Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Simpelveld

Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSimpelveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
CiteertitelMandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
 2. Burgerlijk Wetboek, Boek 3, titel 3
 3. artikel 160 van de Gemeentewet
 4. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 10:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 10:7 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 13. artikel 10:10 van de Algemene wet bestuursrecht
 14. artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 15. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 16. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024bijlage

19-12-2023

gmb-2023-558460

01-01-202301-01-2024bijlage 1, toelichting

06-12-2022

gmb-2022-555553

01-01-202201-01-2023artikel 10A, bijlage 1

14-12-2021

gmb-2021-471397

01-01-202101-01-2022bijlage 1

15-12-2020

gmb-2020-346481

01-01-202001-01-2021artikel 10, bijlage 1

17-12-2019

gmb-2019-311097

07-08-201801-01-2020bijlage 1

31-07-2018

gmb-2018-168210

89579
17-07-201507-08-2018bijlage

07-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

24349
19-12-201317-07-2015bijlage, toelichting

10-12-2013

Weekblad d’r Troebadoer, 17-12-2013

C, 10-12-2013
05-12-201219-12-2013aanhef, art. 1, 3, 5, bijlage, toelichting

27-11-2012

Weekblad d’r Troebadoer 4-12-12

C, 27-11-2012
14-07-201101-07-201105-12-2012art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bijlage

05-07-2011

Weekblad Parkstad, 13-07-2011

C, 05-07-11
09-09-201001-07-2011nieuwe regeling

31-08-2010

Weekblad Parkstad, 08-09-2010

C, 31-08-10

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010

Mandaat- en volmacht besluit gemeente Simpelveld 2010

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Simpelveld, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid betreft:

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

Gehoord de directeur en de afdelingsmanagers;

Gezien het advies van de ondernemingsraad op grond van artikel 25, lid 1, onder e van de Wet op de ondernemingsraden;

B E S L U I T E N :

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester;

 • b.

  directeur: de secretaris als bedoeld in artikel 100, van de Gemeentewet;

 • c.

  besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • d.

  (onder)mandaat: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan een besluit te nemen (artikel 10:1 Awb);

 • e.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 BW e.v.);

 • f.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • g.

  afdelingsmanager: de afdelingsmanager dienstverlening, de afdelingsmanager leefomgeving en de afdelingsmanager bedrijfsvoering als bedoeld in Functieboek 2011

 • h.

  functionaris: degene die in dienst is van de gemeente Simpelveld en die werkt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

 • i.

  gemandateerde: degene aan wie (onder)mandaat, volmacht dan wel machtiging is verleend;

 • j.

  stuk: een document dat een besluit inhoudt dat, dan wel een mededeling die, wordt toegerekend aan een bestuursorgaan;

 • k.

  Functieboek 2011: het door het college op .. vastgestelde besluit inhoudende de inrichting van de ambtelijke organisatie;

 • l.

  organisatie: de ambtelijke organisatie als bedoeld in het Functieboek 2011 

 • m.

  mandaatgever: degene die (onder)mandaat, volmacht dan wel machtiging verleent;

 • n.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om door het bestuursorgaan genomen besluiten te ondertekenen (artikel 10:11 Awb).

Artikel 2 Directeur

 • 1.

  De directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Aan de directeur worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden, een en ander zoals genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 • 3.

  De directeur is gemachtigd tot uitvoering van de aan hem bij of krachtens de (Gemeente)wet dan wel het Functieboek 2011, opgedragen taken en verantwoordelijkheden, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 4.

  De directeur kan ondermandaat verlenen.

Artikel 3 Afdelingsmanagers

 • 1.

  De afdelingsmanager is gemachtigdtot de uitvoering van de aan hem of haar bij het Functieboek 2011 opgedragen taken en verantwoordelijkheden, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 2.

  Aan de afdelingsmanager worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem of haar opgedragen taken, een en ander zoals genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 • 3.

  De afdelingsmanager kan ondermandaat verlenen.

 • 4.

  De aan de afdelingsmanagers gemandateerde bevoegdheden worden ook geacht te zijn gemandateerd aan de directeur.

Artikel 4 Functionarissen

 • 1.

  Elke functionaris is gemachtigd tot het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan en tot het namens de gemeente voeren van correspondentie, een en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem of haar opgedragen taken.

 • 2.

  In de bijlage behorend bij dit besluit wordt aangegeven aan welke door een functionaris beklede functie, welke bevoegdheid wordt verbonden.

 • 3.

  Indien aan een functie een bepaalde bevoegdheid is verbonden, wordt geacht aan het betrokken afdelingsmanager ook de bevoegdheid te zijn toebedeeld.

 • 4.

  De functionaris volgt bij de uitoefening van een hem of haar toekomende bevoegdheid, de door diens afdelingsmanager verstrekte aanwijzingen en instructies.

Artikel 5 Geen bevoegdheid

 • 1.

  Een functionaris maakt bij de uitvoering van zijn functie geen gebruik van de hem toekomende bevoegdheid indien hij, de mandaatgever of de directeur dat wenselijk achten of indien hij redelijkerwijs weet of kan weten dat het bestuursorgaan of de afdelingsmanager over het betreffende onderwerp wil of dient te beslissen.

 • 2.

  De functionaris maakt geen gebruik van de hem toekomende bevoegdheid, indien het onderwerpen betreft:

  • i.

   met vergaande politiek-bestuurlijke consequenties;

  • ii.

   waarbij wordt afgeweken van algemeen geldend beleid of richtlijnen;

  • iii.

   waarbij het gaat om het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

  • iv.

   waarvoor nog geen beleid of vaste praktijk aanwezig is;

  • v.

   die vragen om nieuw beleid;

  • vi.

   die van bijzondere aard (niet routinematig) zijn;

  • vii.

   waarbij het gaat om uitgaven die niet (volledig) gedekt zijn;

  • viii.

   waarbij ingrijpende financiële consequenties te verwachten zijn; daartoe behoort in elk geval het aangaan van een meerjarige financiële verplichting

 • 3.

  Een gemandateerde is niet bevoegd tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift gericht tegen een bij mandaat genomen besluit.

 • 4.

  Van mandaat worden verder uitgezonderd:

  • i

   besluiten op grond van de artikelen 151b, 154a, 172, 173, 174 tweede lid, 175, 176 en 176a van de Gemeentewet (openbare orde bevoegdheden)

  • ii.

   besluiten op grond van de Zondagswet en de Wet openbare manifestaties, voor zover daarbij sprake is van inperking van grondrechten;

  • iii.

   besluiten tot inbewaringstelling op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

  • iv.

   het uitoefenen van bestuursdwangbevoegdheden met uitzondering van de bevoegdheid tot het verwijderen van illegale reclameborden.  

Artikel 6 Ondertekening van besluiten

 • 1.

  Een bij mandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

  “Namens burgemeester en wethouders (of de burgemeester) van Simpelveld,

  aanduiding functie,

  plaats voor handtekening,

  naam gemandateerde”.

 • 2.

  In geval van afwezigheid van gemandateerde, wordt de bevoegdheid tot het bij mandaat nemen van besluiten uitgeoefend door de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsvervanger. Een door een plaatsvervanger bij mandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

  “Namens burgemeester en wethouders (of de burgemeester) van Simpelveld,

  aanduiding functie gemandateerde,

  voor deze,

  aanduiding functie plaatsvervanger,

  plaats voor handtekening,

  naam plaatsvervanger”.

 • 3.

  Het ondertekenen van een bij (onder)mandaat te nemen besluit dan wel andere bij volmacht of machtiging te ondertekenen stukken, gebeurt handmatig.

Artikel 6a Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  In de bijlage bij dit besluit wordt aangegeven welke door het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend.

 • 2.

  Een door het bestuursorgaan genomen besluit wordt in het geval van een ondertekeningsmandaat als volgt ondertekend:

  “Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders (of de burgemeester) van Simpelveld genomen besluit,

  namens dezen,

  aanduiding functie,

  plaats voor handtekening,

  naam gemandateerde”

Artikel 7 Intrekking

 • 1.

  Indien aan een functionaris (onder)mandaat, machtiging of volmacht is verstrekt, kan door de directeur of het afdelingshoofd indien daartoe aanleiding bestaat te allen tijde het (onder)mandaat, machtiging of volmacht worden teruggenomen.

 • 2.

  Indien een afdelingsmanager gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid, meldt hij dit onverwijld en met redenen omkleed aan de directeur.

 • 3.

  De intrekking van een bevoegdheid verkrijgt pas rechtskracht vanaf het moment van algemene bekendmaking.

Artikel 8 Vervanging

Bij afwezigheid van de functionaris die bevoegd is stukken te ondertekenen terwijl spoedige afdoening van het stuk is aangewezen, vindt ondertekening van het stuk plaats door de afdelingsmanager dan wel door diens plaatsvervanger.

Artikel 9 Medebetrokkenheid

 • 1.

  Indien bij afdoening van een stuk bij (onder)mandaat, volmacht of machtiging, een andere afdeling eveneens belang heeft dan wel het betreffende onderwerp eveneens de verantwoordelijkheid van een andere afdeling betreft, legt de gemandateerde alvorens tot ondertekening of afdoening over te gaan, het stuk voor medeparaaf of instemming voor aan de afdelingsmanager van die andere afdeling.

 • 2.

  Indien de in het eerste lid bedoelde medeparaaf of instemming niet wordt gegeven, wordt het onderwerp ter afdoening voorgelegd aan de directeur.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  Binnen vier weken na afloop van elke maand brengt de directeur verslag uit aan het College dan wel de Burgemeester omtrent de door hem op basis van dit besluit bij (onder)mandaat genomen A besluiten op een nader door het College dan wel Burgemeester te bepalen wijze.

 • 2.

  Binnen drie weken na afloop van elke maand brengen de afdelingsmanagers verslag uit aan de directeur omtrent de op basis van dit besluit bij (onder)mandaat genomen A besluiten, op een nader door de directeur te bepalen wijze.

 • 3.

  De verslaglegging zal plaatsvinden via het bestaand format maandlijst.

Artikel 10A  

Besluiten die in het kader van de bijlage bij de mandaatregeling met inachtneming van hoofdstuk 10, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet Bestuursrecht, namens het college zijn genomen door een op grond van het mandaatregister bevoegde medewerker zijn niet ondertekend uitgezonderd 1.4. (ondertekeningsmandaat) en hoofdstuk 12.

Artikel 11 Citeertitel

 • Dit besluit kan worden aangehaald als  “Mandaat- en volmacht besluit gemeente Simpelveld 2010“.

Artikel 12 [vervallen]

 •  

Aldus besloten te Simpelveld op 31 augustus 2010.

Het College van Burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester,

P.J.J.M. Schillings H.G.G. Bogman

De Burgemeester,

H.G.G. Bogman

Toelichting

Met de negende wijziging van dit besluit worden in de bijlage (de mandaatlijst) een aantal nieuwe bevoegdheden opgenomen. Ook is de tekst van de bijlage op een aantal plaatsen geactualiseerd en redactioneel verbeterd en zijn enkele mandaatbesluiten niet meer noodzakelijk.

Bijlage 1: lijst mandaten en volmachten gemeente Simpelveld

 

volgnr

Bijlage bij Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010, 7e wijziging lijst mandaten en volmachten vastgesteld college 15 december 2020

mandaatgever/ volmachtgever

mandaathouder/ gevolmachtigde 1

mandaathouder/ gevolmachtigde 2, ondermandaat

aard bevoegdheid

volgnr

mandaatgever/ volmachtgever

mandaathouder/ gevolmachtigde 1

mandaathouder/ gevolmachtigde 2, ondermandaat

aard bevoegdheid

1

Taakgebied algemeen

1.1 B

Verdaging beslissing op bezwaarschriften ex artikel 7:10 Awb

college / burgemeester

afdelingsmanager

coördinator vth, coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg, behandelend ambtenaar

mandaat

1.2 B

Vaststellen en ondertekenen van pleitnota's en verweerschriften

college / burgemeester

afdelingsmanager

behandelend ambtenaar

machtiging

1.3 B

Vertegenwoordigen van het college en het vertegen woordigen van de burgemeester in juridische procedures.

college / burgemeester

de in het "Besluit aanwijzen procesvertegenwoordigers" aangewezen ambtenaren.

volmacht

1.4 B

Het ondertekenen en uitvoeren van een door het college of de burgemeester genomen besluit

college / burgemeester

afdelingsmanager

behandelend ambtenaar

ondertekeningsmandaat

1.5 B

(Op verzoek) verschaffen van informatie

college / burgemeester

afdelingsmanager

behandelend ambtenaar

machtiging

1.6 A

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid

college / burgemeester

afdelingsmanager

concernjurist, coördinator Wet open overheid, WOO Bureau (uitsluitend in politiek gevoelige verzoeken inclusief bezwaar en beroep)

mandaat

1.7 B

Vaststellen van aanvraagformulieren op grond van artikel 4:4 van de Awb

college / burgemeester

afdelingsmanager

coördinator vth, coördinator buitendienst, beleidsadviseur, coördinator sociaal domein

machtiging

1.8 A

Besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen op grond van artikel 4:5 Awb

college / burgemeester

afdelingsmanager

coördinator vth, coördinator buitendienst, beleidsadviseur, coördinator sociaal domein

mandaat

1.9 B

Nemen van een verdagingsbesluit op grond van artikel 4:14 Awb

college / burgemeester

afdelingsmanager

coördinator vth, coördinator sociaal domein, coördinator buitendienst, beleidsadviseur, medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

1.10 B

Handelingen en bevoegdheden ingeval van dwangsom bij niet tijdig beslissen (Awb artt 4:16-4:20)

college/ burgemeester

afdelingsmanager

mandaat/ machtiging

1.11 B

Voeren van correspondentie ex Interne klachtenregeling Simpelveld

college

medewerker personeel & organisatie

concernjurist

machtiging

1.12 A

Huren, verpachten, verhuren, in gebruik geven, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van gemeentelijke roerende en onroerende goederen

burgemeester

afdelingsmanager

volmacht

1.13 B

Aangaan, wijzigen of beëindigen van abonnementen (boeken, tijdschriften, internet, cd-rom)

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

adviseur informatiemanagement

volmacht

1.14 A

Namens de gemeente toekennen van schadevergoeding aan derden

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering (t/m € 2.500,--)

volmacht

1.14a A

namens het college nemen van een procesbesluit ex artikel 160, eerste lid aanhef en onder f Gemeentewet

college

afdelingsmanager

mandaat

1.15aB

Vertegenwoordigen van de gemeente bij alle overige buitengerechtelijke rechtshandelingen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet waaronder het doen van aangiften bij de politie.

burgemeester

afdelingsmanager

beleidsadviseur, concernjurist

volmacht

1.15b B

vertegenwoordiging bij de notaris

burgemeester

concernjurist

 

volmacht

1.16a B

Beslissen op verzoeken om inzage/wijziging/verwijderen van persoonsgegevens op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

college

afdelingsmanager

medewerker juridische kwaliteitszorg; beleidsadviseur leefomgeving; beleidsadviseur bedrijfsvoering; coördinator buitendienst, adviseur privacy en informatiebeveiliging en coördinator sociaal domein

mandaat

1.16b B

het ondertekenen van verwerkersovereenkomsten

college

afdelingsmanager

adviseur privacy en informatiebeveiliging

1.16c A

het ondertekenen van overeenkomsten gelieerd aan tot de portefeuillehouder behorende projecten

burgemeester

wethouder

 

volmacht

1.17 A

Aanbesteden en gunnen van werken en diensten en opdrachten tot levering, 1. binnen de goedgekeurde begroting of binnen een goedgekeurd onderhoudsprogramma c.q. door de raad goedgekeurd kapitaalswerk, 2. passend binnen de inkoop- en aanbestedingsregels. 3. Muv het Europees aanbesteden

Voor drempelbedragen per procedure, zie Nota inkoop en aanbesteding

Voor budgethouders, zie: Regeling productverantwoordelijkheid en de Aanwijzingsbesluiten op grond van artikel 2 van deze regeling.

1.17.1 B

Starten Europese aanbestedingsprocedure

college

afdelingsmanager

budgethouder

mandaat

1.17.2 A

Gunning nav Europese aanbestedingsprocedure

college

(niet)

mandaat

1.17.3 B

Starten openbare aanbestedingsprocedure

college

afdelingsmanager

budgethouder

mandaat

1.17.4 A

Gunning nav openbare aanbestedingsprocedure

college

afdelingsmanager

mandaat

1.17.5 B

Starten onderhandse aanbestedingsprocedure

college

afdelingsmanager

budgethouder

mandaat

1.17.6 A

Gunning nav onderhandse aanbestedingsprocedure

college

afdelingsmanager

mandaat

1.17.7 B

Starten enkelvoudige offerte aanvraag procedure

college

afdelingsmanager

budgethouder

mandaat

1.17.8 A

Gunning nav enkelvoudige offerte aanvraag procedure; vanaf € 15.001,--

college

afdelingsmanager

mandaat

1.17.9 A

Gunning nav enkelvoudige offerte aanvraag procedure; t/m € 15.000,--

college

afdelingsmanager

budgethouder

mandaat

1.18 A

Overeenkomsten tot het aangaan van verplichtingen betreffende werken, leveringen en diensten, 1. binnen de goedgekeurde begroting of binnen een goedgekeurd onderhoudsprogramma c.q. door de raad goedgekeurd kapitaalswerk, 2. passend binnen de inkoop- en aanbestedingsregels, 3. Muv het Europees aanbesteden

burgemeester

afdelingsmanager

budgethouder t/m € 15.000,--

volmacht

1.18 b A

Overeenkomsten tot het aangaan van verplichtingen betreffende werken, leveringen en diensten, 1. binnen de goedgekeurde begroting of binnen een goedgekeurd onderhoudsprogramma c.q. door de raad goedgekeurd kapitaalswerk, 2. passend binnen de inkoop- en aanbestedingsregels, 3. Muv het Europees aanbesteden

burgemeester

afdelingsmanager vanaf € 15.001--)

 

volmacht

1.19 B

In ontvangst nemen van aan de gemeente toegezonden of overhandigde (bijzondere) poststukken en deurwaardersexploiten; het ondertekenen en afgeven van bewijzen van ontvangst

college

afdelingsmanager dienstverlening

medewerker klantcontactcentrum B; medewerker klantcontactcentrum A; klantadviseur A; klantadviseur B

machtiging

1.20 B

In kennis stellen leveranciers genomen besluit college inzake voorlopige en definitieve gunning

college

afdelingsmanager dienstverlening

beleidsadviseur beheer openbare ruimte; coördinator buitendienst

mandaat

2

Taakgebied openbare orde en veiligheid

2.1 a B

Voeren van correspondentie om vergunning, ontheffing, vrijstelling of toestemming ex verordeningen (Vfl/Vov)

college / burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator VTH/klantadviseur A; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat / machtiging

2.1b A

Beslissen op aanvragen om vergunning ontheffing, vrijstelling of toestemming ex verordeningen (Vfl/Vov)

college/ burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator VTH

mandaat

2.2 B

Voeren van correspondentie om vergunning, ontheffing, vrijstelling of toestemming ex Winkeltijdenwet, Wet op de Kansspelen, Alcoholwet, Luchtvaartwet, Zondagswet

college / burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator VTH klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat / machtiging

2.2a A

Beslissen op aanvragen om vergunning ontheffing, vrijstelling of toestemming ex Winkeltijdenwet, Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Luchtvaartwet, Zondagswet

college/ burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator VTH

mandaat

3

Taakgebied bevolkingszaken

3.1 B

Beslissen op verzoeken om afgifte van of selecties uit of verificatie van verklaringen en uittreksels uit de basisadministratie personen ex artikel 2.55 van de Wet basisregistratie personen

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.2 B

Opstarten protocol adresonderzoek ex artikel 2.47 Wet basisregistratie personen

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.3 B

Beslissen op verzoek van derde om gegevensverstrekking uit de Wet basisregistratie personen

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.4 B

Beslissen op verzoek geheimhouding ex artikel 3.21 Wet basisregistratie personen

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.5 B

Afhandelen verzoek ex artikel 2.58 Wet basisregistratie personen en het nemen van een beslissing ex artikel 2.60 Wet basisregistratie personen

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.6 B

Namens burgemeester waarmerken van documenten of voor echt verklaren van kopieën of afschriften van documenten of het legaliseren of voor echt verklaren van handtekeningen

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth, klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A;

machtiging

3.7 B

Afname van beëdigde eigen verklaring of belofte ex artikel 2.8 Wet basisregistratie personen

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B

machtiging

3.8 B

Namens burgemeester beslissen op aanvragen om afgifte of aanvulling van reisdocumenten ex Paspoortwet

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.9 B

Niet in behandeling nemen van aanvraag van een reisdocument, art 39 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B

mandaat

3.10 B

Namens burgemeester adviseren over aanvragen naturalisatie ex Rijkswet op het Nederlanderschap

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

machtiging

3.11 B

Namens burgemeester beslissen over optieverklaringen ex Rijkswet op het Nederlanderschap

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.13 B

Namens burgemeester kennis geven over verkrijging of verlies van Nederlanderschap ex Rijkswet op het Nederlanderschap

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

machtiging

3.14 B

Namens burgemeester in ontvangst nemen van verklaringen omtrent het gedrag ten behoeve van Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent het Gedrag

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

machtiging

3.15 B

Namens burgemeester beslissen over de uitgifte en ongeldigheidsverklaring van rijbewijzen ex Wegenverkeerswet en Wegenverkeersreglement

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.16 B

Beslissen op verzoeken om locaties als "huis der gemeente" aan te wijzen voor huwelijken en partnerschappen

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A

mandaat

3.17 B

De bevoegdheid tot het bijhouden van de bijlagen bij de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Simpelveld 2013

college

afdelingsmanager dienstverlening

mandaat

3.18 B

Eenmalig benoemen buitengewone ambtenaar burgerlijke stand

college

afdelingsmanager dienstverlening

mandaat

3.19 B

Namens burgemeester afgeven van internationale lijkenpas op grond van artikel 14 van het Besluit op de lijkbezorging

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

machtiging

3.20 B

Namens burgemeester verlof verlenen tot begraven buiten de reguliere periode (artikel 6a Wet op de lijkbezorging; uitstel van lijkbezorging)

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

machtiging

3.21 B

Namens burgemeester verlof verlenen tot opgraven, ontleden en herbegraven (artikel 1e, lid 1, Wet op de lijkbezorging)

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B

machtiging

3.22 B

Beslissen op verzoeken tot toepassing van de Beheersverordening Algemene Begraafplaatsen Simpelveld

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B

mandaat

3.23 B

Het uitoefenen van het bij of krachtens de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland aan de burgemeester opgedragen taken en bevoegdheden

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.24 B

Afhandelen verzoeken ondersteuning lijst door kiezer, art H4 lid 3 Kieswet

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.25 B

Afhandelen aanvragen kiezerspas, art K4 t/m K10 Kieswet

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B/ medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.26 a B

Afhandelen verzoeken om bij volmacht te stemmen artikel L8 Kieswet

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.26 b B

Afhandelen verzoeken vervangende stempas artikel J8 Kieswet

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

3.27 B

Besluiten nemen over bemensing stembureaus

college

afdelingsmanager dienstverlening

mandaat

3.28 B

Uitvoeren beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Simpelveld

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

medewerker klantcontactcentrum A; medewerker klantcontactcentrum B

mandaat/ volmacht

4

Taakgebied gebruik en onderhoud openbare ruimte en eigendommen gemeente (incl. panden)

4.1 B

Verlenen van toestemming c.q. vergunning aan nutsbedrijven c.s. voor het aanleggen van kabels en leidingen in/op gemeentegrond onder de gebruikelijke voorwaarden en wanneer daaraan voor de gemeente geen kosten verbonden zijn.

college

afdelingsmanager leefomgeving

beleidsadviseur beheer openbare ruimte; coördinator buitendienst

volmacht

4.2 A

Verlenen vergunning op aanvraag standplaatsen en marktstandplaatsen

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth, medewerker klantcontactcentrum A;

mandaat

4.3 B

Plaatsen en afvoeren van personen op wachtlijst weekmarkt.

college

afdelingsmanager dienstverlening

medewerker klantcontactcentrum A

machtiging

4.4 B

Verlenen van vergunningen voor aansluitingen op het gemeentelijk riool

college

afdelingsmanager dienstverlening

klantadviseur A; klantadviseur B; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

4.5 A

Besluiten nemen en privaatrechtelijk handelen inzake verhuren, verpachten, bezwaren, verkopen, verpanden of anderszins beschikbaar stellen van gemeente-eigendommen, tot een (jaarlijkse) vergoeding of geldelijk belang van maximaal € 10.000,-

college / burgemeester

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst, medewerker grondgebiedzaken, beleidsadviseur beheer openbare ruimte, concernjurist

mandaat/ volmacht

4.6 B

Besluiten nemen en privaatrechtelijk handelen binnen de kaders van de Nota snippergroen

college / burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth; concernjurist; klantadviseur A milieu; medewerker grondgebiedzaken/vastgoed

mandaat/ volmacht

5

Milieu, Ruimte en Bouw

5.1 B

Voeren van vooroverleg met ketenpartners en toezending van voorontwerp omgevingsplan (artikel 2.2. Ow en artikel 10.22a Omgevingsbesluit (Ob)) of omgevingsvergunning aanvragen

college

afdelingsmanager dienstverlening

beleidsadviseur leefomgeving

machtiging

5.2 A

Het afhandelen van een aanvraag voor vergunning tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand.

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.3 A

Het afhandelen van een aanvraag starterslening

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.4 B

Verlengen beslistermijn op grond van artikel 4:130 lid 2 Awb

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

 

5.5 t/m 5.15 B

(gereserveerd)

5.16 B

Beschikkingen betreffende huisnummering.

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

Omgevingswet

5.17 A

Het verlenen, wijzigen of intrekken van omgevingsvergunningen

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.18 A

Het weigeren van reguliere omgevingsvergunningen

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.19 A

Stilleggen van (bouw)activiteiten zonder vergunning of in afwijking van de omgevingsvergunning

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.20 A

Verlenen ontheffing op grond van hoofdstuk 4 Verordening fysieke leefomgeving

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.21 B

Vaststelling hoogte legesbedrag

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.22 A

Afgifte verklaring dat geen omgevingsvergunning is vereist

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.23 B

Het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 5.21, lid 2 onder a Ow (afwijken omgevingsplan)

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.24 B

Het verlenen van een vergunning op grond van de Leegstandwet

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.25B

Verlengen beslistermijn in reguliere procedure op grond van artikel 16:64, lid 2 Ow

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.26a B

Verlengen beslistermijn in uitgebreide procedure op grond van artikel 3:18 lid 2 Awb in samenhang met artikel 16:66, lid 3 Ow

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.26b B

Buiten toepassing laten afdeling 3.4 en artikel 3:44 Awb op grond van artikel 16.68, onder a en c Omgevingswet

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.27 A

Vooraankondiging en overige correspondentie inzake een bestuursrechtelijke herstelsanctie op grond van artikel 4.8 Awb bij overtredingen van het omgevingsrecht.

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

Wet Basisregistratie adressen en gebouwen

5.27b A

Verlenen van toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen op grond van artikel 4.7 Omgevingswet

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.28 A

Taken en bevoegdheden bij de uitvoering van de Wet Bag

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat/ volmacht

Milieu

5.29 A

Vooraankondiging bestuurlijke herstelsanctie en overige correspondentie bij overtredingen n.a.v. integrale milieucontroles.

burgemeester / college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.31 A

Afhandelen van meldingen ex artikel 8.40 Wet milieubeheer dan wel artikel 4 juncto hoofdstuk 4 Bal

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.32 A

Afhandelen hogere-grenswaarden-procedures conform de artikelen 82a en 83 van de Wet geluidhinder juncto artikel 12 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen (Wet geluidhinder) en besluiten nemen voor zover daar geen bedenkingen tegen worden ingebracht.

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.33 A

Ontheffing geven van stookverbod op grond van artikel 10.2 lid 1 en 10.63 lid 2 van de Wet milieubeheer en/of artikel 7.7 van de Verordening openbare orde en veiligheid

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.34 B

Afhandeling van historische, verkennende en nadere bodemonderzoeken en het verlenen van bodemkwaliteitsverklaringen.

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

machtiging

5.34a A

Opleggen van een gedoogplicht (gedoogbeschikking voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van maatregelen op grond van artikel 10.3 van de Omgevingswet

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.34b A

Opleggen van een verplichting tot het treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen op grond van artikel 19.9 c van de Omgevingswet

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.35 A

Afhandelen van een verzoek om een inzamelvergunning

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.36 B

De uitvoering van door het college en/of de raad genomen besluiten op grond van het door hen vastgestelde afvalbeleid.

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

machtiging

5.37 B

Het stellen van maatwerkvoorschriften voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk op grond van artikel 7.5 en artikel 7.14 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het stellen van maatwerkvoorschriften voor geluidhinder en trillingen (artikel 7.5, 7.17 en 7.38 Bbl)

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.38 B

Afhandelen meldingen op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving en/of het Besluit kwaliteit leefomgeving dan wel het omgevingsplan, inclusief bruidsschat en/of het overgangsrecht Wet bodemkwaliteit

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.39 A

Aanwijzen van externe toezichthouders (artikel 5:11 en 5:12 Awb en artikel 18.6 Omgevingswet

college

afdelingsmanager dienstverlening

mandaat

5.40 B

Goedkeuren van archeologische onderzoeken en programma's van eisen

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.41 A

Stellen van nadere eisen en maatwerkvoorschriften ex artikel 15.7 Besluit activiteiten omgevingsrecht

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.42 B

Afhandelen melding brandveilig gebruik op grond van artikel 6.7 Besluit bouwwerken leefomgeving

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator vth

mandaat

5.43 A

Ondertekenen overeenkomst tot afwenteling van nadeelcompensatie

college

afdelingsmanager dienstverlening/ afdelingsmanager leefomgeving

volmacht

6

Taakgebied jeugdhulp

6.1 B

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp zijnde Jeugdhulpzorgplus, behandeling groep hoog lang, verblijf ontwikkelingsgericht, verblijf zeer intensieve verblijfszorg

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein

mandaat

6.1a B

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp overig niet zijnde 6.1

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein

mandaat

6.2 B

Meldingsbevoegdheid voor de Raad voor de Kinderbescherming

college

coördinator sociaal domein

jeugdconsulent

machtiging

6.3 B

Beschikken tot intrekking, herziening, beëindiging en ambtshalve verlenging

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein

mandaat

6.3a B

Beschikken tot beëindiging

college

afdelingsmanager dienstverlening, coördinator sociaal domein

medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

6.4 B

Het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een rechterlijke (spoed) machtiging

college

afdelingsmanager dienstverlening

procescoördinator sociaal domein/klantadviseur B

mandaat

7

Taakgebied verkeerszaken

7.1 B

Verkeersbesluiten.

college

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst; beleidsadviseur beheer openbare ruimte

mandaat

7.2 A

Besluiten inzake exceptioneel lange transporten.

college

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst; beleidsadviseur beheer openbare ruimte

mandaat

7.3 A

Besluiten inzake de routering van gevaarlijke stoffen.

college

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst; beleidsadviseur beheer openbare ruimte

mandaat

7.4 A

De bevoegdheid om na advies van de afdeling leefomgeving te beslissen op een aanvraag tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

college

afdelingsmanager dienstverlening

medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

7.5 A

Nemen van een besluit tot een tijdelijke verkeersmaatregel o.g.v. de Wegenverkeerswet

college

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst; beleidsadviseur beheer openbare ruimte

mandaat

7.6 A

Besluiten tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens op borden en op het wegdek, indien en voorzover vermeld in artikel 12 BABW

college

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst; beleidsadviseur beheer openbare ruimte

mandaat

7.7 A

Beslissen op aanvragen om een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1994

college

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst; beleidsadviseur beheer openbare ruimte

mandaat

7.8 A

Aanstellen verkeersregelaar artikel 56 BABW

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator VTH

mandaat

8

Taakgebied welzijn

8.1a A

Uitvoeren Algemene subsidieverordening 2022 binnen de geldende budgetten, uitgezonderd de uitvoering van Deelsubsidieverordening Budgetsubsidies

college

afdelingsmanager dienstverlening

medewerker klantcontact-centrum A

mandaat

8.1b A

Uitvoeren Algemene subsidieverordening 2022 binnen de geldende budgetten, uitgezonderd de uitvoering van Deelsubsidieverordening Budgetsubsidie; t/m € 3000,-

college

afdelingsmanager dienstverlening

medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

8.2 A

Beslissen op een subsidieaanvraag indien en voorzover in de begroting daartoe geoormerkt budget is opgenomen

college

afdelingsmanager leefomgeving

beleidsadviseur leefomgeving

mandaat

8.2.a A

Verlenen van subsidie in het kader van de SPUK/GALA

college

afdelingsmanager leefomgeving

beleidsadviseur bedrijfsvoering

mandaat

8.3 B

Uitvoeren Verordening Leerlingenvervoer gemeente Simpelveld

college

afdelingsmanager dienstverlening

mandaat

8.3a B

Uitvoeren Verordening Leerlingenvervoer gemeente Simpelveld; t/m 25 kilometer enkele reis per dag

college

afdelingsmanager dienstverlening

medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

8.4 B

Verwijsindex Parkstad. Nemen van besluiten op verzoeken over correctie of verwijdering van gegevens in de VIP.

afdelingsmanager leefomgeving en dienstverlening

beleidsadviseur leefomgeving en coördinator sociaal domein

mandaat

8.5 B

Beschikken op aanvragen individuele Wmo-voorziening (intrekking, herziening, beëindiging en ambtshalve verlenging)

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

8.5a B

Beschikken op aanvragen individuele Wmo-voorziening: bij aanvraag om woningaanpassing of hulpmiddelen t/m € 5000,-; bij aanvraag om hulp in de huishouding t/m 3 uur per week en niet langer dan 5 jaar

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

8.5b B

Beschikken op aanvragen individuele Wmo-voorziening: bij aanvraag om vervoersvoorziening t/m € 5000,-

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

8.5c B

Het middels een overeenkomst in bruikleen geven van hulpmiddelen en trapliften Wmo

burgemeester

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

volmacht

8.5d B

Beschikken tot beëindiging wmo voorziening

college

afdelingsmanager dienstverlening; coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

8.5e B

Indexering PGB tarief Wmo en Jeugd

college

afdelingshoofd leefomgeving

 

mandaat

8.6 B

Verhuren van gemeentelijke binnensportaccommodaties en multifunctionele centra.

burgemeester

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst

volmacht

8.7 B

Verhuren van gemeentelijke buitensportaccommodaties

burgemeester

afdelingsmanager leefomgeving

coördinator buitendienst

volmacht

8.8 B

Afhandelen aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg; medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

8.9 B

Besluiten op aanvragen individuele wmo-voorziening: bij aanvragen om individuele begeleiding tot en met 5 uur per week en niet langer dan 5 jaar

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

8.10 B

Besluiten tot intrekking, herziening, beëindiging en ambtshalve verlenging

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

8.11 B

Beslissen op aanvraag begeleiding groep t/m 6 dagdelen per week en maximaal 5 jaar

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator sociaal domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

8.12a B

uitvoeren verkennend onderzoek voor het indienen van een zorgmachtiging

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator social domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

8.12b B

indienen van een aanvraag voor een verzoekschrift tot het verlenen van een zorgmachtiging bij de officier van justitie

college

afdelingsmanager dienstverlening

coördinator social domein; medewerker juridische kwaliteitszorg

mandaat

9

Taakgebied voorlichting

9.1 B

Onderhandelen en sluiten van overeenkomst voor het plaatsen van advertenties, ontwikkeling gemeentegids en aanverwante zaken, binnen het geldende begrotingsbudget

college

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering / medewerker voorlichting en communicatie

volmacht

9.2 B

Onderhandelen, vragen van offertes en verstrekken van opdracht voor publicaties in lokale bladen, onder voorbehoud van goedkeuring bestuursorgaan

college

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering / medewerker voorlichting en communicatie

volmacht

10

Taakgebied facilitair bedrijf

11

Taakgebied Kinderopvang

11.1 A

Besluiten in het kader van de lichte handhaving (aanwijzingsbesluiten) binnen de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen inclusief het ondertekenen van brieven en beschikkingen aangaande de uitvoering van deze bevoegheden

college

afdelingsmanager dienstverlening

mandaat

11.2 A

Uitvoering Verordening wet kinderopvang

college

afdelingsmanager dienstverlening

mandaat

11.3 A

Besluiten over registratie van kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang in landelijk register kinderopvang

college

afdelingsmanager dienstverlening

medewerker klantcontactcentrum A

mandaat

11.4 A

Besluiten op aanvraag kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie tot maximaal € 20.000 per indicatie

college

afdelingsmanager dienstverlening

procescoördinator sociaal domein

mandaat

12

Taakgebied organisatie, formatie en personeel

12.1 A

Uitvoering formatiezaken binnen door bestuursorganen vastgestelde beleidskaders (formatieplan) en budgetten

college

directeur

machtiging

12.2 B

Vaststelling functiebeschrijving en functiewaardering behoudens de functie gemeentesecretaris/directeur

college

directeur

mandaat

12.3 B

Vaststelling van persoonlijke aanvullingen op functiebeschrijving

college

directeur

mandaat

12.4 B

Inrichting ambtelijke organisatie ten aanzien van bedrijfshulpverlening

college

directeur

mandaat / machtiging

12.5 B

Vaststellen opleidingsplan organisatiebreed binnen geldende begrotingsbudget

college

directeur

mandaat

12.6 B

Vaststellen opleidingsplan afdelingbreed binnen geldende begrotingsbudget

college

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.7 B

Uitvoeren opleidingsplannen binnen voor de afdeling geldend budget

college

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.8 B

Nemen van besluiten op grond van de cao Gemeenten, muv besluiten tav de directeur

college

directeur

mandaat

12.9 B

Nemen van besluiten, waaronder het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, op grond van hoofdstuk 2 (Arbeidsovereenkomst) van de cao gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.10 B

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 3 (salaris, salaristoelagen en vergoedingen) van de cao gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.11 A

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 4 (arbeidsduur en werktijden) op grond van de cao gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.12 B

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 4 (IKB regeling) en/of op grond van de lokale IKB regeling zoals opgenomen in de personeelsgids

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.13 B

Nemen van besluiten in het kader van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.14 B

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 6 (vakantie en verlof) van de cao Gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.15 B

vervallen

 

 

 

 

12.16 B

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 7 (Arbeidsongeschiktheid) van de cao Gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.17 A

Nemen van besluiten op grond van bijlage 5D (ontslag) van de cao Gemeenten

college

directeur

mandaat

12.18 A

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 9 (van werk naar werk) van de cao Gemeenten

college

directeur

mandaat

12.19 B

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 11 (rechten en plichten) van de cao Gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.20 A

Nemen van arbeidsrechtelijke disciplinaire maatregelen conform wet- en regelgeving waaronder schriftelijke waarschuwing, schorsing, ontzegging van de toegang, ontslag op staande voet

college

directeur

mandaat

12.21 B

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 8.4 (ontwikkeling en mobiliteit) en hoofdstuk 8.7 (persoonlijk ontwikkelingsplan) van de cao Gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.22 B

Nemen van besluiten op grond van artikel 10.14 (verhuiskosten) van de cao Gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.23 A

Nemen van besluiten op grond van artikel 11a:16 (uitvoeringsvoorschriften) van de cao Gemeenten

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator pesoneel en organisatie

mandaat

12.24 en 12.25

(gereserveerd)

12.26 B

Nemen van besluiten op grond van de werktijdenregeling zoals opgenomen in de personeelsgids

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator pesoneel en organisatie

mandaat

12.27 A

Nemen van besluiten op grond van de Regeling functie beschrijven en waarderen gemeente Simpelveld 2019 zoals opgenomen in de personeelsgids

college

directeur

mandaat

12.28 A

Nemen van besluiten op grond van de regelingen voor de gesprekscyclus en opleidingsfaciliteiten zoals opgenomen in de personeelsgids

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.29 B

Nemen van besluiten op grond van het werving en selectiebeleid zoals opgenomen in de personeelsgids

college

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

mandaat

12.30 B

(gereserveerd)

12.31 B

Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tot inhuur van tijdelijke medewerkers of detachering door externe partijen

burgemeester

directeur

afdelingsmanager, coördinator personeel en organisatie

volmacht

12.32 A

Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten inzake dienstverlening voor het personeel, o.a. arbodiensten, spaarregelingen

burgemeester

directeur

volmacht

13

Taakgebied financiële zaken

13.1 B

Treffen van betalingsregelingen, voorzover die niet betrekking hebben op belastingzaken

college

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering

mandaat / volmacht

13.2a B

Afhandelen van verzekeringszaken, inclusief toekennen schadevergoeding

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering (t/m € 2.500,--)

volmacht

13.2b A

Afhandelen van verzekeringszaken, inclusief toekennen schadevergoeding

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering vanaf € 2501,--)

 

volmacht

13.3 B

Aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van verzekeringsovereenkomsten en financiële instellingen (banken)

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering

volmacht

13.4 B

Uitzetten van gemeentelijke gelden op spaarrekeningen, deposito's, daggeld

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering

volmacht

13.5 B

Aantrekken van geld en ondertekenen van leenovereenkomsten

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering

volmacht

13.6 B

Betalingsopdrachten uitvoeren

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering

volmacht

13.7 B

Verhalen en innen van vorderingen al of niet door inschakeling van derden (Mandaat B.V. handelend onder de naam Cannock Chase)

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering/medewerker financiële administratie

volmacht

13.8 B

Oninbaar verklaren van vorderingen

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering

volmacht

13.9 B

Aanvragen overheidsbijdragen (subsidies) voor specifieke doeleinden

burgemeester

afdelingsmanager bedrijfsvoering

beleidsadviseur bedrijfsvoering

volmacht

14

Taakgebied I&A

15

Taakgebied bestuursondersteuning

15.1

bepaling is verhuisd naar 1.11

16

Externe mandaten

Cultuur

16.1 A

Besluiten op subsidieverzoeken in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik Parkstad Limburg

college

directeur gemeente Heerlen

mandaat

Verwijsindex Parkstad (VIP)

16.2.1 A

Opstellen, ondertekenen en verzenden van zgn. 'matchbrieven' in kader van de VIP

college

Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg

mandaat

16.2.2 A

Aan de jeugdige en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers verlenen van inzage in de hem of haar betreffende VIP-gegevens.

college

Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg

mandaat/ machtiging

Sociale zaken

16.3 A

Verstrekken van kwijtscheldingen op grond van de Kwijtscheldingsregeling gemeente Simpelveld

college

BsGW

mandaat

Sport

16.4 A

Beheren van sporthal Bocholtz, gymzaal basisschool Simpelveld en MFC Op de Boor in Bocholtz

burgemeester

afdelingsmanager leefomgeving

Vebego

volmacht

Leerplicht

16.5 A

Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet in de gemeente Simpelveld

college

college van Heerlen

ondermandateren is toegestaan

mandaat

Basisadministratie adressen en gebouwen

16.6 A

Taken en bevoegdheden bij de uitvoering van de Wet Bag en BGT

college

het Dagelijks Bestuur van het Gegevenshuis

mandaat

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)

16.7.1 A

De voorbereiding van besluiten van het bevoegde gezag voor zover deze vallen binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

college

directeur RUD Zuid-Limburg

afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

machtiging

16.7.2 A

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van de door het bevoegde gezag genomen besluiten voorzover deze vallen binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

college

directeur RUD Zuid-Limburg

afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

machtiging

16.7.3

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen bij andere overheden

college

directeur RUD Zuid-Limburg

machtiging, volmacht

16.7.4

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies

college/ burgemeester

directeur RUD Zuid-Limburg

machtiging, volmacht

16.7.5

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van handhavingsarrangementen met het OM en de politie

college

directeur RUD Zuid-Limburg

afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

machtiging, volmacht

16.7.6

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om het bevoegde gezag te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures voor zover deze vertegenwoordiging de zaken betreft die de opgedragen taakuitvoering door de RUD Zuid-Limburg betreffen

college/ burgemeester

directeur RUD Zuid-Limburg

volmacht

16.7.7 A

Besluiten in het kader van de Wet open overheid voor zover deze zien op de uitvoering van de taken door de RUD Zuid-Limburg

college

directeur RUD Zuid-Limburg

afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

mandaat

Archief van Ryckheyt

16.7.7b A

Afhandelen van asbestmeldingen in het kader van de sloopwerkzaamheden (artikel 7.10 Bbl)

college

directeur RUD Zuid-Limburg

afdelingshoofd RUD Zuid-Limburg

delegaat

16.8 A

Opvragen stukken gemeente Simpelveld uit het archief

burgemeester/ college

Het Gegevenshuis

machtiging

BsGW

16.9 A

Heffing van leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten

heffingsambtenaar BsGW

manager afdeling bedrijfsvoering

mandaat

Jeugdhulp

16.10.1 A

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp voor specialistische hulp

college

mandaat

16.10.2 A

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp voor ambulante hulp

college

Bureau Jeugdzorg Limburg

mandaat

16.10.3 A

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp in spoedeisende situaties voor ambulante crisishulp en crisisopvang

college

Bureau Jeugdzorg Limburg; MFCG, Multifunctioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische- of Gedragsproblemen

mandaat

16.10.4 A

Meldingsbevoegdheid voor de Raad voor de Kinderbescherming

college

Bureau Jeugdzorg Limburg

machtiging

 

 

1

Taakgebied algemeen

1.1

Verdaging beslissing op bezwaarschriften ex artikel 7:10 Awb

1.2

Vaststellen en ondertekenen van pleitnota's en verweerschriften

1.3

Vertegenwoordigen van het college en het vertegen woordigen van de burgemeester in juridische procedures.

1.4

Het ondertekenen van een door het college of de burgemeester genomen besluit

1.5

(Op verzoek) verschaffen van informatie

1.6

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

1.7

Vaststellen van aanvraagformulieren op grond van artikel 4:4 van de Awb

1.8

Besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen op grond van artikel 4:5 Awb

1.9

Nemen van een verdagingsbesluit op grond van artikel 4:14 Awb

1.10

Handelingen en bevoegdheden ingeval van dwangsom bij niet tijdig beslissen (Awb artt 4:16-4:20)

1.11

(gereserveerd)

1.12

Huren, verpachten, verhuren, in gebruik geven, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van gemeentelijke roerende en onroerende goederen

1.13

Aangaan, wijzigen of beëindigen van abonnementen (boeken, tijdschriften, internet, cd-rom)

1.14

Namens de gemeente toekennen van schadevergoeding aan derden

1.15

Vertegenwoordigen van de gemeente bij alle overige buitengerechtelijke rechtshandelingen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet

1.16

Beslissen op verzoeken om inzage/wijziging/verwijderen van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.17

Aanbesteden en gunnen van werken en diensten en opdrachten tot levering, 1. binnen de goedgekeurde begroting of binnen een goedgekeurd onderhoudsprogramma c.q. door de raad goedgekeurd kapitaalswerk, 2. passend binnen de inkoop- en aanbestedingsregels. 3. Muv het Europees aanbesteden

Voor drempelbedragen per procedure, zie Nota inkoop en aanbesteding 2008 op website gemeente

Voor budgethouders, zie: Regeling productverantwoordelijkheid en de Aanwijzingsbesluiten op grond van artikel 2 van deze regeling.

1.17.1

Starten Europese aanbestedingsprocedure

1.17.2

Gunning nav Europese aanbestedingsprocedure

1.17.3

Starten openbare aanbestedingsprocedure

1.17.4

Gunning nav openbare aanbestedingsprocedure

1.17.5

Starten onderhandse aanbestedingsprocedure

1.17.6

Gunning nav onderhandse aanbestedingsprocedure

1.17.7

Starten enkelvoudige offerte aanvraag procedure

1.17.8

Gunning nav enkelvoudige offerte aanvraag procedure; vanaf € 5001,--

1.17.9

Gunning nav enkelvoudige offerte aanvraag procedure; t/m € 5000,--

1.18

Overeenkomsten tot het aangaan van verplichtingen betreffende werken, leveringen en diensten, 1. binnen de goedgekeurde begroting of binnen een goedgekeurd onderhoudsprogramma c.q. door de raad goedgekeurd kapitaalswerk, 2. passend binnen de inkoop- en aanbestedingsregels, 3. Muv het Europees aanbesteden

1.19

In ontvangst nemen van aan de gemeente toegezonden of overhandigde (bijzondere) poststukken en deurwaardersexploiten; het ondertekenen en afgeven van bewijzen van ontvangst

2

Taakgebied openbare orde en veiligheid

2.1

Voeren van correspondentie en beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, vrijstelling of toestemming ex Algemene Plaatselijke Verordening

2.2

Voeren van correspondentie en beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, vrijstelling of toestemming ex Winkeltijdenwet, Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Luchtvaartwet, Zondagswet

3

Taakgebied bevolkingszaken

3.1

Beslissen op verzoeken om afgifte van of selecties uit of verificatie van verklaringen en uittreksels uit de basisadministratie personen ex artikel 2.55 van de Wet basisregistratie personen

3.2

Opstarten protocol adresonderzoek ex artikel 2.47 Wet basisregistratie personen

3.3

Beslissen op verzoek van derde om gegevensverstrekking uit de Wet basisregistratie personen

3.4

Beslissen op verzoek geheimhouding ex artikel 3.21 Wet basisregistratie personen

3.5

Afhandelen verzoek ex artikel 2.58 Wet basisregistratie personen en het nemen van een beslissing ex artikel 2.60 Wet basisregistratie personen

3.6

Namens burgemeester waarmerken van documenten of voor echt verklaren van kopieën of afschriften van documenten of het legaliseren of voor echt verklaren van handtekeningen

3.7

Afname van beëdigde eigen verklaring of belofte ex artikel 2.8 Wet basisregistratie personen

3.8

Namens burgemeester beslissen op aanvragen om afgifte of aanvulling van reisdocumenten ex Paspoortwet

3.9

Niet in behandeling nemen van aanvraag van een reisdocument, art 39 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

3.10

Namens burgemeester adviseren over aanvragen naturalisatie ex Rijkswet op het Nederlanderschap

3.11

Namens burgemeester beslissen over optieverklaringen ex Rijkswet op het Nederlanderschap

3.12

Namens burgemeester adviseren over verzoeken tot wijziging van de geslachtsnaam ex Burgerlijk Wetboek, Boek 1

3.13

Namens burgemeester kennis geven over verkrijging of verlies van Nederlanderschap ex Rijkswet op het Nederlanderschap

3.14

Namens burgemeester in ontvangst nemen van verklaringen omtrent het gedrag ten behoeve van Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent het Gedrag

3.15

Namens burgemeester beslissen over de uitgifte en ongeldigheidsverklaring van rijbewijzen ex Wegenverkeerswet en Wegenverkeersreglement

3.16

Beslissen op verzoeken om locaties als "huis der gemeente" aan te wijzen voor huwelijken en partnerschappen

3.17

De bevoegdheid tot het bijhouden van de bijlagen bij de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Simpelveld 2013

3.18

Eenmalig benoemen buitengewone ambtenaar burgerlijke stand

3.19

Namens burgemeester afgeven van internationale lijkenpas op grond van artikel 14 van het Besluit op de lijkbezorging

3.20

Namens burgemeester verlof verlenen tot begraven buiten de reguliere periode (artikel 6a Wet op de lijkbezorging; uitstel van lijkbezorging)

3.21

Namens burgemeester verlof verlenen tot opgraven, ontleden en herbegraven (artikel 1e, lid 1, Wet op de lijkbezorging)

3.22

Beslissen op verzoeken tot toepassing van de Beheersverordening Algemene Begraafplaatsen Simpelveld

3.23

(gereserveerd)

3.24

Afhandelen verzoeken ondersteuning lijst door kiezer, art H4 lid 3 Kieswet

3.25

Afhandelen aanvragen kiezerspas, art K4 t/m K10 Kieswet

3.26

Afhandelen verzoeken om bij volmacht te stemmen

3.27

Besluiten nemen over bemensing stembureaus

3.28

Uitvoeren beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Simpelveld

4

Taakgebied gebruik en onderhoud openbare ruimte en eigendommen gemeente (incl. panden)

4.1

Verlenen van toestemming c.q. vergunning aan nutsbedrijven c.s. voor het aanleggen van kabels en leidingen in/op gemeentegrond onder de gebruikelijke voorwaarden en wanneer daaraan voor de gemeente geen kosten verbonden zijn.

4.2

Verlenen vergunning op aanvraag standplaatsen en marktstandplaatsen

4.3

Plaatsen en afvoeren van personen op wachtlijst weekmarkt.

4.4

Verlenen van vergunningen voor aansluitingen op het gemeentelijk riool

4.5

Besluiten nemen en privaatrechtelijk handelen inzake verhuur, verpachting, bezwaren, verpanden of anderszins beschikbaar stellen van gemeente-eigendommen, tot een (jaarlijkse) vergoeding of geldelijk belang van maximaal € 10.000,-

4.6

Besluiten nemen en privaatrechtelijk handelen binnen de kaders van de Nota snippergroen

4.7

Toewijzing van woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

5

Milieu, Ruimte en Bouw

5.1

Voeren van vooroverleg met Provinciale Commissie Gemeentelijk Plannen ex artikel 3..1..1 Besluit ruimtelijke ordening en toezending van voorontwerp bestemmingsplan of projectbesluit

5.2

Het afhandelen van een aanvraag voor vergunning tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand.

5.3 t/m 5.15

(gereserveerd)

5.16

Beschikkingen betreffende huisnummering.

Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning

5.17

Het verlenen, wijzigen of intrekken van omgevingsvergunningen

5.18

Het weigeren van reguliere omgevingsvergunningen

5.19

Stilleggen van (bouw)activiteiten zonder vergunning of in afwijking van de omgevingsvergunning

5.20

Verlenen ontheffing op grond van de Bouwverordening

5.21

Vaststelling hoogte legesbedrag

5.22

Afgifte verklaring dat geen omgevingsvergunning is vereist

5.23

Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 1 en 2 van de Wabo

5.24

Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 2 van de Wabo

5.25

Verlengen beslistermijn in reguliere procedure op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo

5.26

Verlengen beslistermijn in uitgebreide procedure op grond van artikel 3:18 lid 2 Awb in samenhang met artikel 3.12 lid 7 en 8 van de Wabo

5.27

De bevoegdheid tot het bestuurlijk aanschrijven bij overtredingen van het omgevingsrecht

Wet Basisregistratie adressen en gebouwen

5.28

Taken en bevoegdheden bij de uitvoering van de Wet Bag

Milieu

5.29

Aanschrijvingen n.a.v. integrale milieucontroles.

5.30

(gereserveerd)

5.31

Afhandelen van meldingen ex artikel 8.40 Wet milieubeheer.

5.32

Afhandelen hogere-grenswaarden-procedures conform de artikelen 82a en 83 van de Wet geluidhinder juncto artikel 12 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen (Wet geluidhinder) en besluiten nemen voor zover daar geen bedenkingen tegen worden ingebracht.

5.33

Ontheffing geven van stookverbod op grond van artikel 10.2 lid 1 en 10.63 lid 2 van de Wet milieubeheer en/of artikel 5:34 van de APV

5.34

Afhandeling van historische, verkennende en nadere bodemonderzoeken en het verlenen van bodemkwaliteitsverklaringen.

5.35

Afhandelen van een verzoek om een inzamelvergunning

5.36

De uitvoering van door het college en/of de raad genomen besluiten op grond van het door hen vastgestelde afvalbeleid.

5.37

Afhandelen van asbestmeldingen in het kader van sloopwerkzaamheden.

5.38

Afhandelen meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit

5.39

Aanwijzen van externe toezichthouders Wabo en Wet bodembescherming

5.40

Goedkeuren van archeologische onderzoeken en programma's van eisen

5.41

Stellen van nadere eisen en maatwerkvoorschriften ogv art. 8:42 Wm

5.42

Afhandelen melding brandveilig gebruik op grond van het Bouwbesluit

5.43

Ondertekenen overeenkomst tot afwenteling van planschade

6

Taakgebied jeugdhulp

6.1

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp voor specialistische hulp

6.2

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp voor ambulante hulp

6.3

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp in spoedeisende situaties voor ambulante crisishulp en crisisopvang

6.4

Meldingsbevoegdheid voor de Raad voor de Kinderbescherming

7

Taakgebied verkeerszaken

7.1

Verkeersbesluiten.

7.2

Besluiten inzake exceptioneel lange transporten.

7.3

Besluiten inzake de routering van gevaarlijke stoffen.

7.4

De bevoegdheid om na advies van de afdeling leefomgeving te beslissen op een aanvraag tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

7.5

Nemen van een besluit tot een tijdelijke verkeersmaatregel o.g.v. de Wegenverkeerswet

7.6

Besluiten tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens op borden en op het wegdek, indien en voorzover vermeld in artikel 12 BABW

7.7

Beslissen op aanvragen om een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1994

8

Taakgebied welzijn

8.1

Uitvoeren Subsidieverordening Welzijn 2010 binnen de geldende budgetten, uitgezonderd de uitvoering van Deelsubsidiehoofdstuk Budgetsubsidies

8.1a

Uitvoeren Subsidieverordening Welzijn 2010 binnen de geldende budgetten, uitgezonderd de uitvoering van Deelsubsidiehoofdstuk Budgetsubsidies; t/m € 3000,-

8.2

Beslissen op een subsidieaanvraag indien en voorzover in de begroting daartoe geoormerkt budget is opgenomen

8.3

Uitvoeren Verordening Leerlingenvervoer gemeente Simpelveld

8.3a

Uitvoeren Verordening Leerlingenvervoer gemeente Simpelveld; t/m 25 kilometer enkele reis per dag

8.4

Verwijsindex Parkstad. Nemen van besluiten op verzoeken over correctie of verwijdering van gegevens in de VIP.

8.5

Beschikken op aanvragen individuele Wmo-voorziening

8.5a

Beschikken op aanvragen individuele Wmo-voorziening: bij aanvraag om woningaanpassing of hulpmiddelen t/m € 5000,-; bij aanvraag om hulp in de huishouding t/m 3 uur per week en niet langer dan 5 jaar

8.5b

Beschikken op aanvragen individuele Wmo-voorziening: bij aanvraag om vervoersvoorziening t/m € 5000,-

8.5c

Het middels een overeenkomst in bruikleen geven van hulpmiddelen Wmo

8.6

Verhuren van gemeentelijke binnensportaccommodaties en multifunctionele centra.

8.7

Verhuren van gemeentelijke buitensportaccommodaties

8.8

Afhandelen aanvraag invaliden- parkeerkaart

8.9

Beslissen over registratie van kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang in landelijk register kinderopvang

9

Taakgebied voorlichting

9.1

Onderhandelen en sluiten van overeenkomst voor het plaatsen van advertenties, ontwikkeling gemeentegids en aanverwante zaken, binnen het geldende begrotingsbudget

9.2

Onderhandelen, vragen van offertes en verstrekken van opdracht voor publicaties in lokale bladen, onder voorbehoud van goedkeuring bestuursorgaan

10

Taakgebied facilitair bedrijf

11

(gereserveerd)

12

Taakgebied organisatie, formatie en personeel

12.1

Uitvoering formatiezaken binnen door bestuursorganen vastgestelde beleidskaders (formatieplan) en budgetten

12.2

Vaststelling functiebeschrijving

12.3

Vaststelling van persoonlijke aanvullingen op functiebeschrijving

12.4

Inrichting ambtelijke organisatie ten aanzien van bedrijfshulpverlening

12.5

Vaststellen opleidingsplan organisatiebreed binnen geldende begrotingsbudget

12.6

Vaststellen opleidingsplan afdelingbreed binnen geldende begrotingsbudget

12.7

Uitvoeren opleidingsplannen binnen voor de afdeling geldend budget

12.8

Nemen van besluiten op grond van de CAR-UWO, muv besluiten tav de directeur

12.9

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 2 (aanstelling en arbeidsovereenkomst)

12.10

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 3 (salaris- en vergoedingsregelingen)

12.11

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 4 (arbeidsduur en werktijden)

12.12

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 4a (uitwisselen van arbeidsvoorwaarden)

12.13

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 5a (FPU-gemeenten en nieuwe seniorenmaatregelen)

12.14

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 6 (vakantie, vakantietoelage en verlof)

12.15

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 6a (levensloopregeling)

12.16

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 7 (aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek)

12.17

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 8 (ontslag)

12.18

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 10d (voorzieningen bij werkloosheid)

12.19

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 15 (overige rechten en verplichtingen)

12.20

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 16 (disciplinaire straffen)

12.21

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 (scholing en ontwikkeling)

12.22

Nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 18 (verplaatsingskosten)

12.23

Nemen van besluiten op grond van de Bezoldigingsregeling gemeente Simpelveld

12.24

(gereserveerd)

12.25

Nemen van besluiten op grond van de Notitie cafetariaplan 2007

12.26

Nemen van besluiten op grond van de Regeling flexibele werktijden

12.27

Nemen van besluiten op grond van de Regeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Simpelveld 2010

12.28

Nemen van besluiten op grond van de Beoordelingsregeling gemeente Simpelveld

12.29

Nemen van besluiten op grond van de Nota werving en selectie

12.30

(gereserveerd)

12.31

Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tot inhuur van tijdelijke medewerkers of detachering door externe partijen

12.32

Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten inzake dienstverlening voor het personeel, o.a. arbodiensten, spaarregelingen

13

Taakgebied financiële zaken

13.1

Treffen van betalingsregelingen, voorzover die niet betrekking hebben op belastingzaken

13.2

Afhandelen van verzekeringszaken, inclusief toekennen schadevergoeding

13.3

Aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van verzekeringsovereenkomsten

13.4

Uitzetten van gemeentelijke gelden op spaarrekeningen, deposito's, daggeld

13.5

Aantrekken van geld

13.6

Betalingsopdrachten uitvoeren

13.7

Verhalen en innen van civiele vorderingen al of niet door inschakeling van derden

13.8

Oninbaar verklaren van vorderingen

14

Taakgebied I&A

15

Taakgebied bestuursondersteuning

15.1

Voeren van correspondentie ex Interne Klachtenregeling Simpelveld

16

Externe mandaten

Cultuur

16.1

Besluiten op subsidieverzoeken in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik Parkstad Limburg

Verwijsindex Parkstad (VIP)

16.2.1

Opstellen, ondertekenen en verzenden van zgn. 'matchbrieven' in kader van de VIP

16.2.2

Aan de jeugdige en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers verlenen van inzage in de hem of haar betreffende VIP-gegevens.

Sociale zaken

16.3

Verstrekken van kwijtscheldingen op grond van de Kwijtscheldingsregeling gemeente Simpelveld

Sport

16.4

Verhuren van gemeentelijke binnensportaccommodaties en multifunctionele centra.

Leerplicht

16.5

Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet in de gemeente Simpelveld

Basisadministratie adressen en gebouwen

16.6

Taken en bevoegdheden bij de uitvoering van de Wet Bag

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)

16.7.1

De voorbereiding van besluiten van het bevoegde gezag voor zover deze vallen binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

16.7.2

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van de door het bevoegde gezag genomen besluiten voorzover deze vallen binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

16.7.3

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen bij andere overheden

16.7.4

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies

16.7.5

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van handhavingsarrangementen met het OM en de politie

16.7.6

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om het bevoegde gezag te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures voor zover deze vertegenwoordiging de zaken betreft die de opgedragen taakuitvoering door de RUD Zuid-Limburg betreffen

16.7.7

Besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover deze zien op de uitvoering van de taken door de RUD Zuid-Limburg

Archief van Ryckheyt

16.8

Opvragen stukken gemeente Simpelveld uit het archief

BsGW

16.9

Heffing van leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten

Jeugdhulp

16.10.1

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp voor specialistische hulp

16.10.2

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp voor ambulante hulp

16.10.3

Beschikken op aanvragen individuele voorziening jeugdhulp in spoedeisende situaties voor ambulante crisishulp en crisisopvang

16.10.4

Meldingsbevoegdheid voor de Raad voor de Kinderbescherming

 

 

Simpelveld

Taakgebieden:

1

1. Algemeen

2

2. Openbare orde en veiligheid

3

3. Bevolkingszaken

4

4. Gebruik en onderhoud openbare ruimte en eigendommen

5

5. Milieu, ruimte en bouw

5.17 -

Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning

5.28

Wet Basisregistratie adressen en gebouwen

5.29 -

Milieu

6

6. Jeugdhulp

7

7. Verkeerszaken

8

8. Welzijn

9

9. Voorlichting

10

10. Facilitair bedrijf

11

11. ---

12

12. Organisatie, formatie en personeel

13

13. Financiële zaken

14

14. I&A

15

15. Bestuursondersteuning

16

16. Externe mandaten

16.1

Cultuur

16.2.1 -

Verwijsindex Parkstad (VIP)

16.3

Sociale zaken

16.4

Sport

16.5

Leerplicht

16.6

Basisadministratie adressen en gebouwen

16.7.1 -

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)

16.8

Archief van Ryckheyt

16.9

BsGW

16.10.1 -

Jeugdhulp

 

 

Mandaat concernbreed

0

1

Budgetbevoegdheid

1.0

1.17-1.18

Personele aangelegenheden

0.1

12

Algemene wet bestuursrecht c.a.

0.2

1.1, 1.7-1.10

Klachtbehandeling

0.3

0

Wet bescherming persoonsgegevens

0.4

1.16

Politieregisters

0.5

0

Wet openbaarheid van bestuur

0.6

1.6

Wet hergebruik overheidsinformatie

0.6a

0

Bestuurlijke geldschulden

0.7

0

Bestuurlijke geldschulden

0.7.1

0

dwangsom

0.7.2

1.10

Verzekeringen

0.8

13.2-13.3

Toezicht en handhaving

0.9

0

Algemeen

0.10

1

voorbereiden besluit

0.10.1

0

geven van informatie

0.10.2

0

waarmerken van bijlagen bij een besluit

0.10.3

0

voeren van verweer, vertegenwoordigen bestuursorgaan

0.10.4

1.2-1.3

subsidies, vergunningen aanvragen

0.10.5

0

aangifte doen

0.10.6

0

correspondentie

0.10.7

0

Mandaat afdeling bedrijfsvoering

1 en 2

10, 13-15

Subsidie (representatie)

1.1

0

Koninklijke onderscheiding

1.2

0

Financiën

1.3

13

aantrekken en uitzetten van kort geld

1.3.1

13.4-13.5

betalingsopdrachten uitvoeren

1.3.2

13.6

aflossen geldlening; vervroegd, extra

1.3.3

0

belasting aangifte

1.3.4

0

opgaaf saldi onderhandse leningen (tbv geldgevers)

1.3.5

0

aanleveren IV3 en Sisa gegevens

1.3.6

0

invorderen privaatrechtelijke vorderingen

1.3.9

13.7

afboeken oninbare vorderingen

1.3.10

13.8

Juridische zaken

1.4

Afwijzen schadevergoeding

1.4.1

13.2

Toewijzen schadevergoeding

1.4.2

1.14,13.2

Aansprakelijk stellen

1.4.3

0

verdagen, uitstellen beslissing op bezwaar

1.4.4

1.1

Burgerzaken

2.0

3

Wet basisregistratie personen

2.0.1

3.1-3.7, 3.17

nationaliteit en reisdocumenten

2.0.2

3.8-3.13

rijbewijzen en reisdocumenten

2.0.3

3.15

begraafplaatsenadministratie

2.0.4

0

Wet op de lijkbezorging

2.0.5

3.19-3.21

Kieswet

2.0.6

3.24-3.27

legaliseren van handtekeningen

2.0.7

3.6

Vergunningverlening (diverse)

2.1

0

APV

2.1.1

2.1, 5.33

Winkeltijdenwet

2.1.2

2.2

Marktverordening

2.1.3

4.2- 4.3

Wet op de kansspelen

2.1.4

2.2

Drank- en Horecawet

2.1.5

2.2

Wet luchtvaart (ontheffing)

2.1.6

2.2

Afvalstoffenverordening

2.1.7

5.35-5.36

Wegenverkeerswet 1994, art 148 (ontheffing verbod wedstrijden op de weg)

2.1.8

0

Brandbeveiligingsverordening

2.1.9

5.42

Toezicht en handhaving

2.2

0

aanschrijven na constateren overtreding

2.2.1

5.27

Dieren

2.3

0

Gezondheids- en welzijnswet dieren, Wet dieren

2.3.1

0

Leerlingenvervoer

2.4

0

Verordening leerlingenvervoer

2.4.1

8.3-8.3a

Verkeer en vervoer

2.5

0

Verkeersbesluiten voor evenementen, optochten

2.5.1

7.7

Mandaat afdeling Ruimte en Omgeving

3

Planschade

3.0

Ruimtelijke plannen

3.1

Grondzaken

3.2

Volkshuisvesting

3.3

Vergunningverlening (regelgeving fysieke leefomgeving)

3.4

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

3.5

Verkeer

3.6

Rioolbeheer

3.7

Kabels en leidingen

3.8

Mandaat afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

4

Wet maatschappelijke ondersteuning

4.0

Jeugdwet

4.1

Subsidies

4.2

Gehandicaptenparkeerkaart

4.3

Wet kinderopvang

4.4