Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Vlieland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Vlieland 2012
CiteertitelVerordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Vlieland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet studiefinanciering 2000

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201201-01-2012Onbekend

27-02-2012

Uit het Kastje 2012, 3 maart 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Vlieland 2012

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: de Wet studiefinanciering 2000.

 • b.

  student: de student die op grond van artikel 3.7 van de Wet aanspraak heeft op

  een reisvoorziening ten laste van de overheid en waarvan minimaal één ouder woonachtig is op Vlieland.

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.

Artikel 2 Vergoeding

 • 1.

  De student ontvangt een vergoeding van € 55,07 per kalenderjaar als tegemoetkoming in de kosten van de veerboot.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt evenredig verminderd indien er aanspraak bestaat op een reisvoorziening voor een gedeelte van het kalenderjaar.

 • 3.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt voor het eerst met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks verhoogd met de procentuele prijsverhoging die Rederij Doeksen toepast op het tarief voor een Vlielander volwassene.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt middels een door het college vastgesteld formulier door de student gedaan.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van:

  • -

   een kopie van de OV chipkaart die is afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, of:

  • -

   een bericht studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit de aanspraak op een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet in het desbetreffende kalenderjaar blijkt, of:

  • -

   een uitdraai afkomstig van ov-chipkaart.nl waaruit de aanspraak op een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet blijkt in het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend voor 1 november van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 4.

  Bij het ontbreken van één of meer benodigde gegevens deelt het college dat schriftelijk mee aan de aanvrager en geeft daarbij een termijn van twee weken om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Indien de aanvrager de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, kan het college beslissen de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 4 Besluit

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 5 Betaalbaarstelling

Een door het college toegekende vergoeding wordt ineens in december van het desbetreffende jaar aan de student uitbetaald.

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar haar oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het college.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Vlieland 2012”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2012.

 • 3.

  Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de Verordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart 2005, vastgesteld door de raad op 26 november 2005.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare

vergadering van 27 februari 2012

de griffier, de voorzitter,

Mr. R.A. Lanting Y.J. Haan