Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Subsidieverordening Gevelaanpak Deventer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Gevelaanpak Deventer
CiteertitelSubsidieverordening Gevelaanpak Binnenstad Deventer 2000
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp7.9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

diverse bedragen zijn aangepast van gulden naar euro

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2010divers

27-10-2010

Gemeenteblad, 29-10-2010

Onbekend
05-10-200029-10-2010Onbekend

26-06-2000

Gemeenteblad, 2000-09-27

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Gevelaanpak Deventer

 

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.Plangebied:

Een door de raad van de gemeente Deventer aangewezen gebied, waarbinnen in het kader van het Deventer Binnenstadsperspectief aan het herinrichtingsplan wordt gewerkt.

b.het college

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer.

c.Eigenaar

De natuurlijke of rechtspersoon die op het tijdstip van voltooiing van de voorzieningen eigenaar van het winkelpand is.

d.Monumenten

1.Rijksmonumenten zoals opgenomen in het monumentenregister bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988, dan wel panden waaromtrent de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ingevolge artikel 3 van deze wet het voornemen tot plaatsing op de monumentenlijst heeft kenbaar gemaakt.

2.Gemeentelijke monumenten zoals opgenomen in de monumenten-lijst zoals bedoeld in de Monumentenverordening van de Gemeente Deventer.

3.Beeldbepalende panden, in juridische zin niet zijnde monumenten, maar die naar het oordeel van het college als zodanig zijn aangewezen omdat zij een kenmerkend onderdeel vormen van het beschermd stadsgezicht in de Gemeente Deventer.

e.Architect

Een persoon die is afgestudeerd in een architectuur-opleiding op HBO of WO niveau, die ingeschreven staat in landelijke registers van archi-tecten of die naar het oordeel van de Planadviescommissie Monumen-ten en Beschermd Stadsgezicht, aan de hand van gerealiseerd of ontworpen werk heeft bewezen over voldoende kwaliteit op dit gebied te beschikken.

e.Pui

Onderdeel van de gevel van een winkelpand dat een winkelfunctie kent en waarbinnen zich de winkelentree, etalages en bij voorkeur een opgang naar de boven gelegen woning(en) bevinden.

f.Winkelpand:

Een gebouw of een afzonderlijk deel van een gebouw dat door haar bouwwijze bestemd is voor de uitvoering van een winkel of bedrijf en als zodanig in gebruik is.

g.Ensemble

Meer dan één winkelpand van eenzelfde eigenaar, die zich aaneen bevinden, en waar bedoeld wordt in één ontwikkeling een verbetering van de puien te realiseren.

h.Voorzieningen:

De goedgekeurde maatregelen om het beoogde resultaat te bereiken, in hoofdzaak te definiëren als de verbetering van de buitenmuur van de begane grond en de pui, inclusief de binnenmuur achter de pui.

i.Opgang

Gedeelte van een winkelpand waarin zich een zelfstandige ruimte bevindt om de boven de winkel gelegen woning(en) te bereiken, bij voorkeur inclusief een toegangsdeur in de pui.

j.Gevelaanpak

Het onderdeel van het herinrichtingsplan dat zich richt op de verbete-ring van de puien van winkelpanden in het plangebied.

k.Herinrichtingsplan

Het plan inhoudende de herinrichting van de openbare ruimte in de binnenstad van Deventer, waarbinnen door een stelselmatige inspan-ning een visuele en fysiek-ruimtelijke verbetering wordt nagestreefd.

Artikel 2: Algemene subsidieverordening

2.1De Algemene subsidieverordening Deventer is van toepassing op het verstrekken van subsidies ingevolge deze verordening, behalve voor zover bij of krachtens deze verordening op enig punt van het gestelde bij of krachtens de Algemene subsidieverordening Deventer wordt afgeweken.

Artikel 3: Budget

3.1 De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast als bedoeld in artikel 1.4 van de Algemene subsidie-verordening met betrekking tot het verstrekken van subsidie ingevolge deze verordening.

Artikel 4: Aanvraag subsidieverlening

  • 4.1.

   Een aanvraag om subsidieverlening wordt ingediend vóórdat overgegaan wordt tot uitvoering van de activiteiten die tot subsidieverlening kunnen leiden en voordat door of namens burgemeester en wethouders de situatie vóór het treffen van de voorzieningen is opgenomen.

  • 4.2.

   Bij een aanvraag wordt overgelegd:

  • a.

   Een gespecificeerde begroting van de kosten;

  • b.

   Een werkomschrijving;

  • c.

   Tekeningen, aangaande bestaande en te maken toestand (minimaal schaal 1 : 100).

Artikel 5: Voorwaarden subsidieverlening

 • 5.

  1 Subsidie wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat de voor het treffen van de voorzieningen noodzakelijke vergunningen en toestemmingen zijn verleend.

 • 5.

  2 Binnen 26 weken na de subsidieverlening dient met het treffen van de voorzieningen een aanvang zijn genomen en binnen 52 weken na voornoemde datum dient het werk voltooid te zijn.

 • 5.

  3 Burgemeester en wethouders houden bij het verlenen van de subsidie rekening met subsidies of andere financiële middelen welke op grond van enige andere regeling kunnen worden verleend. Subsidies op grond van deze verordening zijn in tijd en in berekeningswijze volgend op verleende of te verlenen subsidies op grond van andere regelingen welke tot doel hebben de verbetering van het gehele pand of belangrijke onderdelen daarvan.

Artikel 6: Vereisten

 • 6.

  1 De subsidie wordt slechts verleend indien:

 • a.

  de winkel ligt binnen het plangebied;

 • b.

  de winkelpui in een periode van vijf jaar vóór de datum van aanvraag niet ingrijpend is verbouwd, waardoor constructieve wijzigingen zijn aangebracht;

 • c.

  de winkelpui een aantoonbare verbetering bewerkstelligt voor het kernwinkelgebied, zowel visueel als economisch;

 • d.

  het plan van een positief advies is voorzien door de Planadviescommissie Monumenten en Beschermd Stadsgezicht;

 • e.

  het plan een integraal voorstel doet voor de gevelaanpak, dus inclusief reclames, rolluiken, kleurgebruik, etc.

 • f.

  wat betreft de bescherming met rolluiken het plan voldoet aan de eisen die in de Subsidie-verordening Stads- en dorpsvernieuwing zijn gesteld.

 • 6.

  2 De subsidieverlening is afhankelijk van een plan dat namens het college ter beoordeling ontvankelijk wordt verklaard door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en door de afdeling Volkshuisvesting & Monumentenzorg, indien het plan een monument betreft.

Artikel 7: Subsidiehoogtes

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt als volgt vastgesteld:

 • a.

  voor de ontwerpkosten van de architect: maximaal 100 % van de kosten;

 • b.

  voor het vervaardigen van bouwtekeningen en berekeningen: maximaal 100 % van de kosten

 • 2.

  De totale subsidie is niet hoger dan € 6.806,70 per pand.

 • 3.

  De totale subsidie is niet hoger dan € 20.420,11 per eigenaar per aanvraag bij een ensemble van drie of meer panden.

Artikel 8: Subsidievaststelling

8.1 Een aanvraag om subsidievaststelling wordt ingediend binnen vier weken nadat de werkzaam-heden zijn uitgevoerd.

8.2.1Bij een aanvraag om subsidievaststelling wordt overgelegd alle originele rekeningen en betalings-bewijzen inzake de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9: Reclameverwijdering

 • 9.1

  Het verwijderen van reclamevoorzieningen, niet zijnde een beschildering en of geplakte belettering, welke is aangebracht vóór 1 januari 2000 en die niet langer past in het door de gemeente Deventer voorgestane beleid m.b.t. de gevelaanpak, wordt gesubsidieerd indien te zelfder tijd een nieuw plan wordt ingediend voor een reclamevoorziening zoals beoogd in het herinrichtingsplan.

 • 9.2

  De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld op 50 % van de kosten van de nieuwe reclamevoorziening, met een maximum van € 1.134,45.

Artikel 10: Slotbepaling

10.1 Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening Gevelaanpak Binnenstad Deventer 2000.