Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

NADERE REGELS KOPERSSUBSIDIE ARNHEM 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNADERE REGELS KOPERSSUBSIDIE ARNHEM 2012
CiteertitelNadere regels koperssubsidie Arnhem 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel koperssubsidie 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, lid 3
 3. Algemene Subsidieverordening Arnhem 2002, art. 4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2012nieuwe regeling

24-01-2012

Arnhemse Koerier, 07-03-2012

2011.0.149.261

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS KOPERSSUBSIDIE ARNHEM 2012

 

 

NADERE REGELS KOPERSSUBSIDIE ARNHEM 2012

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM,

Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticpiatiebevoegdheid als bedoeld in artikel 4:23, derde lid onder a van de Algemene wet bestuursrecht op 15 februari 2011 de Beleidsregel Koperssubsidie 2011 heeft vastgesteld;

dat in artikel 4, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2002, waarbij een nieuw beleidsterrein wordt toegevoegd, luidende: wonen/volkshuisvesting;

dat op basis hiervan nadere regels kunnen worden vastgesteld om koperssubsidies te verstrekken ter stimulering van de verkoop van nieuwbouwwoningen in aangewezen gebieden of projecten in Arnhem;

dat deze nadere regels in de plaats treden van de Beleidsregel Koperssubsidie 2011;

gelet op artikel 4:23, eerste en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2002;

besluit vast te stellen de navolgende

 

Nadere regels Koperssubsidie Arnhem 2012

Artikel 1

 

Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  aangewezen woningbouwproject: woningbouwproject, genoemd in de bij deze nadere regels behorende overzichtslijst.

 • b.

  aanwijzingsbesluit: collegebesluit waarin de Nadere regels Koperssubsidie Arnhem 2012 van toepassing wordt verklaard op een specifiek genoemd aangewezen project;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  start bouw: start van de bouwkundige werkzaamheden, in verband met het woningbouwproject, of hervatting van die werkzaamheden;

 • e.

  eigenaar-bewoner: (aspirant) eigenaar en eerste bewoner van een nieuwbouwwoning in een aangewezen project;

Artikel 2 Doel van de subsidie

1.Het college kan, met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels, subsidie verstrekken aan eigenaar-bewoners in de aangewezen woningbouwprojecten om het kopen van een nieuwbouwwoning aantrekkelijker te maken.

Artikel 3 Het subsidiebedrag

De subsidie is een bedrag ineens per aanvrager. In de van deze nadere regels deeluitmakende overzichtslijst van aangewezen woningbouwprojecten is opgenomen welke subsidiebedragen voor de aangewezen woningbouwprojecten van toepassing zijn. Het subsidiebedrag wordt, ook als er meerdere kopers van een woning zijn, maximaal één keer per woning verstrekt.

Artikel 4 Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De subsidieverlening wordt aangevraagd bij het college.

 • 2.

  De subsidieaanvrager dient de aanvraag in met een daarvoor door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 3.

  De aanvraag dient te zijn voorzien van:

  • a.

   naam en adres van de indiener(s);

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   kopie identiteitsbewijs eigena(a)r(en);

  • d.

   kopie van de (voorlopige) getekende koop/aanneemovereenkomst of het voorlopig koopcontract.

 • 4.

  Op de aanvragen tot subsidieverlening wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling wordt ontvangen als datum van ontvangst van de aanvraag geldt. Aanvragen die op dezelfde dag binnenkomen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen; tussen deze aanvragen wordt geloot, indien al deze aanvragen niet kunnen worden gehonoreerd.

 • 5.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juli 2013; subsidieaanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet gehonoreerd.

 • 6.

  De subsidie is niet overdraagbaar.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond – het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de onderhavige koperssubsidie – bedraagt € 5.500.000.De overzichtslijst met de maximale subsidiebedragen per woning per woningbouwproject maakt onderdeel uit van deze nadere regels.

Artikel 6 Weigeringsgronden

De subsidieverlening wordt geweigerd indien:

 • a.

  het ter beschikking gestelde subsidieplafond niet meer toereikend is;

 • b.

  de subsidieaanvrager geen eigenaar-bewoner wordt;

 • c.

  de datum start bouw is gelegen:

  • -

   op of na 1 juli 2010 voor wat betreft de aangewezen woningbouwprojecten onder A in de van deze nadere regels deeluitmakende overzichtslijst 1 januari 2011;

  • -

   op of na 1 januari 2011 voor wat betreft de aangewezen woningbouwprojecten onder B in de van deze nadere regels deeluitmakende overzichtslijst;

  • -

   op of na 1 juli 2011 voor wat betreft de aangewezen woningbouwprojecten onder C in de van deze nadere regels deeluitmakende overzichtslijst;

 • d.

  de datum van indiening van de subsidieaanvraag is gelegen buiten de in artikel 5, lid 5 aangegeven termijn.

Artikel 7 Intrekken subsidieverlening

De subsidieverlening wordt ingetrokken als de koop/aanneemovereenkomst of het voorlopige koopcontract wordt ontbonden.

Artikel 8 De aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient de aanvraag tot vaststelling in bij het college vóór 31 december 2013.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient een kopie van het proces-verbaal van oplevering én een kopie van de notariële akte van levering van de woning te worden overgelegd.

Artikel 9 De subsidievaststelling

 • 1.

  Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling wordt de subsidie vastgesteld en het subsidiebedrag uitbetaald aan de subsidieaanvrager.

 • 2.

  De subsidie wordt op nihil vastgesteld als:

  a. de aanvraag tot subsidievaststelling niet is ontvangen voor 31 december 2013;

  b. de subsidieaanvrager geen kopie van het proces verbaal van oplevering en/of geen kopie van de notariële akte van levering overlegt.

Artikel 10 Betaling subsidie en voorschotregeling

 • 1.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats binnen zes weken na de subsidievaststelling.

 • 2.

  Het college kan aan de subsidieontvanger voorschotten verlenen op basis van een verleende subsidie. De beschikking tot voorschotverlening vermeldt het bedrag van het voorschot, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt berekend.

 • 3.

  Het voorschot wordt binnen vier weken na de voorschotverlening betaald.

 • 4.

  De voorschotten bedragen in totaal ten hoogste 80 % van de verleende subsidie. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college tot het volledige bedrag voorschotten verlenen.

Artikel 11 Overgangsbepaling

 • 1.

  Aanvragen om subsidieverlening die zijn ingediend onder de werking van de Beleidsregel koperssubsidie 2011 worden afgedaan met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels.

 • 2.

  Subsidies die zijn verleend onder de werking van de Beleidsregel koperssubsidie 2011 en die nog niet zijn vastgesteld op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regels worden aangemerkt als subsidies verleend krachtens deze nadere regels.

Artikel 12 Intrekkingsbepaling

De Beleidsregel koperssubsidie 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels koperssubsidie Arnhem 2012’.

Artikel 13 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze nadere regels treden na bekendmaking in werking op de dag van inwerkingtreding van de wijziging van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2002, waarbij in artikel 4, eerste lid, een nieuw beleidsterrein wordt toegevoegd, luidende: wonen/volkshuisvesting.

 

 

Overzichtslijst van woningbouwprojecten als bedoeld in artikel 1, eerste volzin onder a, en artikel 3 van de Nadere regels koperssubsidie Arnhem 2012

A.Woningbouwprojecten, waarvan de datum van de start van de bouw ligt vóór 1 juli 2010

Schuytgraaf veld 10 (Campus Veste), 42 woningen Bouwfonds: € 9.500 per woning

Schuytgraaf veld 10 (Campus Veste), 8 woningen Rhynstroom: € 10.000 per woning

Schuytgraaf veld 17 (De Waarden), 30 woningen Rhynstroom: € 10.000 per woning

Schuytgraaf veld 17 (De Waarden), 5 woningen AM-Wonen: € 7.000 per woning

Schuytgraaf veld 18/19 (Singelkwartier), 118 woningen Rhynstroom: € 8.650 per woning

Malburgen-Ww9 (De Calla), 18 woningen Volkshuisvesting: € 7.777 per woning

Arnhem-Noord (Zwaluwpark), 104 woningen Proper Stok: € 5.000 per woning

B.Woningbouwprojecten, waarvan de datum van de start van de bouw ligt vóór 1 januari 2011

Malburgen-Mw8 (Groene Singel), 51 woningen Volkshuisvesting: € 9.500 per woning

Malburgen-Mw9 (Pinksterbloemstraat/Boterbloemstraat), 45 woningen Volkshuisvesting: € 9.500 per woning

C.Woningbouwprojecten, waarvan de datum van de start van de bouw ligt vóór 1 juli 2011

Malburgen-Ow1+3 (Waterlelielaan/Zwanebloemlaan), 50 woningen Volkshuisvesting: € 5.000 per woning

Presikhaaf 1 (Blauwe Weide fase 2), 30 woningen Vivare: € 8.333 per woning

Presikhaaf 2 (Deltakwartier fase 2b), 31 woningen Portaal: € 8.065 per woning

Toelichting

Inleiding

De koperssubsidie regeling is een projectspecifieke regeling welke als doel heeft het kopen van een

nieuwbouwwoning in bepaalde woningbouwprojecten in Arnhem aantrekkelijker te maken door het verstrekken van een subsidie aan de aspirant eigenaar-bewoner van een nieuwbouwwoning. De koper die reeds voor de inwerkingtreding van de nadere regels een nieuwbouwwoning heeft gekocht in een van de aangewezen woningbouwprojecten komt ook in aanmerking voor de koperssubsidie, mits de subsidieaanvraag uiterlijk binnen zes weken na de dag van inwerkingtreding van de beleidsregel koperssubsidie is ingediend.

Financiering

De koperssubsidie wordt gefinancierd uit 2 bronnen:

 • -

  gemeentelijk budget dat beschikbaar is voor de maatregelen voor de aanpak van de recessie op het gebied van woningbouw in Arnhem;

 • -

  de gelden die zijn gegenereerd uit de door het ministerie van WWI gehonoreerde

woningbouwprojecten in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten.

In totaliteit is een bedrag van € 5.500.000 beschikbaar. Dit maximumbedrag is in de nadere regels als subsidieplafond opgenomen.

Einddatum

De uiterste datum waarop een aanvraag tot subsidievaststelling dient te zijn ontvangen, is bepaald op 31 december 2013.