Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen
CiteertitelVerordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201213-03-2012Nieuwe regeling

05-03-2012

Gemeenteblad 2012, 16

9A

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 13 februari 2012;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende verordening.

Verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Bouwbesluit:

de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 Woningwet;

b.

college:

het college van burgemeester en wethouders:

c.

Energielabel

energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen;

d.

energiemaatwerkadvies:

een conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02 gecertificeerde adviseur opgesteld advies voor een particuliere woning over mogelijke maatregelen ter besparing van energie;

e.

gebouwschil:

de buitenzijde van de woning, dus van boven naar beneden dak, muren (inclusief beglazing) en begane grond vloer;

f.

labelstap

een zodanige verbetering van de energie-index dat de woning in de naasthogere labelklasse van het Energielabel valt;

g.

lijst met te subsidiëren maatregelen:

voor enige periode vastgestelde lijst met te subsidiëren maatregelen en daarvoor beschikbaar gestelde subsidie ( in procenten);

h.

recreatiewoning:

een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die blijkens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt:

i.

subsidiabele kosten:

de kosten van maatregelen waarvoor volgens de lijst met te subsidiëren maatregelen subsidie beschikbaar is;

j.

subsidieplafond:

het budget dat voor enige bepaalde periode beschikbaar is gesteld;

k.

thermische schil:

de scheidingsconstructie tussen verwarmde en onverwarmde ruimte en tussen verwarmde ruimte en buitenlucht;

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Het doel van deze verordening is het verstrekken van subsidie aan de eigenaar en tevens bewoner van een bestaande woning voor het treffen van maatregelen aan de gebouwschil van die woning, opdat de energieprestatie van die woning wordt verhoogd.

Hoofdstuk II VOORWAARDEN VOOR DE SUBSIDIE

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Subsidie voor het treffen van maatregelen kan worden verleend wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   het betreft een woning in de gemeente Tubbergen waarvoor een bouwvergunning is verleend die vóór 1 januari 1995 van kracht is geworden;

  • b.

   het betreft geen recreatiewoning;

  • c.

   het betreft geen berging, schuur of garage;

  • d.

   de aanvrager van subsidie is eigenaar en tevens bewoner van de woning;

  • e.

   voor de woning is een energiemaatwerkadvies opgesteld dat niet ouder is dan vijf jaar;

  • f.

   het betreft maatregelen die in het maatwerkadvies worden aanbevolen;

  • g.

   het betreft maatregelen ter isolatie van de thermische schil van de woning;

  • h.

   het betreft maatregelen die voorkomen op de lijst met te subsidiëren maatregelen;

  • i.

   de toe te passen bouwmaterialen hebben minimaal het CE-keur;

  • j.

   de toe te passen isolatiematerialen zijn geëigend en algemeen erkend;

  • k.

   de toe te passen bouw- en isolatiemaatregelen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn niet eerder toegepast of gebruikt in de betreffende woning;

  • l.

   het betreft geen vervangende bouw of ver(nieuw)bouw;

  • m.

   het betreft geen maatregelen die op grond van het Bouwbesluit reeds verplicht zijn.

 • 2.

  Ter tegemoetkoming in de kosten van een energiemaatwerkadvies kan subsidie worden verleend tot een maximum van € 100,- wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijvoorbeeld rijkssubsidie);

  • b.

   het energiemaatwerkadvies is opgesteld na inwerkingtreding van deze regeling;

  • c.

   de voorwaarden genoemd in artikel 3, lid 1, sub a, b, c en d zijn tevens hier van toepassing;

  • d.

   het energiemaatwerkadvies dient door een conform nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02 gecertificeerde adviseur, opgesteld te worden;

  • e.

   de maximaal te verlenen subsidie bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde subsidie wordt met een maximum van € 150,- verhoogd indien:

  • a.

   minimaal één van de geadviseerde maatregelen uit het uitgevoerde energiemaatwerkadvies is gerealiseerd, en

  • b.

   de uitgevoerde maatregelen voorkomen op de lijst met te subsidiëren maatregelen, en

  • c.

   een aanvraag voor deze maatregelen leidt tot vaststelling en uitkering van subsidie.

Artikel 4 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

 • 1.

  Ook door een aanvrager zelf uitgevoerde maatregelen komen voor subsidie op basis van de regeling in aanmerking mits deze maatregelen voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen. Dit geldt niet voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Indien maatregelen in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, komen uitsluitend de kosten van bouw- en isolatiematerialen voor subsidiëring in aanmerking.

 • 2.

  De aanvrager die zelf maatregelen wil uitvoeren, dient dat aan de hand van deskundig advies of begeleiding op degelijke wijze te doen. De aanvrager dient aannemelijk te kunnen maken dat deze de nodige deskundige informatie heeft ingewonnen en/of deskundige begeleiding heeft gekregen.

Artikel 5 Subsidieplafond, subsidiedrempel en maximale hoogte subsidie

 • 1.

  Het college stelt het subsidieplafond vast en maakt dit bekend.

 • 2.

  Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst.

 • 3.

  indien een aanvraag niet aan de vereisten van indiening voldoet, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop alsnog aan de indieningvereisten is voldaan.

 • 4.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 5a Subsidiedrempel en maximale hoogte subsidie

 • 1.

  Geen subsidie wordt verleend van minder dan € 400,--, exclusief de subsidie voor het energiemaatwerkadvies, tenzij in het maatwerkadvies geen andere maatregelen worden geadviseerd die op de lijst van te subsidiëren maatregelen voorkomen. Dit geldt niet als alleen subsidie wordt aangevraagd ter tegemoetkoming in de kosten van een energiemaatwerkadvies.

 • 2.

  Gedurende de looptijd van de regeling is per woning maximaal € 1000,-- (inclusief BTW) subsidie beschikbaar voor de maatregelen die voorkomen op de lijst van de subsidiëren maatregelen, indien met de maatregelen bereikt wordt dat één labelstap in het Energielabel gemaakt wordt.

 • 3.

  Gedurende de looptijd van de regeling is per woning maximaal € 2000,--,- (inclusief BTW) subsidie beschikbaar voor de maatregelen die voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen, indien met de maatregelen bereikt wordt dat ten minste twee labelstappen in het Energielabel gemaakt worden.

Hoofdstuk III DE AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag

 • 1.

  De aanvrager vraagt subsidie, voor het treffen van maatregelen en het maatwerkadvies, aan door middel van het door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt het maatwerkadvies voor de woning waarop de aanvraag betrekking bijgevoegd.

 • 3.

  De aanvraag moet ingediend worden voor 1 juli 2012.

Hoofdstuk IV DE VERLENING VAN SUBSIDIE

Artikel 8 Beslissing op aanvraag subsidie

Het college beslist binnen vier weken na de datum van ontvangst op de aanvraag. Het college kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen.

Artikel 9 Wachtlijst

 • 1.

  De beslissing op de aanvraag wordt aangehouden tot uiterlijk 1 februari 2013, als het door de som van de bedragen van de reeds afgeven beschikking tot subsidieverlening, het subsidieplafond is overschreden.

 • 2.

  Het college doet de aanvrager zo spoedig mogelijk mededeling van de aanhouding van de beslissing.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  als aanvrager niet voldoet aan de voorschriften van deze regeling;

 • b.

  voor zover maatregelen aan de woning zijn uitgevoerd of in aanvang zijn genomen, voordat op de aanvraag tot subsidieverlening is beslist dan wel voordat aan de aanvrager is meegedeeld dat een beslissing op zijn aanvraag is aangehouden;

 • c.

  als voor het indienen van de aanvraag geen energiemaatwerkadvies is uitgevoerd;

 • d.

  als door de som van de bedragen van de vastgestelde subsidies het subsidieplafond is overschreden;

 • e.

  voor zover blijkens de aanvraag de te treffen maatregelen en/of de toepassing van materialen afwijkt van wat in de bouw redelijk en gebruikelijk is;

 • f.

  Indien het te verlenen subsidiebedrag minder zou bedragen dan € 400,-- (exclusief de subsidie voor maatwerkadviezen), tenzij

  • -

   uit het maatwerkadvies blijkt dat geen andere maatregelen worden geadviseerd die op de lijst van te subsidiëren maatregelen voorkomen; dan wel

  • -

   uitsluitend subsidie is aangevraagd als tegemoetkoming in de kosten van een energiemaatwerkadvies.

 • g.

  voor zover de te verlenen subsidie meer dan € 1000,-- bedraagt ingeval artikel 5a, tweede lid, van toepassing is;

 • h.

  zover de te verlenen subsidie meer dan € 2000,-- bedraagt ingeval artikel 5a, derde lid, van toepassing is.

Artikel 11 Intrekking of wijziging besluit subsidieverlening

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien het de te treffen maatregelen niet worden uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.

Artikel 12 Voorschotten

Er worden op de subsidie geen voorschotten verstrekt.

Hoofdstuk V DE VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 13 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvrager dient zo spoedig mogelijk na het realiseren van de maatregelen, waarvoor subsidie is verleend, doch uiterlijk binnen 5 maanden na datum van subsidieverlening, een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie.

 • 2.

  De aanvraag dient plaats te vinden door middel van het daartoe door het college vastgestelde formulier.

 • 3.

  Na ontvangst van de aanvraag volgt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na de datum van ontvangst een besluit van het college omtrent subsidievaststelling. Het college kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen.

Artikel 14 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.

 • 2.

  De subsidie wordt op nihil vastgesteld:

  • a.

   als de maatregelen waarvoor subsidie is verleend niet volledig zijn uitgevoerd;

  • b.

   als aanvrager weigert de met de uitvoering van deze verordening belaste medewerkers van de gemeente toe te laten tot de woning met het doel te controleren op de correcte uitvoering van de getroffen maatregelen;

  • c.

   als de aanvraag om subsidievaststelling niet is ingediend uiterlijk binnen vijf maanden nadat de beschikking tot subsidieverlening is bekendgemaakt.

Hoofdstuk VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Looptijd en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt

 • 2.

  Zij vervalt met ingang van 1 juli 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidiebesluiten waarvoor de aanvraag om subsidieverlening voor die datum is ingediend.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening en van het gestelde in de geldende lijst met gesubsidieerde maatregelen.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen”.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 5 maart 2012.

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage

Lijst met maatregelen en subsidiehoogte

behorend bij de Verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen

 

Maatregel

Voorwaarde

Subsidie

1

Gevel-, dak- en vloerisolatie

Rc minimaal 2,5

33,3 %

2

Na-isolatie spouwmuur

Rc minimaal 1,5, uitgevoerd door gespecialiseerd bedrijf

33,3 %

3

HR++ glas

U maximaal 1,1 (bij uitzondering 1,2)

33,3 %

4

Leidingisolatie

 

33,3 %

5

Lokale ventilatie met WTW

 

33,3 %

6

Zelfregulerende ventilatieroosters

 

33,3 %

Mij bekend,

De griffier,

F.G.S. Droste