Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Drenthe

Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding gemeente Midden-Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Drenthe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding gemeente Midden-Drenthe
CiteertitelVerordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding gemeente Midden-Drenthe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

23-02-2012

Gemeenteberichten 29 februari 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding gemeente Midden-Drenthe

 

 

Artikel 1. Erepenning als bijzondere onderscheiding

Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van bijzondere onderscheiding de erepenning van de gemeente Midden-Drenthe worden toegekend.

Artikel 2. Toekenning door burgemeester en wethouders

De toekenning van de erepenning geschiedt bij eenstemmig besluit van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Grond voor toekenning aan natuurlijke personen

De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente of de gemeenschap buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 4. Grond voor toekenning aan rechtspersonen

De erepenning kan eveneens worden toegekend aan al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die door hun werkzaamheid op enig terrein van het maatschappelijk leven van de gemeente op uitzonderlijke wijze hebben voorzien in maatschappelijke noden of behoeften.

Artikel 5. Uitvoering erepenning

  • 1.

    De erepenning gaat vergezeld van een draagspeld.

  • 2.

    De vormgeving en uitvoering van de erepenning en de bijbehorende draagspeld worden door burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 6. Uitreiking erepenning

Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze, waarop een erepenning aan de begiftigde wordt uitgereikt.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding gemeente Midden-Drenthe”.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Midden-Drenthe,

gehouden op 23 februari 2012,

de griffier,

C.J. Onderwater

de voorzitter,

J.Broertjes