Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Klachtenregeling gemeente Berkelland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenregeling gemeente Berkelland
CiteertitelKlachtenregeling gemeente Berkelland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Klachtenregeling gemeente Berkelland 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012nieuwe regeling

06-03-2012

Berkelbericht, 13-03-2012

Raadsbesluit 6 maart 2012, collegevoorstel 24 januari 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

 

Raadsvergadering : 6 maart 2012

 

Agendanummer :

 

De raad van de gemeente Berkelland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012;

gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

KLACHTENREGELING GEMEENTE BERKELLAND

 

TITEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Berkelland;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland;

 • c.

  klachtenbehandelaar: degene die is benoemd in de in titel 3 omschreven functie;

 • d.

  klachtencoördinator: een door het college aangewezen personeelslid van de gemeente Berkelland; en

 • e.

  raadscommissie: de raadscommissies als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening op de raadscommissies 2011 van de gemeente Berkelland.

   

TITEL 2 KLACHTENCOÖRDINATOR

Artikel 2 Taak

 • 1.

  De klachtencoördinator is belast met de behandeling van en de advisering over klachten.

 • 2.

  Het college wijst voor de klachtencoördinator een plaatsvervanger aan.

 • 3.

  Indien de klacht is gericht tegen de klachtencoördinator zelf, dan wordt deze behandeld door de klachtenbehandelaar.

   

TITEL 3 KLACHTENBEHANDELAAR

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De klachtencoördinator kan de behandeling van en de advisering over een klacht overdragen aan de klachtenbehandelaar.

 • 2.

  De klachtencoördinator ondersteunt de klachtenbehandelaar.

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  De klachtenbehandelaar wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college.

 • 2.

  De klachtenbehandelaar treedt af op de dag van het aftreden van de raad.

 • 3.

  De klachtenbehandelaar kan op elk moment ontslag nemen.

 • 4.

  De aftredende klachtenbehandelaar blijft zijn functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 5.

  Tot klachtenbehandelaar zijn niet benoembaar:

  • a.

   het bestuursorgaan of een lid van het bestuursorgaan;

  • b.

   een lid van een raadscommissie;

  • c.

   een lid van de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Berkelland;

  • d.

   een personeelslid van de gemeente Berkelland; en

  • e.

   bestuurders en personeelsleden van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband waaraan de gemeente Berkelland deelneemt.

    

TITEL 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2012.

 • 2.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de op 3 januari 2005 vastgestelde Klachtenregeling gemeente Berkelland.

3.Deze verordening kan worden aangehaald als: Klachtenregeling gemeente Berkelland.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

6 maart 2012

de griffier, de voorzitter,