Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Achtkarspelen

Rioolrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAchtkarspelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRioolrechten
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2010Onbekend

02-12-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, punt nr. 12;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van rioolrechten.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder een IBA verstaan een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater;

 • c.

  onder afvalwater verstaan water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering of via een IBA-systeem;

 • d.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

 • e.

  onder verbruiksperiode verstaan de periode van een jaar waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft. De periode eindigt in het jaar voorafgaande aan het belastingjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

1.Onder de naam "rioolrechten" wordt geheven:

een recht van de hoofdbewoner of de hoofdgebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd of via een IBA-systeem, waarvoor gebruiker met de gemeente een gebruiksovereenkomst heeft afgesloten, in het oppervlaktewater of in de bodem wordt geloosd.

2.Met betrekking tot het recht als bedoeld in het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

 • a.

  degene die naar de omstandigheden beoordeeld het eigendom al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

 • b.

  ingeval een gedeelte van een eigendom - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 3 - ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.

Artikel 3 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 2 bedoeld eigendom blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, worden de rechten geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één eigendom worden aangemerkt.

Artikel 4 Belastingtarieven

Het recht bedraagt voor:

 • a.

  een eigendom, dat uitsluitend als woning wordt gebruikt, per belastingjaar € 177,48;

 • b.

  elk ander eigendom € 177,48per belastingjaar, vermeerderd met € 24,00 voor elke 100 m³ of een deel daarvan uit het eigendom in het riool afgevoerde hoeveelheid water boven de hoeveelheid van 200 m³. Waarbij deze hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de in het eigendom afgeleverde hoeveelheid water door het waterleidingbedrijf in de verbruiksperiode.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het eigendom voor het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in de loop van het belastingjaar aanvangt, wordt het verschuldigde recht berekend over het aantal kalendermaanden, waarin van de dienst gebruik is gemaakt. Een gedeelte van de maand wordt daarbij voor een maand gerekend.

 • 3.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het eigendom voor het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, het bedrag daarvan, meer is dan € 135,-- doch minder is dan € 3.000,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 4.

  Het bovengenoemde lid 2. en 3. zijn niet van toepassing op de heffing bedoeld in artikel 4 onder b.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten" van 13 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolrechten".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Achtkarspelen van

11 december 2008

De griffier, De voorzitter,

mw. mr. R. van der Heide T.J. van der Zwan