Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken gemeente Alphen-Chaam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken gemeente Alphen-Chaam
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken gemeente Alphen-Chaam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk wetboek, art. 6-236

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008nieuwe regeling

01-01-2008

Niet gepubliceerd (interne regeling)

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken gemeente Alphen-Chaam

 

 

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken

Gemeente Alphen-Chaam

vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders,

Inhoudsopgave werken

 • Artikel

  1 Definities

 • Artikel

  2 Toepasselijkheid

 • Artikel

  3 Uitnodiging en offerte

 • Artikel

  4 Totstandkoming overeenkomst / toepasselijk recht

 • Artikel

  5 UAV-1989

 • Artikel

  6 Onderaannemers

 • Artikel

  7 Relevante informatie

 • Artikel

  8 Leiding en toezicht

 • Artikel

  9 Directievoering voor derde(n)

 • Artikel

  10 Waarschuwingsplicht aannemer

 • Artikel

  11 Ketenaansprakelijkheid

 • Artikel

  12 Bankgarantie

 • Artikel

  13 Verzekeringsplicht aannemer

 • Artikel

  14 Kabels en leidingen

 • Artikel

  15 Kwaliteit van het werk en de materialen

 • Artikel

  16 State of the art

 • Artikel

  17 (overige)Garanties

 • Artikel

  18 Keuring en controle werk en materialen

 • Artikel

  19 Oplevering en acceptatie

 • Artikel

  20 De aanneemsom

 • Artikel

  21 Betalingen

 • Artikel

  22 Overdracht rechten en plichten

 • Artikel

  23 Geheimhouding

 • Artikel

  24 Niet-nakoming en de gevolgen daarvan

 • Artikel

  25 Onmiddellijk einde en ontbinding van de overeenkomst

 • Artikel

  26 Publiekrechtelijke verplichtingen

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot (de aanneming van) werken

Artikel 1 Definities

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aannemer: De wederpartij van de gemeente bij de overeenkomst.

Acceptatie: Een door de gemeente aan de aannemer schriftelijk gedane mededeling dat het werk naar het oordeel van de gemeente naar behoren is opgeleverd.

Diensten: Alle door een dienstverlener te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen niet betrekking hebbend op leveringen en/of (een) werk(-en).

Gemeente: De gemeente Alphen-Chaam, de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden.

Inkoopvoorwaarden: Onderhavige Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot (de aanneming van) werken.

Leveringen: De aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van produkten, daaronder begrepen zowel zaken als vermogensrechten (goederen). Leveringen kunnen ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren omvatten.

Materialen: De zaken (stoffelijke objecten) die door de aannemer worden mee- en afgeleverd, geïnstalleerd en/of gemonteerd in het kader van de uitvoering van het werk en/of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Offerte: Een door de aannemer schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6: 217 Burgerlijk Wetboek (BW).

Opdrachtverlening: Een door de gemeente in de zin van artikel 6: 217 BW schriftelijk gedane aanvaarding van de offerte.

Overeenkomst: De schriftelijke aannemingsovereenkomst tussen de gemeente en de aannemer waar onderhavige inkoopvoorwaarden als algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW deel van uitmaken.

Partijen: Partijen bij de overeenkomst, gemeente en aannemer gezamenlijk.

Uitnodiging: Een schriftelijk verzoek van de gemeente aan de aannemer om een offerte uit te brengen.

Werk: Het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel - niet zijnde leveringen of diensten - dat er toe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.

  Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke door de gemeente aangegane overeenkomst, alsmede van toepassing op elke (pré-contractuele) relatie tussen de gemeente en de aannemer voorafgaande aan het totstandkomen van de overeenkomst.

 • 2.

  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de aannemer gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 3.

  Afwijking van deze inkoopvoorwaarden is slechts geldig indien en voorzover schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, danwel indien de gemeente voorafgaande aan de uitnodiging of in het kader van een aanbestedingsprocedure schriftelijk te kennen heeft gegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van de inkoopvoorwaarden over te (zullen) gaan.

 • 4.

  Voor de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden dient onder personeel van de aannemer tevens te worden verstaan, derden die door de aannemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn of worden betrokken.

 • 5.

  In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de overeenkomst boven de inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Uitnodiging en offerte

 • 1.

  Een uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de gemeente is gedaan.

 • 2.

  Een offerte is slechts geldig als zij schriftelijk is gedaan.

 • 3.

  Een offerte is onherroepelijk gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen nadat de offerte de gemeente heeft bereikt.

 • 4.

  Een offerte is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de uitnodiging.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst / toepasselijk recht

 • 1.

  Een overeenkomst komt slechts tot stand doordat de gemeente de offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke opdrachtverlening.

 • 2.

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een ander land op de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 3.

  Geschillen omtrent de overeenkomst worden - nadat partijen in redelijkheid hebben getracht een minnelijke oplossing te bereiken - voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gemeente is gelegen.

Artikel 5 UAV-1989

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van bouwwerken (UAV-1989) of daarmee vergelijkbare voorwaarden vinden slechts (gedeeltelijk) toepassing wanneer daarnaar verwezen wordt in de overeenkomst.

Artikel 6 Onderaannemers

 • 1.

  Door de aannemer in te schakelen onderaannemers behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

 • 2.

  De gemeente is te allen tijde bevoegd om haar goedkeuring met betrekking tot onderaannemers in te trekken indien tijdens de door hen uit te voeren werkzaamheden aan de gemeente blijkt dat zij niet in staat zijn het werk of een deel van het werk volgens de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 7 Relevante informatie

 • 1.

  De aannemer geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van de gemeente verlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 • 2.

  In geval de aannemer - om wat voor reden dan ook - het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft, komt hem in geen enkel geval een beroep en/of verweer gegrond op informatieplicht schending door de gemeente toe.

Artikel 8 Leiding en toezicht

 • 1.

  De in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het werk in te schakelen (natuurlijke en rechts-) personen staan onder leiding en toezicht van de aannemer. De gemeente draagt terzake op geen enkele wijze verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.

 • 2.

  De aannemer vrijwaart de gemeente voor eventuele jegens de gemeente ingestelde ‘werknemers-aanspraken’ in de meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het werk in te schakelen - natuurlijke personen.

Artikel 9 Directievoering door derde(n)

De gemeente is te allen tijde bevoegd een of meerdere door haar in te schakelen derde(n) te benoemen als degene(n) die belast is/zijn met de directievoering over het werk.

Artikel 10 Waarschuwingsplicht aannemer

 • 1.

  Het werk is nader omschreven in een door of in opdracht van de gemeente vervaardigd(e) bestek, programma van eisen, of opdrachtomschrijving.

 • 2.

  Op de aannemer rust een waarschuwingsplicht voor alle hem - vanwege zijn deskundigheid - op te vallen tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in het bestek/programma van eisen/opdrachtomschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Voorts rust op de aannemer een waarschuwingsplicht voor alle tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in door de gemeente aan de aannemer verstrekte aanwijzingen en goedkeuringen die de aannemer mede gelet op de door de gemeente van de aannemer en zijn (eventuele) onderaannemers verlangde deskundigheid hadden dienen op te vallen.

 • 3.

  Bij het negeren van de in lid 2 van dit artikel bedoelde waarschuwingsplicht(-en) is de aannemer zelf aansprakelijk voor de betreffende tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten.

Artikel 11 Ketenaansprakelijkheid

 • 1.

  De aannemer vrijwaart de gemeente voor aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de aannemer of diens onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd worden in verband met het werk. De gemeente is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en/of de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen.

 • 2.

  De aannemer zal het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op geblokkeerde (G-) rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel indien zulks tussen hen is overeengekomen direct aan de betreffende Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger en de aannemer zal er op toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op een zelfde wijze zullen betalen.

 • 3.

  De gemeente heeft te allen tijde het recht de door de aannemer terzake van het werk verrichte werkzaamheden verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen waarvoor de gemeente als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de aannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde (G-) rekening.

Artikel 12 Bankgarantie

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer uit de overeenkomst, kan de gemeente een bankgarantie van de aannemer verlangen.

Artikel 13 Verzekeringsplicht aannemer

Het werk c.q. de uitvoering van de overeenkomst dient verzekerd te worden onder de (doorlopende) CAR-verzekering van de aannemer. De aannemer verschaft de gemeente een kopie van de betreffende verzekering/polis.

Artikel 14 Kabels en leidingen

 • 1.

  De aannemer dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van alle relevante feiten en omstandigheden - derhalve ook de ligging van kabels en leidingen - op het terrein en/of in de gebouwen waar het werk zal worden uitgevoerd.

 • 2.

  De aannemer zal voor zijn rekening en risico en in overleg met zowel de bevoegde bestuursorganen als de beheerders en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking(-en) en goedkeuring(en), die nodig zijn om het werk ongestoord te kunnen uitvoeren. De aannemer zal tijdig zorg dragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en Leidingen informatie Centrum (KLIC) in de regio waar het werk wordt uitgevoerd.

Artikel 15 Kwaliteit van het werk en de materialen

 • 1.

  Het door de aannemer op te leveren werk moet aan de overeenkomst beantwoorden. Zulks wordt gegarandeerd door de aannemer.

 • 2.

  Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de materialen te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval steeds van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, veiligheid, deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit te voldoen. De gemeente krijgt te allen tijde materialen en werken geleverd welke van een professionele aannemer verwacht mogen worden.

 • 3.

  De aannemer garandeert dat de materialen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Eventuele door de gemeente benodigde onderdelen, hulpmaterialen, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken worden door de aannemer mee- en afgeleverd.

Artikel 16 ‘State of the art’

 • 1.

  De aannemer garandeert dat hij en zijn personeel gedurende de gehele duur van de overeenkomst beschikken over voldoende expertise en professionaliteit als nodig is om op een hoogwaardige manier uitvoering te (kunnen) geven aan de overeenkomst.

 • 2.

  De aannemer garandeert dat hij en zijn personeel gedurende de duur van de overeenkomst over voldoende actuele kennis van vaktechniek(-en) bezitten teneinde op een hoogwaardige manier uitvoering te (kunnen) geven aan de overeenkomst.

Artikel 17 (Overige) Garanties

 

 

 • 1.

  De aannemer garandeert dat het werk wordt uitgevoerd met inachtneming van alle relevante wettelijke bepalingen c.q. vereisten betreffende onder andere arbeidsomstandigheden, kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.

 • 2.

  De aannemer garandeert en ziet daar uitdrukkelijk op toe dat hij en zijn personeel te allen tijde alle door de centrale overheid en de gemeente vastgestelde relevante wet- en regelgeving - bijvoorbeeld betreffende arbeidsomstandigheden, kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid - zullen naleven bij de uitvoering van de overeenkomst.

 • 3.

  De aannemer garandeert dat hij en zijn personeel de door de gemeente vastgestelde bedrijfsvoorschriften en -reglementen strikt zullen naleven.

Artikel 18 Keuring en controle werk en materialen

De aannemer zal de gemeente of door de gemeente ingeschakelde deskundigen op haar verzoek te allen tijde tijdig en deugdelijk in de gelegenheid stellen om het werk en de materialen te (doen laten) keuren en te (doen laten) controleren.

Artikel 19 Oplevering en acceptatie

 • 1.

  De aannemer zal het werk binnen de in de overeenkomst vastgelegde termijn en op de overeengekomen plaats uitvoeren, alsmede op de overeengekomen plaats en wijze opleveren.

 • 2.

  Feitelijke uitvoering van het werk door de aannemer dan wel daarmee gepaard gaande handelingen zoals bijvoorbeeld de aftekening van werkbriefjes behoudt nimmer acceptatie van het werk door de gemeente in.

 • 3.

  Onverminderd de rechten van de gemeente verband houdend met ondermeer onderhoudstermijnen en/of garanties en/of de bevoegdheid van de gemeente anderszins een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de overeenkomst, geschiedt oplevering van het werk door middel van acceptatie van het werk door de gemeente na melding van de aannemer dat het werk voltooid en voor oplevering gereed is.

Artikel 20 De aanneemsom

 • 1.

  De aanneemsom zoals vermeld in de overeenkomst is in Euro’s, exclusief BTW en omvat alle directe en/of indirecte kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten die door de aannemer in verband met het werk en/of de materialen zijn of worden gemaakt.

 • 2.

  De aanneemsom is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot aanpassing van de aanneemsom kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing en/of de verrekening van meer en minder werk plaatsvindt.

 • 3.

  De wijziging bedoeld in het lid 2 zal geen doorgang kunnen vinden voordat de gemeente hiervan op de hoogte is gesteld en hieraan haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 21 Betalingen

 • 1.

  Betalingen door de gemeente van (delen van) de aanneemsom vinden slechts plaats op basis van een door de aannemer deugdelijk - d.w.z. tenminste naar aard en hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen - gespecificeerde factuur. Niet-gespecificeerde (deel-)facturen worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  De gemeente betaalt een deelfactuur binnen dertig (30) dagen nadat zij de deelfactuur heeft ontvangen, eventueel het werk heeft gecontroleerd èn geconstateerd heeft dat het deel van het werk naar haar genoegen is verricht.

 • 3.

  De gemeente betaalt een eindfactuur binnen dertig (30) dagen nadat zij de eindfactuur heeft ontvangen en acceptatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 22 Overdracht rechten en verplichtingen

De aannemer is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 23 Geheimhouding

De aannemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst alsmede overige bedrijfsinformatie van en/of omtrent de gemeente geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken dan na schriftelijk verkregen toestemming van de gemeente.

Artikel 24 Niet-nakoming en de gevolgen daarvan

 • 1.

  Ingeval het werk niet beantwoordt aan de overeenkomst en/of indien uitvoering en/of oplevering van het werk niet binnen de overeengekomen termijn en/of niet op de overeengekomen plaats en wijze geschiedt en/of in geval de aannemer anderszins zijn (garantie-) verplichtingen uit de overeenkomst schendt, is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst door de aannemer.

 • 2.

  In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door de aannemer, zal de gemeente - behoudens het geval dat nakoming reeds blijvend onmogelijk is - de aannemer door middel van een aanmaning schriftelijk in gebreke stellen en eisen dat de aannemer de niet-nakoming binnen een redelijke termijn herstelt. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de aannemer. Indien de aannemer niet binnen de in de ingebrekestelling vermelde redelijke termijn voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen, is hij in verzuim.

 • 3.

  In geval de aannemer - al dan niet van rechtswege - in verzuim is, is de gemeente onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de aannemer kan ontlenen - waaronder haar recht op schadevergoeding - bevoegd:

  • a.

   Zonder voorafgaande rechterlijke machtiging het werk en/of het herstel van de niet-nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op de aannemer te verhalen.

  • b.

   De overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan de aannemer geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

 • 4.

  De aannemer vrijwaart de gemeente voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden verband houdend met niet-nakoming door de aannemer en/of verband houdend met onrechtmatige handelingen c.q. fouten van de aannemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 25 Onmiddellijk einde en ontbinding van de overeenkomst

 • 1.

  De overeenkomst eindigt zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of wat voor (rechts-) handeling dan ook door de gemeente nodig zal zijn:

  • a.

   In het geval van faillissement van de aannemer.

  • b.

   In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van de aannemer.

  • c.

   Wanneer de aannemer feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd.

 • 2.

  De gemeente heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden:

  • a.

   Wanneer door de aannemer in het kader van een aanbestedingsprocedure prijsafspraken zijn gemaakt met collega-aannemers c.q. concurrenten.

  • b.

   In geval van surséance van betaling van de aannemer.

  • c.

   Door de aannemer of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de gemeente.

Artikel 26 Publiekrechtelijke verplichtingen

Het bepaalde in de overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de gemeente rustende verplichtingen.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.