Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregels Rioolheffing 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Rioolheffing 2009
CiteertitelBeleidsregels Rioolheffing 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordeningen op de heffing en invordering rioolheffing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2009Nieuwe regeling

26-05-2009

Hofnieuws, 10-06-2009

Onbekend
18-06-200907-06-2010Nieuwe regeling

26-05-2009

Hofnieuws, 10-06-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Rioolheffing 2009

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op de verordeningen op de heffing en invordering rioolheffing (voorheen rioolrecht);

 

besluit vast te stellen de volgende:

Beleidsregels in het kader van de Rioolheffing

1. Woningen voorzien van eigen watermeter

Voor percelen die gebruikt worden als woningen en die voorzien zijn van een eigen watermeter worden de geloosde kubieke meters afvalwater gelijk gesteld aan het aantal kubieke meters water dat –omgerekend naar 365 dagen- is afgenomen van de waterleidingmaatschappij over de verbruiksperiode eindigend in het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar.

2. Woningen die niet voorzien zijn van een eigen watermeter c.q. woongedeelten bij bedrijven

Voor percelen die gebruikt worden als woningen en die niet beschikken over een eigen watermeter worden de geloosde kubieke meters afvalwater gesteld op 45 m³ per bewoner per kalenderjaar. Als het woongedeelte een zelfstandig perceel betreft, dan wordt hiervoor een lozing tot 500m³ water verondersteld.

3. Melkveehouderijen

Voor melkveehouderijen, waarbij alleen huishoudelijk afvalwater en het spoelwater van het schoonmaken van de melkmachine en melktank op het riool wordt geloosd, wordt geacht 45m³ per bewoner per kalenderjaar te zijn geloosd en voor het spoelwater 120 m³ per kalenderjaar.

4. Overige objecten

Voor de andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 3 voornoemd, wordt er van uitgegaan dat 90% van het toegevoerde of opgepompte water op het riool wordt geloosd.

5. Uitzonderingen

Indien een belanghebbende vindt dat op grond van het vorenstaande een onjuiste hoeveelheid afvalwater in de heffing wordt betrokken, dan dient deze belanghebbende aannemelijk te maken hoeveel water er daadwerkelijk op het gemeentelijk riool is geloosd, dan wel dient belanghebbende aannemelijk te maken hoeveel afvalwater niet via het gemeentelijk riool is afgevoerd;

6. Aangifte

Ingeval de lozing van afvalwater meer dan 500 m³ bedraagt wordt voor de vaststelling van de aanslag rioolheffing een aangifteformulier gehanteerd conform bijlage I of II van deze beleidsregels.

7. Achterwege laten toezenden aangifte

 • a.

  Indien vanuit een perceel gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren meer dan 500 m³ wordt geloosd en er telkens gekozen is voor de standaardregeling als bedoeld in onderdeel 4 voornoemd, wordt er geen aangifte meer toegezonden en wordt standaard 90% van het ingenomen water als grondslag voor de heffing genomen.

 • b.

  De regeling genoemd in lid a is niet van toepassing indien er ook water naar het perceel wordt opgepompt via een eigen installatie.

 • c.

  Indien op basis van een aangifte is gebleken dat de lozing vanuit het perceel voldoet aan hetgeen omschreven is in onderdeel 3 voornoemd, wordt geen aangifte meer toegezonden. In dat geval wordt de grondslag berekend conform onderdeel 3 voornoemd.

8. Voorlopige aanslag

Voor de lozingen van meer dan 500 m³ per jaar kan de gemeente een voorlopige aanslag opleggen. De grondslag van deze aanslag bedraagt 90% van de grondslag welke in het voorgaande belastingjaar ten aanzien van het perceel is toegepast.

9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Deze beleidsregels gelden met ingang van het belastingjaar 2008 zowel ten behoeve van de heffing van rioolrechten als de rioolheffing.

 • b.

  Deze beleidsregels kunnen aangehaald worden als “Beleidsregels Rioolheffing 2009”.

 • c.

  Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na publicatie.

 • d.

  De Beleidsregels voor de heffing van het rioolrecht, vastgesteld op 10 maart 2003, wordt hierbij ingetrokken, met dien verstande dat deze beleidsregels van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2008 hebben voorgedaan

   

   

   

  Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente HofvanTwente d.d.: 26 mei 2009.

   

   

  de secretaris, de burgemeester,

   

  Drs. G. Twickler H. Kok