Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Horst aan de Maas

Woningbouw op particuliere grond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHorst aan de Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoningbouw op particuliere grond
CiteertitelWoningbouw op particuliere grond
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2011Onbekend

05-07-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Woningbouw op particuliere grond

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op aanvragen voor woningbouw op particuliere grond, welke niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan en welke zijn gelegen binnen de contour die de Provincie rondom de kernen heeft getrokken. Locaties die zijn gelegen in exploitatiegebieden vallen niet binnen de reikwijdte van dit beleid.

Uitgangspunt is dat door het toevoegen van 1 (maximaal 2 woningen) een ruimtelijk (of maatschappelijk) knelpunt wordt opgelost of er een duidelijke ruimtelijke verbetering optreedt. Indien een verzoek betrekking heeft op meer dan 2 woningen, wordt dit verzoek beschouwd als een projectmatige ontwikkeling en is dit beleid niet van toepassing.

Criteria

Het oplossen van een ruimtelijke of maatschappelijk knelpunt.

Er moet sprake zijn van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Deze kwaliteitsverbetering kan bijvoorbeeld worden bereikt in de vorm van milieuwinst of door ruimtewinst. Milieuwinst kan worden bereikt door het oplossen of opheffen van een bestaand milieuhygiënisch knelpunt. Ruimtewinst kan worden bereikt door sloop of herontwikkeling van bestaande stallen.

Indien er geen ruimtelijk of maatschappelijk knelpunt wordt opgelost wordt het verzoek afgewezen.

Is er wel sprake van een verbetering dan wordt de aanvraag vervolgens getoetst aan de volgende criteria:

 • -

  er moet sprake zijn van (ruimtelijke) samenhang en inpassing in de bestaande stedenbouwkundige structuur;

 • -

  het woonmilieu van bestaande woningen (o.a. privacy, bezonning) ter plaatse mag niet onevenredig aangetast worden;

 • -

  woningen dienen ontsloten te worden op de openbare weg en het parkeren dient op eigen terrein opgelost te worden;

 • -

  er dient rekening gehouden te worden met bodemgesteldheid, het watersysteem en de waterhuishouding, de invloed van omliggende bedrijvigheid en wegen, archeologie en cultuurhistorie, ecologie en duurzaamheid.

Financieel

In de werkgroep die bezig is met de ontwikkeling van de structuurvisie worden zowel de bijdrage bovenwijks als de bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen nader uitgewerkt. Zodra de structuurvisie is vastgesteld gelden deze bedragen ook voor woningbouw op particuliere grond.

Tot aan de vaststelling van de structuurvisie wordt aan bovenwijkse voorzieningen een bedrag van € 20,-- / m2 (excl BTW) met een maximum van 1000 m2 in rekening gebracht.