Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSVERORDENING, houdende regels met betrekking tot het doen verrichten van arbeid door vreemdelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLANDSVERORDENING, houdende regels met betrekking tot het doen verrichten van arbeid door vreemdelingen
CiteertitelLandsverordening arbeid vreemdelingen
Vastgesteld doorregering en Staten gezamenlijk
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 3 augustus 2001, gepubliceerd in P.B. 2001. no. 82, en in werking getreden op 7 januari 2002.

Het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is vastgesteld bij landsbesluit van 4-1-2002 (P.B. 2002, no. 82).

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2015wijziging artikel 19

17-04-2015

AB 2015, no. 9

onbekend
10-10-201030-05-2015geconsolideerde tekst (GT)

27-03-2013

AB 2013, GT no. 357

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSVERORDENING, houdende regels met betrekking tot het doen verrichten van arbeid door vreemdelingen

 

 

HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  minister: Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;

 • b.

  werkgever:

  • 1.

   degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten, of

  • 2.

   de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten;

 • c.

  tewerkstellingsvergunning: de vergunning welke de werkgever moet aanvragen bij de minister voor het laten verrichten van arbeid door een vreemdeling;

 • d.

  verblijfsvergunning: de vergunning tot tijdelijk verblijf of tot verblijf, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting;

 • e.

  vreemdeling: een persoon die op grond van de bepalingen van de Landsverordening toelating en uitzetting hetzij van rechtswege toelating heeft tot verblijf in Sint Maarten, hetzij voor toelating een verblijfsvergunning behoeft.

HOOFDSTUK II. De tewerkstellingsvergunning

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  Het is een werkgever verboden een vreemdeling arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

 • 2.

  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing met betrekking tot een vreemdeling ten aanzien van wie tevens een ander als werkgever optreedt, indien die ander beschikt over een voor de desbetreffende arbeid geldige tewerkstellingsvergunning.

Artikel 3

Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet van toepassing met betrekking tot een vreemdeling:

 • a.

  die ingevolge artikel 3, onderdelen a, b, c, d, e, g, h en i, van de Landsverordening toelating en uitzetting van rechtswege toelating tot verblijf in Sint Maarten heeft;

 • b.

  die ingevolge artikel 3, onderdeel f, van de Landsverordening toelating en uitzetting van rechtswege toelating tot verblijf in Sint Maarten heeft, tenzij bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, om redenen van economisch belang een regeling wordt getroffen krachtens welke een tewerkstellingsvergunning wordt vereist;

 • c.

  ten aanzien van wie, ingevolge bepalingen vastgesteld bij overeenkomsten met andere mogendheden dan wel bij een voor Sint Maarten verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, een tewerkstellingsvergunning niet mag worden verlangd;

 • d.

  die beschikt over een door of namens de Minister van Justitie afgegeven verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid als zelfstandige in Sint Maarten, voor zover deze vreemdeling arbeid verricht als zelfstandige;

 • e.

  die behoort tot een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen categorie functies.

§ 2. Het aanvragen van de tewerkstellingsvergunning

Artikel 4
 • 1.

  De minister is bevoegd tot het verlenen, verlengen en intrekken van tewerkstellingsvergunningen.

 • 2.

  De minister kan deze bevoegdheid, zo nodig onder het stellen van regels of aanwijzingen, geheel of gedeeltelijk overdragen aan een hoofd van een ambtelijke dienst.

Artikel 5
 • 1.

  Een tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd door de werkgever.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend bij de vergunningverlenende autoriteit.

 • 3.

  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt bepaald welke gegevens bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning moeten worden verstrekt en welke bewijsstukken daarbij moeten worden overgelegd. Tot deze gegevens dan wel bewijsstukken behoort in ieder geval de overeenkomst tot het verrichten van arbeid die met betrokken vreemdeling zal worden aangegaan.

 • 4.

  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld betreffende de voor de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning verschuldigde vergoeding, de gevallen waarin daarvan ontheffing kan worden verleend en de wijze waarop het verschuldigde bedrag wordt geïnd.

 • 5.

  Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen:

  • a.

   zolang de krachtens het derde lid vereiste gegevens of bewijsstukken niet of niet volledig zijn verstrekt onderscheidenlijk overgelegd;

  • b.

   zolang de in het vierde lid bedoelde verschuldigde vergoeding niet is voldaan;

  • c.

   indien het een arbeidsplaats betreft waarvan de beschikbaarheid niet ten minste vijf weken vóór het indienen van de aanvraag aan de vergunningverlenende autoriteit is gemeld.

 • 6.

  Indien het vijfde lid van toepassing is, worden het aanvraagformulier en de daarbij overgelegde bescheiden aan de aanvrager teruggezonden onder schriftelijke mededeling van de reden waarom de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

 • 7.

  De tewerkstellingsvergunning vermeldt de naam en de plaats van vestiging van de werkgever, de persoonsgegevens van de vreemdeling, de geldigheidsduur van de tewerkstellingsvergunning, alsmede een omschrijving van de aard en de plaats van de door de vreemdeling te verrichten arbeid.

 • 8.

  Op een aanvraag wordt uiterlijk binnen zes weken na ontvangst beslist.

§ 3. Beperkingen en voorschriften

Artikel 6
 • 1.

  Een tewerkstellingsvergunning kan onder beperkingen worden verleend.

 • 2.

  Aan een tewerkstellingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden. De voorschriften strekken ertoe dat:

  • a.

   de werkgever inspanningen pleegt arbeidsplaatsen te doen vervullen door arbeidskrachten die op de lokale arbeidsmarkt beschikbaar zijn;

  • b.

   door de werkgever in de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhouding of arbeidsomstandigheden voor de vervulling van arbeidsplaatsen door arbeidskrachten die op de lokale arbeidsmarkt beschikbaar zijn, gelegen beletselen worden opgeheven.

§ 4. Geldigheidsduur van de tewerkstellingsvergunning

Artikel 7

Een tewerkstellingsvergunning wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd afgegeven.

§ 5. Het weigeren van de tewerkstellingsvergunning

Artikel 8
 • 1.

  Een tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd:

  • a.

   indien voor het doen verrichten van de arbeid waarop de tewerkstellingsvergunning betrekking heeft arbeidskrachten op de lokale arbeidsmarkt beschikbaar zijn;

  • b.

   indien in de overeenkomst tot het verrichten van arbeid waarop de tewerkstellingsvergunning betrekking heeft een beding is opgenomen dat in strijd is met een landsverordening of een landsbesluit, houdende algemene maatregelen;

  • c.

   indien het een arbeidsplaats betreft die behoort tot een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen categorie van arbeid, waarvan het niet in het belang van Sint Maarten is deze door vreemdelingen te laten verrichten;

  • d.

   indien deze een vreemdeling betreft die gehandeld heeft in strijd met de bij of krachtens de Landsverordening toelating en uitzetting gegeven regels;

  • e.

   indien niet voldaan is aan de in artikel 4, eerste lid, onder ten eerste, onderdeel f, van het Toelatingsbesluit gestelde voorwaarde;

  • f.

   op andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen gronden.

 • 2.

  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan ten behoeve van de bevordering van internationale handelscontacten en in het kader van scholing en opleiding worden afgeweken van het eerste lid, onder a.

Artikel 9

Een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd:

 • a.

  indien de werkgever niet kan aantonen voldoende inspanningen te hebben verricht de arbeidsplaats te doen vervullen door arbeidskrachten die op de lokale arbeidsmarkt beschikbaar zijn;

 • b.

  indien er in de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhouding of arbeidsomstandigheden beletselen zijn gelegen voor vervulling van de arbeidsplaats door arbeidskrachten die op de lokale arbeidsmarkt beschikbaar zijn;

 • c.

  indien voorzienbaar is dat binnen een redelijke termijn voor de desbetreffende arbeidsplaats lokale arbeidkrachten beschikbaar zullen komen;

 • d.

  wegens het niet in acht nemen van een beperking waaronder een eerdere vergunning is verleend of wegens het niet naleven van een daaraan verbonden voorschrift;

 • e.

  op andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen gronden.

§ 6. Het intrekken van de tewerkstellingsvergunning

Artikel 10

Een tewerkstellingsvergunning wordt ingetrokken:

 • a.

  indien de voor verkrijging verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig zijn geweest, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

 • b.

  indien blijkt dat aan de vreemdeling verder verblijf in Sint Maarten is geweigerd;

 • c.

  indien de vreemdeling wordt ontslagen;

 • d.

  indien de werkgever in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 kan intrekking van een tewerkstellingsvergunning slechts geschieden wegens het niet in acht nemen van een beperking waaronder de vergunning is verleend, of wegens het niet naleven van een daaraan verbonden voorschrift.

HOOFDSTUK III. Bezwaar

Artikel 12  

Degene die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een beschikking ter zake van een tewerkstellingsvergunning kan hiertegen binnen vier weken na de dag waarop deze is gegeven bezwaar indienen bij de minister. Onder beschikking wordt mede begrepen het niet beslissen door de minister binnen de in artikel 5, achtste lid, genoemde termijn. Het bezwaar heeft schorsende werking.

Artikel 12a

[vervallen]

HOOFDSTUK IV. Toezicht en opsporing

Artikel 13
 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de bij landsbesluit aangewezen ambtenaren.

 • 2.

  Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Landscourant.

Artikel 14
 • 1.

  Bij de uitoefening van hun taak dragen de toezichthoudende ambtenaren een legitimatiebewijs bij zich.

 • 2.

  Desgevraagd tonen zij hun legitimatiebewijs aanstonds.

 • 3.

  Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezicht houdende ambtenaar en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid.

Artikel 15
 • 1.

  De toezichthoudende ambtenaren hebben op vertoon van hun legitimatiebewijs, te allen tijde en ongehinderd toegang tot elke plaats, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is. Zo nodig verschaffen zij zich toegang met behulp van de sterke arm.

 • 2.

  Indien de plaats, bedoeld in het eerste lid, een woning is, betreedt een toezicht houdende ambtenaar de woning niet tegen de wil van de bewoner tenzij met een schriftelijke last van de rechter-commissaris of de officier van justitie dan wel in aanwezigheid één van hen of van een hulpofficier van justitie.

 • 3.

  Van dit binnentreden wordt binnen tweemaal 24 uur proces-verbaal opgemaakt, dat wordt ingezonden bij de officier van justitie. Daarin wordt mede van het tijdstip van het binnentreden en van het beoogde doel melding gemaakt.

Artikel 16
 • 1.

  Voor zover dit voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn de toezichthoudende ambtenaren bevoegd:

  • a.

   inlichtingen te verlangen;

  • b.

   inzage te verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden;

  • c.

   kopieën te maken van de in onderdeel b bedoelde gegevens en bescheiden.

 • 2.

  Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, zijn de toezichthoudende ambtenaren bevoegd de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen afgegeven schriftelijk bewijs.

Artikel 17
 • 1.

  Een ieder is verplicht aan toezichthoudende ambtenaren alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen verlangen ter uitoefening van hun bevoegdheden.

 • 2.

  Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover hun geheimhoudingsplicht zich daartoe uitstrekt.

Artikel 18
 • 1.

  Met de opsporing van strafbare feiten zijn naast de ambtenaren bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering belast de bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Het bepaalde in artikel 185 van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  [vervallen]

 • 3.

  Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in de Landscourant.

HOOFDSTUK V. Strafbepalingen

Artikel 19
 • 1.

  De werkgever, die het in artikel 2, eerste lid, neergelegde verbod overtreedt, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de vijfde categorie.

 • 2.

  Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

HOOFDSTUK VI. Bijzondere bepalingen

Artikel 20

Indien een werkgever een vreemdeling arbeid doet verrichten in strijd met het bepaalde in artikel 2, eerste lid, wordt de vreemdeling vermoed gedurende ten minste zes maanden werkzaam te zijn voor die werkgever tegen een beloning en een arbeidsduur die in de betreffende bedrijfstak gebruikelijk is.

HOOFDSTUK VII. Overgang- en Slotbepalingen

Artikel 22

[vervallen]

Artikel 23

[vervallen]

Artikel 24
 • 1.

  [regelt de inwerkingtreding]

 • 2.

  [vervallen]

Artikel 25

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening arbeid vreemdelingen.