Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Simpelveld

Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Simpelveld
Officiële naam regelingMandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
CiteertitelMandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
 2. Burgerlijk Wetboek, Boek 3, titel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201101-07-201105-12-2012art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bijlage

05-07-2011

Weekblad Parkstad, 13-07-2011

C, 05-07-11
09-09-201001-07-2011nieuwe regeling

31-08-2010

Weekblad Parkstad, 08-09-2010

C, 31-08-10

Tekst van de regeling

Mandaat- en volmacht besluit gemeente Simpelveld 2010

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Simpelveld, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid betreft:

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

Gehoord de directeur en de afdelingshoofden;

Gezien het advies van de ondernemingsraad op grond van artikel 25, lid 1, onder e van de Wet op de ondernemingsraden;

B E S L U I T E N :

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester;

 • b.

  directeur: de secretaris als bedoeld in artikel 100, van de Gemeentewet;

 • c.

  besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • d.

  (onder)mandaat: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan een besluit te nemen (artikel 10:1 Awb);

 • e.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 BW e.v.);

 • f.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • g.

  afdelingshoofd: het afdelingshoofd Burgerzaken, het afdelingshoofd Grondgebiedzaken, het hoofd van het stafbureau Personeel en Organisatie en Bestuursondersteuning, het hoofd van het Stafbureau Planning en Control als bedoeld in het  Functieboek 2003;

 • h.

  functionaris: degene die in dienst is van de gemeente Simpelveld en die werkt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

 • i.

  gemandateerde: degene aan wie (onder)mandaat, volmacht dan wel machtiging is verleend;

 • j.

  stuk: een document dat een besluit inhoudt dat, dan wel een mededeling die, wordt toegerekend aan een bestuursorgaan;

 • k.

  Functieboek 2011: het door het college op .. vastgestelde besluit inhoudende de inrichting van de ambtelijke organisatie;

 • l.

  organisatie: de ambtelijke organisatie als bedoeld in het Functieboek 2011 

 • m.

  mandaatgever: degene die (onder)mandaat, volmacht dan wel machtiging verleent;

 • n.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om door het bestuursorgaan genomen besluiten te ondertekenen (artikel 10:11 Awb).

Artikel 2 Directeur

 • 1. De directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

 • 2. Aan de directeur worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden, een en ander zoals genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 • 3. De directeur is gemachtigd tot uitvoering van de aan hem bij of krachtens de (Gemeente)wet dan wel het Functieboek 2011, opgedragen taken en verantwoordelijkheden, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 4. De directeur kan ondermandaat verlenen.

Artikel 3 Afdelingsmanagers

 • 1. De afdelingsmanager is gemachtigdtot de uitvoering van de aan hem of haar bij het Functieboek 2011 opgedragen taken en verantwoordelijkheden, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 2. Aan de afdelingsmanager worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem of haar opgedragen taken, een en ander zoals genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 • 3. Het afdelingshoofd kan ondermandaat verlenen.

Artikel 4 Functionarissen

 • 1. Elke functionaris is gemachtigd tot het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan en tot het namens de gemeente voeren van correspondentie, een en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem of haar opgedragen taken.

 • 2. In de bijlage behorend bij dit besluit wordt aangegeven aan welke door een functionaris beklede functie, welke bevoegdheid wordt verbonden.

 • 3. Indien aan een functie een bepaalde bevoegdheid is verbonden, wordt geacht aan het betrokken afdelingsmanager ook de bevoegdheid te zijn toebedeeld.

 • 4. De functionaris volgt bij de uitoefening van een hem of haar toekomende bevoegdheid, de door diens afdelingsmanager verstrekte aanwijzingen en instructies.

Artikel 5 Geen bevoegdheid

 • 1. Een functionaris maakt bij de uitvoering van zijn functie, geen gebruik van de hem toekomende bevoegdheid indien hij redelijkerwijs weet of kan weten dat het bestuursorgaan of het afdelingsmanager over het betreffende onderwerp wil of dient te beslissen.

 • 2. De functionaris maakt geen gebruik van de hem toekomende bevoegdheid dan na voorafgaande terugkoppeling naar het betreffende bestuursorgaan indien het onderwerpen betreft:

  • a.

   met vergaande politiek-bestuurlijke consequenties;

  • b.

   waarbij wordt afgeweken van algemeen geldend beleid of richtlijnen;

  • c.

   waarbij ingrijpende financiële consequenties te verwachten zijn; daartoe behoort in elk geval overschrijding van een bestaand krediet of vastgestelde budget en het aangaan van een meerjarige financiële verplichting.

 • 3. Een gemandateerde is niet bevoegd tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift gericht tegen een bij mandaat genomen besluit.

Artikel 6 Ondertekening van besluiten

 • 1. Een bij mandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

  “Namens burgemeester en wethouders (of de burgemeester) van Simpelveld,

  aanduiding functie,

  plaats voor handtekening,

  naam gemandateerde”.

 • 2. In geval van afwezigheid van gemandateerde, wordt de bevoegdheid tot het bij mandaat nemen van besluiten uitgeoefend door de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsvervanger. Een door een plaatsvervanger bij mandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

  “Namens burgemeester en wethouders (of de burgemeester) van Simpelveld,

  aanduiding functie gemandateerde,

  voor deze,

  aanduiding functie plaatsvervanger,

  plaats voor handtekening,

  naam plaatsvervanger”.

 • 3. Het ondertekenen van een bij (onder)mandaat te nemen besluit dan wel andere bij volmacht of machtiging te ondertekenen stukken, gebeurt handmatig.

Artikel 6a Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  In de bijlage bij dit besluit wordt aangegeven welke door het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend.

 • 2.

  Een door het bestuursorgaan genomen besluit wordt in het geval van een ondertekeningsmandaat als volgt ondertekend:

  “Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders (of de burgemeester) van Simpelveld genomen besluit,

  namens dezen,

  aanduiding functie,

  plaats voor handtekening,

  naam gemandateerde”

Artikel 7 Intrekking

 • 1. Indien aan een functionaris (onder)mandaat, machtiging of volmacht is verstrekt, kan door de directeur of het afdelingshoofd indien daartoe aanleiding bestaat te allen tijde het (onder)mandaat, machtiging of volmacht worden teruggenomen.

 • 2. Indien een afdelingsmanager gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid, meldt hij dit onverwijld en met redenen omkleed aan de directeur.

 • 3. De intrekking van een bevoegdheid verkrijgt pas rechtskracht vanaf het moment van algemene bekendmaking.

Artikel 8 Vervanging

Bij afwezigheid van de functionaris die bevoegd is stukken te ondertekenen terwijl spoedige afdoening van het stuk is aangewezen, vindt ondertekening van het stuk plaats door de afdelingsmanager dan wel door diens plaatsvervanger.

Artikel 9 Medebetrokkenheid

 • 1. Indien bij afdoening van een stuk bij (onder)mandaat, volmacht of machtiging, een andere afdeling eveneens belang heeft dan wel het betreffende onderwerp eveneens de verantwoordelijkheid van een andere afdeling betreft, legt de gemandateerde alvorens tot ondertekening of afdoening over te gaan, het stuk voor medeparaaf of instemming voor aan de afdelingsmanager van die andere afdeling.

 • 2. Indien de in het eerste lid bedoelde medeparaaf of instemming niet wordt gegeven, wordt het onderwerp ter afdoening voorgelegd aan de directeur.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1. Binnen twee weken na afloop van elke maand brengt de directeur verslag uit aan het College dan wel de Burgemeester omtrent de door hem op basis van dit besluit bij (onder)mandaat genomen besluiten op een nader door het College dan wel Burgemeester te bepalen wijze.

 • 2. Binnen een week na afloop van elke maand brengen de afdelingsmanagers verslag uit aan de directeur omtrent de op basis van dit besluit bij (onder)mandaat genomen besluiten, op een nader door de directeur te bepalen wijze.

Artikel 11 Citeertitel

 • Dit besluit kan worden aangehaald als  “Mandaat- en volmacht besluit gemeente Simpelveld 2010“.

Artikel 12 [vervallen]

Ondertekening

Aldus besloten te Simpelveld op 31 augustus 2010.

Het College van Burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester,

P.J.J.M. Schillings H.G.G. Bogman

De Burgemeester,

H.G.G. Bogman

Toelichting

In de periode van augustus 2010 tot 1 juli 2011 zijn veranderingen in de ambtelijke organisatie voorbereid. Per 1 juli treden die veranderingen in werking. Het mandaat- en volmachtbesluit volgt hierin. De organisatie wordt vanaf nu in toenemende mate gestuurd op drie hoofdprocessen: leefomgeving, dienstverlening en bedrijfsvoering. Het aantal afdelingen is dienovereenkomstig teruggebracht van 4 naar 3. Voor 1 juli 2011 bestond de ambtelijke organisatie uit de afdelingen Burgerzaken, Grondgebiedzaken, Stafbureau POB en Stafbureau P&C. De nieuwe Simpelveld 2.0 organisatie heeft drie afdelingen: Leefomgeving, Dienstverlening en Bedrijfsvoering.

 

Burgemeester en wethouders hebben in verband met de verandering van de organisatie bij besluit van … een nieuw functieboek vastgesteld. Met deze wijziging wordt het besluit en de bijhorende lijst met mandaten volmachten aangepast aan de nieuwe functies en functienamen.

 

In de mandaat- en volmachtlijst zijn verder aanpassingen verwerkt die te maken hebben met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 en met Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

Tot slot bevat de wijziging nog enkele technische en redactionele aanpassingen