Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BELEIDSREGEL VAARWEG- EN KADEVERORDENING HELMOND 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL VAARWEG- EN KADEVERORDENING HELMOND 2012
CiteertitelBELEIDSREGEL VAARWEG- EN KADEVERORDENING HELMOND 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening
Externe bijlageTekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008, art. 2.3, lid 3
 2. Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008, art. 2.4, lid 2
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2012nieuwe regeling

13-03-2012

Gemeenteblad, 2012, 18

Collegebesluit, 2012, 1201480

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL VAARWEG- EN KADEVERORDENING HELMOND 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.3, derde lid en 2.4, tweede lid, van de Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

besluit:

Vast te stellen de Beleidsregel Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2012.

Inleiding

De Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008 geeft het college de ruimte om voor bepaalde zaken ontheffing te verlenen. Om dit te kunnen invullen is het gewenst hiervoor beleid te ontwikkelen en dit vast te leggen in een beleidsregel. Ook met het oog op toezicht en handhaving van de verordening is het noodzakelijk duidelijke richtlijnen te hebben.

Juridisch kader

Het betreft hier de beleidsmatige toepassing van de artikelen 2.3, derde lid en 2.4, tweede lid, van de Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008.

Overgangsregeling

Deze is conform hetgeen is vastgelegd in artikel 5.5 van de Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008.

Flankerend beleid

Er is geen sprake van flankerend beleid.

Beleidscriteria en inwerkingtreding

Artikel 1 Criteria voor ontheffingverlening (uitwerking artikel 2.3, derde lid als voornoemd)

De criteria voor het verlenen van een ontheffing van een ligplaats zijn:

 • A.

  De aanvraag heeft betrekking

 • I.

  op een locatie aan de noordzijde van de insteekhaven, binnen het gele of paarse gedeelte van de bijlage ((tekeningnummer: 002.08, d.d. 16 februari 2012)bij deze beleidsregel

 • II.

  of in het gebied tussen de brug bij Suytkade en sluis 7 binnen het lichtblauwe gedeelte van de bijlage bij deze beleidsregel.

Aanvragen buiten deze gedeelten worden niet verleend.

 • B.

  Het maximum aantal ontheffingen is vastgesteld op vijf, waarbij

  • 1.

   één aanvraag verband moet houden met de recreatieve beroepscheepvaart of recreatieve toervaart in de insteekhaven;

  • 2.

   één aanvraag die verband moet houden met een sociaal, maatschappelijk of educatief belang in de insteekhaven;

  • 3.

   drie aanvragen die verband moeten houden met de recreatieve beroepsvaart en/of het stallen van historische bedrijfsvaartuigen in het gebied tussen de Suytkadebrug en sluis 7.

Artikel 2 Zeilplanken, waterjetskies, waterskies, vlotten en kitesurfen (uitwerking artikel 2.4, tweede lid als voornoemd)

De criteria voor het verlenen van ontheffing zijn:

 • A.

  De activiteit houdt verband met een evenement als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

  Helmond 2008. Aanvragen die geen verband houden met een evenement worden niet verleend.

 • B.

  De activiteit wordt gehouden in het gebied gelegen tussen de Julianabruggen en de brug Suytkade.

  Aanvragen om ontheffing buiten dat gebied worden niet verleend.

Artikel 3 Inwerkingtreding en intrekking

 • A.

  Deze beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • B.

  De beleidsregel Vaarweg- en kadeverordening Helmond 2008 wordt ingetrokken de dag na

  bekendmaking van de nieuwe beleidsregel.

 • C.

  Na de vaststelling zal de nieuwe beleidsregel op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd en

  bekendgemaakt.

 

Besloten in de vergadering van 13 maart 2012,

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

16 maart 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlage

Tekening