Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Baarle-Nassau

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Baarle-Nassau
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2003
CiteertitelVerordening precariobelasting 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 01-01-2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 • 1.

  Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200801-01-2012art. 4

11-12-2008

Ons Weekblad, 19-12-2008

20-12-2008
25-12-2004art. 4

16-12-2004

Ons Weekblad, 24-12-2004

25-12-2004
27-12-2003art. 4

22-12-2003

Onbekend

27-12-2003
21-12-2002nieuwe regeling

12-12-2002

Ons Weekblad, 20-12-2002

21-12-2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2003

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2002;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2003

(Verordening precariobelasting 2003)

Artikel 1 Begripsomschrijving

a.jaar: een kalenderjaar;
b.maand: een tijdvak van dertig achtereenvolgende dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven boor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degenen die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van een terras voor cafetaria’s, lunchrooms en dergelijke inrichtingen en bedraagt:

a.per m² per jaar 20,00
b.per m² per maand 2,00

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt voor de berekening van de precariobelasting een gedeelte van een eenheid van tijd of afmeting als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2. Indien voor het belastbare feit het tarief per maand of per jaar niet evenredig zijn opgebouwd, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Voor de precariobelasting die naar een tarief per jaar of per maand wordt geheven is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar, onderscheidenlijk een maand.

Artikel 7 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar aanvangt is de naar een tarief per jaar geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de naar een tarief per jaar geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijn van betaling

De belastingaanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van precariobelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariorechten’ van 17 december 1998, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 december 2001, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2003.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening precariobelasting 2003’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2002.

DE RAAD VOORNOEMD

GriffierH.H.Dame
VoorzitterDrs. J.P.M.M.Hendrikx