Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANSDSVERORDENING, houdende voorschriften op het slachten van vee en het verkopen van vlees

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieSint Maarten
Officiële naam regelingLANSDSVERORDENING, houdende voorschriften op het slachten van vee en het verkopen van vlees
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorregering en Staten gezamenlijk
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het is onbekend wanneer de oorspronkelijke regeling is ondertekend, deze regeling is gepubliceerd in P.B. 1908, no. 37, en het is onbekend wanneer deze regeling in werking is getreden.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-201030-05-2015geconsolideerde tekst (GT)

27-03-2013

AB 2013, GT no. 337

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSVERORDENING, houdende voorschriften op het slachten van vee en het verkopen van vlees

Artikel 1

 • 1. Geen rundvee mag worden geslacht ten einde te worden verkocht, zonder dat de belanghebbende vooraf een vergunning van de Minister van Justitie, hierna te noemen: de minster, heeft verkregen.

 • 2. De vergunning wordt vrij van zegel afgegeven.

Artikel 2

[vervallen]

Artikel 3

 • 1. De vergunning mag niet later worden aangevraagd dan om 17:00 uur van de dag vóórdat het dier zal worden geslacht en de belanghebbende moet een ondertekende schriftelijke verklaring afgeven, waarbij wordt vermeld dat het dier door hem is gefokt, of de persoon wordt genoemd van wie het verkregen werd, voorts vermeldende het geslacht, de kleur en het onderscheidend merkteken van het dier, zowel als de plaats waar en de tijd wanneer het zal worden geslacht.

 • 2. Voordat de vergunning wordt uitgereikt, wordt het dier door of vanwege de minister gekeurd en de verklaring van de aanvrager betreffende geslacht, kleur en onderscheidend merkteken geverifieerd.

 • 3. Ingeval van twijfel omtrent de gezondheidstoestand van het dier, vraagt de minister een keuring door het Hoofd van de Dienst Collectieve Preventie; de vergunning wordt verleend of geweigerd al naar gelang deze beslist. De vergunning wordt eveneens geweigerd, zo het geslacht, de kleur en het onderscheidend merkteken niet overeenkomen met de verklaring van de aanvrager.

Artikel 4

 • 1. Wanneer de vergunning is afgegeven wordt het dier, terwijl het geslacht wordt, door of vanwege de minister onderzocht, ten einde uit te maken of het hetzelfde dier is, dat gekeurd is en of zijn vlees geschikt is voor gebruik.

 • 2. Blijkt uit het onderzoek dat het dier dat geslacht wordt niet hetzelfde is als dat waarvoor de vergunning werd afgegeven, dan wordt door of namens de minister ter zake een proces-verbaal opgemaakt.

 • 3. Hij, aan wie de vergunning werd uitgereikt, wordt gestraft met een boete van twaalf gulden vijftig, behoudens de verdere straffen bedreigd bij deze verordening en bij het Wetboek van Strafrecht tegen misdrijven waaraan de overtreder zich mocht hebben schuldig gemaakt.

Artikel 5

Wanneer het vlees niet geschikt lijkt voor gebruik, doet de minister dat vlees door het Hoofd van de Dienst Collectieve Preventie keuren, die beslist of het vlees geschikt of ongeschikt is voor gebruik.

Artikel 6

Wanneer uit de keuring blijkt, dat het vlees voor gebruik ongeschikt is, doet de minister het in beslag nemen en onbruikbaar maken, komende de kosten voor rekening van hem aan wie de vergunning werd afgegeven.

Artikel 7

Onmiddellijk na het slachten, doch niet vroeger dan 06:00 uur, noch later dan 16:00 uur, zal de kop van het dier gedurende twee uur en de huid gedurende vier uur op de markt ten toon worden gesteld.

Artikel 8

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Landscourant.

 • 2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:

  • a.

   alle inlichtingen te vragen;

  • b.

   inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;

  • c.

   goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen;

  • d.

   alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.

 • 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.

 • 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen.

 • 5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

Artikel 9

Geen vers rundvlees uit het buitenland mag worden verkocht of te koop worden aangeboden vóórdat een vergunning hiertoe van de minister is verkregen, welke vergunning slechts wordt afgegeven op vertoon van een verklaring van de bevoegde autoriteit ter plaatse waar het vee is geslacht, waarbij wordt vastgesteld dat het dier gekeurd was en het vlees geschikt bevonden voor gebruik.

Artikel 10

 • 1. Een ieder, die verkoopt of te koop aanbiedt het vlees van rundvee, varkens, schapen of geiten die gestorven zijn ten gevolge een ziekte of van een ongeluk, of die toen zij geslacht werden lijdende waren aan een ziekte of ten gevolge van een ongeluk, wordt gestraft met een boete van vijfentwintig tot vijftig gulden en met gevangenisstraf van tien dagen tot één maand gezamenlijk of afzonderlijk.

 • 2. Desalniettemin is het geoorloofd te verkopen of te koop aan te bieden het vlees van een dier, dat ten gevolge van een ongeluk een verwonding heeft gerkregen, mits mededeling daarvan aan de minister wordt gedaan, die onmiddellijk een onderzoek zal doen instellen ten einde uit te maken of het vlees voor voedsel geschikt is en, ingeval het rundvee betreft, op vertoon van de huid en de kop, zoals bij deze verordening voorgeschreven.

Artikel 11

Verzet tegen de uitvoering van de voorschriften van artikel 8 en overtreding van de verdere bepalingen van deze verordening, waartegen hierin niet is voorzien, worden, behoudens de strengere straffen bedreigd bij het Wetboek van Strafrecht, gestraft met een boete van vijftig tot honderd gulden.