Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Baarle-Nassau

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Baarle-Nassau
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2006
CiteertitelLegesverordening 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 01-01-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 • 1.

  Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-201001-10-201025-12-2010bijlage tarieventabel

14-10-2010

Ons Weekblad, 19-10-2010

20-10-2010
19-12-200920-10-2010bijlage tarieventabel

10-12-2009

Ons Weekblad, 18-12-2009

19-12-2009
10-10-200904-04-200919-12-2009artikel 8

22-01-2009

Ons Weekblad, 09-10-2009

04-04-2009
07-02-200910-10-2009bijlage tarieventabel

22-01-2009

Ons Weekblad, 06-02-2009

07-02-2009
20-12-2008bijlage tarieventabel

11-12-2008

Ons Weekblad, 19-12-2008

20-12-2008
12-07-200801-07-2008art. 8, bijlage tarieventabel

01-07-2008

Ons Weekblad, 11-07-2008

12-07-2008
22-12-2007bijlage tarieventabel

13-12-2007

Ons Weekblad, 21-12-2007

22-12-2007
23-12-2006bijlage tarieventabel

14-12-2006

Ons Weekblad, 22-12-2006

23-12-2006
07-10-200601-10-2006bijlage tarieventabel

21-09-2006

Ons Weekblad, 06-10-2006

07-10-2006
01-06-2006bijlage tarieventabel

23-05-2006

Onbekend

01-06-2006
24-12-2005nieuwe regeling

15-12-2005

Ons Weekblad, 23-12-2005

24-12-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2006

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2005;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2006

(Legesverordening 2006)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.dag:de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b.week:een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.maand:het tijdvak dat loop van nde dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)de dag in de volgende kalendermaand;
d.jaar:het tijdvak dat loop van de nde dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)de dag in het volgende kalenderjaar;
e.kalenderjaar:de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven terzake van het door de gemeente verlenen van diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. De in rekening te brengen tarieven worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 14.1.12 en 14.1.13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, alsmede een vergunning als bedoeld in onderdeel 5.8.1 en 5.9 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien de vergunning wordt aangevraagd ten behoeve van:

 • 1.

  volledig niet-commerciële kleinschalige buurtactiviteiten;

 • 2.

  volledig niet-commerciële activiteiten, die gratis toegankelijk zijn en die voor en door particulieren worden georganiseerd;

 • 3.

  een evenement, welke zonder winstoogmerk bestemd is voor inwoners van deze gemeente, en zelfstandig georganiseerd en uitgevoerd wordt door een vereniging of instelling gevestigd in deze gemeente, die zich, blijkens haar statuten, de uitoefening van activiteiten van algemeen maatschappelijke en/of sociaal-culturele aard ten doel stelt en waarvan – eventuele - baten volledig ten goede komen aan die doeleinden waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Legesverordening 2003’ van 12 december 2002, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 7 juli 2005, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2006’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2005.

DE RAAD VOORNOEMD

Griffierde heer H.H.Dame
Voorzitterde heer drs. J.P.M.M.Hendrikx

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2006 (per 1-1-2009)

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1Het tarief bedraagt voor de afgifte van:    
1.1.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina0,25
1.1.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:    
1.1.2.1per pagina op papier van A-4 formaat0,25
1.1.2.2per pagina op papier van een ander formaat 0,35
1.1.2.3kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:    
1.formaat A45,00
2.formaat A35,00
3.formaat A27,50
4.formaat A110,00
5.formaat > A112,00
11.3een gunstige beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen27,20
11.4stukken of uittreksel, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina4,65

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

2.1Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:    
2.1.1een exemplaar van de gemeentebegroting33,45
2.1.2een exemplaar van de gemeenterekening 33,45
2.2.1Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op alle raadsagenda’s met de daarbij behorende stukken per kalenderjaar 36,40
2.2.1.1Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op alle stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie36,40
2.2.1.2Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, bedragen de leges zoveel twaalfde gedeelten van het onder 2.2.1 of 2.2.1.1 genoemde tarief als er in dat jaar na ingang van het abonnement nog volle kalendermaanden overblijven.    
2.2.1.3Indien een abonnement wordt beëindigd in de loop van een kalenderjaar, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het onder 2.2.1 of 2.2.1.1 genoemde tarief, als er in dat jaar na beëindiging van het abonnement nog volle kalendermaanden overblijven.    
2.2.1.4De leges als genoemd in 2.2.1 of 2.2.1.1 worden niet geheven indien een abonnement wordt afgesloten door:    
a.leden of plaatsvervangende leden van de raadscommissies;    
b.de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps;    
c.de redactie en correspondenten van dag- en weekbladen;    
d.de lokale en regionale omroepen;    
e.de gemeentelijke bibliotheek;    
f.Stichting samenlevingsopbouw Baarle;    
g.andere gemeentebesturen;    
h.een raadsfractie voor het door het presidium te bepalen aantal abonnementen;    
i.Dorpshuis Ulicoten.    
2.2.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening (A.P.V.)15,75
2.2.3Het tarief voor het verstrekken van een afdruk van een compleet (ontwerp-)bestemmingsplan, beleidsvisie, streekplan of enig ander ruimtelijk plan bedraagt10,00
vermeerderd met de vooraf aan de aanvrager medegedeelde externe productiekosten.    

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

3.1.1Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere tijd of andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen is bepaald, bedraagt het tarief:    
a.op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur alsmede tussen 13.30 uur en 17.30 uur146,20
b.op werkdagen buiten de onder 3.1.1., sub a, genoemde tijden280,05
c.op zaterdagochtenden398,15
3.1.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje ofduplicaat-trouwboekje19,00
3.2.1Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, of gedeelte daarvan8,45
3.2.2Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet burgelijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgelijke stand.    
3.3.1Voor het registreren van partnerschappen op een andere tijd of andere wijze dan voor kosteloze partnerregistraties is bepaald, bedraagt het tarief:    
a.op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur alsmede tussen 13.30 uur en 17.30 uur146,20
b.op werkdagen buiten de onder 3.1.1., sub a, genoemde tijden280,05
c.op zaterdagochtenden398,15
3.3.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een partnerschapsboekje of duplicaat-partnerschapsboekje19,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.    
4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
4.2.1tot het verstrekken van gegevens:    
 per verstrekking2,27
4.2.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens    
 gedurende de periode van één jaar:    
4.2.2.1voor 100 verstrekkingen177,00
4.2.2.2voor 500 verstrekkingen808,60
4.2.2.3voor 1.000 verstrekkingen1.617,70
4.2.2.4voor 5.000 verstrekkingen7.987,50
4.2.2.5voor 10.000 verstrekkingen13.308,50
4.2.3tot het afsluiten van een abonnement op het tweewekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente, per kalenderjaar467,95
4.3Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:    
4.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
4.4.1tot het verstrekken van gegevens:    
 per verstrekking2,27
4.4.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:177,00
4.4.2.1voor 500 verstrekkingen808,60
4.4.2.2voor 1.000 verstrekkingen1.617,70
4.4.2.3voor 5.000 verstrekkingen7.987,50
4.4.2.4voor 10.000 verstrekkingen13.308,50
4.5In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2,27
4.6Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier8,45
4.7Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst, per lijst6,20

Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen c.a.

Bouwkosten    
5.1Onder bouwkosten (inclusief omzetbelasting) wordt in dit hoofdstuk verstaan het hoogste bedrag na berekening van de bouwkosten volgens 5.1.1 of opgave zoals vermeld onder 5.1.2:    
5.1.1de eenheidsprijzen voor de bouwkostenberekening, zoals vastgesteld volgens het “overzicht bouwkosten t.b.v. de berekening voor de bouwleges-toets per 1-1-2008”. Indien een bouwsoort niet voorkomt op dit overzicht, wordt uitgegaan van de bouwsoort die het meest overeenkomt met de aanvraag. De vermelde eenheidsprijzen gelden per eenheid van oppervlak, inhoud, lengte of plaats als bedoeld in het normblad NEN 2580.    
5.1.2de door de aanvrager opgegeven bouwkosten op het aanvraagformulier voor een reguliere of lichte bouwvergunning.    
       
Bouwvergunningen    
5.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:    
5.2.1een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte of een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p of q, van de Woningwet indien de bouwkosten bedragen:    
 a.niet meer dan € 2.50047,50
 b.meer dan € 2.500: € 47,50 vermeerderd met9,50
 voor elke € 500 of gedeelte daarvan boven de € 2.500    
5.2.2een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning 1e fase, als bedoeld in artikel 56a, van de Woningwet, wordt 25% van het bedrag zoals bepaald in artikel 5.2.1 in rekening gebracht, verhoogd met het bedrag bepaald in artikel 5.4.1.    
5.2.3een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, van de Woningwet, wordt 75% berekend van het bedrag zoals berekend in artikel 5.2.1. in rekening gebracht.    
       
Teruggaaf    
5.3.1Indien binnen de behandelperiode van een aanvraag tot verkrijgen van een bouwvergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 50% van het onder 5.2.1 bepaalde legesgeld verleend. Het legesbedrag bepaald onder 5.2.1, verminderd met de berekende teruggaaf zal nimmer minder dan € 12,00 bedragen.    
5.3.2Indien de aangevraagde bouwvergunning niet wordt verleend, wordt teruggaaf van 50% van het onder 5.2.1. bepaalde legesbedrag verleend. Het legesbedrag bepaald onder 5.2.1., verminderd met de berekende teruggaaf zal nimmer minder dan € 12,00 bedragen.    
5.3.3Indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt, en dit binnen 2 jaar na de verlening van de vergunning door de vergunninghouder schriftelijk wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 30% van het onder 5.2.1. bepaalde legesbedrag verleend. Het legesbedrag bepaald onder 5.2.1., verminderd met de berekende teruggaaf zal nimmer minder dan € 12,00 bedragen.    
       
Verhogingen    
5.4.1Het overeenkomstig 5.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met de hierna genoemde kosten verbonden aan het advies van de Welstandscommissie:    
omvang bouwsom    tarief per bouwplan      
0,00-2.500,00  35,00
2.501,00-5.000,0050,00
5.001,00-50.000,0075,00
50.001,00-100.000,00110,00
100.001,00-200.000,00135,00
200.001,00-300.000,00200,00
300.001,00-400.000,00265,00
400.001,00-500.000,00335,00
500.001,00-1.000.000,00385,00
1.000.001,00-1.500.000,00465,00
1.500.001,00-2.000.000,00550,00
2.000.001,00-2.500.000,00635,00
2.500.001,00-5.000.000,00765,00
5.000.001,00-7.500.000,00965,00
7.500.001,00-10.000.000,001.165,00
10.000.001,00-12.500.000,001.365,00
12.500.001,00-15.000.000,001.565,00
15.000.001,00-17.500.000,001.765,00
17.500.001,00en hoger    2.500,00
5.4.2.1Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend met toepassing van de artikelen 3.6, eerste lid, onder c, 3.23, 3.38, vierde lid of 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 5.2.1. berekende bedrag verhoogd met600,00
5.4.2.2Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder a, of 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 5.2.1. berekende bedrag verhoogd met1.000,00
5.4.2.3Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2.1 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 5.000,00
5.4.2.4Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2.1 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op aanvraag wordt toegepast, verhoogd met:    
a.een vast bedrag van 5.000,00
b.een bedrag van de voorafgaande aan het in behandeling nemen c.q. verder in behandeling nemen aan de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk meegedeelde externe advies- en advertentiekosten, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt (verder) in behandeling genomen, nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten. Wanneer de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan worden de werkelijke kosten doorberekend.    
5.4.2.5Indien sprake is van de procedures als vermeld in 5.4.2.1, 5.4.2.2 of 5.4.4 wordt de aanvrager schriftelijk van tevoren in kennis gesteld.    
5.4.3Het overeenkomstig 5.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk medegedeelde kosten van externe adviseurs inzake geluidsmetingen en schoongrondverklaringen, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Wanneer de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan worden de werkelijke kosten doorberekend. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager schriftelijk ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.    
5.4.4Indien de aanvraag betrekking heeft op een werk waarvoor een ontheffing hogere geluidswaarden moet worden verleend als bedoeld in de artikelen 83 e.v. van de Wet Geluidshinder, wordt het overeenkomstig 5.2.1 berekende bedrag vermeerderd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag van de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt (verder) in behandeling genomen, nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten.    
       
Aanlegvergunningen    
5.5.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning)350,00
5.5.2Verhogingen    
 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.5.1 wordt, indien de aanvraag van een aanlegvergunning:    
5.5.2.1betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 5.000,00
5.5.2.2betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.23, 3.38, vierde lid of 6.12, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 600,00
5.5.2.3betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder a of 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met 1.000,00
5.5.2.4betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met    
a.een vast bedrag van5.000,00
b.een bedrag van de voorafgaande aan het in behandeling nemen c.q. verder in behandeling nemen aan de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk meegedeelde externe advies- en advertentiekosten, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt (verder) in behandeling genomen, nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten. Wanneer de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan worden de werkelijke kosten doorberekend.    
5.6.1Bestemmingswijzigingen    
5.6.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, en 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening1.000,00
5.6.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.23 of 3.38, vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist 600,00
5.6.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist 5.000,00
5.6.1.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist 5.000,00
 verhoogd met het bedrag van de, voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager schriftelijk medegedeelde externe advies- en advertentiekosten, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten. Wanneer de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan worden de werkelijke kosten doorberekend.    
5.6.2Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een agrarisch bouwvlak dan wel het verkrijgen van een agrarisch hulpgebouw op afstand bedraagt470,00
5.6.3Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 600,00
5.6.4Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening600,00
       
Sloopvergunningen    
5.7Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder b, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder b van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 37, eerste lid van de Monumentenwet 1988 of 8.1.1 van de bouwverordening bedraagt:    
5.7.1bij een hoeveelheid sloopafval tot en met 50 m3100,00
5.7.2bij een hoeveelheid sloopafval van 51 tot en met 100 m3 200,00
5.7.3bij een hoeveelheid sloopafval van meer dan 100 m3350,00
       
Verhoging    
5.7.4Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.7.1, 5.7.2 of 5.7.3 wordt, indien de aanvraag van een sloopvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, verhoogd met 600,00
       
Brandveilig gebruik bouwwerken en inrichting. Bouwverordening    
5.8 Een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken :    
5.8.1Indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk ten behoeve van een evenement:    
5.8.1.1met een gebruiksoppervlakte van minder dan 200 m2153,00
5.8.1.2met een gebruiksoppervlakte van 200 m2 en meer 255,00
5.8.2 Indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden van een bouwwerk:    
5.8.2.1met een bruto-vloeroppervlak van minder dan 100 m²612,10
5.8.2.2met een bruto-vloeroppervlak van 100 m² of meer, doch minder dan 500 m² 998,43
5.8.2.3met een bruto-vloeroppervlak van 500 m² of meer, doch minder dan 1.000 m²1.320,14
5.8.2.4met een bruto-vloeroppervlak van 1.000 m² of meer, doch minder dan 1.500m²1.513,58
5.8.2.5met een bruto-vloeroppervlak van 1.500 m² of meer, doch minder dan 2.000 m²1.738,79
 vermeerderd met € 143,05 voor elke 500 m² of gedeelte daarvan boven de 2.000 m²    
5.8.2.6met een bruto-vloeroppervlak van 5.000 m² of meer, doch minder dan 10.000 m² 2.704,89
 vermeerderd met € 143,05 voor elke 1.000 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m²    
5.8.2.7met een bruto-vloeropppervlak van 10.000 m² of meer, doch minder dan 20.000 m²3.509,87
 vermeerderd met € 143,05 voor elke 2.000 m² of gedeelte daarvan boven de 10.000 m²    
5.8.2.8met een bruto-vloeroppervlak van 20.000 m² of meer5.119,89
       
5.8.3Indien de aanvraag is ingediend in verband met een wijziging van een Bouwwerk, voor die wijziging:    
5.8.3.1met een bruto-vloeroppervlak van minder dan 100 m²612,10
5.8.3.2met een bruto-vloeroppervlak van 100 m² of meer, doch minder dan 500 m²998,43
5.8.3.3met een bruto-vloeroppervlak van 500 m² of meer,doch minder dan 1.000 ²1.320,14
5.8.3.4met een bruto-vloeroppervlak van 1.000 m² of meer, doch minder dan 1.500 m²1.513,58
5.8.3.5met een bruto-vloeroppervlak van 1.500 m² of meer, doch minder dan 2.000 m²1.738,79
 vermeerderd met € 143,05 voor elke 500 m² of gedeelte daarvan boven de 2.000 m²    
5.8.3.6met een bruto-vloeroppervlak van 5.000 m² of meer, doch minder dan10.000m²2.704,89
 vermeerderd met € 143,05 voor elke 1.000 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m²    
5.8.3.7met een bruto-vloeroppervlak van 10.000 m² of meer, doch minder dan 20.000 m²3.509,87
5.8.3.8met een bruto-vloeroppervlak van 20.000 m² of meer5.119,89
       
Brandveilig gebruik inrichting niet zijnde gebouw (brandbeveiligingsverordening)    
5.9Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning voor een evenement:    
5.9.1met een gebruiksoppervlakte van minder dan 200 m2153,00
5.9.2met een gebruiksoppervlakte van 200 m2 en meer 255,00
5.10Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een persoonsgebonden beschikking bedraagt 215,00

Hoofdstuk 6 vervallen

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

7.2Voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, door de archivaris of archiefpersoneel in registers, akten of andere bescheiden, berustende in de gemeentelijke archiefbewaarplaats, voor elk kwartier, of gedeelte daaraan besteed, bedraagt het tarief8,45
7.2Indien een afschrift of uittreksel wordt verlangd van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina afschrift0,25

Hoofdstuk 8 vervallen

Hoofdstuk 9 Kadaster

9.1Het tarief bedraagt:    
 Voor raadpleging van de leggers en plans van het kadaster en het daarbij van gemeentewege behulpzaam zijn, per kwartier of gedeelte daarvan15,40
9.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken van lichtdrukken of fotokopieën van de GBKN-B, per lichtdruk of fotokopie, afhankelijk van de inhoud van de kaart, tot het:    
1.formaat A47,50
2.formaat A315,00
3.formaat A230,00
4.formaat A157,50
5.formaat > dan A1, per dm21,20

Hoofdstuk 10 Reisdocumenten

10.1Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag:    
10.1.1tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen50,90
10.1.2tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 10.1.1 (zakenpaspoort) 56,90
10.1.3tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 50,90
10.1.4tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument8,97
10.1.5tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 20,93
10.1.6tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)42,85
10.1.7tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor personen t/m 13 jaar (jeugdtarief NIK8,97
10.2.1De tarieven als genoemd in de onderdelen 10.1.1 tot en met 10.1.3 alsmede In 10.1.6 en 10.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van41,00
10.2.2Het tarief als genoemd in 10.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 10.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.    
10.2.3Het tarief als genoemd in onderdeel 10.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van19,50

Hoofdstuk 11 Rijbewijzen

11.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
11.1.1tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs36,75
11.1.2tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen3,32
11.1.3tot wijziging van een rijbewijs3,32
11.1.4het tarief genoemd in onderdeel 11.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 33,25

Hoofdstuk 12 Wet op de kansspelen

12.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:    
12.1.1een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (Stb. 1964, 483) (loterijvergunning)27,20
12.1.2een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (Stb.1964, 483) (speelautomaten) per kalenderjaar:    
a.voor één speelautomaat61,05
b.indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt24,45
 vermeerderd met het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt maal36,60
12.1.3Indien een aanwezigheidsvergunning geldt voor een tijdvak korter van een kalenderjaar, bedragen de leges zoveel twaalfden gedeelten van de voor dat kalenderjaar verschuldigde leges als het aantal maanden waarvoor de vergunning geldt. Gedeelten van een maand worden als een volle maand gerekend.    

Hoofdstuk 13 Drank- en Horecawet

13.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386)50,30
13.1.2In afwijking van het bepaalde in 13.1.1 bedraagt het tarief, wanneer door de aanvrager met recht een beroep wordt gedaan op artikel 27, tweede of derde lid, of op artikel 75, eerste lid, van de Drank- en Horecawet13,10
13.1.3Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen 35 tot en met 44 en 74 van de Drank- en Horecawet geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet (Besluit van 13 juli 1967, Stb. 404) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.    

Hoofdstuk 14 Algemene Plaatselijke Verordening

14.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
14.1.1tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente te mogen venten, geldig voor:    
a.één dag27,20
b.ten hoogste één week42,00
c.ten hoogste één maand 88,10
d.één jaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één maand 224,20
14.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:    
14.1.3een vergunning tot het maken van muziek door middel van muziek- instrumenten alsmede langs mechanische weg, tot het houden of doen houden van vertoningen, vergaderingen of toespraken op of aan een openbare weg, in een café of in andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen, lokalen en samenkomsten geldig voor:    
a.één dag of gedeelte daarvan27,20
b.één week of gedeelte daarvan, doch langer dan één dag44,85
c.één maand of gedeelte daarvan, doch langer dan een week 65,00
d.één kwartaal of gedeelte daarvan, doch langer dan een maand 90,00
e.één half jaar of gedeelte daarvan, doch langer dan een kwartaal 175,00
f.één kalenderjaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één week350,00
14.1.4een vergunning voor het uitoefenen van een beroep op of aan de openbare weg, voor elke dag of gedeelte daarvan waarvoor de vergunning geldt27,20
14.1.5een vergunning tot het houden van tentoonstellingen in gebouwen of besloten plaatsen, per dag of gedeelte daarvan27,20
14.1.6een vergunning tot het houden van toneel- of cabaretuitvoeringen, waarbij het verwacht aantal bezoekers meer bedraagt dan 50 personen, per voorstelling27,20
14.1.7een vergunning tot het houden van toneel- of cabaretuitvoeringen, waarbij het verwacht aantal bezoekers maximaal dan 50 personen bedraagt, per voorstelling13,60
14.1.8een vergunning tot het houden van een bioscoop of filmvoorstelling per voorstelling 27,20
14.1.9een vergunning tot het geven van muziek- of zanguitvoeringen in gebouwen of besloten plaatsen, voor zover niet hiervoor is genoemd per voorstelling27,20
14.1.100een vergunning tot het gelegenheid geven tot dansen, geldig voor:    
a.één dag of gedeelte daarvan27,20
b.één week of gedeelte daarvan, doch langer dan één dag81,60
c.één kalenderjaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één week489,20
14.1.11een vergunning voor het geven van gelegenheid tot dansles of danscursussen per jaar of gedeelte daarvan waarvoor de vergunning geldt 44,10
14.1.12een vergunning voor een evenement (art. 2.2.2 APV), geldig voor één dag voor:    
a.0 – 500 bezoekers 150,00
b.501 – 750 bezoekers250,00
c.751 – 1000 bezoekers 375,00
d.meer dan 1000 bezoekers 500,00
14.1.13een vergunning voor evenement (art. 2.2.2 APV), geldig voor meerdere dagen voor:    
a.0 – 500 bezoekers 300,00
b.501 – 750 bezoekers500,00
c.751 – 1000 bezoekers 750,00
d.meer dan 1000 bezoekers 1.000,00
14.1.14een vergunning voor het houden van een jaarmarkt (art. 5.2.4 APV)150,00
14.1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het geopend houden van cafés en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen geldig:    
a.voor het eerste uur of gedeelte daarvan27,20
b.voor elk daaropvolgend uur of gedeelte daarvan16,30
14.1.16Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning als bedoeld in artikel 4.7.2 lid 1 tot en met 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt58,25
14.2Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing voor het verbod tot het kappen van houtopstanden 90,00

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

15.1Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:    
15.1.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten31,00
15.1.2verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 15.1.131,00
15.1.3tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450) 31,00
15.2Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)    
a.voor het inwinnen van medisch advies bij de GGD70,00
b.bij afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart12,50
15.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
15.3.1tot het verkrijgen van een werkmap als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap (Stcrt. 1978, nr. 63)12,45
15.3.2tot het verlengen van de geldigheidsduur van een werkmap als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap12,45

Hoofdstuk 16 Kabels en Leidingen

16.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI), per locatie voor een ononderbroken tracé met een    
 lengte van:    
a.25 tot 100 meter 223,35
b.100 tot 500 meter346,60
c.> 500 meter, extra per 100 meter 25,70
16.1.1Het in 16.1 genoemde tarief wordt:    
a.indien met betrekking tot een instemming voor een tracé langer dan 500 meter onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Daarin zal worden meegenomen de kosten van bijzondere verrichtingen, zoals het maken van proefsleuven of de kosten voor het inschakelen van een extern adviesbureau.    
b.Indien een begroting als bedoeld in 16.1.1 onderdeel a is uitgebracht, wordt een instemmingsaanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag is ingetrokken.    
c.Indien met betrekking tot een instemming overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, worden de in artikel 16.1. en 16.1.1 genoemde tarieven verhoogd met het tarief van € 51,35 per overleg, per stuk.    

Hoofdstuk 17 Prostitutiebeleid

17.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf25,65
17.1.1Indien voor de vergunning zoals genoemd in artikel 17.1 een hygiëneverklaring van de G.G.D. vereist is wordt het tarief verhoogd met 384,80

Hoofdstuk 18 Diversen

18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een landelijk paspoort voor bejaarden (Pas 65)5,55
18.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
18.2.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van een persoon, een verklaring omtrent de nationaliteit of ingezetenschap, of elke andere verklaring, welke in het bijzonder belang van de betrokken persoon wordt opgemaakt4,65
18.2.2tot het verkrijgen van een attestatie de vita 4,65
18.2.3tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30,05
18.2.4tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening2,55
18.2.5voor het ter legalisatie verzenden van een stuk (kosten van legalisatie inbegrepen)4,10
18.3Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van water en outillage voor het reinigen en ontsmetten van een veevervoerwagen per wagen7,40
18.4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van Wet per-soonsregistraties (Stb. 1988, 655)4,70
18.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om inlichtingen uit een persoonsregistratie, die worden verstrekt ten aanzien van niet met naam en adres aangeduide personen ten behoeve van welke ver-strekking het persoonsregister geheel of gedeeltelijk dient te worden doorlopen, teneinde de verlangde gegevens op te sporen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan8,45
18.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:    
18.5.1een uittreksel uit het register bedoelt in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per uittreksel 8,70
18.5.2inlichtingen over gegevens, die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de wet kinderopvang, per verstrekking8,45
18.6Het tarief bedraagt voor het verstrekken van milieu-informatie ter uitvoering van het Verdrag van Aarhus8,45
 per kwartier (of gedeelte hiervan) besteed aan het afhandelen van een verzoek, verhoogd met € 0,25 per gemaakte kopie.    

Behorende bij het raadsbesluit van 11 december 2008.

DE RAAD VOORNOEMD

H.H. Dame Drs. J.P.M.M. Hendrikx

Griffier Voorzitter