Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uithoorn

Beleidsregel horecaexploitatievergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUithoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel horecaexploitatievergunning
CiteertitelBeleidsregel horecaexploitatievergunning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2010nieuwe regeling

04-03-2010

Nieuwe Meerbode, 17-03-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel horecaexploitatievergunning

 

 

Samenvatting

In artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 (APV) is bepaald dat horecabedrijven een horeca-exploitatievergunning nodig hebben. Deze vergunning is primair een ‘overlastvergunning’. In hetzelfde artikel wordt geschreven dat de burgemeester categorieën van horecabedrijven kan aanwijzen waarvoor de vergunningsplicht niet geldt. Van de categorieën horecabedrijven sportverenigingen, stichtingen, catering en afhaalbedrijven valt lokaal geen overlast te verwachten. U wordt voorgesteld om de bijgevoegde beleidsregel vast te stellen waarin is bepaald dat de genoemde horecabedrijven zijn uitgezonderd van de plicht tot het hebben van een horeca-exploitatievergunning.

Voor deze horecabedrijven geldt dat de exploitatie zodanig moet geschieden dat:

 • 1.

  daardoor de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

 • 2.

  de exploitatie in de regel niet geschiedt tussen 01.00 uur en 07.00 uur.

Verder wordt in deze beleidsregel bepaald dat wanneer een aangewezen horecabedrijf ook onder een andere categorie valt, die wel vergunningsplichtig is, er een horeca-exploitatievergunning moet worden aangevraagd.

R. de Noo

Publiekszaken, cluster Vergunningen

Toelichting

Overwegingen

Een horecabedrijf wordt gedefinieerd in artikel 2:27 APV als: 'de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies worden verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt’. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

Een horecabedrijf dient te beschikken over een horeca-exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 eerste lid APV. Deze exploitatievergunning is primair een 'overlastvergunning' : zij biedt de mogelijkheid preventief te toetsen of de exploitatie van een horecabedrijf zich verdraagt met het woon- en leefmilieu ter plaatse. Daarbij is van belang in welke mate van het bedrijf zelf overlast te verwachten valt, maar ook in welke mate de komst van het bedrijf de leefbaarheid van de buurt zal aantasten.

De burgemeester kan op grond van artikel 2:28, elfde lid van de APV, categorieën van horecabedrijven aanwijzen waar voor geen horeca-exploitatievergunning meer vereist is. In dit artikel is namelijk het volgende bepaald: ‘de burgemeester kan bepalen dat het gestelde in het eerste lid niet geldt voor een of meerdere soorten aangewezen horecabedrijven in de gehele gemeente dan wel in een of meer daarin aangewezen gedeelten van de gemeente'. Een geëigende reden om een horecabedrijf uit te zonderen van de vergunningsplicht is omdat van bepaalde horecabedrijven geen overlast valt te verwachten voor de openbare orde.

In de gemeente Uithoorn zijn diverse horecabedrijven gevestigd. De volgende categorieën van bedrijven kunnen worden ingedeeld:

 • 1.

  Cafés en restaurants

 • 2.

  Catering en Afhaal

 • 3.

  Cafetaria’s/ snackbars

 • 4.

  Sportverenigingen en stichtingen

 • 5.

  Discotheken / partycentra

 • 6.

  Lunchrooms / Tearooms.

Voor winkels die horeca-activiteiten uitoefenen die ondergeschikt zijn aan de winkelfunctie, is in het vijfde lid van artikel 2:28 APV geregeld dat winkelondersteunende horecabedrijven geen horecabedrijven zijn in de zin van de Apv. Deze bedrijven hoeven dus ook niet te worden uitgezonderd van de vergunningsplicht. Wanneer deze bedrijven echter een terras bezitten, dan vallen zij onder de definitie van 'horecabedrijf' en zijn zij vergunningsplichtig.

De categorieën 1,3,5 en 6 zijn vergunningsplichtig: cafés, restaurants, cafetaria's en snackbars, discotheken en partycentra kunnen een dermate grote invloed op de openbare orde hebben waarvan uitdrukkelijk niet gewenst is dat zij worden uitgezonderd worden van de plicht voor een horeca-exploitatievergunning. Wanneer een dergelijk bedrijf een aanvraag doet om een horeca-exploitatievergunning, dient er een toetst plaats te vinden of het bedrijf past in het bestemmingsplan en of de woon- en leefsituatie niet ontoelaatbaar wordt aangetast wanneer het bedrijf zijn horeca-activiteiten daar gaat uitoefenen. Verder worden deze bedrijven bij vestiging of wijziging van de organisatie gescreend op integriteit in het kader van de Wet Bibob.

Van horecabedrijven die vallen onder categorieën 2 en 4 wordt uw college voorgesteld om een uitzondering te maken op de vergunningsplicht, ongeacht of deze bedrijven beschikken over een terras of niet. Van deze horecabedrijven valt lokaal geen overlast te verwachten dat zij hiervoor een horeca-exploitatievergunning nodig hebben. Veel bedrijven uit categorie 4 zijn gelegen in een ruimtelijke omgeving waar weinig overlast van wordt ervaren. Voor de bedrijven uit categorie 2 geldt dat zij over het algemeen een kleinschalig karakter hebben zodat het woon- en leefklimaat niet nadelig wordt beïnvloed.

Voor deze horecabedrijven geldt dat de exploitatie zodanig moet geschieden dat:

1. daardoor de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

2. De exploitatie in de regel niet geschiedt tussen 01.00 uur en 07.00 uur.

Enkele bedrijven in de gemeente Uithoorn vallen onder meerdere van de aangewezen categorieën. Wanneer een horecabedrijf een stichting, vereniging, afhaalcentrum of cateringbedrijf is en ook onder een categorie valt waarvoor de vergunningsplicht geldt, dan betekent dit dat het horecabedrijf vergunningsplichtig is en dus dient te beschikken over een horeca-exploitatievergunning. Hierbij moet gelet worden op de hoofdactiviteit van het bedrijf. Wanneer dit horeca omvat dan is een horeca-exploitatievergunning nodig. Wanneer de hoofdactiviteit anders is dan horeca dan is geen horeca-exploitatievergunning vereist.

Argumenten

Administratieve lastenverlichting

In het kader van administratieve lastenverlichting wordt is toegezegd te bezien welke bedrijven in aanmerking komen om uitgezonderd te worden van de plicht tot een horeca-exploitatievergunning.

Voor bedrijven die onder de huidige wetgeving vergunningsplichtig zijn, is deze beleidsregel een lastenverlichting. Er hoeft niet alleen geen vergunning meer te worden aangevraagd, maar er hoeven ook geen verklaringen omtrent gedrag meer te worden overgelegd. Vooral voor stichtingen en verenigingen werd dit als belastend ervaren. Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en het zeilen van de organisatie en moest om deze reden een verklaring omtrent gedrag overleggen. Voor verenigingen blijkt dit een hoge kostenpost.

Omgevingskenmerken

Veel bedrijven die worden uitgezonderd zijn gelegen in een ruimtelijke omgeving waar weinig overlast van wordt ervaren.

Aandachtspunten

Risicomanagement

-

Juridisch

Wanneer er geen beschikking meer wordt afgegeven vervalt daarmee de rechtsbescherming tegen de exploitatie van kantines/ buurthuizen e.d.

Ingevolge artikel 8:2 onder a Algemene wet bestuursrecht kan tegen een beleidsregel geen bezwaar/ beroep worden ingesteld. Ingeval er bezwaar/beroep wordt ingesteld tegen een besluit dat gebaseerd is op de beleidsregel dan wordt deze achterliggende beleidsregel getoetst op rechtmatigheid. De beleidsregel kan eventueel worden aangevochten bij de burgerlijke rechter.

Om de beleidsregel in werking te laten treden, moet deze worden bekend gemaakt in een huis- aan huisblad (artikel 3:42 Awb). Daarom wordt uw college voorgesteld dat de beleidsregel bekend gemaakt wordt in de Nieuwe Meerbode.

Financiën

Vermindering inkomsten uit algemeen recht. Geschat wordt dat twintig horecabedrijven in Uithoorn worden vrijgesteld van de horeca-exploitatievergunning. Een horeca-exploitatievergunning heeft een duur van drie jaar. De huidige kosten voor een dergelijke vergunning zijn € 127,00. 20* € 127 / 3 = € 847 per jaar. Gelet op het beperkte aantal vergunningen heeft deze reductie van vergunningen nauwelijks tot geen invloed op de formatie. Het idee van kostendekkend werken wordt in stand gelaten.

Communicatie

Persbericht waardoor de beleidsregel bekendgemaakt wordt, en waaruit het gevolg van de beleidsregel blijkt.

De horecabedrijven de uitgezonderd worden van de vergunningsplicht op de hoogte brengen van de gevolgen voor hun organisatie.

Verder wordt de politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Uithoorn op de hoogte gesteld van uw beleidsregel.

Personeel

-

Voortgang

-