Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 61a, art. 82 en art. 86

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2009nieuwe regeling

26-11-2009

Gemeenteblad 2009, 1.2

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

 

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 5 november 2009

Gelet op artikel gelet op de artikelen 61a, 82 en 86 van de Gemeentewet en de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2001 betreffende de procedure bij burgemeestersbenoemingen;

b e s l u i t :

 • I.

  In te stellen een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester van Zaltbommel;

 • II.

  Vast te stellen de navolgende Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland;

 • c.

  commissie: de vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening.

 • d.

  raad: de raad van de gemeente Zaltbommel;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  aanbeveling: de schriftelijk verklaring van de raad omtrent de herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van onder andere de profielschets en de daaraan gerelateerde functioneringsgesprekken.

 • 3.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester.

 • 4.

  De commissie brengt over haar oordeel een schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad, de burgemeester en aan de commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, zijn zienswijze over het verslag geven. Het verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

 • 5.

  Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de Minister d.d. 21 november 2001 in acht.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere fractie in de raad.

 • 2.

  De gemeentesecretaris en een lid namens het college worden toegevoegd aan de commissie als adviserende leden zonder stemrecht.

 • 3.

  De plaatsvervangend voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van de commissie.

 • 4.

  De griffier fungeert als secretaris van de commissie zonder stemrecht.

Artikel 4 Werkwijze en geheimhouding

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste vijf leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3.

  Over het besprokene, de overlegde stukken, het overleg met de burgemeester en de commissaris, bewaren de voorzitter de leden en griffier strikte geheimhouding. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 4.

  De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Artikel 5 Beraadslaging en stemming

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en besluit niet over het in artikel 2, tweede lid, bedoelde oordeel indien niet meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

 • 2.

  Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Artikel 6 Ontbinden van commissie

De commissie wordt ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de Minister een besluit is genomen op de aanbeveling door de raad.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als ”Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 27 november 2009.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 26 november 2009

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch