Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand
CiteertitelReglement van orde B&W
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2012Onbekend

24-01-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand

 

 

 

Reglement van orde

college burgemeester en wethouders - gemeente Loon op Zand - 2012

In de Gemeentewet staat dat ieder college een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vaststelt en dat aan de raad toezendt (artikel 52).

Artikel 1 - Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van de werkzaamheden in portefeuilles.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging bij afwezigheid van één of meer wethouders.

 • 3.

  Het college regelt bij afwezigheid van de burgemeester de vervanging.

 • 4.

  Een collegelid dat verhinderd is het takenpakket uit te voeren, informeert hierover zo snel mogelijk de gemeentesecretaris (secretaris).

Artikel 2 - Dag en plaats vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert meestal eenmaal per week op een afgesproken dagen tijdstip en daarnaast zo vaak als de voorzitter of een wethouder dat nodig vindt.

 • 2.

  Als een wethouder een extra vergadering nodig vindt, vraagt hij onder opgave van redenende voorzitter deze bijeen te roepen. Na een positief besluit van de voorzitter zorgt de secretaris voor eenoproep voor deze vergadering onder vermelding van de gespreksonderwerpen. Deze onderwerpen zendt de secretaris zo mogelijk uiterlijk 24 uur tevoren op een afgesproken wijze de collegeleden toe.

 • 3.

  De vergaderingen vinden vrijwel altijd plaats in het gemeentekantoor.

Artikel 3 - Verhindering

 • 1.

  Als een collegelid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij/zij dit door aan de secretaris.

 • 2.

  Als de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij/zij dit door aan de voorzitter en aan de locosecretaris.

Artikel 4 – Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering is er een (vertrouwelijke) agenda waarop de te behandelen onderwerpen staan.

 • 2.

  De collegeleden kunnen voorstellen en andere agendapunten aanbieden om op de agenda te plaatsen.

 • 3.

  Het college geeft regels voor het opstellen van de agenda zoals:

  • a.

   wijze van aanbieding voorstellen;

  • b.

   tijdstip aanbieding voorstellen;

  • c.

   beoordeling voorstellen op integraliteit en beleidsconsistentie;

  • d.

   opbouw agenda;

  • e.

   wijze waarop collegeleden kunnen aangeven welke voorstellen en andere onderwerpen zij tijdens de vergadering willen bespreken.

 • 4.

  Voor elke vergadering stuurt de secretaris, vrijwel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren, aan de collegeleden de agenda en vergaderstukken toe. Daarnaast ligt bij het bestuurs-secretariaat een complete set van de agenda en vergaderstukken.

 • 5.

  Onderwerpen waarover tijdige agendering niet mogelijk is, maar waarvan door spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kan een collegelid - onder opgave van reden(en) van urgentie voor de vergadering - doorgeven aan de secretaris.

 • 6.

  Ook de secretaris kan spoedeisende onderwerpen agenderen volgens de regels die voor het college gelden.

 • 7.

  Na de opening van de vergadering stelt het college de agenda vast.

 • 8.

  In elk voorstel staat een advies over de openbaarheid van het onderwerp, aangeduid met de toevoeging ‘openbaar’, ‘niet openbaar’ en ‘onder embargo’. Na bespreking van de geagendeerde voorstellen beslist het college over de openbaarheid van de onderwerpen.

Artikel 5 – Voorzitter

Het takenpakket van de voorzitter van het college ziet er als volgt uit:

 • a.

  voorbereiding vergadering en zorg voor samenstellen agenda;

 • b.

  leiding vergadering en de andere werkzaamheden die in dit reglement zijn geregeld;

 • c.

  het aan de orde stellen van de behandeling onderwerpen agenda;

 • d.

  handhaving orde in vergadering;

 • e.

  naleving reglement;

 • f.

  wat de wet of dit reglement hem of haar verder opdraagt.

Artikel 6 – Secretaris

 • 1.

  De secretaris is bij alle collegevergaderingen aanwezig en kan als adviseur aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 2.

  De secretaris ondersteunt de voorzitter bij de voorbereiding van de vergadering en de samenstelling van de agenda.

 • 3.

  De secretaris verzorgt de verslaglegging van de collegevergaderingen en draagt via een goede ambtelijke ondersteuning bij aan een vlot verloop van de vergadering van het college.

 • 4.

  Het college benoemt de locosecretarissen en stelt de volgorde ervan op.

 • 5.

  Bij verhindering van de secretaris of zijn vervangers wijst het college een tijdelijke vervanger aan.

Artikel 7 - Deelneming derden aan vergadering

Het college kan eigen medewerkers, deskundigen, burgers en belanghebbenden uitnodigen de vergadering bij te wonen en deel te nemen aan de beraadslagingen. Op deze personen is artikel 55 van de Gemeentewet van toepassing.

Artikel 8 – Vergaderquorum en stemmingen

 • 1.

  Aan het begin van de vergadering inventariseert de voorzitter de agendapunten waar ieder collegelid mee akkoord is. Deze agendapunten worden niet meer besproken.

 • 2.

  Als geen van de collegeleden bij een besluit om stemming vraagt, is het voorstel aangenomen.

 • 3.

  Als een collegelid bij het nemen van een besluit om stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het 4e, 5e of 6e lid van dit artikel wordt toegepast.

 • 4.

  Als een collegelid daarom vraagt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. Als daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

 • 5.

  Als in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de meerderheid is verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming plaatsvindt.

 • 6.

  Als bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 9 - Verslag

  • 1.

   De secretaris zorgt voor het bijhouden van een presentielijst en voor de besluitenlijst van de vergadering.

  • 2.

   De besluitenlijst bevat ten minste:

 • a.

  namen aan- en afwezige leden;

 • b.

  namen andere personen die hebben deelgenomen aan de vergadering;

 • c.

  genomen collegebesluiten;

 • d.

  gemaakte werkafspraken.

  • 3.

   Als een collegelid niet instemt met een collegebesluit wordt, wanneer hij of zij dit wenst, dit expliciet vermeld op de besluitenlijst. Het betrokken collegelid heeft vervolgens de vrijheid om zijn of haar eigen mening ook extern kenbaar te (laten) maken.

  • 4.

   Het college stelt de besluitenlijst in de eerstvolgende vergadering vast.

  • 5.

   Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzetten, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt en toegezonden aan de leden van de raad.

Artikel 10 - Besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris zorgt voor het opstellen van een besluitenlijst (gedagtekend en genummerd overzicht) met vermelding van de genomen besluiten die het college in de betreffende periode heeft genomen.

 • 2.

  Als door spoedeisendheid een besluit, ter beoordeling van de secretaris en het eerstverantwoordelijke collegelid, geen uitstel duldt en door tenminste de helft plus één van het aantal collegeleden buiten de vergadering voor akkoord is afgetekend, wordt het besluit als definitief besluit beschouwd. De secretaris zorgt ervoor dat alle collegeleden een kopie van het besluit ontvangen.

 • 3.

  In de door het college vastgestelde vakantieperiode komen besluiten buiten de vergadering tot stand, als door tenminste de helft plus één van het aantal collegeleden voor akkoord is afgetekend, waardoor het besluit als definitief besluit wordt beschouwd. In de eerstvolgende collegevergadering worden de besluiten ter kennisname van het college gebracht.

 • 4.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluiten zich daartegen niet verzetten, zorgt de secretaris voor spoedige toezending van de besluitenlijst aan de raad en voor openbaar-baarmaking van de besluitenlijst op de wijze die in onze gemeente gebruikelijk is.

Artikel 11 - Mandaatverlening

 • 1.

  Als tijdens de door het college vastgestelde vakantieperiode een collegebesluit door spoedeisendheid geen uitstel duldt, zijn één of meer collegeleden bevoegd hierover een besluit te nemen.

 • 2.

  In de eerstvolgende vergadering van het college wordt van de uitoefening van het mandaat mededeling gedaan.

Artikel 12 - Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden. De openbaarheid kan zowel een gedeelte van of de gehele vergadering betreffen.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 24 januari 2012. Dit reglement treedt in werking op de datum waarop de regeling is vastgesteld.

Burgemeester en Wethouders van Loon op Zand

De gemeentesecretaris De burgemeester,

P.A.M. van Bavel W.C. Luijendijk

Toelichting

Algemeen

Op grond van artikel 52 Gemeentewet stelt het college een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Onder werkzaamheden verstaan we onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten en de onderlinge vervanging tussen de wethouders.

Artikel 1 - Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

Met het 3e lid voldoet het college aan artikel 77 Gemeentewet. Door te kiezen voor een algemene formulering zorgen we voor de nodige flexibiliteit.

Artikel 2 - Dag en plaats vergaderingen

Met het 1e en 3e lid voldoen we aan artikel 53, 1e lid Gemeentewet. Ook hier kiezen we weer voor een algemeen flexibele formulering, waardoor de mogelijkheid bestaat in bijzondere gevallen af te wijken. Uit het tweede deel van het 1e lid en het 2e lid volgt dat ook de burgemeester, als voorzitter van het college én als lid van het college ervoor kan zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De formulering van het 2e lid houdt overigens niet in dat de burgemeester de bevoegdheid toekomt een extra vergadering tegen te houden. De bindende formulering van het 1e lid staat dat in de weg. Het 2e lid beschrijft de procedure voor een extra vergadering.

Artikel 3 - Verhindering

Dit artikel is naast een vastlegging van de procedure ook van belang om wellicht al voorafgaand aan de vergadering te kunnen constateren dat het benodigde quorum voor besluitvorming niet gehaald wordt. De voorzitter kan dan een nieuwe vergadering beleggen.

Artikel 4 - Agenda

De artikelen 103, 104 en 105 van de Gemeentewet beschrijven de rol van de secretaris bij collegevergaderingen. De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de agenda aan de collegeleden. Tevens wordt kort aangegeven hoe zaken van spoedeisend belang worden geagendeerd. De secretaris dient al naar gelang de omstandigheden af te wegen of over spoedeisende onderwerpen van tevoren wordt gecommuniceerd met de collegeleden of dat dit in de vergadering gebeurt.

Artikel 5, 6 en 7 – Voorzitter, secretaris en deelneming derden aan vergadering

Artikel 5 beschrijft de rol van de voorzitter en artikel 6 die van de secretaris. De artikelen 55 (1e lid) en 57 Gemeentewet geven indirect aan dat het mogelijk is dat naast de collegeleden en de secretaris anderen bij de vergadering aanwezig kunnen zijn. Deze artikelen geven aan dat de onschendbaarheid en de eventueel opgelegde geheimhouding voor alle aanwezigen bij de vergadering geldt.

Artikel 8 – Vergaderquorum en stemmingen

Allereerst verwijzen we hier naar artikel 56 Gemeentewet, dat een regeling bevat over zowel het vergader- als besluitquorum tijdens collegevergaderingen. Hoewel het, gelet op de Memorie van Toelichting bij dit artikel, aan het college vrijstaat in dit reglement een zwaardere quorumvereiste te stellen, hebben we hiervoor niet gekozen. Het stelsel, opgenomen in de

wet, is daarmee onverkort van toepassing. Over het stemmen merken we op, dat in de praktijk slechts zelden wordt gestemd. Hier kiezen we ervoor om alleen het meest noodzakelijke te regelen.

Opvallend is dat in artikel 59 Gemeentewet artikel 31 niet van overeenkomstige toepassing is verklaard. Dat artikel bepaalt dat de stemming over het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen bij gesloten en ongetekende stembriefjes gebeurt. Verder is bepaald dat als de stemmen over personen, tot wie de keuze door een voordracht of herstemming is beperkt, staken er in dezelfde vergadering een herstemming wordt gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. Van de hierdoor geboden ruimte maken we in het reglement gebruik. In de regeling hebben we vastgelegd dat de voorzitter aan het begin van de vergadering de agendapunten inventariseert waar ieder collegelid mee akkoord is. Deze agendapunten worden niet meer besproken. De opgenomen regeling komt erop neer dat we als college in principe slechts stemmen als één van de leden dat wenst. In dat geval stemmen we mondeling (ook over personen), tenzij over personen om een schriftelijke stemming wordt gevraagd. Over zaken stemmen we dus óf niet óf mondeling.

Artikel 9 - Verslag

Dit artikel regelt de verslagleggende taak van de secretaris. Als op grond van artikel 55 van de Gemeentewet door het college een geheimhoudingsplicht is opgelegd, wordt over de beraadslaging en eventuele besluiten over dit onderwerp een afzonderlijk verslag gemaakt. In dit artikel hebben we tevens vastgelegd dat, als een collegelid het niet eens is met een collegebesluit, dit op zijn of haar verzoek expliciet vermeld kan worden op de besluitenlijst. Het collegelid heeft vervolgens de vrijheid om zijn of haar afwijkende mening ook extern kenbaar te (laten) maken. Deze mening wordt door de secretaris afzonderlijk bewaard totdat de geheimhouding is opgeheven. In het 5e lid is uitgewerkt hoe de besluitenlijst tot stand komt. We hebben gekozen voor een regeling waarbij de informatie over de besluitenlijst snel beschikbaar is en niet gewacht hoeft te worden totdat deze is vastgesteld.

Artikel 10 - Besluitenlijst

De Wet dualisering gemeentebestuur heeft het begrip ‘besluitenlijst’ geïntroduceerd. Op grond van artikel 60 Gemeentewet kan de raad regelen van welke beslissingen van het college de raad op de hoogte gesteld wil worden. In dit artikel is uitgewerkt hoe de besluitenlijst tot stand komt. Gekozen is voor een regeling waarbij de informatie over de besluitenlijst snel beschikbaar is. De openbaarmaking geschiedt op de wijze die in onze gemeente gebruikelijk is. In lid 1 en lid 2 worden naar analogie van het bepaalde in de Gemeentewet de regels voor quorum en stemming in de vergadering toegepast als er sprake is van spoedeisendheid wegens voorzienbare financiële, juridische of gezichtsbepalende gevolgen en als er sprake is van besluitvorming in een door het college vastgestelde vakantieperiode.

Artikel 11 - Mandaatverlening

In dit artikel is bepaald dat - in afwijking van artikel 9 1e lid - de uitoefening van de beslissings-bevoegdheid van het college door één of meer dienstdoende collegeleden mogelijk is, voor zover dit op enig moment door spoedeisendheid noodzakelijk is. Het mandaat geldt alleen als tijdens de door het college vastgestelde vakantieperiode een beslissing naar het oordeel van het/de dienstdoende collegelid of collegeleden, geen uitstel duldt door financiële, juridische of gezichtsbepalende gevolgen. Artikel 168 Gemeentewet biedt de mogelijkheid één of meer collegeleden te machtigen tot uitoefening van een of meer bevoegdheden van het college.

Artikel 12 - Openbare vergadering

Hoofdregel is dat vergaderingen met gesloten deuren plaatsvinden. Het college kan daar zelf van afwijken. Via dit artikel wordt dit uitdrukkelijk aan het college overgelaten. Als een collegevergadering openbaar is, bepaalt het 2e van artikel 53 Gemeentewet dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daarvan bekend maakt.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.