Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Nadere regels nevenwerkzaamheden en financiële belangen van ambtenaren Helmond 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels nevenwerkzaamheden en financiële belangen van ambtenaren Helmond 2012
CiteertitelNadere regels nevenwerkzaamheden en financiële belangen van ambtenaren Helmond 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125 quinquies, lid 1
 2. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst, art. 15:1:e
 3. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst, art. 15:1:f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2012nieuwe regeling

06-03-2012

Gemeenteblad, 2012, 12

Collegebesluit, 2012, 1201393

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS NEVENWERKZAAMHEDEN EN FINANCIELE BELANGEN VAN AMBTENAREN HELMOND 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

gelet op het bepaalde in de artikelen 125 quinquies, eerste lid aanhef en onder d en e, Ambtenarenwet en de artikelen 15:1:e en 15:1:f CAR UWO;

gehoord het positieve advies van de Ondernemingsraad d.d. 5 oktober 2011;

 

Besluit:

vast te stellen de Nadere regels nevenwerkzaamheden en financiële belangen van ambtenaren Helmond 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Ambtenaar: degene als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR UWO;

 • b.

  Nevenwerkzaamheden: alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die ambtenaren buiten hun functie bij de gemeente Helmond voor zichzelf of derden verrichten en die daarmee raakvlakken hebben of kunnen hebben.

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden

 • 1.

  De ambtenaar is verplicht alle nevenwerkzaamheden aan het college schriftelijk te melden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten. De meldplicht geldt ook voor wijzigingen in nevenwerkzaamheden.

 • 2.

  De melding als bedoeld in het eerst lid vindt plaats aan de hand van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld (meldings)formulier.

 • 3.

  De ambtenaar is verplicht, op verzoek van of namens het college, nadere gegevens te verstrekken over de nevenwerkzaamheden.

 • 4.

  Het college kan het verrichten van nevenwerkzaamheden verbieden voor zover naar zijn oordeel sprake is van de omstandigheid als omschreven in artikel 125 quinquies, eerste lid onder d, Ambtenarenwet.

 • 5.

  Aan het uitoefenen van nevenwerkzaamheden die niet zijn verboden kunnen door of namens het college beperkingen worden gesteld.

 • 6.

  Door of namens het college wordt er een registratie gevoerd van de in de melding opgenomen nevenwerkzaamheden.

 • 7.

  Het college maakt de nevenwerkzaamheden van de volgende ambtenaren openbaar:

  • a.

   de algemeen directeur / gemeentesecretaris;

  • b.

   de directeuren en

  • c.

   de concerncontroller.

 • 8.

  De openbaarmaking ingevolge het zevende lid vindt plaats via de gemeentelijke website: www.helmond.nl.

 • 9.

  De openbaarmaking als bedoeld in het zevende lid vermeldt:

  • a.

   de hoofdfunctie van de ambtenaar;

  • b.

   de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden;

  • c.

   de ingangsdatum van de nevenwerkzaamheden en

  • d.

   de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

Artikel 3 Financiële belangen

 • 1.

  De ambtenaar is verplicht financiële belangen, het bezit van en transacties in effecten of handel in onroerende zaken binnen de gemeente Helmond aan het college te melden, voor zover door zijn functie het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie aanwezig is.

 • 2.

  De melding als bedoeld in het eerst lid vindt plaats aan de hand van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld (meldings)formulier.

 • 3.

  De ambtenaar is verplicht, op verzoek van of namens het college, nadere gegevens te verstrekken over de zaken als bedoeld in het eerst lid.

 • 4.

  Door of namens het college wordt er een registratie gevoerd van de in de melding opgenomen financiële belangen c.a. als bedoeld in het eerste lid.

 • 5.

  De registratie als bedoeld in het vierde lid vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de hoofdfunctie van de ambtenaar;

  • b.

   de aard van de financiële belangen c.a. en

  • c.

   de eventueel getroffen maatregelen of voorzieningen ter voorkoming van misstanden of oneigenlijk

   gebruik.

Artikel 4 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Besloten in de vergadering van 6 maart 2012.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

9 maart 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA