Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen van 27 november 1996.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2012nieuwe regeling

28-12-2011

Hoog en Laag, 28-03-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel

d.d. 18 oktober 2011;

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet;

Vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Artikel 1  

Bij de invordering van de volgende gemeentelijke belastingen kan volledige kwijtschelding worden verleend:

 • a.

  afvalstoffenheffing;

 • b.

  rioolheffing huishoudens;

 • c.

  hondenbelasting.

Artikel 2  

Voor andere dan de in artikel 1 genoemde belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3  

 • 1.

  Bij de invordering wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage van de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent van de bijstandsnorm.

 • 2.

  Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding door een natuurlijk persoon, die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, van de in deze verordening genoemde belastingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4  

Door het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels gesteld worden over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 5  

 • 1.

  De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen van 27 november 1996 wordt met terugwerkende kracht ingetrokken met ingang van 1 april 2011;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2011;

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen”

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte,

drs. J.P. Gebben