Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Westerveld

Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westerveld
Officiële naam regelingBeleidsregels gemeentelijke belastingen 2012
CiteertitelBeleidsregels gemeentelijke belastingen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-201223-12-2015artikel 15 tot en met 21 zijn ingetrokken

28-02-2012

Da's Mooi, 13-03-2012

12/03184
14-03-201214-03-2012Nieuwe regeling

28-02-2012

Da's Mooi, 13-03-2012

12/03184

Tekst van de regeling

Hoofdstuk I

ALGEMEEN

Artikel 1 Reikwijdte van de regeling

De in deze regeling opgenomen beleidsregels gelden bij de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op grond van de onderscheiden belastingverordeningen voor zover deze regels in artikel 2 voor de betreffende gemeentelijke belasting van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Gelding voor de gemeentelijke belastingen

Voor wat betreft de bepalingen opgenomen in hoofdstuk II van deze regeling is van toepassing:

 • a.

  voor de afvalstoffenheffing: artikel 3, 4 en 5;

 • b.

  voor de baatbelasting artikel 3 en 5;

 • c.

  voor de forensenbelasting artikel 3 en 5;

 • d.

  voor graf- en begraafrechten artikel 3 en 5;

 • e.

  voor leges artikel 4 en 5;

 • f.

  voor de marktgelden artikel 3 en 5;

 • g.

  voor de onroerende-zaakbelastingen artikel 3 en 5;

 • h.

  voor de reinigingsrechten artikel 3, 4 en 5;

 • i.

  voor de rioolheffing artikel 3 en 5;

 • j.

  voor de toeristenbelasting 3, 4 en 5.

Voor wat betreft de bepalingen opgenomen in hoofdstuk III van deze regeling is van toepassing:

 • a.

  artikel 4 en artikel 11 van de Verordening reinigingsheffingen;

 • b.

  artikel 2 van de Verordening baatbelasting;

 • c.

  artikel 2 van de Verordening forensenbelasting;

 • d.

  artikel 3 van de Verordening rioolheffing

 • e.

  artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen.

Hoofdstuk II

NADERE REGELS MET BETREKKING TOT DE HEFFING EN INVORDERING

Artikel 3 Aangifte

De belastingplichtige die niet binnen 6 maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden om binnen een maand na afloop van die zes maanden bij de gemeentelijke heffingsambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte of tot het ontvangen van een belastingaanslag.

Artikel 4

Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar of kalenderjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd of kan van de belastingplichtige een voorlopig bedrag worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag of het gevorderde bedrag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 5

Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriele regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwijking van de in het tweede lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 50,-- niet te boven gaat.

Hoofdstuk III

AANWIJZING BELASTINGPLICHTIGE IN EEN KEUZESITUATIE EN

TOEPASSING BEGRIPPEN

Artikel 6

Richtlijnen

In sommige gevallen brengen wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject. In gevallen waarin dat voorkomt stelt de gemeente de aanslag ten name van één belastingplichtige. Omdat hier sprake is van een keuzesituatie gelden hiervoor richtlijnen. Deze richtlijnen zijn per belastingsoort verwoord in de navolgende paragrafen.

Artikel 7

Baatbelasting

Als belastingplichtige wordt aangewezen:

 • 1.

  degene die in de kadastrale registratie als 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt aangemerkt.

  Bij overlijden van de 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt de aanslag gesteld:

  • a.

   op naam van de erven;

  • b.

   op verzoek op naam van de in leven zijnde echtgeno(o)t(e) in geval van onverdeeld eigendom.

 • 2.

  degene, die op een andere wijze als genothebbende naar voren komt.

Artikel 8

Onroerende-zaakbelastingen (gebruikersgedeelte)

1. Aanwijzing belastingplichtige

Als belastingplichtige ten aanzien van niet-woningen wordt aangewezen:

 • 1.

  degene, die als zakelijk gerechtigde ook als gebruiker valt aan te merken;

 • 2.

  de huurder;

 • 3.

  degene, die bij de Kamer van Koophandel als gebruiker wordt aangemerkt/staat ingeschreven;

 • 4.

  degene, die op een andere wijze als gebruiker naar voren komt.

2. Het begrip gebruik

Wat onder gebruik dient te worden verstaan is door de Hoge Raad uitgemaakt in zijn arrest van 5 september 1979: "degene die een onroerende zaak metterdaad bezigt ter bevrediging van zijn

behoefte". Om een uniforme toepassing van artikel 220, lid 1 onder a, te bewerkstelligen is het

wenselijk dat beleidsregels op dit punt worden vastgesteld.

 • ·

  Een object dat niet leeg staat, wordt gebruikt in de zin van de onroerende-zaakbelastingen.

 • ·

  Een object dat leeg staat met de bedoeling om ter beschikking van de genothebbende krachtens

  zakelijk recht te blijven, wordt gebruikt in de zin van de onroerende-zaakbelastingen.

Met inachtneming van bovenstaande wordt bepaald dat:

 • a.

  een recreatiewoning in beginsel onder alle omstandigheden door iemand wordt gebruikt, ook

  indien de woning op de peildatum leeg staat.

  • -

   Overeenkomstig artikel 220b, 1e lid, onder b van de Gemeentewet wordt degene die een

   onroerende zaak ter beschikking stelt voor volgtijdige verhuur aangemerkt als gebruiker van

   de onroerende zaak.

  • -

   Wanneer de verhuur van de woning (in opdracht van de eigenaar) geschiedt door een

   verhuurorganisatie, is de eigenaar van de woning degene die ter beschikking stelt. Dit is

   slechts anders indien de financiële risico's geheel voor rekening van het verhuurorganisatie

   komen. In die situatie wordt de verhuurorganisatie aangemerkt als degene die de onroerende

   zaak ter beschikking stelt.

 • b.

  afbreken, totstandbrengen, wijzigen en onderhouden van een onroerende zaak een vorm van

gebruik is.

 • c.

  met betrekking tot een object dat op de peildatum leegstaat met de bedoeling om ter beschikking van de genothebbende krachtens zakelijk recht te blijven, er voor de onroerende-zaakbelastingen sprake van gebruik is. De onroerende zaak wordt in een dergelijke situatie door belanghebbende metterdaad gebezigd ter bevrediging van zijn behoeften.

 • d.

  het bewust leeghouden van een onroerende zaak voor eigen doeleinden wordt voor de onroerende-zaakbelastingen wordt aangemerkt als gebruik.

  Wanneer de eigenaar aannemelijk maakt dat hij serieuze pogingen onderneemt om de

  onroerende zaak te verhuren of te verkopen is er geen sprake van belastbaar gebruik van het

  de leegstaande onroerende zaak.

Artikel 9

Onroerende-zaakbelastingen(eigenaren-gedeelte)

Als belastingplichtige wordt aangewezen:

 • 1.

  degene, die in de kadastrale registratie als 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt aangemerkt.

  Bij overlijden van de 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt de aanslag gesteld:

  • a.

   op naam van de erven;

  • b.

   op verzoek op naam van de in leven zijnde echtgeno(o)t(e) in geval van onverdeeld eigendom.

 • 2.

  degene, die op een andere wijze als genothebbende naar voren komt.

Artikel 10

Woz-beschikkingen (gebruikers)

Als belastingplichtige wordt aangewezen:

ten aanzien van woningen :

 • a.

  degene, die gedurende de langste periode op het betreffende adres in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.

 • b.

  bij gelijktijdige vestiging op een adres wordt de oudste man van degenen die op het betreffende adres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven als belastingplichtige aangewezen, tenzij de oudste vrouw 10 jaren ouder is. Daarbij wordt de volgende prioriteitsvolgorde aangehouden: echtgenoten, alleenstaande ouders, alleenstaanden en geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

 • c.

  degene, die als zakelijk gerechtigde ook als gebruiker valt aan te merken.

 • d.

  degene, die op een andere wijze als gebruiker naar voren komt.

ten aanzien van niet-woningen:

 • 1.

  degene, die als zakelijk gerechtigde ook als gebruiker valt aan te merken;

 • 2.

  de huurder;

 • 3.

  degene, die bij de Kamer van Koophandel als gebruiker wordt aangemerkt/staat ingeschreven;

 • 4.

  degene, die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

Artikel 11

Woz-beschikkingen (eigenaren)

Als belastingplichtige wordt aangewezen:

 • 1.

  degene, die in de kadastrale registratie als 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt aangemerkt.

  Bij overlijden van de 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt de aanslag gesteld:

  • a.

   op naam van de erven;

  • b.

   op verzoek op naam van de in leven zijnde echtgeno(o)t(e) in geval van onverdeeld eigendom.

 • 2.

  degene, die op een andere wijze als genothebbende naar voren komt.

Artikel 12

Afvalstoffenheffing (particuliere huishoudens)

 • 1.

  Als belastingplichtige wordt aangewezen:

  de feitelijk gebruiker van een perceel waarvoor de gemeente een ophaalverplichting heeft als

  bedoeld in artikel 10.11 en 10.12 van de Wet milieubeheer.

  Als feitelijk gebruiker wordt aangemerkt, de oudste van degenen die op het betreffende adres in

  de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, waarbij een minimale leeftijd van

  zestien jaar geldt. Daarbij wordt de volgende prioriteitsvolgorde aangehouden: echtgenoten,

  alleenstaande ouders, alleenstaanden.

 • 2.

  Wanneer een perceel als hierboven omschreven volgens de gemeentelijke basisadministratie niet

  wordt bewoond, is er in principe geen sprake van feitelijk gebruik en wordt het betreffende

  perceel niet betrokken in de afvalstoffenheffing. Indien uit de omstandigheden blijkt dat het

  perceel wel feitelijk wordt gebruikt, dan wordt degene die, op welke wijze dan ook, als gebruiker

  naar voren komt aangewezen als belastingplichtige.

 • 3.

  Voor een woning welke blijkens de omstandigheden wordt gebruikt, en voor welke woning containers zijn verstrekt, maar waar volgens het GBA (nog) geen bewoners staan ingeschreven, wordt in eerste instantie een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd met het tarief voor een éénpersoonshuishouden..

Artikel 13 Rioolheffing

Als belastingplichtige wordt aangewezen:

 • 1.

  degene, die in de kadastrale registratie als 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt aangemerkt.

  Bij overlijden van de 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt de aanslag gesteld:

  • a.

   op naam van de erven;

  • b.

   op verzoek op naam van de in leven zijnde echtgeno(o)t(e) in geval van onverdeeld eigendom.

 • 2.

  degene, die op een andere wijze als genothebbende naar voren komt.

Artikel 14 Forensenbelasting

1. Aanwijzing belastingplichtige

Als belastingplichtige wordt aangewezen:

 • 1.

  degene, die in de kadastrale registratie als 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt aangemerkt.

  Bij overlijden van de 'voornaamst zakelijk gerechtigde' wordt de aanslag gesteld op naam van de

  erfgenaam, in geval van onverdeeld eigendom.

 • 2.

  degene, die een aangiftebiljet heeft ingevuld en ondertekend waaruit de belastingplicht blijkt.

 • 3.

  degene, die op een andere wijze naar voren komt als degene die de beschikking heeft over de gemeubileerde woning.

 • 4.

  In de situatie dat een belastingobject, in verband met de verkoop daarvan, in één belastingjaar meerdere malen in de forensenbelasting kan worden betrokken, wordt slechts één belastingplichtige voor dat belastingjaar aangewezen. In een dergelijke situatie wordt degene die de langste periode over het belastingjaar de beschikking heeft gehad over de gemeubileerde woning als belastingplichtige aangewezen.

 • 5.

  In de situatie dat een belastingobject, in verband met verkoop daarvan, in één belastingjaar zowel in de forensenbelasting als in de toeristenbelasting kan worden betrokken, wordt het object slechts in één van deze belastingen voor dat belastingjaar betrokken. In een dergelijke situatie wordt voor dat belastingjaar het object in de belastingsoort betrokken, waarin het object voor de langste periode over dat jaar betrokken kan worden.

Hoofdstuk IV

VASTSTELLING AANSLAG TOERISTENBELASTING

Artikel 15 Aangiftebiljet

Artikel 8, 1e lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (welke ook op gemeentelijke belastingen van toepassing is) regelt de verplichting van belastingplichtige om na de uitnodiging tot het doen van aangifte, het aangiftebiljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend, met de daarin gevraagde bescheiden of andere gegevensdragers in te leveren.

Ter zake van het vaststellen van de aanslag toeristenbelasting wordt iedere belastingplichtige jaarlijks een aangiftebiljet toeristenbelasting toegestuurd.

Artikel 16 Vaststelling ambtshalve aanslag

Indien niet voldaan is aan de verplichting van bovengenoemd artikel wordt de aanslag toeristenbelasting ambtshalve vastgesteld. Daarbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd.

 • a.

  Bij de ambtshalve vaststelling van een aanslag toeristenbelasting wordt als uitgangspunt genomen het aantal overnachtingen van het betreffende belastingobject waarvoor in voorafgaand belastingjaar toeristenbelasting verschuldigd was. Dit aantal wordt met 25% verhoogd.

 • b.

  Wanneer het belastingobject in voorafgaand jaar niet in de toeristenbelasting is betrokken wordt het aantal overnachtingen bepaald op basis van een redelijk te schatten aantal overnachtingen, een en ander in vergelijking met andere gelijkwaardige objecten.

Het redelijk te schatten aantal overnachtingen voor een recreatiewoning wordt gesteld op 900.

Dit aantal berust op een aanname van 6 slaapplaatsen en van 150 overnachtingen per slaapplaats.

Artikel 17 Afwijking van aangifte

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan een aanslag worden opgelegd in afwijking van de aangifte. De bevoegdheid daartoe is ontleend aan artikel 11, 2e lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Indien bij de vaststelling van de aanslag van de aangifte wordt afgeweken, wordt van de reden van afwijking mededeling gedaan aan de belastingplichtige.

Artikel 18 Nadere inlichtingen

Het is mogelijk dat, hoewel een correcte aangifte is gedaan, voor het vaststellen van de aanslag nog nadere inlichtingen nodig zijn.

Artikel 19 Sancties

Volgens artikel 47, 1e lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, is een ieder gehouden aan de belastingheffer:

 • a.

  de gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de

  belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn;

 • b.

  boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan

  waarvan de kennisneming van belang kunnen zijn voor de vaststelling van

  de feiten, welke invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing te zijnen

  aanzien.

Op het niet voldoen aan deze verplichting is in de artikelen 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een straf van ten hoogste zes maanden hechtenis of een geldboete van de derde categorie gesteld.

Artikel 20 Bestuurlijke boetes

De volgende bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd:

Verzuimboete

Indien de belastingplichtige nadat hem een aangiftebiljet is uitgereikt de aangifte niet doet, of na een aanmaning om alsnog aangifte te doen niet binnen de in die aanmaning gestelde termijn doet, kan aan betrokkene, overeenkomstig artikel 67a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, een verzuimboete worden opgelegd. De boete kan gelijktijdig met het opleggen van de aanslag worden opgelegd.

Omvang boete.

De omvang van de verzuimboete bedraagt:

bij een eerste overtreding : 5 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag;

bij een tweede overtreding: 10 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag;

bij een derde en daarop volgende overtreding : 15% van de ambtshalve vastgestelde aanslag, steeds met een maximum van € 1.134,--.

Vergrijpboete

In de gevallen dat de aangifte opzettelijk niet is gedaan, onjuist of onvolledig is gedaan kan, overeenkomstig artikel 67d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, een vergrijpboete van maximaal 100% van de vastgestelde aanslag worden opgelegd. De boete kan gelijktijdig met het opleggen van de aanslag worden opgelegd.

Omvang vergrijpboete

De omvang van de boete bedraagt:

bij een eerste overtreding : 50 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag;

bij een tweede overtreding: 75 % van de ambtshalve vastgestelde aanslag;

bij een derde overtreding : 100% van de ambtshalve vastgestelde aanslag.

Artikel 21 Intrekking boete

Indien de belastingplichtige aantoont dat hij er binnen redelijkheidsgrenzen alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat hij/zij in verzuim zou komen wordt de opgelegde boete ingetrokken.

Hoofdstuk V

KWIJTSCHELDING

Artikel 22 Behandeling kwijtscheldingsverzoeken

Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing kan kwijtschelding worden aangevraagd. Een verzoek om kwijtschelding kan tot zes weken na dagtekening van het betreffende aanslagbiljet worden gedaan.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd door invulling van het aanvraagformulier dat bij de receptie van het gemeentehuis en bij de plaatselijke bibliotheken kan worden opgehaald. Het aanvraagformulier voor kwijtschelding kan ook via de website van de gemeente worden uitgeprint.

Na ontvangst van een verzoek om kwijtschelding wordt de invordering stopgezet. Wanneer na behandeling van het verzoek blijkt dat geen kwijtschelding wordt verleend moet het nog openstaand bedrag binnen de daarvoor gestelde termijnen worden voldaan.

Hoofdstuk VI

AUTOMATISCHE INCASSO

Artikel 23 Algemeen

De aanslagen onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsheffingen kunnen op één aanslagbiljet worden verenigd. De Verordeningen onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsheffingen bieden de mogelijkheid om in afwijking van de hoofdregel (betaling in drie termijnen), het totaalbedrag van de op dit (gecombineerde) aanslagbiljet vermelde aanslagen in 8 gelijke termijnen middels automatische incasso te betalen.

De verordeningen forensenbelasting en toeristenbelasting bieden tevens de mogelijkheid om het aanslagbedrag middels automatische incasso te betalen. De automatische incasso voor deze belastingen gebeurt echter niet in acht, maar in drie termijnen.

Om voor het voorgaande in aanmerking te komen dient echter wel door belastingschuldige een machtiging tot automatische incasso te zijn verleend.

Deze beleidsregels zijn opgesteld met de gedachte om een uniforme uitleg en toepassing op het gebied van automatische incasso te geven.

Artikel 24 Deelname automatische incasso

 • 1. Deelname aan automatische incasso is mogelijk indien de belastingschuldige uiterlijk binnen twee

  weken na dagtekening van het aanslagbiljet de gemeente schriftelijk heeft gemachtigd, door

  inlevering of toezending van het formulier “machtiging betaling gemeentelijke belastingen per

  automatische incasso”, om via automatische incasso de op één aanslagbiljet verenigde opgelegde

  aanslagen fiscale heffingen te innen.

 • 2. De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend

  verlengd.

Artikel 25 Beëindiging automatische incasso

1.Indien twee van de acht termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd, vervalt de mogelijkheid van gespreide betaling door middel van automatische incasso.

2.Indien op grond van het eerste lid de machtiging wordt beëindigd, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de belastingschuldige schriftelijk medegedeeld.

Artikel 26 Nieuwe betaaltermijn

In de op grond van artikel 25, tweede lid van deze beleidsregels aan de belastingschuldige te sturen schriftelijke kennisgeving – waaraan tevens een acceptgiro is bevestigd - wordt teruggevallen op de reguliere betaaltermijnen. Indien deze reguliere termijnen reeds zijn vervallen, dient het nog openstaande bedrag van het op het aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen, binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving te zijn voldaan.

Artikel 27 Intrekken machtiging automatische incasso

 • 1.

  Indien de belastingschuldige de schriftelijke machtiging als bedoeld in artikel 24 van deze beleidsregels wil intrekken, dient dit schriftelijk te gebeuren, door toezending van het formulier “intrekking automatische incasso gemeentelijke belastingen”.

 • 2.

  Indien de op grond van het eerste lid genoemde intrekking ertoe leidt dat nog niet alle 8 verschuldigde termijnen zijn geïnd, dient de belastingschuldige er zelf voor zorg te dragen dat het nog openstaande bedrag binnen veertien dagen – na de datum waarop de laatste termijn via automatische incasso is geïnd - volledig is voldaan.

Artikel 28 Uitzondering

Op praktische gronden kan ten gunste van de belastingschuldige van hetgeen in de artikelen 24 en 25 van deze beleidsregels is gesteld, worden afgeweken.

Artikel 29 Weigering deelname aan de automatische incasso

De gemeente kan de deelname van belastingplichtigen aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 30 Tijdstip van afschrijving

De gemeente zal het termijnbedrag zoveel mogelijk op of omstreeks de 25e dag van iedere maand afschrijven.

Artikel 31 Vermindering van het totaalbedrag

Indien het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen om welke reden dan ook wordt verminderd, vindt deze vermindering - indien het ten onrechte te hoge totaalbedrag nog niet volledig is voldaan – plaats door saldodeling. Het voorgaande houdt in dat bij een machtiging automatische incasso de vermindering leidt tot evenredige verlaging van de nog resterende betalingstermijnen.

Hoofdstuk VII

TOEPASSING ARTIKEL 65 VAN DE ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN

(Ambtshalve vermindering)

Artikel 32 Algemeen

In artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231 Gemeentewet is de heffingsambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, de bevoegdheid gegeven ambtshalve vermindering van belastingaanslagen te verlenen. Tevens is in deze artikelen bepaald dat een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf door de heffingsambtenaar ambtshalve kan worden verleend.

Om een uniforme toepassing van artikel 65 Algemene wet inzake rijksbelastingen te bewerkstelligen is het wenselijk dat beleidsregels op dit punt worden vastgesteld.

Artikel 33 Reikwijdte en definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  de belanghebbende: de belastingplichtige;

 • b.

  de drie-jaarstermijn: de termijn waarin de heffingsambtenaar, op grond van artikel 11 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de bevoegdheid heeft tot het vaststellen van een belastingaanslag;

 • c.

  een gering bedrag: € 2,50;

 • d.

  het bedrag van de vermindering of teruggaaf: de vermindering van het geheven belastingbedrag of de teruggaaf van het betaalde bedrag, vermeerderd met (het daaraan toe te rekenen bedrag van) de verhoging, indien een verhoging is toegepast. Het bedrag van de vermindering of teruggaaf wordt berekend per belastingaanslag.

Artikel 34 Termijn

De termijn waarbinnen de belastingplichtige aanspraak kan maken op het ambtshalve verlenen van vermindering afgestemd op de termijn waarbinnen, op de voet van artikel 11, 3e lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de bevoegdheid van de heffingsambtenaar tot het vaststellen van een belastingaanslag ligt.

De termijn waarbinnen ambtshalve vermindering of teruggaaf wordt verleend wordt voor gevallen, waarin er sprake is van een redelijkerwijs kenbare vergissing, verlengd met drie jaren.

Artikel 35 Afwijking van regeling

In deze beleidsregels is een in beginsel uitputtende regeling gegeven van de gevallen, waarin ambtshalve vermindering of teruggaaf van belasting wordt verleend.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de heffingsambtenaar moet afwijken van de in deze beleidsregels opgenomen regeling. Het gaat daarbij om situaties waarin:

 • a.

  één of meer algemene beginsel(en) van behoorlijk bestuur de heffingsambtenaar noopt/nopen in een concreet geval een vermindering of teruggaaf ambtshalve te verlenen, hoewel de regeling in deze beleidsregels daarin voor dat geval niet voorziet;

 • b.

  met betrekking tot bepaalde verzoeken om vermindering of teruggaaf van belasting bijzondere

  regelingen zijn getroffen.

Artikel 36 Gevallen waarin ambtshalve vermindering of teruggaaf wordt verleend

1.Indien wegens het te laat indienen van een bezwaarschrift of een in de wet voorzien verzoekschrift dan wel om andere reden van formele aard de reclamant of de verzoeker niet ontvankelijk is in zijn bezwaar of verzoek, verleent de heffingsambtenaar bij de uitspraak waarin de niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken, ambtshalve de vermindering of teruggaaf waarvoor de reclamant of de verzoeker redelijkerwijs in aanmerking komt.

2.In andere gevallen dan die, welke zijn genoemd in lid1, verleent de heffingsambtenaar ambtshalve de vermindering of teruggaaf waarvoor de belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking komt indien:

 • a.

  de belanghebbende een verzoekschrift strekkende tot vermindering of teruggaaf van belasting indient, of

 • b.

  enig feit de conclusie rechtvaardigt dat een belastingaanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Artikel 37 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 36 vindt geen toepassing indien:

 • a.

  het bedrag van de vermindering of teruggaaf, waarvoor de belanghebbende in aanmerking

  komt, niet meer dan een gering bedrag is, of

 • b.

  ten tijde van het ontvangen van het bezwaarschrift of het verzoekschrift dan wel op het tijdstip, waarop het in artikel 36, lid 2 onder b., bedoelde feit ter kennis van de heffingsambtenaar komt, de driejaarstermijn is verstreken, dan wel, indien in het laatste jaar van de driejaarstermijn een navorderingsaanslag aan de belanghebbende is opgelegd, een jaar is verstreken sinds de dagtekening van die navorderingsaanslag;

 • c.

  aannemelijk is dat de belanghebbende door opzet of grove schuld de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ongebruikt heeft laten verstrijken.

Artikel 38 Erfgenamen

Wanneer de belanghebbende is overleden treden zijn/haar erfgenamen voor de toepassing van deze beleidsregels in zijn/haar plaats. Verminderingen en teruggaven van belasting, waartoe door de erfgenamen een of meer verzoeken zijn gedaan en waarvan het gezamenlijke bedrag meer dan € 450,-- is, worden slechts ambtshalve verleend indien de erfgenamen zich schriftelijk jegens deBelastingdienst/Registratie en successie hebben verbonden het successierecht te voldoen alsof ophet tijdstip van overlijden van de erflater de verminderingen en teruggaven reeds waren verleend.

Artikel 39 Mededeling van afwijzing

Indien geen termen aanwezig zijn om ambtshalve een vermindering of teruggaaf te verlenen wordt daarvan gemotiveerd mededeling gedaan:

 • a.

  indien een bezwaarschrift of een in de wet voorzien verzoekschrift, bedoeld in artikel 36, lid 1, is

  ingediend: in de uitspraak waarin de niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken;

 • b.

  indien een verzoekschrift, bedoeld in artikel 36, lid 2, onder a., is ingediend: in een schriftelijke

  beslissing op het verzoekschrift.

Artikel 40 Termijnverlenging

a.Indien ten tijde van het ontvangen van het bezwaarschriftof het verzoekschrift dan wel op het tijdstip waarop het in artikel 36, lid 2, onder b., bedoelde feit ter kennis van de heffingsambtenaar komt, de driejaarstermijn is verstreken en de belanghebbende aantoont dat ten gevolge van een door hem gemaakte vergissing, die de heffingsambtenaar

 • -

  ten tijde van de vaststelling van de belastingaanslag of,

 • -

  indien de belanghebbende tegen de aanslag tijdig in bezwaar is gekomen, ten tijde van het doenvan uitspraak op het bezwaarschrift, bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, te veel belasting is geheven, wordt voor de toepassing van artikel 37, onder b., de driejaarstermijn verlengd met drie jaren.

b.Indien de belanghebbende aantoont dat te veel belasting is geheven ten gevolge van een aan de heffingsambtenaar toe te rekenen vergissing, die de belanghebbende redelijkerwijs niet heeft kunnen opmerken voor het einde van de in artikel 37, onder b., bedoelde periode, wordt de

driejaarstermijn eveneens met drie jaren verlengd.

Toelichting bij artikel 40

Een vergissing in de zin van dit artikel omvat niet een onjuistheid, waarvan de belanghebbende zich bewust was of had kunnen zijn, en evenmin een keuze, die de belanghebbende achteraf wenst te wijzigen. Dit artikel ziet met name op de volgende vergissingen:

 • a.

  een door de belanghebbende gemaakte vergissing, die de heffingsambtenaar bekend was of had moeten zijn, bijvoorbeeld een kenbare telfout in een aangiftebiljet;

 • b.

  een door de heffingsambtenaar gemaakte vergissing, die de belanghebbende niet binnen de driejaarstermijn heeft opgemerkt of kunnen opmerken, bijvoorbeeld een fout in de berekening van de heffingsgrondslag of het belastingbedrag.

Artikel 41 Andere feiten

1. Indien de heffingsambtenaar kennis neemt van feiten, andere dan die, naar aanleiding waarvan hij voornemens is ambtshalve vermindering of teruggaaf van belasting te verlenen, en die andere feiten grond opleveren voor het vermoeden dat de belasting onjuist is berekend, houdt hij daarmee bij de bepaling van de vermindering of teruggaaf rekening.

2.Voorts verleent de heffingsambtenaar in gevallen waarin ter zake van enig feit ten onrechte belasting is geheven en waarin als gevolg van die heffing een andere belasting ter zake van datzelfde feit niet is geheven en door het verstrijken van een termijn ook niet meer kan worden geheven, slechts ambtshalve vermindering of teruggaaf van de eerstgenoemde belasting voor zover het bedrag daarvan het bedrag van de laatstgenoemde belasting te boven gaat.

Artikel 42 Jurisprudentie en resoluties

 • 1.

  Een arrest van de Hoge Raad dan wel een ministeriële regeling, waarin een toepassing van de

  belastingwet besloten ligt die voor de belanghebbende gunstiger is dan de bij de heffing van de

  belasting gevolgde toepassing, leidt niet tot het ambtshalve verlenen van vermindering of

  teruggaaf van belasting indien de belastingaanslag onherroepelijk is komen vast te staan vóór de

  dag, waarop het arrest door de Hoge Raad is gewezen, onderscheidenlijk vóór de dagtekening van

  de ministeriële regeling, tenzij er op dit punt een afwijkende regeling is getroffen.

 • 2.

  Een uitspraak van het Gerechtshof is geen aanleiding voor het ambtshalve verlenen van

  vermindering of teruggaaf van belasting, tenzij er op dit punt een afwijkende regeling is

  getroffen.

 • 3.

  Hetgeen in lid 1 is bepaald met betrekking tot een arrest van de Hoge Raad is in daartoe leidende

  gevallen van overeenkomstige toepassing op beslissingen van het Hof van Justitie van de

  Europese Gemeenschappen alsmede op rechterlijke uitspraken van andere supranationale

  colleges.

  Hoofdstuk VIII

  INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

  Artikel 43 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

   Per datum van inwerkingtreding van deze regeling worden de navolgende regelingen ingetrokken:

  • a.

   Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2004, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 16 december 2003

  • b.

   Wijziging van de beleidsregels gemeentelijke belastingen 2004, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 17 januari 2006

  • c.

   Wijziging van de beleidsregels gemeentelijke belastingen 2004, vastgesteld door de heffingsambtenaar op 18 februari 2009

  • d.

   Beleidsregels voor de heffing van forensenbelasting, vastgesteld door de heffingsambtenaar op 8 januari 2008.

  Artikel 44 Citeertitel

  Deze beleidsregels kunnen worden aangemerkt als: "Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2012".

  Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012.

  N.L.J.J. Dusink, H. Jager

  secretaris, burgemeester