Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1 en lid 2, aanhef en onder h, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b
 2. Wet regeling grondslag heffing rechten Nederlandse identiteitskaart, art. 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201101-06-2012nieuwe regeling

08-12-2011

Gemeenteblad 2011, 4.4

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

 

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2011;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende: Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag' : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week' : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand' : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar' : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar' : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag voor vergunningen ten behoeve van het inzamelen van geld en/of goederen dan wel evenementen door ANBI-, SBBI- erkende instellingen en/of CBF geregistreerde instellingen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet;

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 december 2010 (Gbl. 2010, 4.9), laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 juni 2011 (Gbl. 2011, 4.3), wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 1,5%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2012’.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 8 december 2011

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Hoofdstuk 11 (Markt)standplaatsen

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling schetsplannen / principeverzoeken

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Advisering / beoordeling diverse onderzoeken Wabo / Wro

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

TITEL 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag en woensdag van 09:00 uur tot 09:30 uur op de locatie Hogeweg 11 te Zaltbommel (plechtigheid zonder toespraak)

Kosteloos

1.1.1.2

maandag en woensdag van 09:30 uur tot 11:00 uur niet langer dan 15 minuten en geen gesprek vooraf met de ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 225,00

1.1.1.3

op een maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

€ 452,00

1.1.1.4

op een maandag tot en met vrijdag voor 09:00 uur en na 17:00 uur tot 20:00 uur

€ 479,00

1.1.1.5

op een zaterdag

€ 505,00

1.1.1.6

voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, niet zijnde de acht officieel vastgestelde trouwlocaties, wordt het tarief verhoogd met

€ 447,00

1.1.1.7

voor het opnieuw bevestigen van een reeds gesloten huwelijk gelden dezelfde tarieven als genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 t/m 1.1.1.6

 

1.1.1.8

indien betrokkene zelf een ambtenaar van de burgerlijke stand meebrengt worden de bedragen genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 t/m 1.1.1.7 niet gewijzigd

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 452,00

1.1.2.1

Indien het een plechtigheid zonder toespraak betreft op maandag en woensdag van 09.00 uur tot 09.30 uur op de locatie Hogeweg 11 te Zaltbommel dan gelden de tarieven als bedoeld in artikel 1.1.1.1

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje zonder omslag of van een duplicaat

€ 14,50

1.1.3.2

een trouwboekje of partnerschapboekje met plastic omslag

€ 19,50

1.1.3.3

een trouwboekje of partnerschapboekje met leren omslag

€ 40,50

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verlenen van ambtelijke assistentie bij het op aanvraag doen van nasporingen in een register van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,00

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 11,80

1.1.6

Het tarief bedraagt voor de verstrekking van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 21,20

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.7.1

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 11,80

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€44,00

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€46,50

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€44,00

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€7,30

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€21,40

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€21,40

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 8,00

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€36,50

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€45,00

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

€21,40

1.2.6

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag, als in dit hoofdstuk bedoeld, het oude reisdocument niet kan worden overlegd, wordt het tarief als vermeld bij het betreffende onderdeel, wegens het opmaken van een rapport van vermissing verhoogd met

€20,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€41,00

1.3.2

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag om een rijbewijs het oude rijbewijs niet kan worden overlegd, wordt het tarief als vermeld in onderdeel 1.3.1 wegens het opmaken van een rapport van vermissing verhoogd met

€20,00

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een formulier voor een eigen verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen

€23,05

1.3.4

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€33,50

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 6,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 6,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€18,00

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verstrekking van gegevens aan afnemers en bijzondere derden op papier als bedoeld in artikel 4, onderdeel f en 6, zevende lid, van het besluit GBA en artikel 37a, tweede lid, Regeling GBA

€ 6,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.5.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.5.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.5.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€25,00

1.5.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.5.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€25,00

1.5.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.5.1.1, 1.5.1.2 en 1.5.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,00

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de programmabegroting van de gemeente

€70,00

1.6.1.2

een afschrift van de jaarstukken van de gemeente

€100,00

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op de stukken behorende bij de vergaderingen van de carrousel en de raadsvergaderingen voor een kalenderjaar:

€270,00

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een bestemmingsplan op schijf (gebrande versie) met de daarbij behorende toelichting

€ 18,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€18,00

1.7.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit het gemeentelijke documentenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie op basis van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken bedraagt

€ 6,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van waardegegevens (op basis van artikel 40, lid 1 en 2 Wet WOZ), per verstrekking

€ 6,00

1.7.3.2

tot het verstrekken van een taxatieverslag aan een belanghebbende die ten grondslag ligt aan de vastgestelde waarde van een woz-object, welke niet benodigd is ter onderbouwing van een bezwaar of beroepschrift, per taxatieverslag

€ 6,00

1.7.4

Het tarief bedraagt aan projectontwikkelaars, met uitzondering van de in de gemeente Zaltbommel werkzame woningcorporaties, voor het toedelen van woningen:

 

1.7.4.1

voor een koopwoning in de klasse “middelduur” (van € 160.000 tot € 232.000)

€50,00

1.7.4.2

voor een koopwoning in de klasse “duur” (van € 232.000 tot € 300.000)

€75,00

1.7.4.3

voor een koopwoning in de klasse “topduur” (> € 300.000)

€100,00

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€30,00

1.8.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 6,00

1.8.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, voor elke gelegaliseerde handtekening

€ 6,00

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, door een ambtenaar van het gemeentearchief, voor ieder daaraan besteed kwartier

€18,00

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

€ 0,50

 

 

 

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€71,00

1.10.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid van de Leegstandwet

€53,00

 

 

 

Hoofdstuk 11 (Markt)standplaatsen

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente standplaats te mogen innemen, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening geldig voor een dag of dagdeel tot ten hoogste een jaar

€76,00

1.11.2

tot inschrijving op de wachtlijst tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€25,00

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€129,00

1.11.4

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats op de dinsdag- en/of zaterdagmarkt te Zaltbommel als bedoeld in de Marktverordening

€ 35,50

1.11.5

tot inschrijving op de wachtlijst tot het verkrijgen van een standplaats op de dinsdag- en/of zaterdagmarkt te Zaltbommel als bedoeld in de Marktverordening

€ 18,00

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of een besluit als bedoeld in de Winkeltijdenverordening

€86,00

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten: voor de eerste speelautomaat

€56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€34,00

1.13.1.3

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor één speelautomaat

€226,50

1.13.1.4

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor twee of meer speelautomaten:

voor de eerste speelautomaat

€226,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€136,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 64,50

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€303,00

1.14.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,50

1.14.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,50

1.14.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€303,00

1.14.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€303,00

1.14.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

€303,00

1.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.14.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.14.1.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, conform de richtlijn tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van de ontheffing zoals beschreven in artikel 1.15.1.2

€107,00

1.15.1.2

tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor het bord C7 als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en als bedoeld in de “Beleidsregels RVV ontheffingen voor de verkeerstekens C7 (vrachtwagenverbod op dijkwegen)” en tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor het bord C17 als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en als bedoeld in de “Beleidsregels RVV ontheffingen voor het verkeersteken C17 (lengtebeperking 14 meter) in de binnenstad van Zaltbommel”

€ 35,50

1.15.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 0,00

1.15.3

tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

€344,00

1.15.4

voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats als gevolg van verhuizing

€258,00

1.15.5

Indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.15.3 niet leidt tot een onherroepelijk positief besluit of indien voor het feitelijk begin van de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.15.3 wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van de betaalde leges voor een bedrag van

€193,00

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.6.1

voor het verstrekken van een verkeerstelling (per 5 tellingen) of voor het verstrekken van informatie uit het verkeersmodel

€ 35,50

1.15.6.2

Voor het uitvoeren van een nieuwe verkeerstelling

€284,00

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.16.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,50

1.16.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.16.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

1.16.1.2.2

per pagina tot A3-formaat

€ 0,60

1.16.1.2.3

per pagina op papier groter dan A3-formaat

€13,00

1.16.1.2.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€13,00

1.16.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 6,00

1.16.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,50

1.16.1.5

het behandelen van een algemene aanvraag betreffende diverse doeleinden door makelaars, bureaus e.d., voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning om de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€43,00

1.16.2.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van reclame met borden, doeken, vaartuigen of andere voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€43,00

1.16.2.3

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een smartshop als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€202,00

1.16.2.4

tot het verkrijgen van een vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 43,00

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.3.1

tot het verkrijgen van een kennisgeving om een generieke ontheffing ex artikel 8a51 van de Wet Luchtvaart inzake helikoptervluchten, ballonvaarten e.d.

€ 18,00

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.4.1

tot het verstrekken van een huisnummer, per nummer

€107,00

1.16.4.2

tot het verstrekken van meerdere nummers bij de onder 1.16.4.1 genoemde aanvraag per extra nummer

€ 6,00

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Van deze raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, wordt slechts afgeweken indien bij de aanvraag een gespecificeerde begroting van de bouwkosten wordt overlegd. Deze begroting zal aan de hand van de op dat moment gangbare prijzen worden beoordeeld.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

principeverzoek:

 

 

beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins, dat niet passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en waaraan niet met toepassing van artikel 2.12, lid 1º onder 1 of 2º van de Wabo medewerking kan worden verleend.

 

2.1.1.4

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.5

Wabo:

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling schetsplannen / principeverzoeken

2.2

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van:

 

2.2.1

een conceptaanvraag (schetsplan) om een omgevingsvergunning

€ 152,00

2.2.2

een principeverzoek betrekking hebbend op bouwactiviteiten tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan dan wel een principeverzoek tot toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3 van de Wabo (voorheen projectbesluit):

€1.616,00

2.2.3

een principeverzoek betrekking hebbend op een wijziging van het gebruik tot herziening, wijziging, uitwerking van een bestemmingsplan dan wel een principeverzoek tot toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3 van de Wabo (voorheen projectbesluit)

€1.010,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

a.indien de bouwkosten minder bedragen dan € 25.000,00:

6,50% van die bouwkosten met een minimum van € 485,00;

 

 

b.indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 50.000,00 bedragen:

€ 1.625,00, plus 5,00% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 25.000,00 te boven gaan;

 

 

c.indien de bouwkosten € 50.000,00 tot € 75.000,00 bedragen:

€ 2.875,00, plus 4,50% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 50.000,00 te boven gaan;

 

 

d.indien de bouwkosten € 75.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

€ 4.000,00, plus 4,50% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 75.000,00 te boven gaan;

 

 

e.indien de bouwkosten € 100.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

€ 5.125,00, plus 2,50% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 100.000,00 te boven gaan;

 

 

f.indien de bouwkosten € 250.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

€ 8.875,00, plus 1,50% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 250.000,00 te boven gaan;

 

 

g.indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 750.000,00 bedragen:

€ 12.625,00, plus 1,00% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 500.000,00 te boven gaan;

 

 

h.indien de bouwkosten € 750.000,00 tot € 1.000,000,00 bedragen:

€ 15.125,00, plus 0,95% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 750.000,00 te boven gaan;

 

 

i.indien de bouwkosten € 1.000,000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

€ 17.500,00, plus 0,70% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 1.000.000,00 te boven gaan;

 

 

j.indien de bouwkosten € 5.000.000,00 en hoger bedragen:

€ 45.500,00, plus 0,50% van het bedrag waarmee de bouwkosten een bedrag van € 5.000.000,00 te boven gaan.

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een conceptaanvraag (schetsplan) of een bouwplan, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd en hiervoor een welstandsadvies moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1.1 te berekenen bedrag verhoogd met:

1.reguliere welstandsadvisering:

 

 

a.1,9 0/00 met een minimum van € 45,00 in geval van geraamde bouwkosten

a. van € 1,-- tot en met € 500.000,--

a. plus over een gedeelte van de bouwsom:

a. van € 500.001,-- tot en met € 2.500.000,-- -> 0,6 0/00

a. plus over het gedeelte van de bouwsom:

a. van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- -> 0,25 0/00

a. plus over het gedeelte van de bouwsom:

a. van € 5.000.001,-- en meer -> 0,11 0/00

 

 

b.voor woningbouw van één en hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd is de volgende regeling van toepassing:

-complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen, tarief volgens a;

-complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 5 woningen

-complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 6 woningen;

-complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 8 woningen;

 

 

-complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 10 woningen;

-complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 12 woningen;

-complexen van 51 tot en met 60 gelijke woningen, tarief over de bouwsom van 14 woningen;

en zo vervolgens bij 10 woningen per complex meer, tarief over de bouwsom met 2 woningen verhogen;

-etage- en galerijwoningen worden als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.

 

 

2.integrale welstandsadvisering:

-reguliere welstandsadvisering + 1 extra discipline:

1,8 x het tarief bepaald overeenkomstig onderdeel 1 van dit artikel;

-reguliere welstandsadvisering + meerdere extra disciplines:

2,2 x het tarief bepaald overeenkomstig onderdeel 1 van dit artikel.

 

 

3.welstandsadvisering illegale bouwwerken:

1,5 x het tarief bepaald overeenkomstig onderdeel 1 van dit artikel.

 

 

4.welstandsadvisering reclameobjecten:

€45,00

 

5.formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg:

(bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag, tenzij de leges

minder dan € 100,00 bedragen)

€100,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend ná aanvang van de werkzaamheden bedraagt het tarief

125 %

 

van de overeenkomstig de artikelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6 berekende leges, met een minimum van € 150,00

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:

€303,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, eventueel vermeerderd met de kosten genoemd in 2.4:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

zoals bedoeld in de Wro, artikel 3.6, lid 1, sub c:

€ 202,00

zoals bedoeld in de Wro, artikel 3.6, lid 1, sub d:

€ 202,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 202,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3º van de Wabo wordt toegepast (Wabo-projectbesluit):

€3.030,00

2.3.3.3.1

Indien medewerking slechts kan worden verleend middels artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3º van de Wabo (voorheen projectbesluit), en de procedure voor de betreffende ontwikkeling wordt gevoegd in een andere procedure ten behoeve van een groter plangebied, wordt voor de procedure ex artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3º van de Wabo - in afwijking van 2.3.3.3 - het legesbedrag verhoogd met:

€1.212,00

2.3.3.3.2

Indien sprake is van een verzoek tot het in behandeling nemen van een aanvraag voor de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3º van de Wabo (projectbesluit) wordt het bedrag verhoogd met de (meer)kosten die de gemeente maakt als gevolg van externe advieskosten van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig bureau of regionale brandweer.

Voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen dient de aanvrager schriftelijk in te stemmen met een uitgebrachte offerte.

Dit artikel wordt niet toegepast indien dit aspect in een exploitatieplan of overeenkomst is opgenomen.

 

2.3.3.3.3

Indien medewerking slechts kan worden verleend middels artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3º van de Wabo (voorheen projectbesluit), en de procedure voor de desbetreffende ontwikkeling betrekking heeft op de toepassing van het gemeentelijk beleid voor mantelzorg, warmte-opslagtanks danwel antennemasten, wordt het legesbedrag verhoogd met:

€ 202,00

2.3.3.4

Het tarief bedraagt indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 202,00

2.3.3.5

Het tarief bedraagt indien artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 202,00

 

 

 

2.3.3.6

Het tarief bedraagt indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 202,00

2.3.3.7

Het tarief bedraagt indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 202,00

2.3.3.8

Het tarief bedraagt indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 202,00

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

€960,00

 

 

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of in beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo of op een activiteit met betrekking tot een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo in relatie tot artikel 9, tweede lid van de Monumentenverordening gemeente Zaltbommel 2010, bedraagt het legespercentage:

1,3 %

 

van de bouwkosten met een minimumbedrag van € 95,00

 

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, of op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c van de Wabo in relatie tot artikel 19 van de Monumentenverordening gemeente Zaltbommel 2010, bedraagt het tarief:

€152,00

 

 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

€152,00

2.3.6.2

In gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

€253,00

2.3.7

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo, bedraagt het tarief:

€457,00

 

 

 

2.3.8

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

€154,00

2.3.9

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.9.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j van de Wabo:

€53,00

2.3.9.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k van de Wabo:

€53,00

 

 

 

2.3.10

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€101,00

2.3.10.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€101,00

 

 

 

2.3.11

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€202,00

 

 

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld én die activiteit of handeling:

 

 

a.behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 25,00

 

b.behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

-als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

-als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

Hoofdstuk 4 Advisering / beoordeling diverse onderzoeken Wabo / Wro

2.4.1

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een planschaderisicoanalyse

€ 101,00

2.4.2

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een verkeersonderzoek ten behoeve van een procedure in het kader van de Wabo

€ 202,00

2.4.3

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een Waterhuishoudingsplan ten behoeve van een procedure in het kader van de Wabo

€ 404,00

2.4.4

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een aangeleverd Programma van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 3.1

€ 303,00

2.4.4.1

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een aangeleverd Plan van aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 202,00

2.4.4.2

Het tarief bedraagt voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een Inventariserend veldonderzoek

€ 354,00

2.4.5

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek conform rekenmethode 1 door derden

€ 404,00

2.4.6

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 404,00

2.4.7

Het tarief bedraagt voor het verlenen van vrijstelling van het indienen van een bodemonderzoek op basis van reeds beschikbare gegevens

€ 152,00

2.4.8

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een veiligheidsrapport (externe veiligheid)

€1.414,00

2.4.8.1

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een quick-scan naar munitie (NGE’s)

€ 404,00

2.4.9

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een milieu cirkelonderzoek

€ 404,00

2.4.10

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een onderzoek Luchtkwaliteit

€ 404,00

 

 

 

2.4.11

Het tarief bedraagt voor de toetsing reëel of volwaardig agrarisch bedrijf dan wel, advisering omtrent de bedrijfsvoering, indien dit noodzakelijk is, in verband met:

-de aanvraag om een omgevingsvergunning

-het handhaven of verwijderen van een agrarisch bouwperceel

-het overschrijden van een grens van een agrarisch bouwperceel

-het vergroten van een bestaand agrarisch bouwperceel

-het toekennen van een nieuw agrarisch bouwperceel

-de bouw van een tweede bedrijfswoning

-de uitvoering van werken waarvoor een aanlegvergunning is vereist:

€ 702,00

2.4.12

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een (ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een) ontwerp van een bestemmingsplan, besluit artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3º van de Wabo (voorheen projectbesluit), wijzigingsplan of –uitwerkingsplan:

€2.980,00

 

 

 

2.4.13

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Indien een begroting is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.4.14

Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 505,00

 

 

 

2.4.15

Verklaring van geen bedenkingen ander bestuursorgaan

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.4.16

Indien een procedure gevoerd moet worden in het kader van de Wet Geluidhinder (vaststelling hogere grenswaarde), wordt het overeenkomstig te berekenen bedrag verhoogd met:

€1.616,00

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, wijzigings- of sloopactiviteiten, met inbegrip van monumenten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, wijzigings- of sloopactiviteiten intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, berekend overeenkomstig de artikelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de desbetreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de desbetreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, wijzigings- of sloopactiviteiten, met inbegrip van monumenten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, wijzigings- of sloopactiviteiten intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, berekend overeenkomstig de artikelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, mits dit verzoek is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning én van die vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Geweigerde omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, wijzigings- of sloopactiviteiten, met inbegrip van monumenten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, wijzigings- of sloopactiviteiten weigert, wordt 50% van de overeenkomstig de artikelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6 verschuldigde leges in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten bepaald overeenkomstig de artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.3.

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf wegens onvolledigheid

 

 

Indien de ingediende aanvraag wegens onvolledigheid niet verder in behandeling wordt genomen wordt 25% van de overeenkomstig de artikelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6 berekende leges in rekening gebracht met een minimum van

€ 95,00. Indien binnen 1 jaar na het besluit tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verschuldigde leges verrekend.

 

 

 

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 95,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€101,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Kosten procedures op grond van de Wro

 

2.7.1.1

Het tarief bedraagt voor het doorlopen van een procedure op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a Wro (wijzigingsplan), artikel 3.6, eerste lid, onder b Wro (uitwerkingsplan) of artikel 3.8 Wro (herziening bestemmingsplan):

€3.030,00

2.7.1.2

Indien medewerking slechts kan worden verleend middels artikel 3.6, eerste lid, onder a Wro (wijzigingsplan), artikel 3.6, eerste lid, onder b (uitwerkingsplan) of artikel 3.8 Wro (herziening bestemmingsplan) en de procedure voor de betreffende ontwikkeling wordt gevoegd in een andere procedure ten behoeve van een groter plangebied, wordt voor de procedure ex artikel 3.6, eerste lid, onder a of b Wro of artikel 3.8 Wro het legesbedrag vermeerderd met:

€1.212,00

 

 

 

2.7.2

Advisering / beoordeling diverse adviezen

 

 

De kosten genoemd in artikel 2.7.1 kunnen worden vermeerderd met de kosten van de adviezen, genoemd in hoofdstuk 2.4

 

 

 

 

2.7.3

Opstellen diverse onderzoeken / paragrafen

 

 

De kosten, genoemd in artikel 2.7.1, kunnen worden vermeerderd met de kosten van de onderzoeken / paragrafen, genoemd in hoofdstuk 2.4

 

 

 

 

2.7.4

Advies

 

 

De kosten, genoemd in artikel 2.7.1, kunnen worden vermeerderd met de advieskosten, genoemd in paragraaf 2.4.13

 

 

 

 

2.7.5

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

De kosten, genoemd in artikel 2.7.1, kunnen worden vermeerderd met de kosten verbonden aan het afgeven van een verklaring van geen bezwaar als genoemd in paragraaf 2.4.14 en 2.4.15.

 

 

 

 

2.7.6

Ontheffing provinciale verordening

 

 

De kosten, genoemd in artikel 2.7.1 kunnen, indien ten behoeve van de bestemmingswijziging een ontheffing benodigd is van de provinciale ruimtelijke verordening, worden vermeerderd met

€ 505,00

 

 

 

2.7.7

Verklaring vergunningvrij bouwen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist (zogenaamd vergunningsvrij bouwen)

€ 152,00

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€101,00

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€202,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€404,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€202,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 43,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf ofbelwinkel als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€303,00

3.1.5

Indien een terras onderdeel uitmaakt van de exploitatievergunning van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 3.1.4, dan wordt het tarief, onafhankelijk van de grootte van het terras, verhoogd met:

€101,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur ten behoeve van de houder van een horecabedrijf, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 64,50

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een niet-belastend evenement met een gering risico

€86,00

3.2.1.2

een belastend evenement met een gemiddeld risico

€516,00

3.2.1.3

een belastend evenement met een verhoogd risico

€ 65,00

3.2.1.4

een herdenkingsplechtigheid

€ 86,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€129,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€850,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€600,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€150,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€150,00

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening

€93,50

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€202,00

Behoort bij raadsbesluit van 8 december 2011,

de griffier,

drs. M.S.P. Muurling