Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEnergiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012
CiteertitelEnergiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-201201-01-2013nieuwe regeling

13-03-2012

Hellendoorn Journaal, 23-3-2012

12INT00289

Tekst van de regeling

Intitulé

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012

De raad van de gemeente Hellendoorn;

 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012;

 

b e s l u i t :

 

I. vast te stellen de: Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders;

 • b.

  subsidieplafond: het budget dat ter uitvoering van de regeling beschikbaar is gesteld;

 • c.

  aanvraag: de aanvraag van subsidie voor het realiseren van isolerende maatregelen (en eventueel een EPA);

 • d.

  aanvrager: de eigenaar/bewoner die een aanvraag heeft ingediend;

 • e.

  lijst met te subsidiëren maatregelen: de door het college vastgestelde lijst met te subsidiëren maatregelen;

 • f.

  subsidiabele kosten: de maximale subsidie per maatregel volgens de lijst met te subsidiëren maatregelen;

 • g.

  EPA (Energie Prestatie Advies)/ EPA-maatwerkadvies: een m.b.t. een woning door een volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500–02 gecertificeerde adviseur opgesteld advies over mogelijke maatregelen ter besparing van energie;

 • h.

  gebouwschil: de buitenzijde van de woning, dus dak, muren (incl. beglazing) en begane grondvloer;

 • i.

  thermische schil: de scheidingsconstructie tussen verwarmde leefruimte en onverwarmde ruimte en tussen verwarmde leefruimte en buiten(lucht);

 • j.

  Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 Woningwet;

 • k.

  recreatieve woning: een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die blijkens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt.

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Het doel van deze verordening is het verstrekken van subsidie aan de eigenaar/bewoner van een bestaande woning voor het treffen van maatregelen aan de gebouwschil van die woning, opdat de energieprestatie van die woning wordt verhoogd.

Hoofdstuk II VOORWAARDEN VOOR DE SUBSIDIE

Artikel 3  

 • 1.

  Subsidie voor het treffen van maatregelen wordt verleend wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   de woning is van vóór 1992 (de datum van verlening van de bouwvergunning is bepalend);

  • b.

   het gaat om een – blijkens het betreffende bestemmingsplan - niet-recreatieve woning;

  • c.

   de aanvrager van subsidie is eigenaar/bewoner van de woning;

  • d.

   het betreft maatregelen ter isolatie van de thermische schil van de woning;

  • e.

   het betreft maatregelen die voorkomen op de lijst met te subsidiëren maatregelen;

  • f.

   de toe te passen bouwmaterialen hebben minimaal het CE-keur;

  • g.

   de toe te passen isolatiematerialen zijn geëigend en algemeen erkend;

  • h.

   de toe te passen bouw- en isolatiematerialen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn niet eerder toegepast c.q. gebruikt;

  • i.

   het betreft niet vervangende bouw of ver(nieuw)bouw;

  • j.

   het betreft maatregelen die niet ook door de provinciale of de rijksoverheid worden gesubsidieerd, tenzij deze ‘stapeling van subsidie’ expliciet door het college is toegelaten;

  • k.

   het betreft niet maatregelen die op grond van het Bouwbesluit reeds verplicht zijn.

 • 2.

  Ter tegemoetkoming in de kosten van een EPA wordt subsidie verleend tot een maximum van € 100,- wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   de aanvraag om subsidie voor het EPA maakt deel uit van de aanvraag om subsidie voor het realiseren van isolerende maatregelen;

  • b.

   tot het realiseren van het EPA, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is opdracht gegeven in het jaar 2010 of later;

  • c.

   aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde EPA-subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijv. rijkssubsidie);

  • d.

   aanvrager moet te allen tijde aannemelijk kunnen maken dat het EPA, waarvoor subsidie is gevraagd, heeft gediend ter informatie en ter advisering over mogelijk nog te nemen maatregelen, niet uitsluitend het aanbrengen van spouwmuurisolatie betreffende, waarvoor op grond van de EPR-2012 subsidie aangevraagd kan worden, en dat het EPA niet heeft gediend ter bevestiging of anderszins van reeds genomen maatregelen.

Artikel 4 Zelfwerkzaamheid

 • 1.

  Ook door een aanvrager zelf uitgevoerde maatregelen komen, met uitzondering van het aanbrengen van spouwmuurisolatie, voor subsidie op basis van de regeling in aanmerking mits deze maatregelen voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen. Indien

  maatregelen in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, komen uitsluitend de aangebrachte c.q. toegepaste bouw- en isolatiematerialen voor subsidiëring in aanmerking.

 • 2.

  De aanvrager die zelf maatregelen wil uitvoeren, dient dat aan de hand van deskundig advies of begeleiding op degelijke wijze te doen. De aanvrager dient aannemelijk te kunnen maken dat deze de nodige deskundige informatie heeft ingewonnen en/of deskundige begeleiding heeft gekregen.

Artikel 5 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie, lotingsronde

 • 1.

  Het college stelt het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het college organiseert in de eerste helft van 2012 een lotingsronde voor ingediende subsidieaanvragen.

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van loting in behandeling genomen nadat deze bij loting zijn ingeloot. Bij loting wordt een reservelijst gemaakt. Blijkt, na behandeling en afwikkeling van ingelote aanvragen, gedurende het jaar nog subsidiebudget beschikbaar te zijn, dan komen de gelote aanvragen op volgorde van de reservelijst alsnog in aanmerking voor subsidie.

 • 4.

  Per woning is maximaal € 1.500,- (inclusief BTW) beschikbaar. Een eventuele subsidie ten behoeve van een EPA wordt op dat bedrag in mindering gebracht.

Hoofdstuk III DE AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag

Het indienen van een aanvraag vindt plaats in twee stappen. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie voor isolerende maatregelen (en eventueel een EPA, ter advisering vooraf over isolerende maatregelen) moet het formulier ‘Basis-aanvraag Subsidie’ worden ingediend. Om na het realiseren van de isolerende maatregelen subsidie uitgekeerd te kunnen krijgen, moet het formulier ‘Vaststelling en verzoek Uitkering Subsidie’ worden ingediend. Beide formulieren zijn verkrijgbaar bij het Energieloket in het Huis voor Cultuur en Bestuur en zijn eveneens te downloaden via de website Energiebesparen Hellendoorn. De formulieren kunnen per post of digitaal (via de website Energiebesparen Hellendoorn) worden ingediend.

Artikel 7 Inhoud aanvraag subsidieverlening en -vaststelling

De ‘Basis-aanvraag subsidie’ betreft het voornemen om isolerende maatregelen te realiseren, en eventueel het laten opmaken van een EPA (ter advisering over nog te realiseren maatregelen) en de aanvraag om subsidie daarvoor. Deze aanvraag omvat uitsluitend een formulier en behoeft geen nadere informatie te bevatten. Het formulier ‘Vaststelling en verzoek uitkering subsidie’ dient vergezeld te gaan van de daarin aangegeven bescheiden, zoals facturen, afrekeningsbonnen en bewijs van betaling.

Hoofdstuk IV DE VERLENING VAN SUBSIDIE

Artikel 8 Beslissing op aanvraag subsidie

Het college beslist binnen 12 weken na de datum van ontvangst op de aanvraag. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Hoofdstuk V DE VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 9 Verloop procedure na beslissing op Basis-aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvrager dient zo spoedig mogelijk na het realiseren van de maatregelen, waarvoor subsidie is verleend, doch uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van subsidieverlening, een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Indiening moet plaatsvinden met het formulier ‘Vaststelling en verzoek uitkering subsidie’ en alle daarbij vereiste bescheiden.

 • 2.

  Na ontvangst van het formulier, bedoeld in het eerste lid, volgt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 weken na de datum van deze ontvangst een besluit van het college omtrent subsidievaststelling. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Hoofdstuk VI WEIGERINGSGRONDEN

Artikel 10 Weigeringsgronden voor de vaststelling van de subsidie

Subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  indien aanvrager niet heeft voldaan aan het gestelde bij of krachtens deze regeling;

 • b.

  indien niet alle maatregelen waarvoor subsidie is verleend binnen 6 maanden na de datum van de beslissing op de aanvraag om subsidieverlening uitgevoerd zijn;

 • c.

  indien aanvrager niet of niet tijdig, na het realiseren van de maatregelen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, eerste lid, een aanvraag tot vaststelling van subsidie met bijbehorende bescheiden heeft ingediend;

 • d.

  voor zover door het verlenen daarvan voor de betreffende woning meer dan € 1.500,-- aan subsidie op grond van deze regeling zou worden toegekend;

 • e.

  voor zover het subsidieplafond wordt overschreden;

 • f.

  voor zover het college van oordeel is dat een aanvraag, en/of hetgeen aan maatregelen is uitgevoerd, en/of de toepassing van materialen afwijkt van de regeling en van wat in de bouw redelijk en gebruikelijk is.

Hoofdstuk VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Looptijd

De regeling vervalt per 1 januari 2013, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de afwikkeling van vóór dat tijdstip ingediende aanvragen.

Artikel 12  

 • 1.

  Aanvrager verklaart zich met het gebruik maken van het gestelde in deze regeling bereid de medewerkers van de gemeente toe te laten tot de woning met het doel te controleren op de correcte uitvoering van deze regeling.

 • 2.

  Aanvrager verklaart zich tevens bereid mee te werken aan publicitaire acties c.q. onder meer in te stemmen met het openbaar maken van de resultaten van wat aanvrager door gebruikmaking van deze regeling aan de woning heeft gedaan en qua energieprestatie heeft bereikt.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening en van het gestelde in de lijst met te subsidiëren maatregelen.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012’.

 

II. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking. Op dat moment vervalt de ‘Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen gemeente Hellendoorn 2010’ (rb. 13-2-2010, nr. 09INT01208, gewijzigd bij rb. van 19-2-2011, nr. 10INT01810).

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,