Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Beleidsregels gemeentelijke monumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gemeentelijke monumenten
CiteertitelBeleidsregels gemeentelijke monumenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenverordening, art. 3 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-08-2009nieuwe regeling

26-06-1997

Ons Weekblad 21-08-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gemeentelijke monumenten

 

 

BELEIDSEGELS GEMEENTELIJHKE MONUMENTEN

De Raad van de gemeente Alphen - Chaam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 1997;

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor aanwijzing van een onroerend monument als een beschermd gemeentelijk monument;

gelet op artikel 3 van de Monumentenverordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit :

de navolgende beleidsregels vast te stellen met betrekking tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst:

 • 1.

  architectonisch en kunsthistorische criteria:

  • a.

   het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant, of van het werk van een (bekend) architect, stedebouwkundige of kunstenaar;

  • b.

   het object is gaaf qua stijl en detaillering;

  • c.

   het object vertegenwoordigt een zeldzame (bouw)techniek of onvervangbaar (bouw)type of is typerend voor de ontwikkeling van de industriële techniek;

  • d.

   het object heeft esthetische waarde op grond van de kwaliteit van exterieur en/of interieur in de vorm en detaillering.

 • 2.

  Planologische/landschappelijke/stedebouwkundige criteria:

  • a.

   het object vormt samen met bijgebouwen, kleine artefacten en erfbeplanting of tuinaanleg een karakteristiek geheel;

  • b.

   het object maakt deel uit van een historisch groter geheel of complex;

  • c.

   het object sluit met name in historisch en geomorfologisch opzicht aan bij het landschap;

  • d.

   het object maakt deel uit van een gebied met grote continuïteit, waardoor het historisch patroon van verkaveling, wegen en waterlopen goed geconserveerd is gebleven;

  • e.

   het object vormt een onderdeel van een historisch stedebouwkundige structuur of nederzetting;

  • f.

   het object is karakteristiek voor de gemeente.

 • 3.

  Sociaal- en cultuurhistorische criteria:

  • a.

   aan het object zijn historische herinneringen verbonden in de ruimste zin van het woord;

  • b.

   het object vertegenwoordigt een aspect van sociale en/of economische geschiedenis;

  • c.

   het object is representatief voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van de gemeente.

Aldus besloten in de vergadering

26 juni 1997.

DE RAAD VOORNOEMD,

,voorzitter

,secretaris