Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Wegsleepverordening gemeente Haarlemmermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Haarlemmermeer
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Haarlemmermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en bevolking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Wegsleepverordening Haarlemmermeer 2015.

Datum inwerkingtreding is in de regeling opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid
 3. 2 Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-200701-01-200223-01-2015nieuwe regeling

20-12-2001

Informeer 2-8-2007

11 december 2001 nr 439
10-08-2007artikel 3 en 4

25-09-2003

Informeer 2-8-2007

24 juni 2003 2003/257

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Haarlemmermeer

 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 11 december 2001

nummer 439;

gelet op het bepaalde in art. 149 van de Gemeentewet, art. 173, 2e lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening (voor degemeente Haarlemmermeer)

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, in het RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, 1e lid, onder c van deWegenverkeerswet 1994

f. het college: het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 2

Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3

Als plaatsen van bewaring van voertuigen gelden:

 • a.

  het terrein van H. v.d. Vliet bergingscentrale aan de Kaagweg te Abbenes;

 • b.

  het terrein van Morsch en Zn aan de Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp.

Artikel 4

Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

Tot de kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen worden gerekend:

a.de kosten van het feitelijk overbrengen van het voertuig

( opgebouwd uit uitrijkosten en sleeptarief): € 157

 • b.

  de kosten van het bewaren van het voertuig, inclusief de afgiftekosten:

 • I.

  voor elk eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 45

II. voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan € 22

c.De onder a. en b. genoemde kosten worden vermeerderd met 15 % ten behoevevan de indirecte kosten

Artikel 5

Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Artikel 7

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Haarlemmermeer.