuw Artikel

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning. 

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2; 

 • 2

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. 

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld. 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden. 

 • 2

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd. 

 • 3

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar vaststelling door de gemeenteraad.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 februari 2012.

De raad van de gemeente Waalre,de griffier, de voorzitter,

 

J.A.J. Claessen mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth 

Toelichting 1 Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Waalre

AlgemeenDe gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon.Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van degriffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en desamenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van hetwerkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissiehet meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen vanrechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en isderhalve wettelijk niet toegestaan.

ArtikelsgewijsArtikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissieIn artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horendetaken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt dezecommissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitbeleid (o.a.gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voordie voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot dewerkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van dewerkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekkenmet de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissieUit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders)geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat deraad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens isde burgemeester wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan,maar niet de griffier. De griffier is niet aan hem ondergeschikt.De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheidvaak een beroep doen op de griffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester invoorkomende gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie alsinformant.

Artikel 3. Taken voorzitterGelet op de taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie is het goed om voor deinvulling van dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de raad kanoordelen of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet. Ook is het wellicht van belang omals raad aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te biedenop het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissieHet zal voorkomen dat in de werkgeverscommissie zaken aan de orde zijn die direct op de griffier betrekking hebben. Uiteraard kan de commissie bepalen dat de beraadslagingen buiten aanwezigheid van de griffier zullen plaatsvinden. In dat geval maakt de commissie zelf afspraken over de verslaglegging. De raad, en derhalve ook de werkgeverscommissie, heeft op grond van het bepaalde in artikel 33 lid 1 Gemeentewet recht op ambtelijke bijstand. Het bepaalde dat de griffier met de gemeentesecretaris afspraken maakt over ondersteuning is in lijn met de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Artikelen 5 en 6: Besluitvorming en VerslagleggingDe inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingenWanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aanbod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar temaken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, destukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissiebeslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid vanbestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. Dewerkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijnmet artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen.Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien deraad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

Artikel 8. VergaderfrequentieDe inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9. VerantwoordingDe raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen,de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en degriffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, deinvulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wathieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie vanhaar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het deraad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie depersonele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10, 11 en 12: Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en CiteertitelDe inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.