Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten 2012
CiteertitelVerordening rioolaansluitrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201101-01-2013nieuwe regeling

08-12-2011

Gemeenteblad 2011, 4.11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten 2012

 

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

gelet op artikel 229eerste lid, aanhef en onderdeel b,van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder aansluiten op de gemeentelijke riolering verstaan: het aansluitbaar maken van een eigendom op de gemeentelijke riolering;

 • b.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen en de van gemeentewege gerealiseerde en in gemeentelijk eigendom zijnde individuele behandelingsystemen voor afvalwater;

 • c.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 

 • 1.

  Ter zake van het genot van de in het tweede lid omschreven door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienst wordt onder de naam “rioolaansluitrechten” een éénmalig recht geheven.

 • 2.

  Onder een in het eerste lid bedoelde dienst wordt verstaan, het aanleggen van een aansluiting, bestaande uit een afvoerleiding, met eventueel een pompunit, van het aansluitpunt op de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom naar de gemeentelijke riolering.

 • 3.

  Het recht wordt geheven van degene die op het tijdstip van aansluiting het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het aan te sluiten eigendom.

 • 4.

  Als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt degene die op het tijdstip van aansluiting als zodanig bij het kadaster bekend staat, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat op dat tijdstip een ander de genothebbende krachtens bezit, eigendom of beperkt recht was.

 • 5.

  Deze verordening is niet van toepassing als sprake is van een nieuwe aansluiting in het kader van de bouwgrondexploitatie.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar het aanleggen van een afvoerleiding, eventueel met pompunit, gerekend vanaf het aansluitpunt op de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom naar de gemeentelijke riolering.

Artikel 4 Tarieven

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt voor de directe danwel indirecte aansluiting van een eigendom op het gemeentelijk rioolstelsel, als volgt bepaald c.q. vastgesteld:

 • 4.1

  Indien de riolering in een bestrate rijbaan of in de berm ligt gelden voor een op de

  riolering aansluitbaar te maken perceel de volgende tarieven:

 • a.

  binnen 15 strekkende meter van het gemeentelijk hoofdriool (vrij-verval): € 1.500,--

 • b.

  15 strekkende meter of meer van het gemeentelijk hoofdriool (vrij-verval): € 1.500,-- vermeerderd met € 35,-- per strekkende meter boven de 15 strekkende meter.

 • 4.2

  Indien de riolering in een geasfalteerde rijbaan ligt gelden voor een op de riolering

  aansluitbaar te maken perceel de volgende tarieven:

 • a.

  binnen 15 strekkende meter van het gemeentelijk hoofdriool (vrij-verval): € 2.450,--

 • b.

  15 strekkende meter of meer van het gemeentelijk hoofdriool (vrij-verval): € 2.450,-- vermeerderd met € 35,-- per strekkende meter boven de 15 strekkende meter.

4.3.1 Indien het op de riolering aansluitbaar te maken perceel binnen 25 strekkende meter van het gemeentelijk hoofdriool (pompunit van drukriolering) ligt, bedraagt het tarief € 1.600,--

4.3.2 Indien het op de riolering aansluitbaar te maken perceel 25 strekkende meter of meer van

het gemeentelijk hoofdriool (pompunit van drukriolering) ligt, bedraagt het tarief € 1.600,--

vermeerderd met € 35,-- per strekkende meter boven de 25 strekkende meter.

4.4.1 Indien het op de riolering aansluitbaar te maken perceel binnen 25 strekkende meter van

het gemeentelijk hoofdriool (persleiding van drukriolering) ligt, bedraagt het tarief € 6.300,--

mits de stroomleverantie vanaf het perceel van de aanvrager kan worden betrokken.

4.4.2 Indien het op de riolering aansluitbaar te maken perceel 25 strekkende meter of meer van

het gemeentelijk hoofdriool (persleiding van drukriolering) ligt, bedraagt het tarief € 6.300,--

vermeerderd met € 35,-- per strekkende meter boven de 25 strekkende meter, mits de

stroomleverantie vanaf het perceel van de aanvrager kan worden betrokken.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Termijnen van verschuldigdheid en betaling

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening en moet worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van rioolaansluitrechten.

Artikel 9 Overgangsbepaling

De Verordening rioolaansluitrechten 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 december 2010 (Gbl 2010, 4.15), wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolaansluitrechten 2012'.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 8 december 2011

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch