Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSamenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Hoeksche Waard
CiteertitelSamenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Hoeksche Waard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, artikel 81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2021nieuwe regeling

08-02-2011

nvt

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Hoeksche Waard

De raden van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen;

gelezen het voorstel van het presidium,

besluiten

een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 81 o (hoofdstuk IV b) van de Gemeentewet onder de volgende bepalingen.  

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 • 1.

  de raad: de gemeenteraad van elk der deelnemende gemeenten;

 • 2.

  het fractievoorzittersoverleg: het presidium als omschreven in het Reglement van Orde van elke raad;

 • 3.

  selectiecommissie: door de raden ingestelde commissie die bestaat uit een raadslid per gemeente die tot taak heeft de werving van externe leden van de regionale rekenkamercommissie te begeleiden;

 • 4.

  de wet: de Gemeentewet;

 • 5.

  commissie: de door elk van de raden ingestelde gemeentelijke rekenkamercommissie waarvan de leden een personele unie vormen;

 • 6.

  de verordening: de door elk van de raden bij verordening vastgestelde regels voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, als bedoeld in artikel 81 o, lid 1 van de wet;

 • 7.

  het budget: het bedrag dat de raden per jaar gezamenlijk beschikbaar stellen voor het functioneren van de rekenkamercommissie en het verrichten van de onderzoeken die voortvloeien uit toepassing van de verordening

Artikel 2 De verordening

De raden stellen een voor de gemeenten gelijkluidende verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie vast. De verordening kan slechts worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van de raden.

Artikel 3 Evaluatie

 • 1

  Deze overeenkomst wordt aangegaan vanaf de datum waarop de raden tot deze samenwerking hebben besloten tot en met 31 december 2013;

 • 2

  In januari 2013 wordt een evaluatieonderzoek gestart dat voor 31 juli 2013 dient te zijn afgerond zodat voor 31 december 2013 kan worden besloten om deze eventueel te wijzigen;

 • 3

  De griffiers van de raden nemen het initiatief om de evaluatie te starten. Omtrent de wijze van evalueren vindt overleg plaats tussen een vertegenwoordiging namens de fractievoorzittersoverleggen van de deelnemende gemeenten;

 • 4

  Bij de evaluatie komen in ieder geval de volgende punten aan de orde:

  • 1.

   De samenstelling van de rekenkamercommissie (intern / extern, aantal leden);

  • 2.

   Rol en positie van raadsleden en, indien van toepassing, door de raden in plaats van raadsleden gekozen andere personen in de rekenkamercommissie;

  • 3.

   Het functioneren van de interne en externe leden;

  • 4.

   De betrokkenheid van de raden bij de rekenkamercommissie en vice versa;

  • 5.

   De omvang van het budget;

  • 6.

   De huisvesting en het secretariaat;

  • 7.

   De mate waarin de commissie in staat is om haar taak effectief uit te voeren;

  • 8.

   De hoogte van het budget voor de rekenkamercommissie in relatie tot de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek door de rekenkamercommissie;

  • 9.

   De implementatie van de aanbevelingen uit de uitgevoerde rekenkameronderzoeken;

  • 10.

   De samenwerking tussen de gemeenten.

 • 5

   Indien de samenwerking na deze periode niet wordt voortgezet worden eventueel resterende verplichtingen door de gemeenten gezamenlijk gedragen naar rato van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarin de samenwerking wordt beëindigd.

Artikel 4 Benoeming leden rekenkamercommissie

 • 1

  Voor de benoeming van de externe leden van de rekenkamercommissie bestaat een selectiecommissie, samengesteld uit 5 leden, zijnde één lid uit de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten;

 • 2

  De selectiecommissie kiest uit zijn midden de voorzitter, de griffier van Cromstrijen is secretaris van de selectiecommissie;

 • 3

  De selectiecommissie doet een aanbeveling voor de door iedere raad te benoemen externe leden;

 • 4

  Iedere raad wijst zo spoedig mogelijk na de verkiezingen een vertegenwoordiger aan die namens hem als intern lid plaatsneemt in de rekenkamercommissie. Dit kan zowel een raadslid zijn als niet-raadslid zijn;

 • 5

  Indien een raad besluit een niet-raadslid voor te dragen als intern lid zijn eventuele vergoedingen voor dit lid voor rekening van de betreffende gemeente.

Artikel 5 Budget van de rekenkamercommissie

 • 1

  Iedere raad stelt aan de commissie een budget beschikbaar ter grootte van € 1,40 exclusief BTW per inwoner per jaar naar het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor het budget geldt. Het basisbedrag ad € 1,40 per inwoner per jaar, prijspeil 1 januari 2006, wordt jaarlijks verhoogd met de index die in de begroting wordt gehanteerd voor de algemene uitgaven;

 • 2

  De gemeenten verplichten zich om voor de duur van deze overeenkomst jaarlijks een budget als bedoeld onder 1 ter beschikking te stellen aan de rekenkamercommissie;

 • 3

  Structurele wijziging van het budget is slechts mogelijk bij gelijkluidend besluit van de raden.

Artikel 6 Facilitering van de commissie

 • 1

  De rekenkamercommissie zetelt in de gemeente Cromstrijen;

 • 2

  De griffier van de gemeente Cromstrijen is secretaris van de rekenkamercommissie en is verantwoordelijke voor de facilitaire ondersteuning van de rekenkamercommissie;

 • 3

  De gemeente Cromstrijen draagt zorg voor de betaling van de vergoedingen aan de leden van de rekenkamercommissie en het personeel van de rekenkamercommissie. Tevens verzorgt de gemeente Cromstrijen de overige betalingen van de rekenkamercommissie, voor zover de rekenkamercommissie instemt met de betaling;

 • 4

  Het personeel van de rekenkamercommissie houdt kantoor in de gemeente Cromstrijen. De rechtspositie van de griffie van de gemeente Cromstrijen is van overeenkomstige toepassing op het personeel van de rekenkamercommissie;

 • 5

  De kosten van de facilitering van de rekenkamercommissie en haar personeel komen ten laste van de begroting van rekenkamercommissie;

 • 6

  Alle deelnemende gemeenten stellen op verzoek van de rekenkamercommissie een werk- of vergaderruimte beschikbaar. Een dergelijk verzoek wordt alleen op redelijke gronden geweigerd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Binnenmaas in zijn openbare vergadering

de griffier, de voorzitter,

 

drs. M. Tobeas mr. drs. A.J. Borgdorff

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cromstrijen in zijn openbare vergadering

de griffier, de voorzitter,

 

Tj. Teijema G.A.A.J. Jansen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Korendijk in zijn openbare vergadering

de griffier, de voorzitter,

 

drs. A. Goslings R.W.J. Melissant-Briene

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oud-Beijerland in zijn openbare vergadering van 8 februari 2011,

de griffier, de voorzitter,

 

E.G. Bunt K. Tigelaar

Aldus besloten door de raad van de gemeente Strijen in zijn openbare vergadering

de griffier, de voorzitter,

 

M.A. Bourdrez J.P.M. Klijs