Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening basisonderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening basisonderwijs
CiteertitelLandsbesluit inrichting basisonderwijs
Vastgesteld doorMinister van Onderwijs_x002C_ Cultuur_x002C_ Jeugd en Sport
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 28 november 1985, gepubliceerd in P.B. 1985, no. 160, en in werking getreden op 1 januari 1986.

Let op! Ingevolge artikel 54, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs zijn de Landsverordening basisonderwijs en haar uitvoeringsregelingen momenteel alleen nog maar van toepassing op het speciaal onderwijs.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening basisonderwijs, artikel 11

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst (GT)

03-05-2013

AB 2013, GT no. 741

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening basisonderwijs

 

 

Artikel 1

[vervallen]

Artikel 2

[vervallen]

Artikel 3
 • 1.

  [vervallen]

 • 2.

  Indien in een school de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en kennis van de natuur geïntegreerd onder de naam "wereldoriëntatie" worden gegeven, wordt in de vierde, vijfde en zesde klas wekelijks gedurende ten minste 3¼ uur onderwijs in dit vak gegeven, en wordt ten minste ¾ uur onderwijs in het vak maatschappijleer gegeven.

Artikel 4
 • 1.

  De leerlingen van de scholen voor basisonderwijs volgen in elk van de vakken of in de groepen van vakken wekelijks onderwijs gedurende ten minste het aantal klokuren, vermeld in de hierna volgende tabel:

  Leerjaar

  een

  twee

  drie

  vier

  vijf

  zes

  a.

  lezen, schrijven, rekenen, Nederlandse taal en Engelse taal

  15

  15

  15

  15

  -

  -

  b.

  lezen, rekenen, Nederlandse taal en Engelse taal

  -

  -

  -

  -

  14

  14

  c.

  muziek, tekenen, lichamelijke oefening en handvaardigheid

  5

  5

  4

  4

  4

  4

  d.

  aardrijkskunde

  -

  -

  1

  -

  -

  -

  e.

  geschiedenis, aardrijkskunde, kennis van de natuur en maatschappijleer

  -

  -

  -

  2

  2

  2

  f.

  verkeersonderwijs

  -

  -

  -

  -

  ¾

   

 • 2.

  Artikel 3, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5
 • 1.

  Een lesuur duurt ten minste 30 minuten en ten hoogste 45 minuten.

 • 2.

  Met uitzondering van de vakken lichamelijke oefening en handvaardigheid, waaronder mede wordt verstaan handenarbeid en handwerken, kan een vak niet op twee achtereenvolgende lesuren gegeven worden. De vakken lichamelijke oefening en handvaardigheid mogen elk ten hoogste twee achtereenvolgende lesuren van 45 minuten duren.

 • 3.

  Zaakvakken en expressievakken worden zoveel mogelijk over de gehele week verspreid.

 • 4.

  Ten hoogste 60 minuten per week kan in elk leerjaar besteed worden aan een of meer vakken, die het basisonderwijs omvat, ter keuze van de onderwijzer.

Artikel 6
 • 1.

  Een leerplan vermeldt, behalve datgene wat bepaald is in artikel 13 van de Landsverordening basisonderwijs, tevens de algemene doelstellingen, de concrete doelstellingen per vak per leerjaar en informatie over de didactische werkvormen, de onderwijsactiviteiten en de evaluatievormen.

 • 2.

  In elk schoollokaal is een afschrift van het leerplan aanwezig.

Artikel 7
 • 1.

  De onderwijs houdt aantekening over het gedrag, de ijver en de vordering van elk van de leerlingen in elk van de vakken door het geven van een beoordeling, waarbij gebruik gemaakt wordt een cijferwaardering. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10.

 • 2.

  In deze schaal van cijfers komt aan de hele cijfers de volgende betekenis toe:

  1 = zeer slecht

  6 = voldoende

  2 = slecht

  7 = ruim voldoende

  3 = zeer onvoldoende

  8 = goed

  4 = onvoldoende

  9 = zeer goed

  5 = bijna onvoldoende

  10 = uitmuntend

 • 3.

  Het eindcijfer wordt per vak uitgedrukt in een geheel getal; breuken worden vanaf een half (½) naar boven afgerond.

Artikel 8

Ten minste driemaal per jaar wordt aan de ouders, voogden of verzorgers van elke leerling een rapport verstrekt, waarin ten minste een beoordeling wordt gegeven van het gedrag, de ijver en de vorderingen in elk van de vakken van de leerling, uitgedrukt in een cijferwaardering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7. De verstrekking van rapporten wordt zoveel mogelijk over het schooljaar verspreid.

Artikel 9

Het hoofd van de school houdt ten behoeve van het archief van de school aantekening van de cijfers, die op elk rapport van de leerling zijn vermeld.

Deze aantekeningen worden ten minste tien jaren op de betreffende school voor basisonderwijs bewaard in het archief van de school. Na verloop van deze termijn worden deze gegevens overgebracht naar het archief van het bevoegd gezag.

Artikel 10

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit inrichting basisonderwijs, en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.