Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Medemblik

Verordening VROM starterslening Medemblik 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Medemblik
Officiële naam regelingVerordening VROM starterslening Medemblik 2012
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Medemblik 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 10 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201205-02-2015nieuwe regeling

08-03-2012

De Medemblikker Courant 15-03-2012

IVR-11-00522

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING VROM STARTERSLENING Medemblik 2012

De gemeenteraad stelt de VERORDENING VROM STARTERSLENING Medemblik 2012 vast.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

b. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

c. VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

d. Aanvrager: de natuurlijke persoon, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

f. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

g. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

h. Recreatiewoning: een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, bestemd om – uitsluitend door personen die elders hoofdverblijf hebben – gedurende een gedeelte van het jaar te worden bewoond;

i. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

1. De gemeente Medemblik heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 7, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 7, lid 1, sub b bedoelde woningen;

2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Medemblik en SVn van toepassing.

Artikel 4

1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

2. Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-;

3. De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+) is toegekend;

4. De VROM Starterslening moet worden verstrekt met NHG;

5. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

6. Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

1. Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden toegewezen voor zover op deze rekening middelen beschikbaar zijn.

2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6

Een starterslening wordt niet verleend:

1. voor recreatiewoningen;

2. indien en voor zover financiële steun op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 7

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

a. Van in Medemblik woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend of thuiswonend zijn en staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA); indien er sprake is van twee aanvragers geldt de hiervoor beschreven sociale bindingseis slechts voor één van beide aanvragers.

b. Voor het voor de eerste keer verwerven van een bestaande woning in de gemeente Medemblik waarvan de koopsom, eventueel verhoogd met verbeterkosten, niet hoger is dan € 165.000,--, exclusief de bijkomende kosten volgens de actuele NHG-normen.

2. De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 8

1. Huishoudens die, op grond van artikel 7 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 9

1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd van deze verordening af te wijken in gevallen waarin de toepassing van de verordening, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Medemblik 2012".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 8 maart 2012.

De griffier, De voorzitter,

Nota-toelichting

Algemeen

Het ministerie van VROM verstaat onder een starter op de koopwoningmarkt iemand die: 1. voor het eerst zelfstandig gaat wonen in een koopwoning, of

2. al zelfstandig in een huurwoning woont en doorstroomt naar een eerste koophuis, of

3. zijn huurhuis koopt. Dit is niet leeftijdsgebonden, het kan een jongere zijn, maar ook een vijftig-plusser die zijn huurhuis koopt.   Artikel 3 Om aanspraak te kunnen maken op de VROM Starterslening heeft de gemeente een deelnemingsovereenkomst met SVn gesloten. Met het sluiten van de deelnemingsovereenkomst zijn tevens de productspecificaties en Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening van toepassing. Deze maken deel uit van de SVn Informatiemap.   Artikel 4 In beginsel ligt de bevoegdheid VROM Startersleningen te verstrekken bij de Raad. Middels dit artikel delegeert de Gemeenteraad de bevoegdheden aan het college van B en W. 1. Het college heeft op basis van dit artikel als dagelijks bestuur de bevoegdheid over de individuele aanvragen te beslissen. Het college toetst aan de hand van artikel 7 van deze verordening of aanvrager in aanmerking komt voor een VROM Starterslening.

2. SVn toetst op basis van de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening de aanvragen VROM Starterslening op financiële aspecten en de overige voorwaarden en brengt aan de gemeente advies uit over de hoogte van de VROM Starterslening.

Het ministerie van VROM heeft bepaald dat een VROM Starterslening maximaal 20% van de verwervingskosten mag bedragen. De gemeente is vrij om daarbij de hoofdsom van de VROM Starterslening te maximeren.

3. Het ministerie van VROM heeft bepaald dat de VROM Starterslening niet mag worden verstrekt indien ook de Koopsubsidie BEW + is toegekend. Dit wordt stapeling genoemd. Andere financiële regelingen, zoals koopgarant en koopcomfort, zijn wel toegestaan.

4. Het ministerie van VROM heeft bepaald dat op de VROM Starterslening Nationale Hypotheek Garantie van toepassing moet zijn.

5. Ook de eerste hypotheek dient met NHG te worden verstrekt, om in aanmerking te komen voor een VROM Starterslening. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) staat dan borg voor de betaling van rente en aflossing van zowel de 1e hypotheek van de bancaire instelling als de VROM Starterslening via SVn.

6. Op grond van de discretionaire beschikkingsbevoegdheid mag het college in navolging van artikel 4:38 tot en met 4:40 Awb aan een begunstigende beschikking voorschiften verbinden of wel aan de leningnemer verplichtingen opleggen om het doel van de toegekende Starterslening te verwezenlijken.   Artikel 5 1. Hier is bepaald dat slechts leningen kunnen worden verstrekt voor zover middelen beschikbaar zijn. De raad kan besluiten extra gelden beschikbaar te stellen.

2. Het vaststellen van een budget maakt het noodzakelijk dat de aanvragen voor de VROM Starterslening in volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde aanvraagformulier bij SVn worden afgehandeld. Hierbij geldt het principe ‘op is op’.   Artikel 6

1. Permanente bewoning van recreatiewoningen is niet toegestaan. Daarom wordt voor de aankoop van recreatiewoningen geen starterslening verstrekt.

2. Hier is geregeld dat eerst andere mogelijkheden moeten worden benut als “voorliggende voorziening” van de starterslening. Indien bijv. € 25.000,- nodig is, en er kan uit andere bronnen € 10.000,- worden verkregen, dan kan het ontbrekende gedeelte ad € 15.000,- worden aangevuld met de starterslening. Indien geen voorliggende voorziening aanwezig is kan de starterslening in dit voorbeeld worden vastgesteld op € 25.000,-.

Koopsubsidie geldt ook als voorliggende voorziening, maar alleen als geen gebruik wordt gemaakt van de starterslening, zie artikel 4, lid 3.  

Artikel 10

Dit artikel bepaalt dat het college in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de bepalingen van deze verordening. Dit afwijken kan alleen maar ten gunste en nooit ten nadele van de betrokken aanvrager. Het gebruik maken van de hardheidsclausule moet beschouwd worden als een uitzondering en niet als een regel. Het college moet in verband met precedentwerking dan ook duidelijk aangeven waarom in een bepaalde situatie van de verordening wordt afgeweken.