Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (AANWIJZINGSBESLUIT 2008)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (AANWIJZINGSBESLUIT 2008)
CiteertitelAanwijzingsbesluit 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanwijzingsbesluit 2007, vastgesteld 20-12-2006, komt hiermee te vervallen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Parkeerverordening 2008, art. 2
 3. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008, art. 7, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200808-04-2009Nieuwe regeling

20-12-2007

De Duinstreek, 26-12-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (AANWIJZINGSBESLUIT 2008)

besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (AANWIJZINGSBESLUIT 2008)

 

Het college van de gemeente Bergen;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening 2008 en de artikelen 7 en 8 van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008;

besluit:

als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders en waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onder a van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008 mag worden geparkeerd:

I.

aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Bergen:a.

Zone A , B, D en E:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2008-pb-bg-004;

b.aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Bergen aan Zee:

Zone A, B en D:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2008-pb-baz-003;

c.aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Egmond aan Zee:

Zone A, B, C en D:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2008-pb-egmaz-003;

d.aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Schoorl:

Zone A en B:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met kenmerk 2008-pb-sch-003;

e.aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Hargen aan Zee:

Zone F:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met kenmerk 2008-pb-haz-001.

.dat op plaatsen in zone A zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende kaarten met de kenmerken 2008-pb-bg-004, 2008-pb-baz-003, 2008-pb-egmaz-003, 2008-pb-sch-003, een maximale parkeerduur geldt van 1 uur en 30 minutenII.

dat het betaald parkeren op alle in dit aanwijzingsbesluit genoemde locaties geldt op alle dagen van de week van 10.00 uur tot 19.00 uur;III.

IV.

 • a.

  dat het betaald parkeren zoals genoemd onder I.b, I.c en 1.e geldt van 1 april tot en met 30 september;

 • b.

  dat het betaald parkeren zoals genoemd onder I.a en I.d gedurende het gehele jaar van toepassing is;

 • a.

  dat op plaatsen bedoeld onder I, de parkeerapparatuur in werking gesteld dient te worden bij aanvang van het parkeren door het inwerpen van muntstukken van: € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 dan wel door middel van een chipknip of d.m.v. een parkeerkaart.

 • b.

  er dienen tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte chipknip(pen) dient tenminste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren;

dat op alle plaatsen met uitzondering van de plaatsen met een individuele parkeermeter de door de parkeerautomaat vervaardigde bon zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het voertuig achtergelaten dient te worden.VI.

VII.

 • a.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2008;

 • b.

  op het onder a bedoelde tijdstip vervalt het “Aanwijzingsbesluit 2007” als vastgesteld op 20 december 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het

college van de gemeente Bergen op 20 december 2007

de secretaris, de burgemeester,

R.Groninger, mr. A.Ph. Hertog,

 

 

TOELICHTING BIJ AANWIJZINGSBESLUIT 2008

Geen wijzigingen huidige parkeergebieden:

In 2005 is een uitgebreide evaluatie van het betaald parkeren gehouden. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de parkeerverordening van 2006, waaronder de invoering van vergunninghouderszone E. Na de zomer van 2006 is het betaald parkeren, op basis van de veranderingen, opnieuw geëvalueerd. Dit heeft alleen tot gevolg gehad dat voor 2007 de bebording op een aantal punten is aangepast en dat de zone-indeling hier en daar gewijzigd is. Daarnaast zijn in april 2007 het parkeerterrein van Staatsbosbeheer bij het bezoekerscentrum het Zandspoor in Schoorl en het parkeerterrein van het PWN aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee aangewezen voor betaald parkeren.

Voor het jaar 2008 is niet opnieuw een evaluatie gehouden. De indruk bestaat dat de situatie van 2007 voldoet. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de huidige parkeergebieden.

Nieuw parkeergebied in Hargen aan Zee:

Het parkeerterrein in Hargen aan Zee werd tot 1 oktober 2007 verpacht. Het contract met de pachter is per die datum opgezegd. Vanaf het seizoen 2008 wordt het beheer in eigen hand genomen. De parkeerverordening wordt hierop aangepast, door voor Hargen aan Zee een zone F (langparkeren onbeperkt van 1 april t/m 30 september van 10.00 – 19.00 uur) aan te wijzen.

 

Parkeren grote voertuige:n

Op 28 augustus 2007 is besloten plaatsen aan te wijzen waar voertuigen langer dan 6 meter mogen parkeren op momenten dat dit elders in de gemeente niet mag. Ook binnen het vergunningen- en betaald parkeren gebied zijn hiertoe plaatsen aangewezen. Om te stimuleren dat er gebruik wordt gemaakt van deze plaatsen door grote voertuigen ten einde deze uit woongebieden te weren is er voor gekozen geen parkeertarieven op te leggen.

Voor plaatsen die specifiek zijn aangewezen voor het parkeren van bussen is er uit oogpunt van efficiëncy en doelstelling eveneens voor gekozen geen parkeertarieven op te leggen.

Kort betaald parkeergebied:

Om de doorstroming te verhogen in de centrumgebieden is kort betaald parkeren ingesteld. Concreet houdt dit in dat niet langer dan 1 uur en 30 minuten mag worden geparkeerd. Uit de resultaten van de in het verleden gehouden parkeeronderzoeken is gebleken dat deze tijdsduur veelal voldoet aan de werkelijke bezoektijd. Opgemerkt moet worden dat er wel kleine verschillen per centrumgebied zijn. Om toch éénduidig, duidelijk en begrijpelijk parkeerbeleid voor de gebruikers te hebben (uitgangspunt 1) is geen differentiatie in de maximale parkeerduur in het Aanwijzingsbesluit opgenomen.

Tijdvak waarbinnen betaald parkeren van kracht:

·Seizoen:

Uit de resultaten van de in het verleden gehouden parkeeronderzoeken komt naar voren dat in Bergen en Schoorl het hele jaar een schaarste aan parkeerruimte heerst. In Egmond aan Zee en met name in Bergen aan Zee doet het probleem zich vrijwel uitsluitend voor wanneer grote aantallen dagtoeristen naar de kernen komen. Conform de landelijke trend wordt het toeristisch seizoen aan de kust steeds langer en wordt de periode waarin schaarste aan parkeerruimte heerst daardoor verlengd.

Uit deze parkeeronderzoeken is ook naar voren gekomen dat buiten het betaald parkeerseizoen zich ook schaarste aan parkeerruimte voordoet, met name rondom Pasen. Uit die parkeeronderzoeken is geen onderbouwing te leveren voor een verlenging van het seizoen met de maand oktober.

In het Aanwijzingsbesluit is om genoemde redenen voor Bergen en Schoorl betaald parkeren het gehele jaar van kracht en in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee alleen in de periode 1 april tot en met 30 september.

·Dagen van de week

Uit de in het verleden gehouden parkeeronderzoeken is gebleken dat op alle dagen in alle kernen schaarste aan parkeerruimte voorkomt, ook op de minder drukke dagen. Om deze reden is het wenselijk het parkeren op alle dagen te reguleren en het betaald parkeren op alle dagen van de week van kracht te laten zijn.

·Uren van de dag

Op grond van het door de raad vastgestelde uitgangspunt 1 (“Éénduidig beleid voor alle kernen, duidelijk en begrijpelijk voor gebruikers, beheerders en handhavers (uitvoerbaar en klantvriendelijk). Beperkte ruimte voor differentiatie), is een onderscheid tussen de kernen in de uren dat het betaald parkeren van kracht is, ongewenst. Naar aanleiding hiervan is het parkeertijdvak gesteld op 10.00 uur tot 19.00 uur in alle kernen.

Bij collegebesluit van 21 juni 2005 is dit bekrachtigd door te besluiten de parkeertijden in Schoorl niet aan te passen.