Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen (raadsbesluit)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNotitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen (raadsbesluit)
CiteertitelNotitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen (raadsbesluit)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, 108, 149, 156, 160, 169
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 4.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201220-01-2020Nieuwe regeling

12-12-2011

Gemeenteblad 2011, 34

14 B/A

Tekst van de regeling

Intitulé

Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1december 2011, nr. 14A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 28 november 2011;

gelet op artikel 149 en artikel 156 van de Gemeentewet;

met inachtneming van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

 • A.

  - in te stemmen met: de “Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen” van 15 november 2011;

  (...)

 • B.

  (...)

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 12 december 2011

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen

15 november 2011

Vooraf:

Deze notitie betreft een bijstelling van een versie van 4 oktober 2011, die ter inzage heeft gelegen. Naar aanleiding van een tweetal reacties, het toevoegen van het voorstel voor nieuw subsidiebeleid voor het peuterspeelzaalwerk en een aantal correcties hebben wij de concept notitie op onderdelen bijgesteld en geactualiseerd. Daar waar de notitie inhoudelijk is bijgesteld, is de tekst cursief aangegeven.

Notitie herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen

I. Inleiding.

Het verdelingsvraagstuk is een mooi en boeiend onderwerp, dat vaak aanleiding geeft tot discussies. Dit geldt ook voor de verdeling van subsidies, vooral in de huidige tijd van bezuinigingen en een terugtrekkende overheid.

De gemeente Tubbergen heeft op verschillende terreinen beleid vastgesteld. Als voorbeeld is te noemen het stimuleren van deelname aan sport door de jeugd. Omdat de sportverenigingen dit beleid uitvoeren, ontvangen de verenigingen hiervoor subsidie. Voor de vraag of wel of niet subsidie in beeld is, is als vertrekpunt de vraag van belang in hoeverre de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, passen in het beleid van de gemeente.

Bij de herziening van het subsidiebeleid hebben wij als belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat het aanvragen en het verstrekken van de subsidie sterk vereenvoudigd moet worden. Daardoor wordt het voor de vrijwilligers makkelijker om de subsidie aan te vragen en dalen de kosten die de gemeente maakt voor het verstrekken van de subsidie.

Behoudens een enkel geval zijn wij van mening dat wij met de voorstellen in deze notitie voldoen aan dit uitgangspunt. Vanuit de gedachte om het aantal regels te verminderen en meer zakelijkheid en kostenbewustzijn is de lijn: bij kleine subsidiebedragen zo weinig mogelijk papierwerk en bij grote bedragen meer aandacht voor de vraag of de afgesproken activiteiten en prestaties ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.

In deze notitie gaan wij in op:

 • -

  de aanleiding tot herziening van het subsidiebeleid;

 • -

  de inspraakmogelijkheden en het besluitvormingsproces;

 • -

  de ingangsdatum en eventuele overgangstermijnen;

 • -

  de juridische vormgeving;

 • -

  de inhoudelijke uitgangspunten voor het nieuwe beleid;

 • -

  de voorgestelde subsidie per beleidsterrein.

II. Aanleiding.

Het subsidiebeleid van de gemeente Tubbergen voor welzijn, sport, kunst en cultuur en volksgezondheid is aan een grondige herziening toe. Redenen hiervoor zijn onder meer:

 • -

  het huidige subsidiebeleid is gedateerd, op onderdelen omslachtig en levert discussies op in de uitvoering;

 • -

  uitgangspunten bezuinigingen. Als vertrekpunt voor de bezuinigingen heeft de gemeenteraad 21 uitgangspunten vastgesteld. Een aantal van deze uitgangspunten heeft betrekking op de subsidies. Deze uitgangspunten moeten vertaald worden in het nieuwe subsidiebeleid;

 • -

  de vastgestelde bezuinigingsbedragen. In 2010 en 2011 zijn besluiten genomen over de hoogte van de bezuinigingsbedragen voor de verschillende beleidsterreinen. In een aantal gevallen moet als gevolg hiervan de verordening en beleidsregels aangepast worden;

 • -

  de noodzaak om het subsidiebeleid te vereenvoudigen vooral bij subsidies waarbij de bedragen relatief gering zijn. Het huidige beleid brengt voor zowel de verenigingen en instellingen als de gemeente veel werk met zich mee. Door het beleid te vereenvoudigen worden vooral de verenigingen en instellingen die draaien op vrijwilligers ontzien en kan de gemeente besparen op de kosten van ambtelijke inzet. Hierdoor kan de gemeente de vastgestelde besparing op de kosten van bedrijfsvoering daadwerkelijk realiseren;

 • -

  de noodzaak om bij grotere subsidiebedragen de subsidies meer dan voorheen te koppelen aan activiteiten en prestaties en hier meer op te sturen en af te rekenen. Dit past in de visie van een zakelijke overheid;

 • -

  de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Door de Rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar het huidige subsidiebeleid. Op basis van het onderzoek heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan. Voor zover van toepassing hebben wij deze aanbevelingen meegenomen in het nieuwe subsidiebeleid. Dit betreft onder andere een eenvoudige methodiek en bij de grotere subsidies meer sturen op prestaties en effecten.

III. Inspraak en besluitvormingsproces.

Het is wenselijk om het nieuwe subsidiebeleid met ingang van een nieuw kalenderjaar in te laten gaan. Inwerkingtreding in de loop van het jaar brengt allerlei praktische en juridische knelpunten met zich mee. Om het nieuwe subsidiebeleid op 1 januari 2012 in werking te laten treden is een strakke en krappe planning opgezet. In deze planning is rekening gehouden met de mogelijkheid van inspraak en reactie van de betrokken verenigingen en instellingen. De planning ziet er als volgt uit:

 • -

  4 oktober 2011: principe besluitvorming college

 • -

  6 oktober t/m 3 november 2011: termijn voor reacties van verenigingen en instellingen. Als onderdeel hiervan worden twee inloopavonden georganiseerd: op donderdagavond 13 oktober en op woensdagavond 26 oktober 2011 van 19.00 uur tot 21.30 uur kan men in het gemeentehuis terecht voor vragen en een toelichting;

 • -

  15 november 2011: besluitvorming college op eventueel ingediende reacties en vaststellen raadsvoorstel, concept Algemene Subsidieverordening Tubbergen en concept nadere Subsidieregeling Tubbergen;

 • -

  15 t/m 17 november 2011: verenigingen en instellingen die gereageerd hebben worden geïnformeerd over de besluitvorming van het college op de eventueel ingediende reacties;

 • -

  28 november 2011: behandeling van het voorstel voor de herziening van het nieuwe subsidiebeleid in de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving en Bestuur. Bij de behandeling in de raadscommissie kunnen instellingen en verenigingen gebruik maken van het spreekrecht;

 • -

  12 december 2011: definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

 • -

  1 januari 2012: inwerkingtreding nieuw subsidiebeleid

Tijdens de periode dat de voorstellen ter inzage hebben gelegen (6 oktober tot en met 3 november 2011) hebben acht organisaties gereageerd. In de nota van inspraak herziening subsidiebeleid zijn de ingekomen reacties kort samengevat en hebben wij ons standpunt ten aanzien van de ingekomen reacties aangegeven. Op de onderdelen indexering en benodigde accountantsverklaringen hebben wij onze voorstellen verduidelijkt. Voor het overige hebben de ingekomen reacties ons geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van de voorstellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Nota van inspraak herziening subsidiebeleid gemeente Tubbergen van 15 november 2011.

IV. Ingangsdatum en overgangstermijn.

Het nieuwe subsidiebeleid treedt op 1 januari 2012 in werking. Aanvragen die voor 1 oktober 2011 moeten worden ingediend (thans nog budgetsubsidies geheten), worden afgehandeld volgens de nieuwe verordening. Daar voorziet overgangsrecht in.

Bovendien voorziet het subsidiebeleid in:

 • -

  de subsidies waarover bij de besluitvorming over de bezuinigingen besloten is om de verlaging / beëindiging van de subsidie gefaseerd door te voeren. In 2012 voor 50% en vanaf 2013 voor 100%;

 • -

  de subsidies waarbij in deze notitie wordt voorgesteld om deze in aanvulling op de eerdere besluitvorming te verlagen of te beëindigen;

V. Juridische vormgeving.

De regels voor de huidige subsidies zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2003, laatstelijk gewijzigd op 27 november 2010. In de verordening zelf zijn de algemene regels vastgelegd en in de bijlage de subsidiemethodiek per werksoort (bijvoorbeeld vast per bedrag per lid en/of percentage van de kosten). De hoogte van de bedragen zijn vervolgens vastgelegd in de gemeentebegroting van het betreffende jaar.

Met de inwerkingtreding van het nieuwe subsidiebeleid komt de huidige verordening te vervallen. Voor het nieuwe subsidiebeleid stellen wij qua juridische vormgeving een driedeling voor:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening Tubbergen

  De belangrijkste uitgangspunten en procesregels zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening. Vaststelling en wijziging van de verordening is voorbehouden aan de gemeenteraad.

 • 2.

  Nadere subsidieregeling Tubbergen (ontwerp)

  De nadere regeling is erop gericht om de hoogtes van subsidies inhoudelijk vorm te geven. De nadere regeling bevat de regels die uitleg geven aan in een bijlage opgenomen bedragen en eventuele berekeningsmethodieken. De nadere regeling is een uitwerking van de Algemene subsidieverordening die wordt vastgesteld door het college. Uw raad kan hierop uw wensen en/of bedenkingen aan het college kenbaar maken.

 • 3.

  Bijlage bij de Nadere subsidieregeling Tubbergen (ontwerp)

  De subsidiebedragen en methodes die tot berekening van de bedragen leiden, zijn in de bijlage bij de Nadere Subsidieregeling Tubbergen opgenomen. In deze bijlage zijn de bedragen voor het betreffende gemeentelijke begrotingsjaar opgenomen. Deze bijlage wordt jaarlijks vastgesteld door het college. Als uitgangspunt worden de bedragen jaarlijks aangepast aan de hand van de indexcijfers zoals die door het college en de raad worden vastgesteld in het kader van de richtlijnen/uitgangspunten voor de gemeentebegroting. Als onderdeel van Nadere subsidieregeling Tubbergen kan uw raad ook hierop wensen en/of bedenkingen aan het college kenbaar maken.

De voorgestelde regelgeving gaat uit van twee te onderscheiden subsidiebegrippen: eenmalige en periodieke subsidies. Dat heeft tot gevolg dat de huidige in de Algemene subsidieverordening 2003 te onderscheiden subsidiebegrippen komen te vervallen, te weten: budgetsubsidie, investeringssubsidie, exploitatiesubsidie, incidentele subsidie, startsubsidie, erkenningssubsidie en jubileumsubsidie. De vermindering van het aantal subsidiebegrippen (en daarmee overeenkomende bepalingen) heeft een deregulerend effect.

VI. Inhoudelijke uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid.

Wij stellen de gemeenteraad voor om de volgende uitgangspunten te hanteren voor het nieuwe subsidiebeleid.

1. Subsidie moet passen in het beleid van de gemeente.

Subsidie wordt slechts verleend voor activiteiten die passen in het beleid van de gemeente. Dit beleid is als zodanig vastgelegd in een gemeentelijke notitie (waaronder deze), de kadernota van de gemeente en/of de (programma)begroting van de gemeente met daaronder begrepen de tussentijdse bijstelling van de begroting in de vorm van een 1e of 2e bestuursrapportage.

2. Onderscheid in aanvragen en vaststelling van de subsidies, afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag.

Vanuit de gedachte bij kleine subsidiebedragen zo weinig mogelijk papierwerk en bij grote bedragen meer aandacht voor de vraag of de afgesproken activiteiten en prestaties ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn, wordt de volgende driedeling voorgesteld:

 • a.

  subsidies tot en met € 500,--;

 • b.

  subsidies vanaf € 501,-- tot en met € 5.000,--;

 • c.

  subsidies vanaf € 5.001,--

a. Subsidies tot en met € 500,--.

 • -

  Een behoorlijk aantal verenigingen en instellingen ontvangen op dit moment jaarlijks relatief kleine subsidiebedragen.

 • -

  Daarbij komt de vraag op of de kosten van het verstrekken van de subsidie nog wel in verhouding staan tot de hoogte van de subsidie. Om te kunnen voldoen aan de opdracht om de administratieve lasten te beperken, hebben wij een afweging gemaakt tussen de volgende opties:

 • -

  bedragen tot € 500,-- schrappen;

 • -

  bedragen tot € 500,-- per jaar vaststellen voor vier jaren, waardoor de verenigingen en instellingen maar eens in de vier jaar subsidie hoeft aan te vragen. De subsidie wordt dan jaarlijks automatisch overgemaakt.

Omdat wij niet willen dat veel instellingen/verenigingen die goed werk verrichten, buiten de boot vallen, hebben wij gekozen voor de tweede optie. Wij stellen voor om jaarlijkse subsidies tot € 500,-- voor vier jaar (gelijk aan een raads/collegeperiode) toe te kennen. Dit betekent dat instellingen en verenigingen die een jaarlijkse subsidie krijgen tot € 500,-- in 2012 subsidie kunnen aanvragen voor de periode 2012 tot en met 2015. De subsidie dient gezien te worden als een vorm van waardering, zonder dat er een directe relatie wordt gelegd met de kosten.

In verband met de hoogte van het bedrag behoeft achteraf geen verantwoording over het bedrag afgelegd te worden. De verenigingen en instellingen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen volstaan met een eenvoudig (voorbedrukt) aanvraagformulier met NAW gegevens van het bestuur en het bankrekeningnummer. Dit betreffen veelal bestaande verenigingen en instellingen waarmee wij bekend zijn. De aanvragen voor subsidie moeten ingediend worden uiterlijk vóór 1 maart van het subsidiejaar. Binnen 13 weken na 1 maart ontvangen de instellingen en verenigingen het besluit op de subsidieaanvraag

b. Subsidies vanaf € 501,-- tot en met € 5.000,--

Wij stellen de gemeenteraad voor om bij jaarlijkse subsidies in deze categorie de subsidie te baseren op een vast bedrag en deze bij de toekenning direct definitief vast te stellen. Doordat het een vast bedrag betreft, wordt er geen relatie gelegd met de begroting en/of de werkelijke kosten. Het indienen bij de aanvraag van een begroting, jaarrekening of opgave van specifieke kosten is dan ook niet nodig. Naast een (voorbedrukt) aanvraagformulier moet de aanvrager een door het bestuur vastgesteld verslag van activiteiten van het afgelopen jaar mee sturen. Bij een eerste aanvraag moet geen activiteitenverslag, maar een activiteitenplan worden ingezonden. Daarin worden de activiteiten opgenomen die de aanvrager voornemens is te verrichten. Deze informatie is bedoeld om een beeld te krijgen van de activiteiten die de vereniging organiseert. Indien de vereniging in verhouding tot de subsidie geen of nauwelijks activiteiten organiseert dan kan dit voor ons college aanleiding zijn om de subsidie af te wijzen. De aanvragen voor subsidie moeten uiterlijk 1 maart van het betreffende subsidiejaar ingediend worden. Binnen 13 weken na 1 maart ontvangen de instellingen en verenigingen het besluit op de subsidieaanvraag.

c. Subsidies vanaf € 5.001,--

Bij subsidies vanaf € 5.001,-- :

 • 1.

  leggen wij een relatie tussen de hoogte van de subsidie en de kosten van de activiteiten. De subsidie wordt nadrukkelijk gekoppeld aan de activiteiten; waarbij de activiteiten worden gekoppeld aan kosten;

 • 2.

  moeten de instellingen en verenigingen uiterlijk vóór 1 oktober voorafgaande aan het jaar de subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag moet vergezeld gaan van een activiteitenplan en een begroting, waarin de kosten per activiteit zichtbaar zijn gemaakt. In het activiteitenplan moet worden aangegeven welke effecten met de activiteiten bereikt worden;

 • 3.

  ontvangen de instellingen en verenigingen uiterlijk 13 weken na 1 oktober een besluit over de verlening van subsidie. Bij toekenning van subsidie wordt indexering toegepast in verband met de stijging van de salaris- en overige kosten. Daarbij worden indexcijfers toegepast zoals die in de gemeentebegroting zijn verwerkt voor deze kostensoorten. Voor zover hiervan nu nog sprake is, wordt de tussentijdse bijstelling van de indexcijfers in de loop van het jaar afgeschaft. Door dit af te schaffen weten én instelling/vereniging én gemeente aan het begin van het jaar welk budget van toepassing is en worden de administratieve lasten minder doordat herberekening niet meer nodig is. Daar waar instellingen met beroepskrachten werken, blijven wij in de subsidievaststelling rekening houden met indexering van loonkosten. Wij willen echter af van het uitgangspunt om daarbij de verschillende CAO’s te volgen zoals CAO welzijn, CAO bibliotheken en CAO voor zwembadpersoneel. Als indexering voor de salariskosten stellen wij voor om de index te volgen zoals die wordt vastgesteld in de zogenaamde mei circulaire voor de algemene uikering uit het Gemeentefonds. Daarbij wordt uitgegaan van het jaar x – 1. Dus index voor 2012 is gebaseerd op de index vastgesteld in de meicirculaire van 2011;

 • 4.

  de afspraken over de uit te voeren activiteiten/prestaties waarvoor de subsidie bestemd is, worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Voor de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst gaan wij in principe uit van één jaar. Dit ook omdat in de huidige financieel onzekere tijden het noodzakelijk kan zijn om het gemeentelijk beleid tijdig bij te kunnen stellen.

 • 5.

  moeten de instellingen en verenigingen uiterlijk vóór 1 juli na afloop van het subsidiejaar voor de definitieve vaststelling van de subsidie een jaarverslag en jaarrekening indienen. In het jaarverslag moet aangegeven worden in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten en de gewenste effecten daadwerkelijk gerealiseerd zijn. De jaarrekening betreft de uitgaven en inkomsten van het betreffende jaar en de balans. Bij subsidiebedragen van € 20.000,-- of meer moet de jaarrekening voorzien worden van een accountantsverklaring. In de accountantsverklaring moet een oordeel gegeven worden over de bedragen en de vraag in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Ter toelichting:

 • -

  accountantsverklaringen kunnen in verschillende gradaties worden afgegeven. Dit heeft echter wel gevolgen voor de mate van zekerheid voor de instantie waarvoor de verklaring wordt opgesteld.

 • -

  De volgende verklaringen zijn mogelijk:

 • -

  controleverklaring, deze biedt de meeste zekerheid

 • -

  beoordelingsverklaring, deze biedt minder zekerheid, veelal bestaat er dan weinig zekerheid over de inkomsten van de stichting naast de gemeentelijke subsidie.

 • -

  samenstelverklaring, deze biedt geen zekerheid. Er wordt alleen gekeken of de opstelling van de jaarrekening voldoet aan minimale eisen, geen inhoudelijke financiële toets.

Het college heeft op grond van de Algemene Subsidieverordening Tubbergen de mogelijkheid om een onderscheid te treffen in de gegevens die benodigd zijn van een aanvrager bij de vaststelling van een subsidie. Naar aanleiding van een inspraakreactie van de Stichting Welzijn Tubbergen op het ontwerpbeleid wensen wij het volgende beleidsmatige onderscheid te treffen:

  • -

   tot een subsidiebedrag van € 50.000,-- is geen accountantsverklaring nodig;

  • -

   bij een subsidiebedrag vanaf € 50.000,-- tot € 250.000,-- is een beoordelingsverklaring nodig;

  • -

   bij een subsidiebedrag vanaf € 250.000,-- is een controleverklaring nodig.

 • 6.

  stellen wij de subsidie definitief vast uiterlijk 13 weken na 1 juli na afloop van het subsidiejaar;

 • 7.

  om tijdig te kunnen bij sturen moeten de instellingen en verenigingen bij subsidiebedragen vanaf € 20.000,-- uiterlijk 15september van subsidiejaar een rapportage over het 1e halfjaar indienen. In de rapportage behoeft slechts ingegaan te worden op de vraag in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten gerealiseerd worden. Bij geen afwijkingen kan de instelling/vereniging volstaan met 1 regel: ”geen afwijkingen over het eerste halfjaar” Niet rapporteren om te rapporteren.

Ter toelichting. Met het verlenen van subsidie willen wij effecten bereiken. Effecten die bijdragen aan de beleidsdoelstelling van de gemeente. Als voorbeeld: de subsidie voor de activiteit voorlichting aan jongeren over het risico van alcohol en drugsgebruik, moet als effect hebben dat het alcohol en drugsgebruik afneemt. Dit past in het beleid van de gemeente. Het vastleggen en het meten van de effecten is een materie die soms lastig en voor discussie vatbaar is. Toch willen wij de uitdaging aangaan en hier een start mee maken. Als eerste stap willen wij in de loop van 2012 met de instellingen en verenigingen met een subsidiebedrag van boven de € 100.000,-- in overleg gaan over de vraag wat de gewenste effecten zijn en in hoeverre deze meetbaar zijn.

Eenmalige subsidies.

Het bovenstaande is als vertrekpunt van toepassing voor periodieke (structurele) subsidies. Naast periodieke subsidies kent het subsidiebeleid eenmalige subsidies, die tot op heden in de vorm van te onderscheiden startsubsidies, incidentele subsidies, experimentele subsidies en investeringssubsidies werden verstrekt. In zijn algemeenheid willen wij voor eenmalige subsidies ook dezelfde voorwaarden hanteren, waarbij de voorwaarden dus gekoppeld zijn aan de hoogte van het bedrag.

VII. Voorgestelde subsidiebeleid per beleidsterrein

Algemeen Bestuur

Dorpsraden

Ieder dorp in de gemeente Tubbergen heeft een dorpsraad. In totaal dus negen dorpsraden

Per dorpsraad wordt een vast bedrag beschikbaar gesteld van € 1.325,--. In totaal dus een budget van afgerond € 12.000,--.

De dorpsraden dragen in belangrijke mate bij in het beleid van de gemeente tot participatie van burgers. De dorpsraden vormen de gesprekspartners van de gemeente voor zaken die het dorp aangaan. Daarnaast dragen de dorpsraden bij aan de participatie van de burger. Om deze reden willen wij de subsidie continueren.

Wij willen de huidige wijze van subsidiëren handhaven. Dat wil zeggen een subsidie in de vorm van een vast bedrag van € 1.325,-- per dorpsraad. Daarnaast wordt aan het centraal dorpsradenoverleg een vast bedrag van € 500,-- beschikbaar gesteld voor secretariaatskosten.

In 2012 willen wij een nieuw bestuursconvenant met de dorpsraden afsluiten. Omdat de dorpsraden belangrijke gesprekspartners voor ons zijn, willen wij in het convenant afspraken maken over een subsidieverlening voor tien jaar, zodat de jaarlijkse aanvraag achterwege kan blijven.

Kunst en Cultuur.

Algemeen

Aan de volgende instellingen/activiteiten op het gebied van kunst en cultuur wordt structurele subsidie verleend.

 • -

  Stichting openbare bibliotheek Tubbergen;

 • -

  Stichting Muziekschool Twente;

 • -

  de muziekverenigingen (8 verenigingen)

 • -

  de toneel- en zangverenigingen en koren;

 • -

  de Oranjeverenigingen;

 • -

  de midwinterhoornblazers;

 • -

  stichting kunst en cultuur Overijssel;

 • -

  Deinse Instituut;

Bezuinigingen op basis van advies van commissie Kunst en Cultuur.

Op 27 juni 2011, bij de vaststelling van de kadernota 2011, heeft de gemeenteraad besloten om op het totaal budget van kunst en cultuur van een bedrag van € 70.000,-- te bezuinigen. De invulling van dit bedrag is gebeurd op basis van het advies van de commissie Kunst en Cultuur. Van het bedrag van € 70.000,-- heeft een bedrag van € 57.654,-- betrekking op de subsidies. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • -

  Stichting Bibliotheek Tubbergen, verlaging subsidie € 17.771,--

 • -

  Stichting muziekschool Twente, verlaging subsidie € 19.862,--

 • -

  Heemkundeverenigingen, afschaffen subsidie € 2.250,--

 • -

  Verlaging overige subsidies (o.a. muziekverenigingen) € 17.771,--

De bezuinigingen worden voor 2012 voor 50% doorgevoerd en vanaf 2013 voor 100%.

Voor de overige subsidies zijn de vastgestelde bezuinigingen onderstaand nader uitgewerkt.

Huidig en nieuw subsidiebeleid per instelling.

Stichting Bibliotheek Tubbergen.

Subsidiebudget.

Het subsidiebudget voor de bibliotheek bedraagt voor 2012 : € 467.075,--. Hierbij is rekening gehouden met de gefaseerde bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek van € 17.771,-- (2012: 50%, vanaf 2013 100%.). Daarnaast speelt bij de bibliotheek het feit dat tot en met 2012 een geoormerkte uitkering van het rijk beschikbaar is voor de herstructurering bibliotheekwerk. Dit betreft een tijdelijk budget van € 23.667,-- per jaar voor de periode 2009 t/m 2012 . Met ingang van 2013 vervalt de geoormerkte uitkering en wordt een nog nader vast te stellen budget toegevoegd aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Zodra er meer duidelijkheid is over de compensatie van het Rijk per 2013 zullen wij in overleg met de bibliotheek, de gemeenteraad in de loop van 2012 een voorstel doen over de vraag of en zo ja voor welk bedrag het budget van de bibliotheek structureel verhoogd moet worden in verband met de herstructurering. Daarbij zullen wij ingaan op de doelstelling van de herstructurering, de huidige stand van zaken en het financiële plaatje. Exclusief de eventuele compensatie voor de herstructurering bedraagt de subsidie voor 2013 en volgende jaren € 434.523,--( budget 2011: € 467.075,-- minus resterende deel bezuiniging van € 8.885,-- minus budget herstructurering van € 23.667,-- = € 434.523,--),

Gemeentelijk beleid ten aanzien van de bibliotheek.

In het coalitieakkoord hebben wij ten aanzien van de bibliotheek het volgende aangegeven:

 • a.

  bereikbaar en toegankelijk houden van één bibliotheek voor iedereen;

 • b.

  bevorderen samenwerking tussen scholen en bibliotheek

Deze uitgangspunten vormen de basis voor de subsidie aan de bibliotheek.

Huidige wijze en nieuwe wijze van subsidiëring.

Wij stellen de gemeenteraad voor om de huidige methodiek van subsidiëring te handhaven met dien verstande dat wij wel een doorontwikkeling willen maken. Dus meer dan voorheen sturen op activiteiten; zoals bijvoorbeeld openingsuren, aantal uitleningen, aantal leden, aantal activiteiten voor onderwijs e.d. Zie hiervoor hetgeen wij onder de algemene uitgangspunten hebben opgenomen onder de categorie subsidies vanaf € 5.001,--.

Stichting Muziekschool Twente.

Subsidiebudget.

Het subsidiebudget voor de muziekschool bedraagt voor 2012 : € 157.858,-- en voor 2013 en volgende jaren € 147.927,--. Hierbij is rekening gehouden met de gefaseerde bezuinigingstaakstelling voor de muziekschool van € 19.862,-- (2012: 50%, vanaf 2013 100%).

Gemeentelijk beleid ten aanzien van de muziekschool.

Naast de individuele en groepslessen verzorgt de muziekschool ook activiteiten voor het onderwijs en de muziekverenigingen. In overleg met de muziekschool, het onderwijs en de muziekverenigingen willen wij het aanbod van activiteiten van de muziekschool (met bijbehorend kostenplaatje) en de vraag vanuit het onderwijs en de muziekverenigingen naar ondersteuning van activiteiten beter op elkaar laten afstemmen.

Huidige wijze en nieuwe wijze van subsidiëring.

Wij stellen de gemeenteraad voor om de huidige methodiek van subsidiëring te handhaven met dien verstande dat wij wel een doorontwikkeling willen maken. Dus meer dan voorheen sturen op activiteiten. Dus meer sturen op activiteiten waarbij ook de samenwerking en behoefte vanuit het onderwijs en de muziekverenigingen aan de orde komen bij de afspraken over de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend.

Muziekverenigingen.

In overleg met de Stichting Federatie Muziekgezelschappen Tubbergen en de acht muziekverenigingen hebben wij de stap van vereenvoudiging van het subsidiebeleid al gezet. Op 17 februari 2011 hebben wij met betrokken partijen een overeenkomst afgesloten waarin is vastgelegd dat het totale budget voor de muziekverenigingen jaarlijks aan de Stichting Federatie Muziekgezelschappen Tubbergen beschikbaar wordt gesteld, die voor onderverdeling zorg draagt op basis van de overeengekomen verdeelsleutels. De overeenkomst loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2020. Bij de kadernota 2011 is besloten dat op de overige subsidies voor kunst en cultuur, waartoe ook de subsidies aan de muziekverengingen behoren, met ingang van 2013 een bezuiniging gerealiseerd moet worden van € 17.771,-- per jaar. Het jaar 2012 is een overgangsjaar waarin de bezuiniging 50% bedraagt.

Op basis van een evenredige verdeling van de bezuiniging bedraagt het budget voor de muziekverenigingen voor 2012 € 51.800,-- en met ingang van 2013 € 44.400,-- per jaar.

Zang- en toneelverenigingen en koren.

De zang- en toneelverenigingen en koren worden op basis van het huidige beleid gesubsidieerd op basis van een vast bedrag van € 66,87 en een bijdrage in de kosten van artistieke leiding tot een maximum van € 160,50. Een subsidie van maximaal € 226,87. Rekening houdend met de nog in te vullen bezuinigingsopdracht voor kunst en cultuur wordt voorgesteld om de zang- en toneelverenigingen en koren een waarderingssubsidie te verlenen in de vorm van een vast bedrag van € 200,--- per jaar per vereniging/koor. Op basis van een aanvraag wordt het subsidiebedrag in 2012 voor een periode van 4 jaar toegekend, zodat de subsidie in 2013, 2014 en 2015 automatisch wordt uitbetaald en de vereniging of het koor voor die jaren geen aanvraag hoeft in te dienen.

Midwinterhoornblazers.

De verenigingen voor midwinterhoornblazers ontvangen op basis van het huidige subsidiebeleid per vereniging jaarlijks een vast bedrag van € 47,22. Gelet op het geringe bedrag vinden wij het toepassen van een bezuinigingskorting niet aan de orde. Wij stellen voor een waarderingssubsidie te verlenen in de vorm van een vast bedrag van € 50,-- per jaar. Op basis van een aanvraag wordt het subsidiebedrag in 2012 voor een periode van 4 jaar toegekend, zodat de subsidie in 2013, 2014 en 2015 automatisch wordt uitbetaald en de organisatie voor die jaren geen aanvraag hoeft in te dienen.

Heemkundeverenigingen.

De verenigingen voor heemkunde ontvangen op basis van het huidige subsidiebeleid per vereniging jaarlijks een vast bedrag van € 267,47. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidies aan de heemkundeverenigingen met ingang van 2013 te beëindigen, waarbij voor 2012, als overgangsjaar de subsidie wordt vastgesteld op 50%, te weten een bedrag van € 134,-- per vereniging. De verenigingen zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Oranjeverenigingen.

De Oranjeverenigingen ontvangen op basis van het huidige subsidiebeleid per vereniging jaarlijks een vast bedrag van € 133,75. Daarnaast kan een bijdrage worden verstrekt in de kosten van de leges. Voor Oranjeverenigingen is inclusief vergoeding leges een budget beschikbaar van € 1.450,--. Gemiddeld per Oranjevereniging € 160,--. Rekening houdend met de nog in te vullen bezuinigingsopdracht voor kunst en cultuur wordt voorgesteld om de Oranjeverenigingen een waarderingssubsidie in de vorm van een vast bedrag van € 150,-- per jaar toe te kennen. Op basis van een aanvraag wordt het subsidiebedrag in 2012 voor een periode van 4 jaar toegekend, zodat de subsidie in 2013, 2014 en 2015 automatisch wordt uitbetaald en de vereniging voor die jaren geen aanvraag hoeft in te dienen.

Deinse Instituut.

Het Deinse Instituut is een regionale organisatie, die actief is op het gebied van streekcultuur, volkskunde, streektaal, cultuurgeschiedenis en het landschap van Twente.

In de afgelopen jaren werd een subsidie beschikbaar gesteld van € 744,-- per jaar. Rekening houdend met de nog in te vullen bezuinigingsopdracht voor kunst en cultuur wordt voorgesteld wordt het Deinse Instituut een waarderingssubsidie toe te kennen in de vorm van een vast bedrag van € 675,--.

Stichting Kunst en Cultuur Overijssel (KCO).

KCO wordt gesubsidieerd door de provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel. Tubbergen stelt een vast bedrag van € 189,-- per beschikbaar. In verband met de solidariteit stellen wij voor om de subsidie wel te handhaven. Als subsidie stellen wij voor een vast bedrag van € 150,-- per jaar. Op basis van een aanvraag wordt het subsidiebedrag in 2012 voor een periode van 4 jaar toegekend, zodat de subsidie in 2013, 2014 en 2015 automatisch wordt uitbetaald en de organisatie voor die jaren geen aanvraag hoeft in te dienen.

Subsidie legespaasvuren.

Eens in drie jaar wordt in de gemeentebegroting een bedrag opgenomen van € 400,-- voor subsidie voor leges paasvuren. Gelet op de hoogte van het bedrag in relatie tot de administratieve kosten en het feit dat het paasvuur een jaarlijks gebeurtenis is, terwijl de subsidie eens in de 3 jaar wordt verstrekt, wordt voorgesteld om de regeling met ingang van 2012 te beëindigen.

Sport.

Ten behoeve van de sport verstrekken wij subsidie aan de volgende instellingen/verenigingen en activiteiten:

 • -

  Stichting Sport en Recreatie Tubbergen voor de exploitatie en beheer van het overdekte zwembad

 • -

  sportstimulering

Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) voor de exploitatie en beheer van zwembad De Vlaskoel.

Voor de exploitatie en beheer van zwembad De Vlaskoel bedraagt de subsidie voor 2011

€ 281.953,--. 2011 is het laatste jaar van het huidige subsidiecontract. Eind 2011 gaan wij in overleg met de stichting voor een nieuw meerjarencontract. Tot op heden is het zwembad buiten de bezuinigingsoperatie gebleven. Als vertrekpunt zijn wij echter van mening dat ook het zwembad een aandeel moet leveren in de bezuinigingsoperatie. Immers daar waar we genoodzaakt waren om over de gehele linie op het gebied van welzijn, sport en kunst en cultuur te bezuinigen, zien wij geen

aanleiding om het zwembad een uitzonderingspositie te geven op de bezuinigingsoperatie. Bij de discussie over de bezuinigingsmogelijkheden zullen wij ook de verhouding eigen bijdrage/gemeentelijke subsidie per bezoek meenemen. Over de hoogte van de bezuinigingen en de consequenties hiervan gaan wij in overleg met de stichting. Gelet op de korte termijn willen wij voor 2012 het bedrag baseren op het niveau van 2011. Dit betekent dat de bezuinigingen in 2013 in zullen gaan.

Sportstimulering.

Door de Sportraad is een nieuwe subsidiemethodiek ontwikkeld waarbij:

 • -

  de methodiek sterk is vereenvoudigd;

 • -

  rekening is gehouden met de overeengekomen bezuinigingstaakstelling;

 • -

  met de achterban overeenstemming is bereikt over de methodiek;

 • -

  er een belangrijke mate van solidariteit is tussen de grote en kleinere verenigingen. Omdat de kleinere verenigingen meer moeite hebben om de exploitatie rond te krijgen, ontvangen de kleinere verenigingen naar verhouding meer subsidie;

 • -

  behoudens de subsidie voor bovenmatige reiskosten, de methodiek als vervanging dient voor de huidige kapitaal en exploitatiesubsidies waaronder de subsidie voor kadervorming, compensatie OZB e.d.

De methodiek is voor 2012 als volgt opgebouwd.

Jeugdleden sportverenigingen

 

Totaal leden sportverenigingen

jeugdleden

vast bedrag

 

totaal leden

bedrag per lid

≤ 50

€ 1000,--

 

≤ 50

€ 10,--

51 - 125

€ 750,--

 

51 - 100

€ 9,--

126 - 200

€ 500,--

 

101 - 150

€ 8,--

201 - 250

€ 250,--

 

151 - 200

€ 7,--

≥ 251

€ 0,--

 

201 - 250

€ 6,--

 

 

 

251 - 300

€ 5,--

 

 

 

≥ 301

€ 4,--

Op basis van deze methodiek en het huidige ledenbestand is voor 2012 en 2013 een budget nodig van afgerond € 76.000,--.

In het voorstel van de Sportraad is verwerkt dat de vier grote voetbalclubs te weten Stevo, de Tukkers, TVC’28 en MVV met ingang van 2014 geen subsidie meer ontvangen.

Deze verenigingen hebben ieders meer dan 400 leden. In verband hiermee wordt de methodiek voor 2014 en volgende jaren aangepast, waarbij de subsidie bij 351 leden of meer op € -,-- wordt vastgesteld.

Jeugdleden sportverenigingen

 

Totaal leden sportverenigingen

jeugdleden

vast bedrag

 

totaal leden

bedrag per lid

≤ 50

€ 1000,--

 

≤ 50

€ 10,--

51 - 125

€ 750,--

 

51 - 100

€ 9,--

126 - 200

€ 500,--

 

101 - 150

€ 8,--

201 - 250

€ 250,--

 

151 - 200

€ 7,--

≥ 251

€ 0,--

 

201 - 250

€ 6,--

 

 

 

251 - 300

€ 5,--

 

 

 

301 - 350

€ 5,--

 

 

 

≥ 351

€ -,--

Op basis hiervan en het huidige ledenbestand is voor 2014 en volgende jaren een structureel budget nodig van afgerond € 66.000,--

Voor wat betreft het aantal leden, wordt voor de subsidie uitgegaan van actief spelende leden (dus geen steunende leden) die ingeschreven staan bij de betreffende sportbond. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden afkomstig uit Tubbergen of een buurgemeente.

Naast bovenstaande methodiek adviseert de Sportraad om subsidie te verlenen voor bovenmatige reiskosten voor jeugdleden. Dit om jeugdige sporters die voor wedstrijden ver moeten rijden, een financiële tegemoetkoming te verlenen in de reiskosten. De huidige regeling waarbij een opgave wordt gevraagd van het aantal kilometers en het aantal benodigde auto’s wordt op twee onderdelen vereenvoudigd. Voorgesteld wordt om voor grote en kleine teams standaard uit te gaan van een kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer, waarbij per wedstrijd de eerste 150 kilometer (heen en terug) niet gesubsidieerd worden.

Op basis hiervan gelden voor bovenmatige reiskosten de volgende regels:

 • -

  de subsidie geldt alleen voor jeugdteams (t/m 18 jaar);

 • -

  per wedstrijd komen de eerste 150 kilometers niet voor subsidie in aanmerking;

 • -

  per volgende kilometer wordt een subsidie verstrekt van € 0,30 (ongeacht het aantal vervoersmidelen);

 • -

  de kosten worden achteraf op declaratiebasis vergoedt, waarbij de kosten van het afgelopen jaar moeten worden meegenomen in de aanvraag voor het nieuwe jaar. Voorbeeld: de subsidie voor de kilometervergoeding over 2012 moet meegenomen worden in de subsidieaanvraag over 2013, dat voor 1 maart 2013 ingediend moet worden.

 • -

  de regeling gaat in op 1 januari 2012, dit betekent dat de kilometers over 2011 nog op de huidige wijze vergoed worden.

Geschat wordt dat op jaarbasis hiervoor een budget nodig is van circa € 5.000,--.

Het voorstel voor een subsidie voor bovenmatige reiskosten is opgenomen op nadrukkelijk verzoek van de Sportraad. Als college vinden wij de bewerkelijkheid en het controleaspect een nadeel van de regeling. In verband hiermee stellen wij dan ook voor om akkoord te gaan met de regeling met dien verstande dat de regeling uiterlijk ingaande 2014 afgeschaft moet worden, waarbij het budget verdisconteerd moet worden in de normvergoeding.

Jeugd- en jongerenbeleid.

Ten behoeve van het jeugd- en jongerenbeleid verstrekken wij subsidie aan de volgende instellingen/verenigingen en activiteiten:

 • -

  jeugd- en jongerenverenigingen;

 • -

  kinderspelweek;

 • -

  jongerenuitwisseling;

 • -

  jeugd en jongerenwerk vanuit Stichting Welzijn Tubbergen.

Naast deze subsidies zijn ook budgetten beschikbaar voor andere activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk zoals de jeugdagenda, het project Happy fris, de jeugdhulpteams, het CJG, het schoolmaatschappelijk werk e.d. Omdat deze budgetten niet onder de categorie van subsidies vallen, blijven deze budgetten in deze notitie buiten beschouwing.

In totaal is voor jeugd en jongerenverenigingen, kinderspelweek en jongerenuitwisseling een subsidiebudget beschikbaar van afgerond € 13.000,--. Omdat wij het jeugd- en jongerenwerk belangrijk vinden, willen wij niet bezuinigingen op het jeugd- en jongerenwerk. Wel willen wij, naast een vereenvoudiging van de methodiek, een herverdeling van de middelen voorstellen.

Door het afschaffen van de subsidie voor de jongerenuitwisseling en het aanpassen van de subsidie voor de kinderspelweek, willen wij extra subsidiebudget vrij maken voor de jeugd- en jongerenverenigingen en plaatselijke afdelingen van Jong Nederland. Dit omdat wij veel belang hechten aan de preventieve werking hiervan.

Jeugd- en jongerenverenigingen

Gelukkig heeft Tubbergen nog veel organisaties die zich inzetten voor het jeugd- en jongerenwerk. Ruim 20 organisaties, veelal jeugdsozen, plaatselijke afdelingen van Jong Nederland en scoutingsgroepen, vragen jaarlijks subsidie aan.

De organisaties worden op basis van het huidige subsidiebeleid gesubsidieerd op basis van een vast bedrag van € 160,50 en een bedrag per lid van € 5,34. Het gemiddelde subsidiebedrag bedraagt

€ 450,--.

Om het plaatselijke jeugd- en jongerenwerk een extra stimulans te geven stellen wij voor om uit te gaan van een waarderingssubsidie in de vorm van vast bedrag van € 600,-- per jaar per organisatie.

Kinderspelweek.

Een activiteit in de zomervakantie die enorm populair is bij de jeugd uit het primaire onderwijs.

De activiteit is in het verleden opgezet voor kinderen die om welke redenen dan ook niet op vakantie gingen, toch een plezierige week te bezorgen. Op dit moment komt het echter meer voor dat de vakanties worden afgestemd op de kinderspelweek, omdat de kinderen de kinderspelweek niet willen missen!

De organisaties worden op basis van het huidige subsidiebeleid gesubsidieerd op basis van een vast bedrag van € 53,50, een subsidie per lid per dagdeel van € 0,54 en een bijdrage in de stortkosten voor houtafval van maximaal € 454,--.

Wij stellen voor een waarderingssubsidie te verlenen in de vorm van een vast bedrag van € 250,-- per organisatie per jaar. Op basis van een aanvraag wordt het subsidiebedrag in 2012 voor een periode van 4 jaar toegekend, zodat de subsidie in 2013, 2014 en 2015 automatisch wordt uitbetaald en de organisatie voor die jaren geen aanvraag hoeft in te dienen.

Het bedrag van € 250,-- is lager dan het huidige gemiddelde subsidiebedrag. Wij vinden dit echter te rechtvaardigen doordat de doelgroep behoorlijk is verbreed en de gemiddelde ouderbijdrage relatief laag is. Voor ouders met een minimum inkomen geldt dat een beroep gedaan kan worden op het minimabeleid.

Jongerenuitwisseling.

De jongerenuitwisseling met de partnergemeente wordt veelal georganiseerd door Canisius.

Na aftrek van de eigen bijdrage wordt het tekort door de gemeente gesubsidieerd wordt, tot maximaal het beschikbare budget van afgerond € 1.000,--. Wij stellen voor om de subsidie af te schaffen en het budget te gebruiken voor een verhoging van de subsidie voor de plaatselijke jeugd- en jongerenverenigingen en de plaatselijke afdelingen voor Jong Nederland.

Jeugd en jongerenwerk vanuit Stichting Welzijn Tubbergen (SWT).

De subsidie aan SWT voor het jeugd en jongerenwerk maakt onderdeel uit van het totale subsidiebudget aan SWT. Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar.

Seniorenbeleid.

Seniorenbeleid is één van de aandachtspunten in het coalitieakkoord.

Aan de volgende organisaties/activiteiten op het gebied van seniorenbeleid wordt subsidie verleend.

 • -

  De seniorenraad Tubbergen, een adviesorgaan;

 • -

  De acht ouderenbonden met een ledentotaal van ongeveer 950 leden;

 • -

  vier bewonerscommissies;

 • -

  activiteiten voor senioren zoals de dag voor alleenstaanden (betreft vooral senioren), de dag voor senioren/culturele feestmiddag en Eurregio seniorenuitwisseling.

 • -

  het seniorenwerk van Stichting Welzijn Tubbergen (SWT).

Hoewel de ouderen een doelgroep zijn die specifiek aandacht krijgen, is bij de ombuigingsoperatie besloten dat ook de instellingen en activiteiten voor ouderen een aandeel moeten leveren in de subsidie.

Bij de vaststelling van de kadernota 2011, op 27 juni 2011, is besloten dat op de subsidies voor de ouderenbonden, de vier bewonerscommissies en de activiteiten voor de ouderen een bezuiniging doorgevoerd moet worden van € 2.000,-- , waarbij in het overgangsjaar 2012 de bezuiniging voor 50% wordt doorgevoerd. In de voorstellen voor de nieuwe subsidiemethodiek is niet alleen rekening gehouden met dit besluit, maar is ook ruimte gecreëerd voor subsidie voor activiteiten voor kwetsbare ouderen.

Seniorenraad Tubbergen.

De seniorenraad Tubbergen ontvangt een vast bedrag van € 535,--. Voorgesteld wordt om de seniorenraad een waarderingssubsidie te verlenen van € 550,--. Ter toelichting. Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft de gemeenteraad besloten dat de seniorenraad vrijgesteld wordt van bezuinigingen.

Ouderenbonden

De ouderenbonden worden op basis van het huidige subsidiebeleid gesubsidieerd op basis van een vast bedrag van € 240,73 en een bedrag per lid van € 5,34. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van afgerond € 7.500,--. Wij vinden dat de ouderenbonden belangrijk werk doen in het vertegenwoordigen van de belangen van de ouderen en willen om die reden de subsidie handhaven maar wel vereenvoudigen. Het voorstel is om voor alle ouderenbonden een waarderingssubsidie beschikbaar te stellen van € 1.000,-- per instelling. Met dit voorstel ontstaat er een stukje solidariteit tussen de kleinere en de grotere bonden en wordt de administratie voor de aanvraag en afhandeling van de subsidie eenvoudiger.

Bewonerscommissies en activiteiten voor ouderen

De bewonerscommissies De Galmerij, De Sniedershof en de Kolenbranderhof ontvangen per commissie een vast bedrag van € 240,73. Het comité bejaarden de Eeshof ontvangt een vast bedrag van € 238,--. Voor de dag van de alleenstaanden is een bedrag beschikbaar van € 520,--. Voor de dag van de ouderen/culturele feestmiddag een bedrag van € 1.457,-- en voor de Eurregio seniorenuitwisseling een bedrag van € 1.436,--. In totaal voor dit onderdeel een budget van € 4.374,---.

Wij willen in de plaats van deze afzonderlijke subsidies een bedrag van € 2.000,-- beschikbaar stellen voor activiteiten gericht op het voorkomen van sociaal isolement en bedoeld voor ouderen met een minimum inkomen.

In verband hiermee stellen wij voor om de afzonderlijke subsidies aan de bewonerscommissies De Galmerij, De Sniedershof, de Kolenbranderhof en het comité bejaarden de Eeshof en de activiteiten voor de dag van ouderen/culturele feestmiddag en Eurregio seniorenuitwisseling per 1 januari 2013 te beëindigen. 2012 is een overgangsjaar. De subsidie voor de Eurregio seniorenuitwisseling willen wij met ingang van 2012 beëindigen. Voor de overige subsidies vindt in 2012 een korting plaats van 50%.

Dit betekent dat voor 2012 de volgende vaste bedragen beschikbaar worden gesteld:

 • -

  De bewonerscommissies De Galmerij, De Sniedershof, de Kolenbranderhof en comité Bejaarden de Eeshof: € 120,-- per commissie/comité;

 • -

  Dag van de alleenstaanden: € 260,--

 • -

  Dag van de ouderen/culturele feestmiddag € 730,--;

Per saldo levert het bovenstaande een structurele bezuiniging op van € 2.374,--. Rekening houdend met een extra bedrag voor de ouderenbonden van € 500,-- wordt daarmee voldaan aan de taakstelling van de bezuiniging voor de overige subsidies op ouderenbeleid.

Seniorenwerk vanuit Stichting Welzijn Tubbergen (SWT).

De subsidie aan SWT voor het senioren maakt onderdeel uit van het totale subsidiebudget aan SWT. Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar.

Maatschappelijke zorg.

De volgende instellingen/verenigingen en activiteiten ontvangen subsidie voor maatschappelijke zorg.

 • -

  EHBO- verenigingen;

 • -

  Zonnebloemverenigingen;

 • -

  Algemeen maatschappelijk werk;

 • -

  Bureau Slachtofferhulp;

 • -

  HALT;

 • -

  Dimence en Tactus

 • -

  Stichting Mee Twente;

 • -

  Bureau DSS (voormalig Instituut voor doven St. Michielsgestel)

 • -

  Steunpunt informele zorg

Naast de subsidies aan deze organisaties wordt er ook op andere manieren geïnvesteerd in de volksgezondheid, bijvoorbeeld via de bijdrage aan de GGD en de verstrekkingen via de WMO. Deze kosten vallen echter niet onder de werking van de algemene subsidieverordening. Daarom wordt hier niet verder op ingegaan.

EHBO-verenigingen.

Op basis van het huidige subsidiebeleid ontvangen de EHBO-verenigingen een basisbedrag van

€ 66,87 en een bedrag per contributiebetalend lid van € 2,14. Op basis van deze methodiek is aan vier EHBO-verenigingen een subsidiebedrag uitbetaald van afgerond € 900,--.

Wij stellen voor om met ingang van 2012 aan alle EHBO –verenigingen een waarderingssubsidie te verstrekken in de vorm van een vast bedrag van € 250,--. Op basis van een aanvraag wordt het subsidiebedrag in 2012 voor een periode van 4 jaar toegekend, zodat de subsidie in 2013, 2014 en 2015 automatisch wordt uitbetaald en de betreffende vereniging voor die jaren geen aanvraag hoeft in te dienen.

Zonnebloemverenigingen;

Aan de zonnebloemverenigingen wordt op basis van het huidige subsidiebeleid een subsidie verstrekt van een basisbedrag van € 53,50 en een bedrag per lid van € 0,66. Op basis hiervan is in 2011 aan acht zonnebloemverenigingen een subsidie verstrekt van in totaal afgerond € 1.350,-- hetgeen gemiddeld uitkomt op een bedrag van afgerond € 175,--. Op basis hiervan stellen wij voor om aan alle zonnebloemverenigingen een waarderingssubsidie te verlenen in de vorm van een vast bedrag van € 175,-- per jaar. Op basis van een aanvraag wordt het subsidiebedrag in 2012 voor een periode van 4 jaar toegekend, zodat de subsidie in 2013, 2014 en 2015 automatisch wordt uitbetaald en de betreffende vereniging voor die jaren geen aanvraag hoeft in te dienen.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Bij het algemeen maatschappelijk werk wordt de methodiek van budgetsubsidie toegepast. Wij stellen de gemeenteraad voor om deze wijze te handhaven met dien verstande dat wij wel de doorontwikkeling van de budgetsubsidie willen toepassen. Dus meer dan voorheen sturen op de activiteiten; zoals spreekuur, 24 uurbereikbaarheid, aantal afgesloten cliëntsystemen (langdurige behandeling) en korte contacten e.d.

De subsidie aan Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente is voor 2012 geraamd op

€ 140.562,-- en voor 2013 op € 103.062,--. De verlaging heeft te maken met de besluitvorming over de bezuinigingen.

Bij de behandeling van de kadernota 2011 heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het behoud van het algemeen maatschappelijk werk in Tubbergen. Wij zijn vervolgens met de stichting in overleg gegaan. In de gesprekken is gebleken dat de positie van AMW in de zorgstructuur van Tubbergen, afwijkend is van die in de regio. In Tubbergen wordt het AMW en schoolmaatschappelijk werk verzorgd door twee partijen, waarbij de organisaties soms in elkaars vijver vissen. Bij de voorstellen over de invulling van de zorgstructuur binnen het CJG komen wij daarop terug. Daarin zullen wij ook ingaan op de positie van het algemeen maatschappelijk werk en de afstemming met het schoolmaatschappelijk werk. Naar verwachting kunnen wij in het 1e kwartaal 2012 hierover een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Bureau Slachtofferhulp.

Bureau Slachtofferhulp wordt gesubsidieerd op basis van een bedrag van € 0,235 per inwoner; hetgeen uitkomt op een bedrag van afgerond € 4.900,--. De methodiek van een bedrag per inwoner is gebaseerd op basis van landelijke afspraken. Wij stellen voor de methodiek en het bedrag te handhaven.

HALT.

HALT krijgt op basis van landelijke/regionale afspraken een subsidiebedrag per inwoner van € 0,25; hetgeen uitkomt op een bedrag van € 5.188,--. Wij stellen voor de methodiek en het bedrag te handhaven.

Dimence en Tactus.

Dit betreft instellingen voor respectievelijk geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. In regio verband is afgesproken dat beide instellingen gesubsidieerd worden op basis van een bedrag per inwoner. Aan Dimence wordt een jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van € 6.575,-- (€ 0,31per inwoner) en aan Tactus een bedrag van € 3.254,-- ( € 0,15 per inwoner). Wij stellen voor de methodiek en het bedrag te handhaven.

Stichting De Klup.

Stichting de Klup organiseert sport/welzijnsactiviteiten voor gehandicapten.

De stichting ontvangt een subsidiebedrag van € 19.600,--. Wij stellen voor om voor 2012 dit bedrag te handhaven, waarbij afspraken worden gemaakt over het aantal activiteiten.

Stichting Mee Twente.

Deze stichting biedt onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan alle mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. 

Op basis van de bedragen in de afgelopen jaren wordt voorgesteld om de subsidie vast te stellen op een vast bedrag van € 1.000,--.

Steunpunt Informele Zorg Twente.

Deze organisatie houdt zich bezig met mantelzorgondersteuning en de inzet van vrijwillige thuishulp.

In Tubbergen wordt dit vorm gegeven door een consulent die voor 16 uur in de week beschikbaar is voor advies en ondersteuning aan alle mantelzorgers, hulpvragers en vrijwilligers.

Aan de stichting werd op basis van afspraken over de te verrichten activiteiten een subsidiebedrag verleend van circa € 50.000,--. Wij stellen voor om de methodiek te handhaven en de subsidie over 2012 vast te stellen op € 50.943,--.

Welzijn.

Dorpshuizen/kulturhusen.

Aan de dorpshuizen/kulturhusen wordt een subsidie verstrekt als bijdrage in de exploitatiekosten/verlaging huurvergoeding..

Deze subsidie bedraagt volgens het huidige beleid een vast bedrag per accommodaties van € 722,21 en een bedrag per vierkante meter van € 4,72. Bij een aantal accommodaties is er sprake van een inpandige ruimte voor de binnensport. Bij de berekening van het aantal vierkante meters wordt deze ruimte buiten beschouwing gelaten omdat de bekostiging hiervan via het onderwijs en de verenigingen verloopt. Door een eenmalige meting zijn de vierkante meters “vastgeklikt”

Naast de exploitatiesubsidie kunnen de betreffende accommodaties subsidie aanvragen voor investeringen ten behoeve van (brand)veiligheid. Hiervoor is op jaarbasis een budget beschikbaar van € 10.000,--. Het aanvragen geschiedt op basis van een begroting, waarbij de definitieve subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten. De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten.

Tot 2011 konden de besturen van de betreffende accommodaties daarnaast aanspraak maken op de zogenaamde kapitaalsubsidie. In verband met de noodzaak tot bezuinigingen is de zogenaamde kapitaalsubsidie welzijn met ingang van 1 januari 2011 afgeschaft.

In tijden waarin de individualisering toeneemt en de leefbaarheid in de kleine dorpen onder druk staat, zien wij dorpshuizen en multifunctionele accommodaties bij uitstek als een middel om de onderlinge samenhang te versterken en de leefbaarheid te vergroten. Om deze reden willen wij de subsidie continueren en vereenvoudigen.

Iedere accommodatie heeft vroeg of laat te maken met aanpassingen in verband met (brand)veiligheid. In verband met het terugdringen van de administratieve last, stellen wij voor om het subsidiebudget van € 10.000,-- voor deze investeringen te verdisconteren in de exploitatiesubsidie. Het basisbedrag wordt opgehoogd van € 722,-- naar € 1.000,-- en het bedrag per m2 wordt verhoogd van € 4,72 naar € 6,75. De specifieke regeling wordt daarmee afgeschaft. Voor Commissie De Delle geldt de aanvullende afspraak dat van het berekende subsidiebedrag 75% wordt uitbetaald. Deze regel heeft betrekking op de in het verleden gemaakte afspraak met betrekking tot de verdeelsleutel tussen kerkactiviteiten en dorpshuisactiviteiten.

Omdat het aantal vierkante meters een vast gegeven is, willen wij met de besturen van de accommodaties die nu jaarlijks subsidie ontvangen in 2012 in overleg om een meerjarige subsidieovereenkomst af te sluiten, zodat de instellingen voor meerdere jaren zekerheid hebben en de jaarlijkse aanvraag achterwege kan blijven.

Emancipatie en ontwikkelingswerk.

Tot emancipatie en het ontwikkelingswerk behoren de volgende instellingen en activiteiten:

 • -

  vrouwenverengingen

 • -

  ontwikkelingssamenwerking

 • -

  Amnesty International

 • -

  Christelijke homogroep.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011 is besloten om de subsidies hiervoor met ingang van 2013 af te schaffen. Voor 2012 wordt als overgangsjaar de subsidie op 50% gesteld.

Met het beëindigen van de subsidies is emancipatie en antidiscriminatie niet van de agenda.

Wij betalen namelijk jaarlijks een bedrag van afgerond € 6.000,-- aan Artikel 1 Overijssel. Een organisatie die zich inzet voor antidiscriminatie.

Stichting Welzijn Tubbergen.

Stichting Welzijn Tubbergen (SWT) verzorgt activiteiten op het gebied van vrijwilligerswerk, jeugd- en jongerenwerk en ouderenwerk. Rekening houdend met de vastgestelde bezuinigingen bedraagt de subsidie aan SWT voor 2012 afgerond € 226.696,-- en voor 2013 afgerond € 196.196,--.

Voor de subsidie aan Stichting Welzijn Tubbergen wordt thans de methodiek van budgetsubsidie toegepast. Het huidige onderscheid tussen de diverse vormen van subsidie komt in het nieuwe subsidiebeleid te vervallen. Wel is er de mogelijkheid om vast te houden aan het sturende instrumentarium (bijvoorbeeld door het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten ) dat voorheen de budgetsubsidie bood. Met inzet daarvan wensen wij te sturen op de uitvoering van activiteiten c.q. effecten.

Peuterspeelzaalwerk.

Als onderdeel van het nieuwe subsidiebeleid hebben wij ook het subsidiebeleid voor de peuterspeelzaalwerk aangepast. Deze aanpassing is gebaseerd op enerzijds de integratie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en anderzijds op de in 2010 vastgestelde bezuinigingsopdracht voor het peuterspeelzaalwerk.

Wij stellen voor om subsidie te verlenen voor peuters die gebruik maken van het peuterspeelzaalwerk en waarvan de ouders/verzorgers niet in aanmerking komen voor een fiscale kinderopvangtoeslag. Via de instellingen voor het peuterspeelzaalwerk zal de gemeentelijke subsidie worden verleend ten behoeve van peuters, waarvan één ouder/verzorger geen betaald werk verricht. Indien beide ouders/verzorgers betaald werk verrichten kunnen de ouders/verzorgers een beroep doen op de toeslagen via de Belastingdienst.

Op basis van het bovenstaande komen op dit moment komen 52 ouder(s)/verzorger(s) in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Als budget is beschikbaar € 50.000,--. Op basis hiervan komen wij tot een gemeentelijke subsidie van € 959,20 per peuter, uitgaande van 40 weken peuterspeelzaalwerk per jaar en 5 ½ klokuur peuterspeelzaalwerk per week.

Een en ander is gebaseerd op de volgende berekening:

 • -

  normprijs peuterspeelzaalwerk per jaar per peuter, gebaseerd op 5 ½ klokuur peuterspeelzaalwerk per week en gebaseerd op een normprijs per uur van € 6,36 uur € 1.399,20

 • -

  gemeentelijke bijdrage; gebaseerd op een bijdrage van € 4,36 uur per uur € 959,20

 • -

  verschil; te betalen door de ouderbijdrage en/of de instelling € 440,--.

Vertaald in een uurprijs komt het bedrag van € 440,-- neer op een bedrag per klokuur van € 2,--.

Om de administratieve lasten te beperken zullen wij de subsidie beschikbaar stellen aan de instellingen die peuterspeelzaalwerk verzorgen. Dit betreffen Skik, Bambino en de Kinderkroon. Deze instellingen doen een opgave van het aantal ouders van het aantal peuters dat voor gemeentelijke subsidie in aanmerking komt. Deze opgave zal steekproefsgewijze gecontroleerd worden. De instellingen brengen vervolgens de subsidie in mindering op de ouderbijdrage.

Mede vanuit de visie “minder overheid/meer samenleving” willen wij het subsidiebeleid voor peuterspeelzaalwerk/kinderopvang eind 2013 evalueren, waarbij wij de optie om alleen subsidie te verstrekken aan ouders met een minimuminkomen nader in beeld zullen brengen.

VIII. De juridische uitwerking.

In bijgaande:

 • -

  Algemene Subsidieverordening Tubbergen;

 • -

  Nadere Subsidieregeling Tubbergen;

 • -

  Bijlage bij Nadere Subsidieregeling Tubbergen

is de juridische vertaalslag van deze notitie gemaakt.

IX. Afstemming met het onderwijs.

Veel van de gesubsidieerde activiteiten hebben als doelgroep de jeugd. In verband hiermee hebben wij de directeuren van de scholen voor primair onderwijs in Tubbergen in een bijeenkomst informatie gegeven over de gesubsidieerde activiteiten voor vooral de jeugd. Dit met als doel om voor een betere afstemming te zorgen tussen aanbod van en vraag naar activiteiten.

X. Afstemming met beleid in Dinkelland.

In verband met de samenwerking met de gemeente Dinkelland kan de vraag aan de orde komen in hoeverre het subsidiebeleid op elkaar is afgestemd. De voorgestelde algemene subsidieverordening komt qua opbouw en indeling grotendeels overeen met de verordening in Dinkelland. Ook voor wat betreft de voorgestelde subsidiemethodiek zijn er overeenkomsten. Op het punt van de hoogte van de subsidiebedragen zijn er echter verschillen. Mede omdat harmonisatie van bedragen een ingewikkelde maar ook gevoelige puzzel is, heeft harmonisatie van bedragen vooralsnog geen prioriteit. Wij willen eerst op andere onderdelen het beleid harmoniseren.

XI. Tot slot.

Wij zijn van mening dat wij met deze notitie een behoorlijke aanzet hebben gemaakt in de slag om het subsidiebeleid te vereenvoudigen. De uitdaging om gemeenschapsgelden waaronder subsidies zo efficiënt mogelijk in te zetten waardoor met zo weinig mogelijk middelen een optimaal resultaat wordt gehaald, stopt echter niet met deze notitie, maar is een constante uitdaging. Daarom willen wij het subsidiebeleid regelmatig evalueren. Wij stellen voor om begin 2013, wanneer het nieuwe subsidiebeleid één jaar van kracht is, de eerste evaluatie te houden.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers