Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden Beesel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening marktgelden Beesel 2011, zoals vastgesteld op 04-11-2010.

De datum van ingang van heffing is 01-01-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

08-11-2012

Gemeenteblad, 2012, 48b

Onbekend.
01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

03-11-2011

Gemeenteblad, 2012, 13c

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012(Verordening marktgelden Beesel 2012)

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2011;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

(Verordening marktgelden Beesel 2012)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik van de gemeentegrond die als markt is of nog zal worden aangewezen.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten bedoeld in artikel 1 zijn verschuldigd en worden voldaan door degene die van de gemeentegrond gebruik maakt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters per marktdag in gebruik genomengrond van de standplaats.

Een gedeelte van een strekkende meter wordt voor een hele strekkende meter gerekend.

Artikel 4 Belastingtarief

Het marktgeld bedraagt:

 • 1.

  voor een vaste plaats per kraam van 4 meter in gebruik genomen grond per week € 5,00.

 • 2.

  voor een dagplaats per kraam van 4 meter in gebruik genomen grond € 5,00.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Begripsbepalingen

 • 1.

  Onder ”marktdag” wordt voor de uitvoering van deze verordening bedoeld de uren, gedurende welke ingevolge de marktverordening gemeente Beesel 2005, de seizoensweekmarkt wordt gehouden.

 • 2.

  Onder “dagplaats” wordt voor de uitvoering van deze verordening bedoeld een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder.

 • 3.

  Onder “kwartaal” voor de uitvoering van deze verordening bedoeld een periode van twaalf aaneengesloten weken.

 • 4.

  Onder “vaste standplaats” wordt voor de uitvoering van deze verordening bedoeld een standplaats op de weekmarkt, die tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Indien het marktgeld voor een vaste plaats niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn is voldaan, dient het marktgeld bij aanvang van het nieuwe kwartaal aan de marktmeester te worden voldaan alvorens de standplaats wordt ingenomen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening marktgelden Beesel 2011' vastgesteld bij raadsbesluit van 4 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden Beesel 2012'.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 3 november 2011.

griffier,                       voorzitter,

E. Apeldoorn-Feijts       P. Dassen - Housen