Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Tubbergen

Nadere subsidieregeling Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Tubbergen
Officiële naam regelingNadere subsidieregeling Tubbergen
CiteertitelNadere subsidieregeling Tubbergen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening, art. 2, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201201-01-201230-05-2012Nieuwe regeling

21-02-2012

Gemeenteblad 2012, 14

I12.003165

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregeling Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

gelet op artikel 156 Gemeentewet en artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening Tubbergen;

met inachtneming van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende

NADERE SUBSIDIEREGELING TUBBERGEN

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling neemt de begripsomschrijvingen van de Algemene subsidieverordening Tubbergen over en verstaat verder onder:

a. bijlage:de tot deze regeling behorende bijlage;
b.lid:persoon die op 1 januari van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend, deel uitmaakt van een vereniging, bij de betreffende sportbond is ingeschreven en contributie verschuldigd is;
c.verordening:Algemene subsidieverordening Tubbergen.

Artikel 2. Subsidiebeleid

 • 1. Periodieke subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de categorieën of bij naam genoemde instellingen die voorkomen op de tot deze regeling behorende bijlage.

 • 2. Het college kan eenmalige subsidie verlenen voor activiteiten op de in het eerste lid genoemde beleidsterreinen, voor zover de gemeentelijke begroting daarin voorziet dan wel onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 3. Uitsluitingen

Van subsidiëring zijn uitgesloten alle activiteiten op het terrein van:

 • 1.

  duursportevenementen;

 • 2.

  kegelclubs;

 • 3.

  kaartverenigingen;

 • 4.

  schietverenigingen,

 • 5.

  dartclubs;

 • 6.

  denksporten;

 • 7.

  bridgeclubs;

 • 8.

  motor - en/of autocrosses dan wel –races;

 • 9.

  bowlingorganisaties;

 • 10.

  wandelsportevenementen;

 • 11.

  carnaval;

 • 12.

  biljartverenigingen;

 • 13.

  (model)vliegclubs;

 • 14.

  het hobbymatig of in verenigingsverband houden van dieren;

Artikel 4. Bijlage

Het college stelt de bijlage bij dit besluit jaarlijks opnieuw vast.

Hoofdstuk 2. ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 5. Algemeen bestuur

 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van algemeen bestuur wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk II. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   het in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt .

Hoofdstuk 3. KUNST EN CULTUUR

Artikel 6. Kunst en cultuur

 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van kunst en cultuur wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk III. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   het in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 4. SPORT EN RECREATIE

Artikel 7. Sportverenigingen

 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van sport en recreatie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen volgens de in de bijlage onder hoofdstuk IV. opgenomen tabellen van:

  • a.

   jeugdleden sportverenigingen;

  • b.

   totaal leden sportverenigingen.

 • 2. De subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, bestaat ten hoogste uit de som van:

  • a.

   een vast bedrag dat afhankelijk is van het aantal bij de vereniging aangesloten jeugdleden, overeenkomstig de tabel  “jeugdleden sportverenigingen”, en

  • b.

   een bedrag per lid dat afhankelijk is van het totaal bij de vereniging aangesloten leden, overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”.

Artikel 8. Bovenmatige reiskosten

 • 1. Aan sportverenigingen die, tengevolge van het spelen van jeugdteams uitkomend in de jeugdcompetitie c.q. individuele wedstrijden in competitieverband die van bondswege worden georganiseerd, bovenmatige reiskosten moeten maken, kan een afzonderlijke subsidie worden toegekend indien het aantal kilometers per competitiewedstrijd van bondswege meer bedraagt dan 150 kilometers.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde subsidie wordt berekend volgens de formule A x B, waarbij:

  A=het per wedstrijd afgelegde aantal kilometers boven de 150, ongeacht het aantal vervoersmiddelen, gerekend vanaf het punt van vertrek;
  B=een bedrag per afgelegde kilometer, opgenomen in de tabel “bovenmatige reiskosten” onder hoofdstuk IV. van de bijlage.

Artikel 9. Overige sport- en recreatie

 • 1. Onverlet het bepaalde in artikel 7, wordt subsidie op het beleidsterrein van sport en recreatie uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk IV. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   het in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 5. JEUGD EN JONGEREN

Artikel 10. Jeugd en jongeren

 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van jeugd en jongeren wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk V. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   het in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 6. SENIOREN

Artikel 11. Senioren

 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van senioren wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VI. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   het in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 7. MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Artikel 12. Maatschappelijke zorg

 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van maatschappelijke zorg wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VII. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   het in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 8. WELZIJN

Artikel 13. Welzijn

 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van welzijn wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VIII. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   het in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Artikel 14. Peuterspeelzaalwerk

 • 1. Subsidie ten behoeve van het peuterspeelzaalwerk voor peuters waarvan de ouders/verzorgers niet in aanmerking komen voor fiscale kinderopvangtoeslag, wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VIII., tabel “peuterspeelzaalwerk”, opgenomen instellingen.

 • 2. De aan een instelling verstrekte subsidie dient ten goede te komen van de ouders/verzorgers als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De subsidie wordt per instelling halfjaarlijks berekend volgens de formule A x B x C x D, waarbij:

  A=het aantal ingeschreven kinderen per 1 januari en per 1 juli, waarvan de ouders/verzorgers niet in aanmerking komen voor fiscale kinderopvangtoeslag.
  B=5,5   
  C=het aantal schoolweken in de periode januari tot en met juni onderscheidenlijk  juli tot en met december;
  D=een vast bedrag, opgenomen in de tabel “peuterspeelzaalwerk” onder hoofdstuk VIII. van de bijlage.

Hoofdstuk 9. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere subsidieregeling Tubbergen”.

Ondertekening

Tubbergen, 21 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs.ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage behorende bij de Nadere subsidieregeling Tubbergen

Hoofdstuk I.  Jaar

Deze bijlage heeft betrekking op het gemeentelijke begrotingsjaar 2012.

Hoofdstuk II. Algemeen bestuur

Categorieën van instellingen

categoriemethodiek en/of bedrag
Dorpsraden vast bedrag van  € 1.325,- per jaar, voor 3 jaar te verstrekken

Bij naam genoemde instellingen

naammethodiek en/of bedrag
Centraal dorpsradenoverlegvast bedrag van € 500,- per jaar, voor 3 jaar te verstrekken

Hoofdstuk III. Kunst en cultuur

Categorieën van instellingen

categoriemethodiek en/of bedrag
Zang-, toneelverenigingen en korenvast bedrag van € 200,- per jaar, voor 4 jaar te verstrekken
Midwinterhoornblazersvast bedrag van € 50,- per jaar, voor 4 jaar te verstrekken
Heemkundeverenigingenvast bedrag: € 134,-
Oranjeverenigingenvast bedrag van € 150,- per jaar, voor 4 jaar te verstrekken

Bij naam genoemde instellingen

naammethodiek en/of bedrag
Stichting Bibliotheken Tubbergensubsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties
De Muziekschool Twentesubsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties
Stichting federatie Muziek-gezelschappen Tubbergenvast bedrag: € 51.800,-
Deinse Instituutvast bedrag: € 675,-
Stichting Kunst en Cultuur Overijsselvast bedrag van € 150,- per jaar, voor 4 jaar te verstrekken

Hoofdstuk IV. Sport en recreatie

Jeugdleden sportverenigingen  Totaal leden sportverenigingen  
JeugdledenVast bedrag  Bedrag per lid
≤50€ 1000,-≤50€ 10,-
51 - 125€ 750,-51 – 100€ 9,-
126 - 200€500,-101 - 150€ 8,-
201 - 250€ 250,-151 - 200€ 7,-
≥251€ 0,-201 - 250€ 6,-­
   251 - 300€ 5,-
   ≥301€ 4,-

 

Bovenmatige reiskosten
bedrag per afgelegde kilometer (factor B): € 0,30

Categorieën van instellingen

categoriemethodiek en/of bedrag
Niet van toepassing  

Bij naam genoemde instellingen

naammethodiek en/of bedrag
Stichting Sport en Recreatie TubbergenSubsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

Hoofdstuk V. Jeugd en jongeren

Categorieën van instellingen

categoriemethodiek en/of bedrag
Jeugd- en jongerenverenigingen (waaronder plaatselijke afdelingen Jong Nederland)vast bedrag: € 600,-
Kinderspelweekvast bedrag van € 250,- per jaar, voor 4 jaar te verstrekken

Bij naam genoemde instellingen

naammethodiek en/of bedrag
Niet van toepassing 

Hoofdstuk VI.  Senioren

Categorieën van instellingen

categorie    methodiek en/of bedrag
Ouderenbonden, waaronder niet te verstaan: vast bedrag: € 1000,-
bewonerscommissies, -verenigingen seniorenwoningen  

Bij naam genoemde instellingen

naam    methodiek en/of bedrag
Seniorenraad gemeente Tubbergen vast bedrag: € 550,-

Hoofdstuk VII.  Maatschappelijke zorg

Categorieën van instellingen

categorie    methodiek en/of bedrag
Plaatselijke afdelingen EHBOvast bedrag: € 250,- per jaar, voor 4 jaar te verstrekken
Plaatselijke afdelingen Nationale vereniging de Zonnebloemvast bedrag: € 175,- per jaar, voor 4 jaar te verstrekken

Bij naam genoemde instellingen

naam    methodiek en/of bedrag
Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twentesubsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties
Slachtofferhulp Nederlandbedrag van € 0,235 per inwoner
Dimencevast bedrag: € 7420,-
Tactus vast bedrag: € 3710,-
Stichting De Klupsubsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties
Stichting MEE Twentevast bedrag: € 1000,-
Steunpunt Informele Zorg Twentevast bedrag :€ 50.943,-
Haltbedrag van € 0,25 per inwoner
Artikel 1 Overijsselbedrag  van € 0,27 per inwoner

Hoofdstuk VIII.  Welzijn

Categorieën van instellingen

categorie    methodiek en/of bedrag
Vrouwenverenigingen basisbedrag: € 93,60 + bedrag per lid: € 0,80

Bij naam genoemde instellingen

naam    methodiek en/of bedrag
Kulturhus Manderveen De Samenwerking]
Commissie De Delle] basisbedrag: € 1000,- + bedrag per m²
Stichting Dorpshuis Reutum] (exclusief sportvoorzieningen): € 6,75
Stichting Dorpshuis De Haambrink]
Stichting Gemeenschapshuis ’t Eschhoes]
Stichting Gemeenschapcentrum De Gaarf]
Stichting Erve Kampboer] voor commissie De Delle geldt 75%
Stichting Dorpshuis De Hüve] van het berekende subsidiebedrag.
Stichting Kulturhus Fleringen]
Stichting Welzijn Tubbergensubsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties
Christelijke homogroepvast bedrag: € 368,-

Peuterspeelzaalwerk

naam    methodiek en/of bedrag
De Kinderkroon] halfjaarlijks te vergoeden bedrag volgens
Skik Kinderopvang Tubbergen] formule ex artikel 14 , tweede lid,
Kinderopvang Bambino] waarbij factor D een bedrag is van: € 4,36

 

Tubbergen, 21 februari 2012

Bijlage bij de Nadere subsidieregeling Tubbergen

Mij bekend,

de secretaris,

drs. ing. G.B.J. Mensink