Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Huisvestingsverordening Deventer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening Deventer 2012
CiteertitelHuisvestingsverordening Deventer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp8.5
Externe bijlageni93471 i1117 i93462

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201227-02-2015Uitbreiding werkingsgebied en verlagen percentage kamerverhuurpanden naar 7,5%

26-10-2011

Gemeenteblad, 17-11-2011

Onbekend
29-10-201001-01-2012toevoeging van artikel 2.1 lid 7

27-10-2010

Gemeenteblad, 29-10-2010

Onbekend
01-01-201029-10-2010wijziging: uitbreiding werkingsgebied

02-12-2009

Gemeenteblad, 2009-12-17

Onbekend
14-03-200801-01-2010Onbekend

12-03-2008

Gemeenteblad, 2008-03-13

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Huisvestingsverordening Deventer 2012

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Huisvestingswet;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer;

 • c.

  eigenaar: de eigenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet;

 • d.

  huishouden: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren;

 • e.

  woonruimte: de woonruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de wet;

 • f.

  zelfstandige woonruimte: de woonruimte als bedoeld in artikel 30, tweede lid, van de wet;

 • g.

  onzelfstandige woonruimte: de woonruimte welke geen eigen toegang heeft en welke niet door een huishouden kan worden bewoond, zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte;

 • h.

  wezenlijke voorzieningen: ruimten, opstelplaatsen, aansluitingen, installaties, apparatuur en dergelijke die gebruikt kunnen worden door bewoners van twee of meer onzelfstandige woonruimtes;

   

 • i.

  omzettingsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder c, van de wet;

   

 • j.

  kamerverhuurpand: gebouw of een deel van een gebouw waarin onzelfstandige woonruimte wordt verleend aan twee of meer personen.

   

 • k.

  uitbreidingsgebied: het op bijgevoegde kaart als uitbreidingsgebied m.i.v. 1 januari 2012 gemarkeerde gebieden

Artikel 1.2 Werkingsgebied

Het in artikel 30, eerste lid, onder c, van de wet vervatte verbod is van toepassing op alle woonruimten gelegen in de op de bijgevoegde kaart gemarkeerde gebieden, inclusief de overzijde van de grensstraten, waarin onzelfstandige woonruimte wordt verleend aan:

 • a.

  drie of meer personen, indien de eigenaar niet tevens woonachtig is in de betreffende woning, of

 • b.

  twee of meer personen, indien de eigenaar tevens woonachtig is in de betreffende woning.

Hoofdstuk 2 Omzetting van woonruimte

Artikel 2.1 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag om een omzettingsvergunning wordt door de eigenaar ingediend bij het college met gebruikmaking van een voor dat doel vastgesteld formulier.

 • 2.

  Het college bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de aanvraag.

 • 3.

  Het college beslist binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 4.

  Het college kan de in het vorige lid genoemde termijn eenmalig met zes weken verlengen.

 • 5.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

  • a.

   volledige (persoons)gegevens van de eigenaar van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • b.

   bewijs van eigendom van de woonruimte en, voor zover van toepassing, bewijs dat de aanvrager gerechtigd is tot de gevraagde omzetting;

  • c.

   adres en kadastrale gegevens van de woonruimte;

  • d.

   namen van eventuele huidige bewoners van de woonruimte;

  • e.

   een plattegrond van de bestaande situatie voorzien van oppervlakte maten;

  • f.

   een plattegrond van de gewijzigde situatie voorzien van oppervlakte maten, waarbij is aangegeven welke ruimten als afzonderlijke woonruimte zullen worden gebruikt.

 • 6.

  Het college is bevoegd om in het belang van het nemen van een beslissing op de aanvraag om een omzettingsvergunning aanvullende gegevens en bescheiden te vragen.

 • 7.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht betreffende de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen is niet van toepassing.

Artikel 2.2 Vergunningverlening

 • 1.

  De omzettingsvergunning wordt verleend indien naar het oordeel van het college het met de omzetting gediende belang groter is dan het belang van het behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad.

 • 2.

  Bij de in het eerste lid bedoelde afweging houdt het college rekening met de belasting van het woon- en leefmilieu en een evenwichtige spreiding van kamerverhuurpanden.

 • 3.

  De omzettingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd indien verlening ertoe zal leiden dat meer dan 7,5% van de tot bewoning bestemde gebouwen met dezelfde postcode wordt gebruikt als kamerverhuurpand.

 • 4.

  Het college kan aan de omzettingsvergunning onder meer voorwaarden en voorschriften verbinden ten aanzien van:

  • a.

   het aantal onzelfstandige woonruimten dat gecreëerd mag worden;

  • b.

   het woon- en leefmilieu.

 • 5.

  In de omzettingsvergunning wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de eigenaar van de woonruimte waarop de vergunning betrekking heeft;

  • b.

   het adres van de woonruimte waarop de vergunning betrekking heeft;

  • c.

   de termijn waarbinnen van de vergunning gebruik dient te worden gemaakt;

  • d.

   het aantal kamers dat als afzonderlijke woonruimte wordt gebruikt;

  • e.

   de eventuele voorwaarden en voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden.

 • 6.

  Het college verleend de gevraagde omzettingsvergunning voor een in de beschikking aan te geven maximale termijn, die niet langer kan zijn dan vijf jaar en na verloop van een periode van vijf jaar met inachtneming van lid 3 van dit artikel en artikel 2.3 van deze verordening, op aanvraag telkens met een nieuwe periode van maximaal vijf jaar kan worden verlengd.

 • 7.

  Een omzettingsvergunning is persoonsgebonden kan op verzoek van de eigenaar of een rechtverkrijgende worden overgeschreven op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld.

Artikel 2.3 Van rechtswege vervallen van de vergunning

De omzettingsvergunning vervalt van rechtswege indien:

 • a.

  de woonruimte waarop de vergunning betrekking heeft, uiterlijk binnen twee jaren nadat het door brand of een vergelijkbare calamiteit zodanig is verwoest, vernield of beschadigd dat de woonruimte niet langer overeenkomstig de verleende omzettingsvergunning kan worden gebruikt, niet zodanig is hersteld dat weer wordt voldaan aan de vergunningvereisten;

 • b.

  de woonruimte waarop de vergunning betrekking heeft langer dan één jaar niet als kamerverhuurpand wordt gebruikt en zich geen situatie voordoet zoals bedoeld in sub a.

 • c.

  de in artikel 2.2, zesde lid genoemde periode van 5 jaar is verstreken.

Hoofdstuk 3 Overgangs - en slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze verordening afwijken, voorzover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 3.2 Overgangsrecht

 • 1.

  Het gebruik als kamerverhuurpand, in het op bijgevoegde kaart gemarkeerde uitbreidingsgebied, zoals dat aantoonbaar bestond op de datum waarop het voornemen tot de gebiedsuitbreiding is bekendgemaakt (peildatum), mag worden voortgezet, indien binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag overgangsregeling omzettingsvergunning kamerverhuur is ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag overgangsregeling omzettingsvergunning kamerverhuur wordt door de eigenaar ingediend bij het college met gebruikmaking van een voor dat doel vastgesteld formulier.

 • 3.

  Het college bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de aanvraag.

 • 4.

  Het college beslist binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 5.

  Het college kan de in het vorige lid genoemde termijn eenmalig met zes weken verlengen.

 • 6.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

  • a.

   volledige (persoons)gegevens van de eigenaar van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • b.

   bewijs van eigendom van de woonruimte en, voor zover van toepassing, bewijs dat de aanvrager gerechtigd is tot de gevraagde omzetting;

  • c.

   adres en kadastrale gegevens van de woonruimte;

  • d.

   namen van eventuele huidige bewoners van de woonruimte;

  • e.

   namen van eventuele bewoners op de peildatum;

  • f.

   een plattegrond van de bestaande situatie voorzien van oppervlaktematen;

  • g.

   bewijsmiddelen waaruit blijkt dat er sprake was van kamerverhuur op de peildatum.

    

 • 7.

  Het college is bevoegd om in het belang van het nemen van een beslissing op de aanvraag om een omzettingsvergunning aanvullende gegevens en bescheiden te vragen.

 • 8.

  Aanvragen uit de werkingsgebieden zoals omschreven in de Huisvestingsverordening Deventer 2010, die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening.

 • 9.

  Het bepaalde in artikel 2.3 is van overeenkomstige toepassing op een kamerverhuurpand waarvan het gebruik op grond van lid 1 mag worden voortgezet.

Artikel 3.3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van de bekendmaking.

Artikel 3.4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Huisvestingsverordening Deventer 2012.

Toelichting